Hat mot kristendommen – hvordan kom vi hit?

Av Olav H. Kydland, cand.teol. 
og Eivind Gjerde, cand.teol. 

I Dagen av 25.10.2022 leser vi om Innherred Kristne Skole i Mosvik som får kritikk for blant annet å hevde at homofili er synd, deres syn på abort, kvinnelige prester og transproblematikken.

En representant for Human-Etisk Forbund ber Statsforvalteren om å se på saken. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) reagerer også og sier at de verdiene som forfektes hører fortida til. Hun har også underrettet Utdanningsdirektoratet om saken, skriver Dagen.

For oss kommer det ikke som noen overraskelse at verdslige mennesker reagerer på hva Guds ord sier om disse saker. Dersom representanter for Human-Etisk Forbund og kunnskapsministeren hadde lest noe i Bibelen, hadde de forstått hva Den treenige Gud sier om disse sakene.

Da vi har ytrings- og religionsfrihet i Norge, burde de ha forstått at å gjenta Bibelens ord om hva den sier blant annet om abort og homofile forhold, er i samsvar med religionsfriheten. For det er vel Guds ord som skal definere hva som er synd? Det tilkommer verken ateistene og agnostikerne i Human-Etisk Forbund eller en kristendomsfiendtlig statsråd å definere hva som er synd.

Gud forbyr fosterdrap eller abort i det 5. bud: «Du skal ikke slå i hjel». Ikke noe privatmenneske har fått fullmakt til å ta et menneskeliv. Med andre ord: Å ta abort er synd. (Men dersom det er stor fare for moras liv, kan det nok være tillatt å avslutte svangerskapet.)

Når det gjelder homofili, så taler både Det gamle og Det nye testamente tydelig imot aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn (2 Mos 20,14; 3 Mos 18,22; Rom 1,26–27; 1 Kor 6,9; Gal 5,19–21; 1 Tess 4,3–5 og 1 Tim 1,9–10).

Derfor kan vi slå fast at Den Hellige Skrift sier at abort og homofile seksuelle forhold er synd. Det er synd imot Gud, himmelens og jordens skaper og oppholder.

Dersom representanter for Human-Etisk Forbund og for myndighetene vil gjøre det vanskelig for kristne skoler som har fått godkjent en alternativ læreplan, kommer de i konflikt med Artikkel 18 i FNs menneskerettserklæring:

«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.» Dette bør alle ta ad notam.

(...) å gjenta Bibelens ord om hva den sier blant annet om abort og homofile forhold, er i samsvar med religionsfriheten.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe skriver i Dagen av 29. oktober blant annet at nøytralitet vil gi oss et livssynstomt samfunn og er i strid med målet for trus- og livssynspolitikken til regjeringen.

Så sier hun: «Vi skal tåle både tru, ulik tru og ikkje-tru, og tåle å bli eksponert for det.» Da kan vi gjerne spørre: Gjelder ikke dette også for bibeltro kristne som sier (bekjenner) det samme som Bibelen sier om de forskjellige spørsmål?

Det ser ikke slik ut når en tar i betraktning kunnskapsministerens uttalelse.

Vi kan gjerne spørre: Hva er grunnen til at vi har kommet dit vi er i Norge i dag med hensyn til verdsliggjøring og hat mot bibeltro kristendom? 

Dr.theol. Aksel Valen-Sendstad har skrevet noe om verdsliggjøring og synd som vi bør reflektere over. Han sier:

«Spør vi hva årsaken til verdsliggjøringen i samfunnet og kirken i dag er, så svarer Guds ord oss: Det er på grunn av synden og at mennesket er kommet bort fra Gud og er blitt hans fiende. Vår tid vil ikke høre hans hellige lov og det han krever av oss for samfunn med seg. Man nekter å akseptere at Gud har åpenbart seg og gitt sin hellige vilje tilkjenne. I stedet setter man sin egen fornuft og bedømmelse av hva som er sant, rett og galt, nyttig og tjenlig. Det Guds ord kaller synd, er ikke lenger synd. Bare det som er imot norsk lov kan kalles synd. Guds hellige bud trampes under fot.»

Videre sier han:

«Og vi merker alle at vi står i fare for å bli påvirket. For djevelen opptrer ofte i en engels skikkelse, som Guds ord sier.

Han forsøker gjennom sine tjenere å gjøre løgnen vakker. Han taler meget om kjærlighet, men legger noe helt annet inn i ordet enn Bibelen gjør. Djevelen taler om toleranse, om høyde under taket, lav terskel osv., men ordene betyr ikke hos ham at synderen må få komme inn i kirken, men at det Guds ord sier er synd ikke er synd. Synd og syndig levnet skal aksepteres av hans troende menighet. Og djevelens tjenere fremstiller alle de som vil holde seg til Guds ord, som mørkemenn, pietister, fundamentalister, kulturfiendtlige osv.» (Fra boka «Gud har åpenbart seg»)

Det er trist og forstemmende at rektoren, lærerne og elevene ved Innherred Kristne Skole skal oppleve slik negativ og usaklig fokus på deres skole. At kritikere med en fullstendig annen virkelighetsoppfatning og negativitet overfor bibeltro kristendom skal gjøre hverdagen problematisk for dem, er uttrykk for liten toleranse og empati.

At regjeringen er så negativ til kristendommen, er forstemmende. Det er som Johannes Kleppa skriver (Dagen 14.10.2022) at vi trolig aldri i fredstid har hatt en slik stat med så sterk ideologisk maktvilje som nå.

Regjeringen bruker både lovmakt og økonomimakt i sitt ideologiske råkjør. Videre skriver han: «Nokre av statsrådene er reine ideologiske og livssynsmessige aktivistar, og statsministeren let dei vera det.»

Følgelig har friskolene, private barnehager, bibelskoler og andre private foretak fått mindre støtte enn tidligere. Selv om vi har Grunnlovens § 2, så neglisjeres den i praksis.

Det skal imidlertid komme vanskelige tider for Guds folk. Det er forutsagt i Guds ord. Men det må ikke ta motet fra verken elever og tilsatte ved Innherred Kristne Skole eller oss andre bibeltro kristne.

La løftet fra Guds hellige ord gi oss trøst og oppmuntring i hverdagen: «For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte» (2 Krøn 16,9 a).

La oss derfor holde fast på Guds hellige og inspirerte Ord! 

Kommentarer