Høringssvar til JD 2024


Fra Norvald Magnus Aasen. 

Til Justisdepartementet, postboks 8005 Dep. 0030 Oslo

Min protest mot stadig flere inngrep i det norske folks sivile og private liv! 

Høringssvar til Justis- og beredskapdepartementet om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og politiloven i Prop. 42 L (2023 – 2024) 

FFI beskriver hvordan desinformasjon forgår, sies det her, og: Hvordan gjøre samfunnet mer robust mot uønsket påvirkning i sosiale medier ( Forsvarets forskningsinstitutt, FFI rapport 21/01237), og uønsket utenlandsk påvirkning? 

Her faller det meg i tankene at Gro Harlem Brundtland skal ha uttalt at med de sosiale media mister vi kontrollen over hva folk blir fortalt. En tidligere PST-sjef har uttalt seg om «anti-statlig tankegods». 

Dette er uhyrlige uttalelser i et land der det stadig fremheves fra eliten og statsmedia at «vi lever i et demokrati».

Men dette forteller meg at det er personer med totalitære holdninger som bekler maktposisjoner, og som ikke ønsker en befolkning som tenker selvstendig og som er i stand til å skille usannheter fra fakta av myndighetenes fremstillinger i endel politiske saker.

Her er eksempler som Ukrainakrigen, og fremmed folkevandring med store demografiske endringer av landets egen befolkning. Og at dette blir drevet frem diktatorisk over hodet på landets egen befolkning. Her minner jeg om hva tidligere statsminister, Erna Solberg, uttalte på en sikkerhetskonferanse i Munchen i 2020: . . om hele verden som hadde samme rett til Norge som det nordmenn har selv om vi har våre slektsrøtter her. Dette er en uttalelse som burde vært studert av domstoler og justismyndighetene om Norge var så demokratisk som det hevdes.

Maktpersonene som synes å ha totalitære holdninger og tendenser ønsker ikke å bli korrigert eller motsagt av den vanlige borger.

Det har vært sagt at « Norge er et fritt land, befolket med ufrie mennesker». Dette sitatet står i våre dager frem som en sannhet! 

Myndighetenes redsel og skrekk for sosiale medier, og det som fremkommer der av korreksjoner og protester mot en politikk en ikke ønsker, kan sammenlignes med et rundskriv nr 20 fra Poststyret, Ps.jnr 2041/1941, Oslo den 20. august 1941, med «Rundskriv til postmestrene», her står det: »Med approbasjon av Arbeidsdepartementet er det bestemt at alle korsbåndsendinger som antas å inneholde statsfiendtlig propaganda skal undersøkes av postverket». Og videre:» Spesielt henledes oppmerksomheten på den hektograferte avis «Alt for Norge», som i lengre tid har vært sendt i posten i omslag som ovenfor nevnt».

Så: Historien skremmer! 

Det er tydelig at borgere som henter opplysninger fra sosiale media synes å være en fare for elitens/politikernes ofte usanne eller fordreide fortellinger og fremstillinger. Det er bare de sosiale media som kan fortelle om slike usannheter fra elitene, da den media som mer eller mindre er betalt av det offentlige, ved staten, er bundet av lojalitet til de som holder statsmedia oppe å gå. 

Slik vil Norge bli et lukket land der frykten vil være myndighetenes redskap for å kunne gjøre som de vil.

Vi har i dette landet flere eksempler på personer som har blitt tvangsinnlagt på psykiatrien på grunn av at de har vært i opposisjon til politikernes beslutninger. Siste eksempel av slik art kan skrives tilbake til Stavanger for kort tid siden, der et Facebook innlegg visstnok førte til innleggelse. 

I tillegg til § 100 i Grunnloven om retten til frimodige ytringer om statsstyrelsen og enhver annen  gjenstand, kan nevnes «FNs internasjonale konvensjoner om Menneskerettighetene», Artikkel 19, pkt 1: « Enhver har rett til meningsfrihet uten inngrep.

Pkt 2: «Enhver har rett til ytringsfrihet, denne rett omfatter frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag, uten hensyn til territorielle grenser, enten i muntlig, skriftlig eller trykt form, eller ved kunstneriske eller andre uttrykksmidler etter eget valg».                                            

Ser vi i dag en elite, som av redsel for at landets egen befolkningen ved hjelp av sosiale media, skal gjennomskue statlig propaganda, og senker vårt Norge ned i det totalitære mørke? 

                                                     Jeg protesterer!

  

Norvald Magnus Aasen 

Indre Åsen, Brekka 115, 6983 Kvammen

20.02 2024

Kommentarer