NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 10. april 2016

Det er forskjell på "uskyldig" og "rettferdig"

Andakt av Spikeren.

For et par dager siden stilte Lillemor et veldig interessant spørsmål:

"I 1995 ble Dolly presentert som den «første» klonede sauen. Det er nå over 20 år siden, og lite har blitt nevnt om det etterpå. Det ville forundre meg om ikke disse gale professorene allerede har klonet mennesker. Mitt spørsmål er: Vil slike kreasjoner ha Guds ånd?"

Selv om Lillemor fikk svar fra en annen bruker, bestemte også jeg meg for å forsøke å gi henne et kanskje litt mer utfyllende svar på dette som hun spurte om. Det hele endte med at Lillemor og jeg ble enige om å legge ut det jeg hadde skrevet som andakt, slik at flest mulig fikk anledning til å lese det.

Her er hva jeg skrev:

La meg prøve å gi deg et svar ut ifra mine egne enkle tanker:

Først tror jeg det er viktig at vi skiller Guds ånd fra Guds Ånd! Det synes jeg du gjør på en glimrende måte når du siterer Rom 8,19-22, for her sies det klart og tydelig at "Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet." (1978 oversettelsen). I Sal 98,8 står det f.eks. at Elvene skal "klappe i hendene", og fjellene skal "juble i kor". Vi finner egentlig mange slike uttalelser i Bibelen. Vi finner også et interessant utsagn i Sal 36,7 "Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre!" (1988).

Ergo kan vi slutte oss til det som står i Ordsp 16,4 "Herren skapte alt for et formål, også den urettferdige for ulykkens dag." Og videre det som står i 1 Kor 8,6 "Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi." (2011) Og til slutt 1 Kor 11,12 "For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud." - Gud er med andre ord i alt det skapte, men det er dermed ikke sagt at alt det skapte har Guds Ånd i seg.

Jeg synes også det er flott at du nevner den frie vilje, for den er særlig viktig når det kommer til oss mennesker. Jeg tror også vi kan si at dyrene har en fri vilje til å ferdes og gjøre hva de vil i Guds frie natur. Men jeg tror ikke dyrene har Guds Ånd i seg, slik som vi mennesker kan ha. Likevel tror jeg Guds Ånd kan manifestere seg i dyr. Dette ser vi klart i 4Mos 22,28 når eselet som plutselig begynte å tale til Bileam. Men også djevelens ånd kan manifestere seg i både dyr og mennesker, slik som f.eks. den berømte slangen i Edens hage. Dermed kan vi altså si det slik: Gud er i alt som er skapt. Og alt det skapte kan påvirkes av både Guds Ånd og Satans ånd - altså det gode og det onde.

Så kommer vi til kronspørsmålet: Hvem er "de gode" og hvem er "de onde"? Og ikke minst hvorfor er "de gode" gode og "de onde" onde? Er det slik at "de gode" er bedre mennesker og mer moralske enn "de onde"? Jeg vil påstå Nei!

I Mark 10,18 stiller Jesus et veldig interessant spørsmål til den rike mannen som spør: "Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?" Men Jesus sa til ham: "Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god - det er Gud."...

Hva ville vi ha svart på et slikt spørsmål? Hvorfor mener vi at Jesus er "god"? Er det fordi vi har lest at Jesus var en snill mann som stod på de svakes side og forkynte kjærlighet og fred? Er det fordi vi mener Jesus var en stor profet som var sendt av Gud og som gjorde tegn og under? Eller mener vi Jesus er god fordi vi har fått se at han faktisk ER Gud i kjøtt og blod? For husk: Bare én er god - det er Gud!

Men hvis det nå er slik, at bare én er god - og det er Gud - da kan ingen av oss peke på den andre og si: Du er ond og jeg er god, eller omvendt. For faktum er som Paulus sier i Rom 3,10-12 "For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke én som er forstandig, ikke én som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste." - Bare én er god - og det er Gud!

Så hvordan skal da et menneske kunne si at han eller hun er "god" og rettferdig for Gud?

Svar: Du må se deg selv i Jesus Kristus, han som ER Gud!

For som det står i Ef 1,3-14 "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn. I Ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde, som han i rikt mål har latt oss få. Slik gav han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. I Ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I Ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I Ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet."

Men hvis du er I Jesus Kristus, hva ser du da når Kristus henger på korset og tar straffen for dine synder?

Svar: Du ser deg selv, i Ham!

Og hva ser du når Jesus dør? Du ser at du dør, sammen med Ham!

Og hva ser du når Jesus står opp igjen fra de døde? Du ser at du står opp igjen, sammen med Ham, til et helt nytt liv. Gjennom Hans oppstandelse blir du født på ny til et helt nytt menneske I Ham!

2 Kor 5,17 Derfor, om noen er I Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

Hele Jesu liv blir nå ditt liv og all Hans rettferdighet blir tilregnet deg!

For som det står i Kol 3,3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Ser du nå hvorfor og hvordan du er god og rettferdig for Gud? Det har ingenting med dine egne gjerninger å gjøre. Det er Guds nåde og Hans gjerninger som gjør at du kan si du er "ren og rettferdig, himmelen verdig!"

Ef 2,8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Den samme nåden og den samme gaven tror jeg Gud også vil gi til prøverørsbarn og eventuelle kloninger som gjennom sin egen frie vilje velger å tro på Jesus Kristus som sin Herre og sin frelser!

1 Pet 1,3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Spikeren