NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 30. april 2017

Å frykte Herren er begynnelsen til visdom (Salme 111,10)

Andakt av Kirkehøyden.

Det finnes fire hovedveier å tjene Gud, vokse I Kristus. Andre tradisjoner omtaler de samme fire, alt fra Østens - og ikke kristen vestlig litteratur. Og jeg vil relatere det til hvordan dette skaper gode samfunn og velstand for alle.

Og min intuisjon er at bibelen er plagiert både i antikken (GT),  av vestlige «læremesterer,» inkl. Marx og sosialister med sin solidaritet. Påklistret, og det stikker ikke særlig dypt, og intet har grodd der de får regjere.

Til dette udødelige skriftet av Adam Smith: Heri ligger suksessen til kapitalismen de siste 300 år, særlig i USA. Selv marxister beskylder de evangelisk kristne kalvinistene for denne ideologien med sitt moderate forbruk, og reinvestering av overskuddet (fruktene) i mer produksjon til glede for mange, som var hva det gjorde. Med utspring i Sveits, spredde grenen seg til særlig Nederland, Tyskland, Skottland, og videre til USA.

Adam Smith møtte Benjamin Franklin i 1756, og han snakker om den «usynlige hånd» i sin økonomiske teori, som den virkende kraft. I motsetning til marxismen, som gjør arbeideren til en slave, så fremmet Smith det autonome individ (under Gud). Slik ble velstand tilgjengelig for alle, og alt fordi noen har begått gudgitte gjerninger.

Og herav fulgte den private eiendomsretten, avtalers ukrenkelighet (løfter skal holdes), kontrakts frihet etc. Åpenbart her har Smith tatt fra både GT og NT og Jesu lære. Derfor oppstår velstand via frie individer, som handler i pakt med bibelelske prinsipper. Kunder som returnerer fordi den handlende så deres behov (ydet en god gjerning), og oppfylte dem til en kostnad du fant rimelig. Slik vokste smier, til gigantiske konserner, også i Norge.

Så ta oktober revolusjonen av 1917 og Sovjet unionen. Alt verdiskapning stoppet opp omgående, hungersnød, despotiet holdt det gående i ca 70 år. Et enormt moralsk og økonomisk konkursbo, som varte helt inn i vår tid.

I denne andakten/ kronikken skal jeg drøfte en serie emner, med tanke på at kristen tro er den ypperste form for intelligens. Og de som ikke kommer til tro er de uintelligente. Hvordan kan dere unngå det Evige Liv hvis dere så smarte, noen av dere tror å spise gulerøtter (ikke noe galt med det) og annen «intelligent adferd»  skal forlenge livet?

Det finnes unntak, åpenbart mange fremstående intelligente personer, var/ er ikke bekjennende kristne, men de var påvirket og er/ var alle åndsmennesker. Og det er/ var Guds Ånd som var i dem, det kan de takke for all sin suksess. Fra Ham og den Hellige Ånd fikk de også sin innsikt. Jeg snakker om personer, oppfinnere og andre som gav helt ny innsikt for menneskeheten, som Einstein. Han var ikke ateist og snakket med stor aktelse om «the nazarean.»

Og det er ikke de som kommer i annen runde, kopierer, og ofte skaper de for seg selv og samfunnet stor velstand, men de er «copy cats,» noen andre la grunnen for dem, og Gud var opphavsmann. Derfor har all velstand sitt opphav i Gud, han manifesterte det med tanke i ånd. For en hver manifestasjon starter med en gudgitt tanke i et sinn og hjerte. Fra der manifesteres den seg  i verden. Og det samme gjelder hvor mennesker viser store talenter, som skiller seg ut med sine gudgitte talenter, skaper stor kunst, så til dem som bare etterligner - ikke noe galt med det.

Jeg skal drøfte de fire veier og skule litt til andre tradisjoner, litt vitenskap - bare for å underbygge. Ja, alt for å underbygge at det intelligente er å bli en troende kristen og la Jesus virke igjennom oss.

Kroppens (den første) vei, de gode gjerninger: 

Endog «å fake» det, er bedre enn å gjøre det onde. Og et hvert vestlig sivilisert samfunn har adoptert loven/ GT (de tid bud) i sine lovverk. Uten at løfter holdes, sanne vitnesbyrd gies, det ikke stjeles etc, ingen velstand eller gode samfunn.

Men som allerede påpekt, lovene budene kom fra Gud, gitt til Moses. Vintreet opprettholder selv bladet på den ytterste gren. Og de er alle som gode gjerninger, utrettet av mennesker. Marxistene kan ikke vise til èn suksess, heller ikke islam. De er tiggere, og vestlige land med lange kristne tradisjoner skal betale, og derfor blir vi invadert. Sjarmøren Mikhail Gorbatsjov  hadde bare ett eneste motiv, vesten skulle finansiere den mislykkede kommunismen deres, som var konkurs. Den smarte Reagan og Thatcher så tegningen (begge kristne) og vant den kalde krigen for oss alle.

Og igjennom FN systemet skal vestlige land finansiere korrupte regimer, via svindler, som kommer på løpende bånd. Hvor de endog bevisst  utsulter barn for å lage «gode TV-bilder,» for å presse oss for penger. Og de nekter å følge oppskriften til de land som har utviklet seg etter krigen. De har alle fulgt bibelelske prinsipper – sekularisert.

Avtaleloven av 1907 var kodifisert, nedskrevet sedvane utviklet av de handlende (deres gode gjerninger), vær viss nasjons-bygger Hans Nielsen Hauge var med dem, lenge etter hans død. Best av alt er å være Gud lydig, for de gode ferdiglagte gjerninger er hans (Guds), ikke våre, derfor bærer de slike enorme frukter. Og vi vet at det finnes gode mennesker, som er på autopilot, uten tanke eller krav på anerkjennelse. De yder det gode, for den Hellige Ånd dikterer hvert skritt. Alt er relativt, for noen ganger tar det menneskelig og selviske over for en hver.

Det finnes samfunn med kristen kulturarv, som har hatt stor suksess, og de er/ har sin basis i gudgitte gjerninger, selv om det finnes selviskhet på periferien. Om det ikke fantes individer, som var Gud lydig og tok råd fra den Hellige Ånd , ville ingen nyte godene som følger.

Det marxistene gjør, der de får all makt: Kriminaliserer kristen tro, ytringer og forbyr andre tjenesteytere og monopoliser alt, så leverer de ikke. Og alt kollapser. Visste dere at små private hageflekker produserte det meste av maten i Sovjet Unionen. Disse heltene slet og fikk det alt til markedet.

Sanne tjenesteytere sies å ville leve opp til «egen standard» og se at kunden får noe av sann verdi, heri finner de sin glede, ja mening med livet. Og det virker, for i siste instans er det lydighet til Gud, den Hellige Ånd og det kommer til uttrykk igjennom hans gjerninger. Og dette var den første vei.

Hjertes (den andre) vei:

Og her får vi det «straight» og jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen: «It's all about Love» Matt 22,36-40 "Mester, hvilket bud er det største i loven?" Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene."

Amerikanere har et fint uttrykk: «Garbage in garbage out.»; et annet inntrykk for marxisme. Kirkehøyden sier: «Love in Love out.» Ja, vår «plikt,» som kristne, gjenfødt I Kristus, er å være videreformidlere av Kjærlighet til verden, og i den ligger alt latent, også velstand. Og heri ligger alle fordeler vi selv nyter:

Fil 4,19 Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.

Sal 103,2-4  "Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn." Hvor mange andre vers kunne jeg nevne, om vi blir de fullkomne videreformidlere av Guds Kjærlighet

Ja, si gjerne så ofte du kan: «Himmelske Fader, vår Herre, Kjære Gud: Vi takker, priser og elsker deg med hele våre hjerter, sjeler og sinn.» La ingen kimse av dette, en slik Kjærlighet, som vil bringe himmel på jord, og denne bønn vil bli oppfylt med presisjon: «...komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.» Ja, noen medmennesker har så mye Guds kjærlighet i seg at begeret flyter over.

Det andre budet (Matt 22..) vil oppfylles, slik: «Mitt beger renner over (og vil overstrømme vår neste, oppfylle det andre bud) «Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager» Dette står sterkt i esoterisk jødiske lære, praksis og åndelig utvikling – deres beger flyter over, slik oppfylles Guds to Kjærlighetsbud, som iht Jesus alt er bygget på.

Sinnets (den tredje) vei:

Trenger jeg å si mer? Om våre tanker er Guds Ord (Jesus), ikke Satans (vik fra meg), da er vårt sinn den tredje vei: "The wise in heart accept commands (from God), but a chattering fool comes to ruin." — Proverbs 10:8. En er vis i hjertet, men Ordet plantes i vårt sinn.

Ja, det må starte i våre sinn (bytt ut «the chattereing»), vi leser Ordet, vi sier Fader Vår (Guds ord bedre enn noe). Ja, noen mennesker har sitt tyngdepunkt/ force i sinnet (the mind), typisk for visse bokormer, det er nesten ikke grenser hva de kan absorbere av tekst. Jeg har en slik venn, jeg fikk ham inn på en «åndelig» vei, og han sluker alt av skrifter. Men når det kommer til Jesus og Bibelen vil han ikke høre, men jeg ber for ham.

For om han og andre, som er mottagelig for skrifter, leser den ene sanne skrift (Guds Ord) ville sinnet og hjertet gradvis bli samstemt. Guds Rike er den sikre realitet. «.. komme ditt rike skje din vilje, som himmelen så og på jorden»

For vi leser Ordet med vårt sinn (hjerne), som et frø plantes, og Hjertet/ Guds Kjærlighet er den gode jord, selv blant de utpregede intellektuelle. Og her vil jeg vise til den urettferdige dommeren, og kvinnen krevde sin rett. (Luk 18,1-5) For å «stoppe kjeften på henne,» bøyde den urettferdige dommer seg for henne.

Luk 18,6-8  Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Derfor er det håp også for «the mindy ones,» som dessverre ofte blir teologer, i stedet for å be ustanselig, og slik åpne hjertet, og skrive Ordet på dets tavle, hvor det blir virksomt.

Derfor skal våre tanker alltid være Guds Ord, og resten vil bli tatt hånd om. Det er noe som nylig er oppdaget; «neuroplasticity,» og her en pioner Joe Dispenza – den som er interessert google det. Grunnen til at det tar tid å endre vaner (tre uker sier en venn), bønner svares, skyldes at hjernen må bli «hard wired», nerver knytte fysiske forbindelser, den må lage helt nye varige forbindelser. Bare en tanke er ikke nok til at det skjer noe med hjernecellene permanent, men det må gjentas. Det kreves øvelse, som å kjøre bil uten å tenke på hver bevegelse eller spille på et instrument. Det må bli «second nature.» Så når Ordet leses med sinn og hjerte skjer dette. Hver gang en kommer tilbake til et vers, oppdager vi ny fylde og mening.

En god nyhet til: Ja, vi er født med gener programmert, men de kan også re-programmeres. Både Spikeren og jeg har referert til Bruce Lipton før. Her et fantastisk foredrag:


Han har funnet ut vitenskapelig at troen (your belief system) styrer og re-programmerer våre gener. Derfor vil Guds Ord og bønn transformere oss, og vi blir formidlere av Kjærlighet - inn og ut. Ja, noen er født med fantastiske talenter, som Mozart, og forklaringen er at hjernen og genene er allerede «hard wired» for dette. Andre må jobbe hardt, men tro og bibeltekster vil gjøre underverker. Selv i den tørreste intellektuelle om han/ hun tenker, som kvinnen, som gikk til den urettferdige dommeren, og gav seg ikke. De vil alle bli hørt:

Gal 6,7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste (på godt og vondt)

Matt 7,7-8 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.

For slik fungerer det, om Guds Ord plantes først i sinnet: Matt 13.31 "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i åkeren sin.» Det kreves bare tålmodighet til høsten kommer, slik også med bønner. Si Fader Vår («Guds Ord på like linje») morgen og kveld.

NB: Jeg viser til disse to forskere, bare for å underbygge Guds Ord, dessverre ser det ut som de blir selv guruer og får sine egne sekter. Vår «guru» er selvfølgelig Jesus og Guds Ord, og vi skal bare vite dette: Vitenskapen kommer alltid diltende etter (the bibel has IT already covered). Dog med slike referanser kan noen bli overbevist om å ta i mot Jesus.

For  hører vi ikke ustanselig at vitenskapen har satt kristen tro på sidelinjen, parkert den for godt - «not os fast.» Det motsatte er tilfelle, for de som gjorde de vitenskapelige gjennombrudd var alle åndsmennesker (hadde Guds Ånd), og alle de mest kjente universiteter i USA og UK, ble stiftet av kristne, og ingen overgår jøder i vitenskapelige bidrag. Ingen tilfeldighet, og det samme vil vi finne i vår historie. Vår kristne kulturarv, som våre «Pol Pot'ere,» skal utradere, og skal ha «K-en» ut av skolen. Der har du marxistene, de gir seg ikke, fordi de står i djevelens tjeneste, ha ingen tvil om det.

Den intelligente (fjerde) vei:

Dette er veien for en hver av oss og andre, som hørte Ordet, og ikke avviste det – hvorfor? Fordi den andre og tredje forutsetning (vei) er/ var nedlagt i oss. Det som plantes i våre sinn (om vi er intelligente), vi får straks respons fra hjertet. Guds kjærlighet veller opp, vårt beger fylles, om det ikke renner over umiddelbart. Men noe skjedde, det var godt, det var unikt i forhold til hva verden kan tilby og vi vil ha mer. Og dette er intelligens, mens intellektualisme er bare å reprodusere andres tanker. Derfor kommer intet ut av tåkepratet, alt faller på stengrunn.

I påsken gav Spikeren denne andakten: Kan vi stole på historien om Jesu oppstandelse?

Sitat: «Så klare er bevisene for Jesu oppstandelse, at når Gilbert West - en berømt ateist - valgte dette temaet som angrepspunkt, så endte det opp med at han ble så overveldet av hvor rikelig Jesu oppstandelse var bevitnet, at han selv ble en kristen.»

Under fortalte jeg om to andre intelligente, en ateist som skulle overbevise sin «room mate» på universitetet (UK) at han var på ville veier da han ble kristen, «forledet» av kjæresten. Dog bestemte han seg for å lese bibelen først for å ha argumenter, og falt på kne før 48 timer var gått.

En muslim, som fortalte sin kristne kone i Texas at bibelen var full av løgner. Hvorpå hun sa: «Find one lie, and I shall convert to Islam.» Igjen før 48 timer hadde gått falt han også på kne.

Dette er intelligens den fjerde vei, og det som kjennetegner denne er: «Det er den mest effektive og minst tidskrevende. Fordi Gud har nedlagt så mye ånd i oss, at vi alle burde ta i mot, med hjerte, sinn, og med en slik visshet at den fordufter tvilen. Ja, teoretisk, kan vi bli som Jesus i samme stund, for alt ville bli viten. Tro og viten blir to sider av samme sak, om hele Sannheten åpenbares  for oss. 

La meg fortelle en anekdote. Jeg hadde jobbet og jobbet for å finne en feil på et elektronisk anlegg, og snakket om det med en første maskinist fra Valderøy, skikkelig Sunnmøring. Og han sa: Når du finner feilen kan du bare legge ned arbeidet, gå opp spise middag eller lunch, slappe av med en kaffe. Så hente inn «folka,» og si hva de skal gjøre og alt er løst. Dere ser alle poenget, sann viten og visshet tar bort frykt, stress, «bypass'er tiden» og løser alt. Så også med Guds Ord, om det tas til hjertet.

Og her den fjerde vei, beskrevet med Guds egne Ord: Matt 13,44-46 "Himmelriket kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Himmelriket kan også lignes med en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han kom over en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den."

De tre ovenfor nevnte fra «solgte alt,» sine akademiske karrierer, som kunne ha vært storartet, og muslimen gav sin tro, podet inn fra han var en guttunge. Alt grunnet sann intelligens, feilsøkingen var over, de kunne senke skuldrene og hente inn «folka»/ studentene. Hvor mer intelligent kan noen bli? Igjen: de spiser ikke gulerøtter eller avokado for å forlenge livet (leste nettopp at det siste var bra), men de gav opp (ofret) det som var intet, illusjonen, synden og adam-kunnskapen – den ofret de for å kjøpe perlen, for de så at dette ville gi mangefold.

Slik kunne den første Adam komme tilbake til paradis igjen, som den ene røveren på korset ble med til paradis. Han viste ikke hva han kunne forvente  med  sin rørende ydmykhet – nemlig intet, men han fikk alt, det evige liv.

De sant intelligente ser hva som er innen rekkevidde, og de er beredt å komme med sitt offer, «de selger alt» for å kjøpe perlen. Hvorfor? Jo, når hjerte og sinn møtes, gis vi et fugleperspektiv, og valget gir seg selv. Det er å være intelligent, observere ovenfra, for unnslippe «the flat land.», hvor alt er relativt, alt må forklares iht annet på det samme flate dimensjonelle nivå. Fra der kan ingen emansipere.

Her skal jeg beskrive potensialet, og jeg skal med så mange ord bruke en fortelling fra en annen tradisjon, for tale for kristen tro (være intelligent), jeg forteller etter  hukommelsen her.

K (bare 15 år) ville høre sannheten (allerede så intelligent, visste den fantes). Han la ut på en lang reise for å møte en sann mester, som kunne gi ham svaret – det var hans overbevisning. Vell, fremme lot mesteren han vente ute på gårdsplassen i flere dager. Han ba tjenestefolkene gi ham føde og drikke. Mesteren spurte; er han der fortsatt. Ja, han insisterer på å få tale med deg. Omsider fikk han komme inn til mesteren, og fortalte rett ut hva hans ærend var: Han ville ha den hele og fulle sannhet! Mesteren sa: «You are that being (God).»

Gutten ytret resolutt; si ikke mer. Han trengte ikke å høre mer, heller ikke sitte ved mesteren føtter og høre det samme budskap om og om igjen, som mange dessverre gjør. Det er hva intelligens er, gjenkjenne Sannheten når du hører den, og handle derefter uten forsinkelse.

Der har vi det «straight»: «We are that being – Jesus Kristus.»

Kirkehøyden