Israels kommende trengsel og Guds dom over nasjonene

Kronikk av David Lindhjem.

Det er slik at teorien som hevder at Antikrist vil stige frem fra Europa har stått veldig sterkt blant vekkelses kristne, men det er nå i endring. Vi er i dag vitne til et paradigmeskifte i synet på profetiene.

Bibelen er i hovedsak Jerusalem, Israel og Midtøsten sentrert og det er viktig å forstå at Bibelen er jødefolkets historiebok. Med andre ord så lærer vi Gud å kjenne ved å studere Israels historie. Men, Israels historie er ikke over. Profetiene om tidens ende handler også om Israel, og for at vi skal forstå det Gud ønsker å fortelle oss, så må vi fortsatt fokusere på dette landet og området rundt.

At Israel-hat og jødehat nå øker kraftig, er et ubestridelig faktum.
Nå i 2015 forlater jødene Europa i tusentall. De frykter – med god grunn – for sine liv.
Utenfor synagoger, jødiske skoler og butikker er det nå tungt bevæpnet vakthold.
Profeten Jeremia sier at når Gud vil samle jødene i endens tid, så sender han først fiskere og så til slutt jegere. Vi ser nå at jakten har begynt.

Fra verdens politikere, medier og akademia får vi i dag høre at jødene har for mye land og at arabernes og muslimenes drøye 50 stater er for lite. Israel blir forsøkt slette fra kartet på alle mulig vis, enten det er FN resolusjoner, boikott programmer, løgn propaganda, terrorisme eller krig.

Dagens islamister og jødehatere har felles mål, de vil det lille jødiske landet til livs.
Og det er skremmende å se at dagens jødehat er mer åpent og direkte enn det var før andre verdenskrig. Fra den muslimske verden kommer det i våre dager fler og mer direkte antisemittisk utalleser enn det gjorde på 30 tallet i Europa.

Men dette er et klart endetids tegn, skriften legger stor vekt på at Gud skal dømme nasjonene etter hvordan de har behandlet Israel. At Gud skal dømme nasjoner fordi de har behandlet Israel dårlig, betyr at verden kommer til behandle henne svært dårlig i tiden som kommer.

Det er viktig å være klar over at det er den onde som står bak den økende trenden. Årsaken er at Israel skal føde frem Jesus gjenkomst, og verden som ennå ligger i det onde, gjør nå alt hva den kan for å forpurre Guds store frelsesplan som går via Israel.

Rett før Jesus forlot verden refset han fariseere og skriftlærde i Jerusalem og profeterte at han skulle forlate dem, og at de ikke skulle se ham igjen for de ønsket ham velkommen: "For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet er han som kommer i Herrens navn!” (Mat. 23:39)

Og vi vet at Israel er tilbake på kartet etter 2000 år, og det varsler at tiden for Hans gjenkomst står for døren. Profeten Sakarja beskriver hvordan Israel skal ta imot Jesus som Messias etter at landet er invadert av folkene til Antikrist: "Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring...Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne….." (Sak. 12:2..-3)

Legg merke til at Sakarja sier at Israel blir beleiret og inntatt av folkene omkring Jerusalem, altså folkene i Midtøsten.

Avsnittet gjør det klart at etter Israels makt er knust, kommer Jesus for å frelse dem og de vil da gjenkjenne ham: "Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem. Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte." (Sak. 12:9-10)

Sakarja beskriver her selve dagen hvor Israel vender om når Jesus igjen viser seg for dem, de ønsker ham velkommen slik Jesus forutsa. Så på denne måten blir Israel frelst, men trengselen de opplever i forkant blir voldsom. Jesus sier i Mat. 24.21-22 at han kommer tilbake for å stanse historiens største trengsel.

Bibelens profeter gjør det helt klart at historiens siste kapittel skrives i Jerusalem.
Etter at Jerusalem er inntatt i endens tid, vil Jesus komme for å redde de overlevende, sette de fagne fri og for å stoppe nedslaktingen: "Herren skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på stridens dag. Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst.... Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med ham." (Sak. 14:3-4...5)

Israel blir invadert av folkene rundt Israel og mange avsnitt navngir hvilke folk og landområder det er snakk om. Joel 3 navngir følgende folk og nasjoner:
"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Juda og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land…" (6-7)

"Så, hva vil dere meg ,Tyros og Sidon og alle filisterbygder? Vil dere ta igjen for noe jeg har gjort?...."(9)

Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josjafats dal, for der vil jeg sitte til dom over folk fra alle kanter. (v17)

"Egypt skal bli til en ødemark og Edom til en øde ørken på grunn av voldsverket mot judeerne, fordi de spilte uskyldig blod i sine land".(24)

Dette er noen folkene rundt Israel som vil bli dømt for vold mot israelerne og for å ha delt landet, men hvem er de i dagens verden?

Egypt er Egypt og der finner vi det muslimske brorskap som står helt i spissen i kampen mot Israel. Filisterbygdene er dagens Gaza og der finner vi Hamas som er en gren på det muslimske brorskap. Tyros og Sidon er i dagens Libanon hvor vi finner Hizbollah som er en forlenget arm for Iran. Edom er dagens Jordan og nord i Saudi-Arabia.


Fellestrekkene med dagens folk i området er det ekstreme jødehatet og folkene er i dag muslimske. Vi ser hvor presist profetiene stemmer med dagens situasjon!

I et intervju med den libanesiske kanalen NBN TV, sa libanesisk geistlig og imam ved Al-Quds-moskeen i Sidon, Sheik Maher Hamoud, at i henhold til ulike beregninger, basert på Koranen, Toraen, og astronomi, vil Israel bli utslettet i 2022.
Salme 83 er egentlig ikke en profeti slik mange hevder, men det er en jødisk bønn om at Gud må vise sin Hellighet ved å dømme Israels fiender som på den tiden forsøkte å utslette dem gang etter gang. Og Salmen avslører de historiske folkenes slue planer: "Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke stille og taus, Gud! Dine fiender buldrer! De som hater deg, løfter hodet. De legger listige planer mot ditt folk, de rådslår med hverandre mot dem du verner. De sier: «Kom, la oss utslette dem som folk, så Israels navn ikke lenger blir husket!» De holder råd og blir enige, de inngår en pakt mot deg,.."

Salmen åpenbarer også identiteten til folkene som på den tiden konspirerte mot Israel:
Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagrittene, Gebal, Ammon og Amalek, Filisterland og de som bor i Tyros, selv Assur slutter seg til dem..."


Dette var slik det var den gangen, men bønnen er like aktuell i dag. Vi kan med stor frimodighet hevde at dagens folk i området besitter følgende områder:


Fellestrekkene til dagens folk i området er det voldsomme jødehatet, og de er alle Israel fiendtlige nasjoner med muslimsk majoritet. Og de konspirerer mot Israel akkurat slik som de historiske folkene i salme 83.

Faktum er at ved en dybde studie av alle Herrens Dag profetier, så blir følgende åpenbart:
Ikke et land fra Europa er navngitt til dom, samtlige områder som blir navngitt befinner seg i Midtøsten og Nord-Afrika og de har i dag muslimsk majoritet!


Når vi studere det profetiske ord ut i fra dagens situasjon, så ser vi at historien bare gjentar seg og det blir helt åpenbart at den muslimske verden spiller en sentral rolle i kampen mot Guds frelsesplan og hans folk i tiden som kommer.

Når vi i tillegg ser på hvor den største forfølgelsen av kristne nå finner sted, ja så bør dette få alarmklokkene til å ringe hos alle som studerer det profetiske ord.


Gjennom Skriften gis det flere hint om fremgangs måten til Antikrist sitt lovløse system, de tar fanger, plyndrer, voldtar, halshugger og slakter folk. Over alt hvor radikal islam er på fremmarsj blir både jøder og kristne utsatt for sterk forfølgelse. Jihadistene skyr ingen midler og vi ser at kristne blir nedkjempet på en barbarisk måte som ligner veldig på det Åpenbaringsboka varslet for ca 2000 år siden.

Den rådende og mest utbredte tolkningen av det profetiske ord har lenge hevdet at Antikrist vil stige frem fra et nytt Romerrike gjennom EU, men den tolkningen blir i våre dager sterkt utfordret av den islamske endetids teorien.

La meg minne om at den største delen av kristne som nå blir forfulgt i den muslimske verden, er faktisk katolikkene. Det er ikke pavens folk som nå utfører den alvorligste forfølgelsen av kristne i historien, men det er faktisk pavens folk som blir halshugget og forfulgt på det groveste sammen med andre kristne. Dette er et stort tankekors med tanke på den romerske Antikrist teorien som hevder at Antikrist vil bli en katolsk pave.

Daniels bok sier at endetids profetiene er skjult frem til enden, helt frem til oppfyllelsen begynner å ta form. Det betyr helt enkelt at vi forstår stykkevis og delt, men at vi vil forstå mer jo nærmere enden vi kommer.

Kan det være at sløret er i ferd med å tas bort? Kan det være at historiens mektigste antikristelige system som nå våkner opp etter å ha ligget nede med brukket rygg i ca 100 år, virkelig kan være "Dyret som ble dødelig såret og som livnet til igjen"? Det er vertfall helt åpenbart at islam i sin opprinnelig form, slik profeten Muhammed grunnla det, nå truer Israel og resten av verden med terror, krig og lovløshet.
Jeg tror vi lever i en høyprofetisk tid og at verden er øyevitner til at endetids profetiene nå virkelig åpenbares for oss. Ved å flytte fokuset fra Vesten til Midtøsten åpenbares profetiene på en helt ny måte, de blir plutselig mer logiske og mye enklere å forstå. Det som skjer i Midtøsten preger nyhetsbildet og det kommer det til å gjøre helt frem til Jesus kommer tilbake. Våres tidsalder, sivilisasjon og frelser hadde sin fødsel i Midtøsten, alt startet der og det vil også ende der.

Ressurser: Dyret fra Midtøsten og Antikrist, islams ventede Messias av Joel Richardson.

David Lindhjem.

Kommentarer