Vær ikke redd! (Åp 1, 9-18)

Av Olav Hermod Kydland. 


"Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket." (Åp 1,18)

Er det mulig for et menneske å motta åpenbaring og kommunisere med Gud? 

Noen vil med en gang på grunnlag av sin virkelighetsforståelse avvise denne tanken og karakterisere Åpenbaringsboka som eventyr, myter eller kanskje science fiction. Andre igjen vil være åpne for at Gud har åpenbart seg og gjort seg til kjenne for sine utvalgte profeter og apostler.

Apostelen Johannes
Forvist, oppholder den aldrende apostel seg på øya Patmos, hvor han ved åpenbaring får et budskap å meddele videre til de sju menigheter i Lille-Asia. Tallet sju er åpenbaringstallet. Det betegner at den treenige Gud åpenbarer, det vil si avdekker eller avslører sin hensikt, plan og vilje med menneskeheten og denne verden. Budskapet fra Patmos er følgelig ikke noe som er begrenset til de sju historiske menighetene i Lille-Asia, men gjelder alle de troendes forsamlinger på ethvert sted og til alle tider i denne tidshusholdning. Dermed har vi sagt at budskapet fra Herren er i høyeste grad relevant for oss i dag, hvem vi enn er eller hvor vi enn bor.

Den herliggjorte Jesus
Hva mener du om Jesus? Er han bare et vanlig menneske, eller er han Guds sønn?

For apostelen ble synet av den herliggjorte Jesus, Menneskesønnen, så overveldende at han falt ned som død selv om at han tidligere hadde vandret sammen med ham i to-tre år og vært øyenvitne til hans gjerninger og hørt hans ord.

Menneskesønnen, som apostelen så, var den samme som ble åpenbart for profeten Daniel i Babylon (ca 500 f. Kr.), og som vi kan lese om i Daniels bok. Ser du Guds finger i dette?

Vær ikke redd!
Den evige Guds Sønn kom ned til oss, ble kjød, det vil si menneske, ble født av en kvinne i en stall og lagt i en krybbe. Jesus Kristus var sann Gud og sant menneske. Han ble korsfestet, døde og ble gravlagt, men sto opp igjen den tredje dag og viste seg som seierherre over døden, Satan og hans vonde åndsmakter - til evig frelse for dem som tar sin tilflukt til han.

Salmisten sier: Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg.(Sal 139,5) Ja, Jesus ser til oss i vårt arbeid og hvile, hverdag og helg, ved sjukdom, i sorger og gleder, kort sagt: Under alle forhold og til alle tider er han nær og ber for oss. Han er også nær når to eller tre samles i hans navn.

Kanskje du er redd for døden! Mange bånd til denne verden skal bli løst, ikke minst til de nærmeste i familien og blant venner. Men du som lever i troen på Jesus, trenger ikke være redd fordi han som du har tatt din tilflukt til, og som kjenner deg, han har nøklene til døden og dødsriket. Det vil si: Jesus har makt både over den dør som fører ut av dette jordeliv og likedan over den dør som fører inn til Guds evige himmel. Til alle dem som har tatt imot han sier Jesus: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. (Joh 11,25)

Vær derfor ikke redd, men stol på løftene fra han som er oppstandelsen og livet!


Olav Hermod Kydland