Statens nye religion – dyrkelsen av Baal og Astarte

Av Eivind Gjerde, Lektor og forfatter. 

Vårt fedreland Norge, har vært sterkt påvirket av kristen tro i over tusen år. Ingen vet når evangeliet om Jesus Kristus første gang ble forkynt i vårt land. Kanskje ble det forkynt allerede på 400-tallet? Det som er helt sikkert er at de tre kristningskongene Håkon den Gode, Olav Tryggvason og Olav Haraldsson (Olav den Hellige), midt i sin skrøpelighet, ville gjøre Norge til et kristent land. Den katolske kirken fikk godt fotfeste i Norge fra 1000-tallet av, men Den lutherske kirken fikk totalt hegemoni i forbindelse med reformasjonens innførelse i 1536. Men i de siste 200 årene har vekkelse og frafall gått hånd i hånd i Norge. 

En antikristelig, gudfiendtlig og hatefull religion er i ferd med å etablere seg og ta fullstendig kontroll i vårt kjære Norge. Det er en gammel ond religion som har dukket opp igjen i ny, men like uhyggelig drakt. Det er den moderne dyrkelsen av Baal og Astarte vi taler om!

Guds folk i Den gamle pakts tid hadde en religiøs dødsfiende, nemlig Baal- og Astarte-dyrkelsen. Folkeslagene rundt Israel drev med dette. Dette forførende avguderiet lokket sterkt på israelittene, og mange av dem forkastet Herren og vendte seg mot disse urene demonene som stod bak Baal og Astarte. Guds sanne profeter ropte ut sine advarsler, men ble ikke hørt.  Profeten Jeremias var en av disse.

Hvem var Baal og Astarte? Baal var en mannlig avlings- og fruktbarhetsgud. Baal betyr «herre» eller «eier». Det var en Baal for hvert landområde. Kultisk prostitusjon hørte med i dyrkelsen av Baal. Det er derfor rett å kalle ham for en sexgud. Vi har et rystende eksempel på dette i 4 Mosebok kapitel 25. Der kan vi lese hvordan israelittene begynte å drive hor med Moabs døtre som innbød folket til offermåltidene for avgudene sine. Det står at folket åt og tilbad moabittenes guder. Den fremste av disse het Ba`al Peor. Det mennene i Moab ikke maktet å gjøre med Israel, klarte kvinnene ved hjelp av seksuelle fristelser å gjøre.

Astarte var på samme måte en kvinnelig fruktbarhetsgudinne som ble dyrket på samme skjendige måten som Baal. Menn og kvinner i hennes templer kunne hengi seg til prostitusjon til hennes ære. I 2 Kongebok 23,13 blir Astarte kalt for sidoniernes motbydelighet.

Disse demoniske sexgudene er i høyeste grad levende blant oss i dag. Tragisk i så måte er deler av vårt kongehus. Vår egen prinsesse Märtha Louise som burde ha tilbedt Jesus Kristus og æret ham, har forkastet sannheten og vendt seg mot løgnen. Hun startet i 2007 sammen med Elisabeth Nordeng sin engleskole kalt Astarte Education, som nå heter Astarte Inspiration. 

Folkeslagene rundt Israel drev også med barneofring til ære for Baal. Den samme grusomhet dristet til og med israelittene seg til å gjøre. Gud talte til profeten Jeremias og sa: «De bygde offerhauger for Ba`al for å brenne sine sønner i ilden til brennoffer for Ba`al, noe som jeg ikke har påbudt og ikke har talt om, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte (Jeremias 19:5). 

Fosterdrapsloven av 1978 tillater vårt folk å gjøre det samme, men mer skjult på sykehusene sine gynekologiske avdelinger. De ufødte barna ofres på grunn av mødrene og fedrenes sexdyrkelse. Det er de samme avgudene som er virksomme i vårt land i dag som ble dyrket i det gamle Israel. Det er intet nytt under solen.

Den sataniske ånden har fremmet det som vi i dag kaller for den radikale kjønnsteorien. Den er Baal- og Astarte-dyrkelsens fremste utslag i landet vårt i dag. Den radikale kjønnsteorien har etablert seg i Norge med statens og lovverkets beskyttelse.  

Den radikale kjønnsteorien sier at det er opp til det enkelte mennesket å definere sitt kjønn ut fra hva det føler at det er. Dette er denne nye religionen sitt grunndogme. Det enkelte mennesket skal selv bestemme ut fra sine følelser hva det er. En mann kan føle seg som en kvinne og da er han en kvinne selv om kroppen tilhører en mann. En kvinne kan på samme måte hevde at hun er en mann, og da skal alle godta det. Dersom du ikke gjør det, krenker du denne personen. Til det er å si at en kristen aldri kan godta en slik komplett ufornuft og brudd med biologiske fakta. I dette spørsmålet kommer det ikke an på hva et enkeltmenneske føler at det er, men hva det er fra Guds skaperhånd. 

Den radikale kjønnsteorien hevder også med styrke at et menneske kan ha seksuelle relasjoner med hvem og hvor mange det vil, bare det ikke skader andre. Det er helt i strid med Guds vilje som sier at det seksuelle samlivet skal leves ut i det forpliktende og livslange ekteskapet mellom en mann og en kvinne.

Den radikale kjønnsteorien gjør mennesket til sin egen Gud og herre og tragisk nok til sin egen ødelegger. Det selvsentrerte og selvdyrkende mennesket vil styrte seg selv ned i fortapelse og undergang om det ikke vender seg til Jesus Kristus og blir frelst.

Denne forførelsen skjer fordi Gud er forkastet av vårt folk. Dersom han forkastes, svarer Gud med å overgi dem som forkaster ham til et sinn som intet duger. Gud tåler ikke synd og urett. Romerbrevet kapitel 1 sier klart at dem som praktiserer sodomi, enten det er menn eller kvinner, er alle overgitt til et udugelig sinn: «Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som uunngåelig på grunn av dere forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.. (v.26-29)

Hva skal Guds menighet tenke i en tid som denne? Guds Ord taler inn i vår situasjon med den moderne Baal- og Astarte-dyrkelsen: «Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige.» (Judas v.3)

De kristne må holde fast på og kjempe for den troen som en gang for alltid er blitt overgitt til dem. I møte med den nye statsreligionen er det bare kristendommen som kan gi håp, fred og frelse for de kommende generasjonene. Statens Baal- og Astarte-dyrkelse vil bare føre med seg forvirring, fortvilelse, psykiske problemer, familieoppløsning, sexdyrkelse, kjønnsforvirring, fosterdrap, selvmord og hat.

Eivind Gjerde

Lektor og forfatter

Kommentarer