Blir innvandrere noengang i flertall?

Fra FMI.

Flyvebladet "Innvandrere blir aldri i flertall sies det, men er det sant?" består av seks punkter og for hvert av punktene benytter vi oss av de nyeste tallene som foreligger. Flyvebladet er skrevet tidlig i 2018.

Punkt 1: "Nettoinnvandringen til Norge overstiger 21 000 i året, og de fleste kommer fra Midtøsten, Asia og Afrika."

Fakta: Nettoinnvandringen i 2017 var på 21 349 personer. Fra landene i Midtøsten var nettoinnvandringen følgende. Irak 674, Israel 16, Jordan 17, Libanon 26, Syria 6 874, palestinske selvstyreområdet 0, Bahrain 0, Forente arabiske emirater 3, Kuwait 2, Oman 3, Qatar -3, Saudi-Arabia 4, Jemen 72, Tyrkia 287, Iran 632. Nettoinnvandringen fra Afrika var på 3 705 personer, så til sammen blir det 12 312 fra Midtøsten og Afrika. Det er 57,67% av 21 349. Vi benytter oss av Store norske leksikon sin definisjon av Midtøsten https://snl.no/Midtøsten Når vi legger til asiatiske land også, som Afghanistan 1004, Bangladesh 128, India 718 og Pakistan 387, får vi et overveldende flertall. De fleste statsløse i statistikken kommer også fra Midtøsten, Asia og Afrika. Tallene er utarbeidet av SSB og du finner dem ved å velge nettoinnvandring, alle 276 land og året 2017.

Punkt 2: "Hvert år gis det norsk statsborgerskap til mer enn 24 000 som har innvandringsbakgrunn på mors- og/eller farssiden."

Fakta: Det ble født 58 890 barn i Norge i 2016 hvorav 34 144 av barnene hadde to norske foreldre. De resterende 24 746 har da minst en forelder som tilhører innvandrerbefolkningen. 24 746 er "mer enn 24 000". Tallene er utarbeidet av SSB. Du finner dem i denne tabellen hvor det er 58 890 totalt og 34 144 med Norge som landbakgrunn.

Utdypende informasjon finnes på nettsidene til Human Rights Service.

Samtidig viser tallene noe SSB ikke kommenterer. Nemlig at stadig flere av de nyfødte i Norge har én forelder som har innvandringsbakgrunn.

For det ble altså totalt født 58.890 barn i 2016, herav var 11.186 barn av innvandrerforeldre, da sitter vi igjen med 47.704 barn. Men når det gjelder barn født av foreldre fra Norge lyder tallet på 34.144 (som utgjør 58 prosent av alle nyfødte). I dette tallet vil også 2.generasjon i Norge som får barn med en annen i 2.generasjon, være inkludert.

Det innebærer at 13.560 nyfødte verken er født av innvandrerforeldre eller der begge foreldrene er født i Norge (i tillegg følger 145 som står med «uoppgitt»). De må da ha en forelder med annen bakgrunn. Her inkluderes også 2.generasjon i Norge som får barn med noen fra utlandet, for eksempel ved henteekteskap."

Punkt 2: "Innvandrerne som får størst kull er fra Pakistan, Eritrea og Somalia."

Fakta:  Vi vil understreke at det ikke er noe galt i at innvandrere i Norge får barn. Det er heller ikke noe galt i å være innvandrer. Flere som har innvandringsbakgrunn bidrar positivt og av offentlige personer kan vi nevne Tarik Elyounoussi fra Marokko, Abdisalam Ibrahim fra Somalia og Afeez Aremu fra Nigeria. Hvis innvandrerbefolkningen vokste med bare tre personer i året, hadde det vært uproblematisk. Men den vokser med titusener av førstegenerasjons innvandrere og de tyngste konsekvensene vil komme av enorme andre- og tredjegenerasjoner av innvandrere.

De som får størst kull i Norge er fra disse landene.
Somalia 3,16
Eritrea 3,12
Pakistan 2,64
Irak 2,31
Kosovo 2,13

Punkt 3: "Hvert år er det færre enn 35 000 nyfødte med norske foreldre, og antallet synker."

Fakta: Det ble født 58 890 barn i Norge i 2016 hvorav 34 144 barn hadde to foreldre med landbakgrunn Norge. Antall nyfødte med norske foreldre er reelt sett enda lavere enn 34 144 fordi i SSB sin definisjon av foreldre med landbakgrunn Norge inngår det også pakistanere, indere, nigerianere og andre innvandrere som har vært her noen generasjoner. Tallet 34 144 finner man her. I gamle dager fikk nesten alle norske kvinner barn i løpet av livet, og de fikk ofte mange barn. Men kullene blir stadig mindre og i 2016 lå fruktbarhetstallet på 1,67 for gruppen som kalles "øvrig befolkning", som i hovedsak består av gruppen vi i dagligtale kaller nordmenn. Det er lavere enn årene før.

Punkt 3: "Tallene tyder på at nordmenn blir i mindretall før århundreskiftet."

Fakta: Aftenposten melder at antallet etniske nordmenn har sunket med 4 400 i perioden 2004 til 2013.

Der går det frem at antallet etniske nordmenn har gått ned med 4400 personer de siste ni årene. På samme tid har befolkningen vokst fra 4,6 til 5,1 millioner innbyggere. Hele denne veksten har altså kommet blant innvandrerbefolkningen. 23 prosent av innbyggerne i Norge har nå en form for innvandrerbakgrunn, og andelen etniske nordmenn har dermed gått ned fra 85 tiil 77 prosent mellom 2004 og 2013, ifølge Dzamarija." Da har de valgt å definere etnisk nordmann som en med fire norske besteforeldre. Hovedårsaken til at det blir færre og færre etniske nordmenn er lave fruktbarhetstall. Ifølge den SSB-ansatte i Aftenposten-artikkelen var det 3,9 millioner etniske nordmenn i 2013 (3 879 086 hvis man ikke runder av).

I befolkningsframskrivingenes hovedalternativ regner SSB med at folketallet i Norge passerer 8 millioner allerede før 2090. "før 2090 har vi blitt vi 8 millioner, dersom hovedalternativet slår til", skriver SSB. 3,9 millioner vil da utgjøre mindretallet av en befolkning på 8 millioner. Bemerk at i SSB sin oppstilling sletter de tredjegenerasjons innvandrere fra statistikken, hvilket gir kunstig lave tall for befolkningen med innvandringsbakgrunn.

Bemerk at SSB pleier å legge sitt hovedalternativ altfor lavt og at de har fått berettiget kritikk for det.

"SSB opererer med tre alternativer, lav, middels og høy, hvorav midtalternativet er det som regnes for mest sannsynlig og derfor er SSBs hovedalternativ. I realiteten har innvandringen til Norge oversteget SSBs høyalternativ nær sagt hvert år siden minst 2005."

"Realisme? La oss dvele ved disse forutsetningene fra SSB: I mellomalternativet (hovedalternativet) har SSB lagt opp til en årlig prosentvis befolkningsvekst i Oslo på 1,1 % per år. I det "urealistiske" høyalternativet har de lagt opp til en vekst på 1,7 %. Da gjenstår spørsmålet: Hva har egentlig veksten vært de siste årene for Oslo? Spørsmålet er berettiget, da selv SSB har "innrømmet" at de har bommet på tidligere fremskrivninger, idet innvandringen har blitt høyere enn hva de hadde trodd. (De har ikke innrømmet å ha tatt feil, bare innrømmet at de har hatt for lave anslag). Vel, den faktiske gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten i Oslo de siste fem årene (i perioden 2007-2011) har vært på 2,3 % per år (hvilket tilsier i overkant av 12 000 personer per år). I det som SSB selv omtaler som det mest sannsynlige alternativet legges det altså opp til en vekst som er under halvparten av den faktiske veksten de siste fem årene, mens høyalternativet ligger hele 26 % under veksten de siste årene. Da bør det være tillatt å spørre: Hvor realistisk er dette?"

"SSBs hovedalternativ bygger på en nettoinnvandring som i gjennomsnitt er nesten to tredjedeler lavere enn de siste to årene. Derfor er det helt korrekt når Steiro bruker SSBs høyalternativ for å illustrere de faktiske konsekvensene av en rødgrønn innvandring på dagens nivå. Men selv SSBs høyalternativ bygger på en nettoinnvandring som er 20 prosent lavere enn faktisk nettoinnvandring de siste to årene."

Punkt 4
: "Arabere, afrikanere og andre innvandrere utfører utallige overfallsvoldtekter"

Fakta: "Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere."

"I Oslo er overrepresentasjonen voldsom: 61,1 prosent av de domfelte har innvandrerbakgrunn. Av dem har 81,8 prosent bakgrunn fra Asia, Afrika og Midtøsten. Disse kategoriene er relevante her fordi det er de samme som Oslopolitiet brukte i rapportene i 2010 og 2011."

Punkt 5: "Andregenerasjons innvandrere er mer voldelige enn foreldrene"

Fakta: Se figur 3.17 som viser antall gjerningspersoner per 1000 bosatt 15 år eller eldre per 1.1.2010, etter utvalgte lovbruddsgrupper. Førstegenerasjons innvandrere er voldelige, men andregenerasjon utøver enda oftere vold.

Se også Kriminalitet blant innvandringsgrupper og Nesten fire ganger mer volds­kriminalitet blant afrikanere

Punkt 6: "Flertallet av somaliere i Norge arbeider ikke"

Fakta: "De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (4. kvartal 2009) viser at sysselsettingsandelen for aldersgruppen mellom 15 og 74 år er 69,7 prosent for alle som bor i Norge. For somaliere er den 31,5 prosent og for somaliske kvinner 22,3 prosent. (Dette fremkommer også i IMDis siste Faktahefte). Selv om vi tar vekk alderklassene som naturlig er i utdanning eller som er alderspensjonister, kommer vi ikke utenom at det mer vanlig blant somaliere å IKKE gå på jobb enn å gjøre det. Somalierne har i særklasse lavest sysselsettingsgrad i Norge. Nest dårligst er to andre grupper med høy flyktningandel — Irak og Afghanistan, med henholdsvis 42,5 og 45,7 prosent."

"Vi vet faktisk en god del om arbeidsdeltakelse over tid. Frisch-senteret har tidligere i år lagt frem en rapport som studerer nettopp dette. Les s. 12-13. Ja, det er riktig at sysselsettingsandelen for somaliere øker med botid. For menn overstiger den 50 prosent omkring 5 år etter ankomst (litt før for dem som kom for omkring 10 år siden, litt lenger for dem som kom i 1989-93). Men kvinners sysselsettingsandel er fremdeles, omkring 20 år etter ankomsten, ikke i nærheten av 40 prosent. Det finnes en rekke eldre undersøkelser som viser det samme. "Somaliere" bør oppfattes som et gjennomsnitt av menn og kvinner — eller skal Berglund Steen prøve seg med at det var bare menn han forutsatte at leserne ønsket å forstå at han siktet til? Det er altså ikke sant at de fleste somaliere går på jobb — heller ikke blant dem som har vært her lenge." 

I SSB Statistikkbanken kildetabell 11609 for 4. kvartal i 2017 står det at sysselsettingen for somaliere er 39,0% for begge kjønn, 48,2% for menn og 28,7% for kvinner.

"Ifølge Finansavisen vil en gjennomsnitts somalier og dennes etterkommere koste netto 9 millioner kroner. Tallet forutsetter at vedkommendes barn blir perfekt integrert i Norge. Avisen understreker at dette er gjennomsnittstall og at somaliere som alle andre, har store individuelle forskjeller seg i mellom."

Punkt 6: "ifølge SSB taper staten 4,1 millioner kroner for hver ikke-vestlig innvandrer som kommer"

Fakta: "Taper 4,1 mill. for hver ikke-vestlig innvandrer. 

SSB-tall knuser nå myten om lønnsom innvandring.

Når én ikke-vestlig innvandrer kommer, påtar den norske stat seg en fremtidig netto kostnadsforpliktelse som SSB beregner til 4,1 millioner 2012-kroner. Tallene knuser dermed myten om at innvandring er lønnsom, skriver Finansavisen.

- Tallet inneholder alle skatteinntekter, fratrukket alle offentlige utgifter, sier seniorforsker i SSB, Erlend Holmøy, til avisen.

De omlag 15.400 ikke-vestlige innvandrerne som kom i 2012 betyr i sum 63 milliarder kroner utgifter, netto. Det tilsvarer to bistandsbudsjett, eller omlag halvparten av de 125 milliarder kronene som staten vil bruke av oljeinntektene i år.

- Kostnaden vil bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen, eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud, sier Holmøy til Finansavisen."

FMI