NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 6. februar 2019

Alt som skjer har sin årsak

Andakt av Monè. 

8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 10 Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. 1 Joh 1,8-10

1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. 2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1 Joh 2,1-2

Barmhjertighet har ingenting med å tillate tøyleløshet den som fort kan medføre ubarmhjertighet, tøyleløsheten er nettopp en av årsakene til det kristne frafallet. Der alvor regnes som noe tungt og livshemmende, men sunt alvor og seriøsitet fører faktisk samtidig til glede og takknemlighet. En glede og takknemlighet som er av en helt annen art, enn den tøyleløse "gleden".

Paulus formante om at de kristne skulle samle seg og ikke utebli fra de kristne samlingene. Dessverre så kom etterhvert det geistlige kirkesystemet og endret på slik de første messiastroende jøder og hedninger holdt sine samlinger. På apostlenes tid levde jo de kristne tett opp til hverandre, de solgte jo det de eide og samlet seg. Slik er det jo ikke nå, de kristne bor spredt på hver sine tuer.

Noen kristne kjenner det slik at de har sin menighet på nettet, der flere kristne befinner seg, eller foran tv-skjermen. Guds verdensvide Menighet er jo Jesu Kristi Legeme der alle gjenfødte messiastroende jøder og hedninger befinner seg, der Kristus Jesus er Selve Hodet. Men det er jo noe vesentlig og nødvendig at kristne samles da, de kan jo samles i hjemmene eller avtale et sted å samles. De som er syke eller av helsemessige årsaker ikke kan komme seg ut, burde jo få tilbud om å få komme på besøk til dem eller samles hos dem om mulig. Alle kristne merker vel at det er en forskjell når flere (behøver ikke være flere enn to eller tre) kristne samles, enn når en stadig går omkring alene:

19 Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt 18,19-20

Håper at så mange som mulig kan ta imot Guds såkorn som blir spredt utover og ta såkornet vel i mot i god jord som da vil vare, selv om min erfaring er at flere forherder seg. Så er det noen allikevel som venter på Jesu frelse, uten å være klar over det selv. Så det er viktig at Guds Ord blir forkynt.

Men når kommentarfeltet blir spammet av støy og tøyleløshet, eller den ultimate ytringsfrihet kreves og forventes; betyr det faktisk å åpne opp for kaos og forvirring. En blir da møtt med en vrimmel av forskjellige meninger og tanker som kun skaper forvirring, der hver enkelt hevder sin rett og når mange med forskjellige meninger gjør det; er det kaos. Har lagt merke til mange i kommentarfeltene til spesielt Resett (også Doc), at de er uten evne til å samles om noe gangbart. Da blir samtidig den ultimate ytringsfriheten en snublefelle, som fører til det ultimate kaos. For alle kan jo ikke få sin individuelle mening iverksatt i handling, en må jo kunne samles og å bli enige om noe. Apostlene og de første kristne var jo også igjennom en slik prosess, men de fikk jo samtidig Guds hjelp til å bli enige ved Den Hellige Ånd.

Derfor har det gått galt fra kristenhold, isteden for å ivre etter å bli enige i samsvar med Skriftene og Jesu Kristi og apostlenes lære. Har det utviklet seg mange forskjellige menigheter, også vranglærende sekter. For noen var det ikke godt nok, Guds Forordninger for Menigheten, noen mente de visste så mye bedre selv hvordan kirken og Jesu Kristi og apostlenes lære skulle være, fungere og praktiseres. Det å legge noe til eller trekke noe i fra, avslører kun en manglende sunn gudsfrykt. Også det å åpne opp for filosofen Aristoteles, som kun appellerte til de intellektuelle og lærde. Glemt ble dette viktige, selv om det står så tydelig og klart som det kan få blitt:

18 Likesom du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. 19 Jeg innvier meg for dem, så de også skal være innviet ved sannheten. 20  Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Joh 17,18-21 

En dag vil Jesu Kristi bønn bli Fullkomment oppfylt, men ikke før og under den nær forestående Trengselstiden, der hveten og ugresset vokser opp sammen. Når opprykkelsen kommer er det jo også forskjellige meninger om. Store endringer vil skje når Messias, Menneskesønnen, Kongenes Konge og Herrenes Herre, Kristus Jesus kommer tilbake. Der også jødenes situasjon vil bli totalt endret, fra å være forhatt i denne verden til å bli høyt elsket i den verden som da vil oppstå. 

 
REPENT 

Tok med denne videoen, har lenge ønsket å få oversatt teksten til denne vakre lovprisningssangen. Jødene og Israel har jeg fått spesielt kjær, for Frelseren kom jo også fra dem, noe jeg er også dem meget takknemlig for. Immanuel, Menneskesønnen er jo også av Davids ætt. Gud som ble menneske, Guds Levende og virkekraftige Ord.

ORDET BLE MENNESKE
 

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Joh 1,1-5

Kan dessverre ikke hebraisk, men lærer jo enkelte viktige ord etterhvert:

Kadosh Kadosh Kadosh !
 
Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Elohim Zevaot "Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, der war und der ist und der kommt." (Jes 6,3 und Offb 4,8) Bedeutung der Sterne in der Bibel: Genesis 1,15 - Genesis 15,5- Daniel 12,3 - Mathäus 13,43 - Mathäus 17,2 - Offb (Rev) 22,15 

Slike nettsteder som dette trenger jo også å voktes.

Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand? 1 Kor 1,20

Likevel forkynner også vi en visdom, for dem som er modne. Det er en visdom som ikke hører denne verden og denne verdens herskere til, de som går til grunne. 1 Kor 2,6

Babel var et gullbeger i Herrens hånd og gjorde hele verden drukken. Folkeslagene drakk av vinen, derfor oppførte de seg som gale. Jer 51,7

Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Matt 16,26

Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? Luk 9,25
Ulykkelige verden hvor det er forførelser! Forførelsene må komme, men ve det menneske som de kommer fra. Matt 18,7


Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. Joh 3,19

KRISTI FRED 

Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Joh 14,27

Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!" Joh 16,33

Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Joh 17,6

Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Rom 12,2

Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og dersom verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å dømme i småsaker? 1 Kor 6,2

Men nå når dere kjenner Gud, ja, hva mer er, når dere er kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene i verden? Vil dere trelle under dem igjen?Gal 4,9

Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. Gal 6,14

Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus. Kol 2,8

For Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han drog til Tessalonika, Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia. 2 Tim 4,10

Den bror som står lavt i verden, skal være stolt av sin høye stilling, Jak 1,9
Også tungen er en ild; som en verden av ondskap står den blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, men selv settes den i brann av helvete. Jak 3,6
[livshjulet: gresk uttrykk for det omskiftende menneskeliv.]

Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Jak 4,4

Holder meg kun til Kristus Jesus, Skriftene (hele Bibelen) og Jesu Kristi og apostlenes lære:

15 Så stå da fast, brødre, og ta vare på det som dere har mottatt og lært av oss, enten muntlig eller i brev. 16 Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et godt håp, 17 han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord og gjerning! 2 Tess 2,15-17

Monè