Trett – men ikke nytteløst

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Han sa til meg: "Du er min tjener, Israel, på deg vil jeg vise min herlighet." Men jeg sa: "Forgjeves har jeg slitt, all min kraft har jeg brukt på tomhet og vind. Min rett er likevel hos Herren, min lønn er hos min Gud." (Jes 49,3-4)

 I vers 3 sier Herren til Messias (= Kristus) at "du er min tjener, du er Israel". Gud taler ikke her til Israelsfolket, men til en enkelt person, nemlig Guds utvalgte tjener, Kristus. Dette blir slik å forstå at Kristus virkelig er det sanne Israel. Han er det som var den egentlige mening med Guds utvalgte folk. Jesus er sant menneske. Gud skulle åpenbart sin herlighet på Israel, men hans folk sviktet. Men på Messias - Kristus - kan Gud åpenbare sin herlighet.

 Men hva opplevde Jesus under utførelsen av sin kallsoppgave? Jo, han ble foraktet "og forlatt av mennesker, en smertenes mann" (Jes 53, 3). Tjeneren møtte stor skuffelse i sin gjerning: "Forgjeves har jeg arbeidet meg trett ..." (v 4). Jesus måtte lide motsigelse av syndere (Heb 12, 3). Han sukket: "Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere?" (Mark 9, 19). Han ble "opprørt i sin ånd og rystet" og Jesus gråt (Joh 11, 33. 35).

 Kanskje du ofte blir oppgitt og trett, møter skuffelser og frustrasjon. "Gi akt på ham som har utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse" (Heb 12, 3). Jesus "er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd" (Heb 4, 15).

 Men sukkene hos Jesus tok ikke overhånd, han ga ikke opp. "Min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud" (Jes 49, 4 b). Og dette er sant også for den som hører Herren til: Jesus er vår rettferdighet (1 Kor 1, 30). Vi er svært skuffet over oss selv og våre mangler i kristenlivet. Men min rett er hos Gud, jeg er frelst for Jesu skyld!

 For Jesu frelsergjerning gjaldt ikke bare Israel, var ikke bare å føre den frelste rest av Israel tilbake. Men Kristus skulle også være "et lys for hedningefolkene". Og da er også vi medregnet.

Kommentarer