De falske profetene

Av Jørgen Bernhard (fra bladet Bibelsk Tro)

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!” (Matt 7,15-23).

Ta deg i vare for de falske profeter. Med disse ord – og med lignelsen om de to byggherrene – slutter Jesus sin undervisning i Bergprekenen.

Men de advarende ord skal høres nøye sammen med det Jesus sier like før i Matt 7,13-14: ”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

To porter – to veier

Det finnes bare to porter og bare to veier. Du kommer til et T-kryss og må velge enten å gå til venstre gjennom en vid port eller gå til høgre gjennom en trang port. Velger du den vide port, ledes du inn på den brede vei der det er plass til alle, og de fleste går der.

På livets brede landevei går det lett og uten besvær. Det er bare å følge med strømmen. Her kreves det ingen omvendelse fra synden og ingen forsakelse av Djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Her følger enhver sin egen lyst, sin egen overbevisning, sin egen moral, sin egen religion, sin egen gud. Livet på den brede vei virker tiltalende og behagelig. Der høres ingen tale om korsets anstøt for den menneskelige natur. Men Jesus sier at den brede vei fører til fortapelsen, til Helvete. Det kaller Bibelen for den annen død, og derfra er det ingen utgang.

Til høyre i T-krysset er den trange port som fører inn til den smale vei. Noen ganger er der bare en smal sti som går bratt opp og ned. Veien er nok smal, med det er plass nok til en vandring med Jesus ved sin side. Egentlig har Jesus gått den først og banet veien. Han sier at smal er den vei som fører til livet, det evige liv i Guds paradis. Det er få som finner den trange port. Jeg tror Jesus sier det med smerte. Er få! Hvorfor? Kanskje fordi det bare er få som leter etter den. Likevel sier Jesus da han fikk spørsmålet om det er få som blir frelst: ”Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det” (Luk 13,24).

Gå inn gjennom den trange port

Det er Jesu kall til deg. Gå inn! Ved å gå gjennom den trange port avkles du all din egen fromhet, all din egenrettferdighet. Men – og hør nå! Du avkles også all din synd og urenhet. Den trange port er nemlig Jesus selv, for han sier: ”Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst” (Joh 10,9). Det er et herlig løfte.

I sin kjærlighet kaller Jesus: Gå inn gjennom den trange port! Gå ikke din egen vei! ”Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett” (Matt 11,28- 30). Det er Jesus selv som er veien til livet i Guds rike. Gå derfor inn gjennom den trange port og følg den smale vei til målet i Guds paradis. Følg Jesus, tro på ham og følg hans ord og gjør slik ”min himmelske fars vilje”.

Falske profeter

Ved T-krysset står de falske profetene. Med sin forkynnelse og sine liv skjuler de den trange port og den smale vei. De leder mange gjennom den vide port og inn på den brede vei, selvrettferdighetens vei, hovmodets vei, syndens vei, Satans vei, fortapelsens vei. Når de kommer til enden av veien sier de: ”Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?” Jesus gir dem dette svar: ”Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!” (Matt 7,22-23).

Det er meget alvorlig. De har gjennom livet stått på den brede vei og forkynt at Gud er kjærlighet, uansett hvordan man forholder seg til Guds bud. De har ikke i sine liv og sin tjeneste båret omvendelsens frukter, på tross av sin forkynnelse og virksomhet i Jesu navn. De har levd i lovløshet. Det vil si, de har sagt seg fri fra lydighet mot Gud og hans ord. De har ikke gjort ”min himmelske fars vilje”. På dommens dag er de ikke kjent av Jesus som hans disipler. Derfor sier Jesus: ”Vokt dere for de falske profeter”. Det er uhyre viktig å legge øret til Jesu advarsel. For de falske profetene vil i dag lede oss inn i den verdslige, ukristelige kultur som hersker på den brede vei.

Når Jesus på dommens dag sier at han aldri har kjent dem, så betyr det at de har vært Satans redskap. De har stått i Satans tjeneste, og med kraft fra ham har de gjort mange store gjerninger som de har utført under dekket av Jesu navn. De har bedratt seg selv og andre ved å gi seg ut for å være sanne profeter, mens de i virkeligheten har vært falske, glupske ulver i fåreklær.

På Jeremias tid

Falske profeter har det alltid vært. Ved Jeremias sier Herren til Israels folk: ”Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere!” (Jer 23,16-17).

Slik forkynner de falske profetene til et folk som har forlatt sin Gud og lever i ulydighet mot hans vilje. Herren sier om disse forkynnere: ”Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger” (Jer 23,21-22).

Disse profetene i den gamle pakt forkynte løgn i Herrens navn. Jeg er redd for at de har mange etterfølgere i dag. Og alltid er det mennesker som gjerne vil høre en slik forkynnelse. Folk flest ønsker ikke å høre sannheten, for det naturlige menneske elsker mørket framfor lyset. Men en sann profet har fått Herrens ord betrodd og står i Herrens fortrolige råd. Derfor forkynner han Herrens ord i sannhet, uansett om folk vil ta imot det eller ikke.

Det skal komme mange

I Matt 24 gjentar Jesus sin advarsel til disiplene: ”Se til at ingen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill” (v 4-5). ”For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig” (v 24).

Det sier oss at vi skal være åndelig våkne og prøve den forkynnelsen vi hører, prøve den på Guds ord i Bibelen. Stemmer nå det jeg hører med det som står skrevet?
I 2 Pet 2,1-3 sier Herrens apostel: ”Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord.

Judas skriver i sitt brev: ”For noen mennesker har sneket seg inn ... De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus” (v4).

Judas henviser til Sodoma og Gomorra, hvor den homofile kultur blomstret, inntil Guds dom rammet dem. Våre såkalte kristne land bærer de samme frafallets kjennetegn – langt inn i kirkens rekker.

Glupske ulver

De falske profetene kommer til dere i fåreklær, sier Jesus, men innenfra er de glupske ulver. I Israel gikk hyrdene i klær som var vevd av saueull. Jesu ord skal sikkert forstås slik at det her dreier seg om hyrder som er kledt i fåreklær. Det er altså falske hyrder i menigheten Jesus advarer oss imot. Utad ser de ut som rette hyrder, men i virkeligheten er de ulver. Og ulver er fårenes verste fiende.

De lurer på fårene og slår til for å drepe og fortære dem. Jesus sier: ”Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod” (Joh 10,10). Den falske hyrde overlater fårene til ulvene. Han tenker bare på seg selv. Men den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd” (Joh 10,27-28).

Det løftet gir Jesus oss, og han har all makt i himmelen og på jorden. Takk og lov! Ta Jesu ord til deg, og stol på det han sier – i liv og død. Hans ord er sannhet. Han taler Guds ord til oss fordi han er Guds ord.

Men ta deg i vare for de falske profetene og falske hyrdene. De opptrer mange steder, både i og utenfor kirken, står på talerstoler, ses på TV og video, utgir blader og bøker. Åpne ikke ditt hjerte for en falsk profet. Det er farlig, for det er åndelig kraft i det falske budskap, og du kunne bli ført på avveier. Mange føres vill, og de vet det ikke.

Legg merke til Paulus` ord i slutten av Romerbrevet: ”Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!” (Rom 16,17).

Hvordan kjenne de falske profetene?

Jesus har gitt oss nøkkelen til å avsløre hva som er sant og hva som er falsk. ”På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av torne- busker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt” (Mat 7,16-17). Frukten er et resultat av det som forkynnes og læres. Vi skal derfor se nøye etter hva resultat eller frukt som følger av forkynnelsen. Fruktene avslører både tro og gjerninger. Frukt er den måten du lever på, dine handlinger, din livsstil. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Ondskap kan ikke føre til noe godt. Forkastes Guds bud, er det lovløshet i Bibelsk forstand.

Jesus sier videre: ”Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden” (Matt 7,19). Det er altså ikke bare dårlige frukt som fører til dom over et menneske, den samme dom felles når det ikke finnes god frukt. Et liv uten god frukt avslører at det ikke er noen livsforbindelse til Jesus.

Bli i Jesus

Når vi i dag hører Jesu ord, så la oss ransake og prøve oss selv på det Herren sier. Hold deg nær til den gode hyrde. Hold fast ved hans ord. ”Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre” (Joh 15,5).

Jesus har satt oss til å bære frukt, kjærlighetens frukt. ”Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre” (Joh 13,34). La oss vandre i Guds Ånd, så vi gjør ”min himmelske fars vilje” og bærer Åndens frukt: ”Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet” (Gal 5,22).

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn ... Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham” (Rom 8,14 og 17). 

Amen.

Jørgen Bernhard (fra bladet Bibelsk Tro)