Løgn og fanteri – eller noe langt farligere?

Av Harald Claudius, Skoppum.

Ad. leserbrev i Dagen 19. november (papir 22. november) "Løgn og fanteri – eller noe langt farligere» -- burde nok bli kommentert - enskjønt hvor skal en begynne?"

Jeg «googlet» nettopp evangelist Franklin Grahams ulike uttalelser om Donald Trump på YouTube («Franklin Graham about Trump?»), og finner her en helt annen holdning fra denne evangelist-lederen enn det som ble presentert av det kritiske leserbrevet i Dagen 19/11.

Her poengterer Graham Trumps enestående positive «pro-life» holdning, endog i forhold til tidligere republikanske presidenter som Bush og Reagan. Det at han også utnevnte tre konservative høyesterettsdommere, nevnes jo heller ikke i kritikken av presidenten.

Han hadde dessuten i sin siste del av sin presidentperiode kommet både israelere og arabere i møte – og skapte den gang grobunn for en mer forsonlig tone mellom dem. Dette bidro jo til å åpne nye handelsveier og et helt nytt diplomati, ja endog nytt reiseliv (!) dem imellom, det vil si mellom Israel og diverse araberstater.
Hvem har gjort dette før ham?

Originalen fra Graham lyder slik: «We have never had a president like him in my lifetime. He gave us lower taxes, a strong economy, and low unemployment. He made Nato take notice and pay their own Way. He had the guts to take on North Korea and meet with their leader personally. He didn’t let China walk all over us. Just his Mideast peace initiatives in the last couple of months deserve a Nobel Peace Prize. He has defended religious liberty like no president before him, and that matters to all people of faith. He has worked to bring prison reform and secured our southern border. He defeated the ISIS caliphate in Syria, and he strengthened our military. He was also the most pro-life president we have ever had.»

I oversatt form ifølge Google Translate: «Vi har aldri hatt en president som ham i min levetid. Han ga oss lavere skatter, en sterk økonomi og lav arbeidsledighet. Han fikk Nato til å ta notis og betale på egen hånd. Han hadde mot til å ta på seg Nord-Korea og møte med deres leder personlig. Han lot ikke Kina ‹gå over oss›.

Bare hans fredsinitiativer i Midtøsten de siste par månedene fortjener en Nobels fredspris. Han har forsvart religionsfrihet som ingen president før ham, og det betyr noe for alle troende mennesker. Han har jobbet for å bringe fengselsreformer og sikret vår sørlige grense. Han beseiret ISIS-kalifatet i Syria, og han styrket militæret vårt. Han var også den mest livs-vennlige (pro-life) presidenten vi noen gang har hatt.»

Så langt Franklin Graham.

Konklusjon: 

Slike forhold burde jo også ha kommet fram i et slikt leserbrev, ikke minst ut fra saklighetsprinsippet, for eksempel slik vår «Vær varsom-plakat» forutsetter, og som vi som kristne burde være de første forbilder og forkjempere for: … Men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til Ham, som er hodet, Kristus, Ef. 4:15.

Selve ytringsfriheten burde altså her kunne balanseres bedre enn hva forholdet blir ut fra denne nokså tendensiøse artikkelen i Dagen.
Men det er jo i dette lys lov å beklage …

En justering av mitt opprinnelige innspill, gjengitt digitalt 24/11 i Dagen og i papir-utgaven 26/11 v/Harald Claudius, Skoppum.

Kommentarer