Til leger uten grenser

Av Norvald Aasen. 

Har motteke brev frå dykk med spørsmål om pengegave "til vaksine for en du ikke kjenner", og på bildet eit negerbarn.

Om det var hjelp til overleving for ei framtid i eige land så skulle eg tenke på å gi. Slike organisasjonar gjev eg frå før fleire tusen kroner i året til. Men eg føretrekk ideelle og upolitiske hjelpeorganisasjonar. Eg må vedgå at eg ofte tenker på om dykkar organisasjon, slik dei fleste av same slaget er å forstå, så er det meir hjelp til sjølvhjelp for dykk sjølve enn til å hjelpe trengande for å leve opp til ei framtid i eigne land. 

Leger uten grenser, eller som nokon kallar organisasjonen, "leger uten begrensning" har vel mest utmerka seg med pirattrafikk over Middelhavet for å dumpe menneskesmuglarane sine laster i Europa. At dei såleis bryt Europa sine yttergrense synes ikkje å bety noko verken for dei som driv piratfergene eller for europeiske styresmakter. Desse har alt overlate Europa/Norge til framande folkevandringar med dei fylgjene som det kan, og vil, medføre for ein verdsdel i framtidig kaos, motsetnadar og konflikter. 

Eg lurer ofte på kva legar utan grenser, raude krossen og resten av dette havet av politiske "hjelpeorganisasjonar" ønskjer skal skje med den minste og allereide overbefolka verdsdel? Er det for å opptre i framtida som "hjelparar" etter det kaoset dei sjølve har skapt, og dermed undertrykke, saman med sine lojale migrantmillionar, Europa sine eigne folkegrupper?

Eg synes det er utruleg frekt av legar uten grenser å drage rundt i bygde Norge for å tigge pengar av godtruande menneske for å drukne oss i migrantar, og som dermed gjev handslag til menneskesmuglar mafiar.

Eg vil tilslutt nemne noko som eg også synes er viktig å ta fram: Fattige land i verda har store manglar på legar, helspersonell og andre fagfolk. Mange slike sit i gode jobbar, med gode inntekter og flotte arbeidstilhøve i Norge, dette medan landa dei kjem frå har skrikande mangel på slike fagfolk. Der det å nå ein lege eller sjukepleiar kan ta sjuke menneske dagesvis å nå fram til. Eg ser dette så umoralsk at eg har vanskeleg å beskrive det. Og medan verda er slik så gjev norske styresmakter store pengesummar, også ved TV-innsamlingar, til organisasjonar som er med på å frårøve fattige land sine viktigaste ressursar. Og dei gjev til organisasjonar som bryt Europa sine yttergrenser med menneskesmuglarane sin menneskelast.

For eit år sidan møtte eg ein representant for "leger utan grenser" som viste meg ein plakat der det stod: "Vi redder mennesker". Eg fann grunn til å korrigere vedkomande og svara at de reddar slett ikkje mennesker i nød, de lokkar dei ut på havet der mange druknar. Så lenge dei veit at der ligg skip ute i havet og hentar dei til honningkrukka (som snart er tom) så vil stadig fleire la seg lokke til den usikre ferda. Eg synes legar uten grenser, som de kallar dykk, bør tenke over kva de driv, og som de nok er klåre over vil ende i eit Europa i kaos. Då er de stygt skuldige saman med dei mange naive som har støtta dykk med pengar. Men eg er ikkje ein av desse, men eg har her gjeve mi bekymringsmelding!

Norvald Aasen, Indre Åsen, Brekka 115, 6983 Kvammen (Sogn og Fjordane fylke)

Kommentarer