Regjeringen utreder regler om tap av statsborgerskap

Regjeringen

barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne
Regjeringen setter i gang et arbeid med å utrede en lovendring der det innføres regler om tap av statsborgerskap. – Dette er et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.- Med dagens utvikling blant annet med norske statsborgere som reiser til Syria, er det viktig å se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å motvirke radikalisering og terror, sier statsråden. - Vi vil derfor snu hver eneste stein for å finne nødvendige tiltak som vil virke mot radikalisering og ekstremisme, og vil derfor sette i gang en utredning om det bør innføres regler om tap der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær tjeneste.

Enkelte andre land har innført lignende regler om tap av statsborgerskap. Det gjelder for eksempel Danmark, Nederland og Storbritannia.

- Et norsk statsborgerskap er svært verdifullt. Det gir alle rettigheter i det norske samfunnet. Å frata det kan derfor være et meget sterkt signal. Hvilke handlinger som vil kunne føre til tap, og hvor vid adgangen til å frata statsborgerskap kan være, vil være en del av det utredningen skal belyse.

Horne sier at utredningen skal iverksettes så raskt som mulig, og at det settes fullt trykk på denne saken fra Regjeringens side.

Kommentarer