Syndens forlatelse!

Av Einar Kristoffersen. 

Og se, de bar til Ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa Han til den lamme: Vær frimodig, sønn! Dine synder er deg forlatt! Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: Denne spotter Gud! Men Jesus så hva de tenkte, og sa: Hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si: Dine synder er deg forlatt - eller å si: Stå opp og gå? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder- og nå taler han til den lamme: Stå Opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han reise seg opp og gikk hjem til sitt hus. men da folket så det, ble de grepet av frykt, og de priste Gud som hadde gitt mennesker så stor en makt. Matt 9:2 - 8

Her viser Jesus oss hvem Han i virkeligheten er. Han er den som har (gudddoms)makt på jorden, til å forlate synder. Med andre ord, er Gud selv!

Vi vet jo at det var, og er, Adams synd som skiller mennesket fra Gud. Derfor kan mennesket og den Hellige Gud kun forenes på ett vis. Ved at skilsmissegrunnen, synden, tas bort.

Dette var Jesu fremste og egentlige gjerning på jord, å ta på seg, og dermed bort fra Guds åsyn, det som skilte deg fra Gud. (2 Pet 2:24).

Her i denne teksten er vi vitne til større ting enn vi uten videre er klar over. Når Jesus uttaler disse ord: Vær frimodig, sønn! Dine synder er deg forlatt! - da er syndefallet gjenopprettet for denne mannens vedkommende, og han er satt inn i den stand Adam har før fallet. - Ja, i en enda herligere tilstand, for ved disse ord fra Jesu munn, står han for Gud som Jesus selv, uten synd, i barnekår!

Dette var noe Jesus ved sin gjerning ikke bare ervervet for denne mannen, men for hele verden. Også deg!

Har du fått se dette, og takket Ham for det? Han har åpnet himlenes rike nettopp for syndere, ved sitt blod. Han har guddomsmakt på jorden til å forlate synder. Han bar dem jo selv på sitt legeme opp på treet. Også den, eller de synder som igjen og igjen måtte plage deg, og som du kanskje tenker at det ikke finnes forlatelse for. Han forlater sytti ganger sju ganger den samme dag, den som har satt sitt håp til Ham. (Matt 18:22). Han både er og forblir en evig soning for dine synder. Så kom du frimodig også i dag!

Kommentarer