Men et legeme gjorde du i stand til meg

Hebr 10,5-7 "Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde Du i stand til Meg; brennoffer og syndoffer brydde Du deg ikke om. Da sa Jeg: Se, her kommer Jeg for å gjøre Din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om Meg."

At Jesus skulle bli født er forutsagt gjennom hele det gamle testamente.

Det første svake hintet får vi allerede i 1 Mos 3,15, der Gud sier følgende til Slangen (Djevelen) som hadde lokket mennesket til fall i Edens Hage: "Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl."

Siden får vi stadig sterkere hint og lovnader om at Gud en dag skal sende en "Messias", som betyr "Frelser" eller "Redningsmann". Dette viser Gud oss gjennom "bilder" i de mange fortellingene og hendelsene i det gamle testamente.

Mange av disse "bildene" får vi gjennom faktiske historiske hendelser som beviselig har skjedd. Men vi finner også fantastiske "bilder" av Kristus i profetiene, salmene og de poetiske skriftene. Alt sammen er skrevet mange hundre år før Jesus blir født.

Ser vi for eksempel på de lange historiske linjene fra Abraham og opp til Jesus, vil vi først kunne lese om Abraham og se hvordan han for hele 4000 år siden steg opp på Moria-fjellet for å ofre sin sønn, Isak.

Tusen år senere, på det samme Moria-fjellet, over stedet der Abraham skulle ofre sin sønn, reiser Kong Salomo det første jødiske tempel. Der ble det oppgjennom århundrene ofret lyteløse lam som brennoffer og syndoffer for folkets synder. Alt dette var bare et "bilde" på det som senere skulle komme.

Tusen år etter det igjen blir Jesus født på de samme Betlehemsmarkene som ble brukt til å ale opp offerlammene som skulle brukes i tempelet. 33 år senere, reises det et kors på det samme Moria-fjellet, der Jesus - Guds Lam - en gang for alle, blir ofret for dine og mine synder.

Vet du hva "Moria" betyr? - Moria er sammensatt av to hebraiske ord: "Ra'ah" og "Yahh", som oversatt til norsk betyr: "SE GUD".
Ser du Ham som blir ofret der på Moria-fjellet? Er du klar over hvem Han egentlig er?

I Bibelen står det følgende om Moria-fjellet:

"På dette fjell skal han fjerne sløret som tilhyller alle folk, dekket som er lagt over alle folkeslag." (Jes 25,7)
"Og Abraham kalte dette stedet: Herren ser. Derfor blir det sagt den dag i dag: På Herrens berg skal han la seg se."  (1 Mos 22,14)
"Og det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget." (Luk 2,1-7)

Har du plass til Ham i ditt herberge?

Kommentarer