En gjenløser


Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

En som løser ut, skal komme til Sion, til dem hos Jakob som vender om fra synd, sier Herren. (Jes 59,20)

 Kapitlet begynner med å understreke at folkets synder har stengt dem ute fra Herrens velsignelse. Det er ikke Herren som er uvillig eller tunghørt. «Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.»

 Beskrivelsen av den onde menneskenaturen er rett på sak. Det legges ikke skjul på hvor ondt mennesket er i sitt forhold til Gud og medmennesker. Apostelen Paulus tar opp noen av disse tankene i sin beskrivelse av mennesket som synder for Gud, når han i Rom 3 understreker hvordan både hedninger og jøder står skyldige for Gud.

 Men likesom apostelen i Romerbrevet taler om at mennesket bare kan bli frelst ved Guds nåde, ved troen på Jesus og hans frelsesverk, så taler profeten i Jes 59, 19–21 om at det skal komme en Frelser (Messias = Kristus) for dem som omvender seg.

 I vårt vers virker det som at den kommende gjenløsning gjelder Sion og dem som hører Jakob til, det vil si Guds folk i den gamle pakt, jødene. Men ut fra andre steder i Jesaja-boken, som vi har behandlet og ut fra Det Nye Testamente, så er det klart at gjenløseren også tar seg av hedningefolkene (= alle folkeslagene) – og til dem hører vi.

 «Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ender» (Jes 49, 6). Så den gjenløseren som er for Sion, er også for deg og meg.

 Paulus siterer vårt vers slik: «... Fra Sion skal befrieren komme ...». Og alle folkeslag skal søke til den frelse som går ut fra Sion, «For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem» (Jes 2, 3).

 Og når alle folkeslagene (hedningefolkene) er kommet inn fulltallig, så skal Israel bli frelst.

Kommentarer