Mannen som vandret med Gud

Andakt av Spikeren.

1 Mos 5,21-24 "Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusjalah. Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. Hele Enoks levetid ble 365 år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg."

Skriften taler ikke mye om Enok, men det den sier, er viktig.

Enok levde i en tid preget av hardnakket frafall fra Gud. Herrens profet hadde vanskelige kår (Jud 14-16). Syndens mørke ble tettere og tettere, men han klynget seg til håpet i Gud.

Ordene "Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusjalah" får meg til å tenke litt på Kirkehøyden. For også han var rundt 65 år da han fikk en sønn - Guds Sønn - Jesus! 

Så står det "Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah". Slik ble det også for Kirkehøyden etter at han hadde fått Jesus. Han blir neppe gående i 365 år på jorden, men hans gudsforhold blir stadig sterkere.

Vet du hva navnet Enok betyr? - Det betyr "dedikert". Dette er et begrep som jeg vil si karakteriserer både Kirkehøyden og alle andre kristne som finner Jesus. Man blir engasjert og dedikert og begynner å "vandre med Gud". 

Å vandre med Gud er å være i Guds nærhet og vandre for hans åsyn. Det handler om fortrolighet og trivsel sammen med Gud. Å vandre med Gud er å være forlikt med Gud. Uoverensstemmelsene er ryddet av veien. En er omvendt. Syndene er utslettet.

Enok var en profet i sin samtid og forkynte at Guds dom stod for døren. På samme måte skal også vi forkynne at Guds dom står for døren, men vi skal også forkynne at det finnes et håp om frelse ved Jesus Kristus.

Så er det underlig å lese hvordan Enok plutselig bare blir borte, "for Gud tok han til seg", står det. Enok er derfor et bilde på både Kristi oppstandelse og den kristne menighets bortrykkelse når Jesu kommer for å hente de troende hjem.

Åp 20,6 "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år."

Spikeren