NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 31. oktober 2016

Er dette integrering, Slagsvold Vedum?

Av Norvald Aasen.

Til
Partileiar i SP, Trygve Slagsvold Vedum,
gjenpart til Per Olav Lundteigen, Senterpartiet.

Viser til eit greit innlegg i Firda 29.10. 2016.

Der hadde du eindel gode synspunkt, og du viser til uttalar frå Kristin Clemet i Cevita tankesmie. Eg lurer forresten ofte på kva som kjem ut av desse "tankesmiene" og om dei skal vere bindande for det vi som er utanfor smiene skal tenke og forhalde oss til?

Kanskje er der like mykje vett og forstand i hovuda på dei som ferdast på grasrotnivå, ja, heller meir, enn kva desse smiene avlar. Og kven er det som betalar for alt dette flogvitet som vi får presentert der ifrå?


Men:
 
I din ellers bra artikkel kjem du inn på det du kallar "god" integrering og du synes å ha ei redsle for å verte kalla nasjonalist. Nett det har du vel vorte opplærd til av 68-arane og dei som gjennom historia har hylla dei verste diktatur som verda har sett. Pol Pot, Stalin, Mao og Hitler må vel kunne samlast under same fana. Og mange av Pol Pot og Mao sine disiplar har i vår tid politisk makt og er å finne i mange viktige beslutningsprosessar i samfunnet. Også internasjonalt er dei høgt akta, kanskje mest grunna dei bindingane dei kan utgjere til den norske oljeformuen.

Eg erkjenner meg som nasjonalist og eg vil verne om nasjonalstaten, men eg er ikkje - eller har aldri vore nazist eller kommunist. Begge ismene tilhøyrer forresten venstresida politisk. Kommunismen som internasjonal sosialisme og nazismen som nasjonalsosialisme. Nazismen slik vi kjenner den kan heller ikkje kallast nasjonalisme, den var - er - reinspikka imperialisme, lik kommunismen. Ingen sann nasjonalist vil tenke seg å gå til krig mot andre nasjonar for å skape eit imperium!

Kaare Ruud, hadde 20 år bak seg i FN organisasjonar, med oppdrag for det meste i Asia og Afrika, han var gift med ei kvinne med røter frå urfolk i Mexico. Han uttrykkte det å vere nasjonalist slik: "Nasjonalisme er det å ville bevare nasjoners eksistens og/ eller styrke deres funksjon som sosiale fellesskap, herunder både deres identitet og deres egenart". Kaare Ruud gjekk så altfor tidleg bort, men han rakk å vere med i Folkebevegelsen mot innvandring - FMI - og fekk høve å sjå at det som vi likar å kalle demokrati her i landet, i verkelegheita ikkje er så mykje å skryte av. I dette "demokratiet" har anarkistiske valdsgjengar hatt sine storheitstider, og har det nok framleis. Som Kaare Ruud var, er også underteikna, medlem i FMI. Dei anarkistiske gruppene er det god grunn å hevde vart nytta av styresmaktene mot dei som hadde eit anna syn på masseinnvandringa enn det som var politisk vedteke. Demokrati, Slagsvold Vedum?

Den tidlegare svenske statsministeren, sosialdemokraten, Tage F. Erlander, uttala i Riksdagen i 1965 om tilhøva i Sverige og USA dette: "Vi svenskar lever ju i en så oandligt mycket lycligare lottad situation. Vårt lands befolkning ar homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden". Kva ville Erlander sagt i dag, mon tru?

Når du skryt av integreringa i Norge så kan eg berre nemne at eit lite folk som må endre seg sjølv og heile sitt samfunn for å tilpassast dei framande som kjem til landet, fortel ikkje om god integrering av innvandrarar, men om at det er dei stadbundne, urfolket,  som vert kravd skal integrerast i det samfunnet som dei framande tek med seg frå heimlanda. Dette utelukkar også den nasjonalstaten som du nemner. Dette samfunnet er ikkje nokon nasjonalstat!

Eg vil også nemne kva denne dama i Civita, Kristin Clemet, uttala på ein næringslivskonferanse, og som var gjengjeve i Aftenposten den 19/3 - 1998: Om hundre år er allting glemt. Vi vil alle bare ha blitt litt mørkere i huden. Reportasjen fortel at ho fekk ståande applaus frå forsamlinga.

Er dette integrering, Slagsvold Vedum, når det folket som vert mål for folkevandringar skal skifte eigenart og identitet?

Her kan det også vere verd å ta fram Gro H. Brundtland si stortingsmelding nr. 74 frå 1979, der ho legg fram planane for korleis Norge skal endrast frå eit homogent samfunn til eit fleirkulturellt samfunn. Det er altså nordmenn som nasjon som skal endrast, medan dei framande skal få utvikle sine heimlands kultur i vårt land! Sa du integrering, Slagsvold Vedum? For å ta frå oss det siste som er vårt ser vi at det har vorte praksis frå eliten å kalla innvandrarar for "nordmenn". Dette skal liksom plantast inn i folkesjela!

Eg vil også i denne samanhengen minne om diskrimineringslova som vart forfatta til vedtak i 2005 der nordmenn vert pålagde ved lov å innrette seg etter den nye samfunnsforma, det multietniske og fleirkulturelle samfunnet. Og der, til alt overmål, vert innførd omvendt bevisbyrde som rettspraksis.

Er dette Integrering? I eit demokrati ville vel folket vorte rådspurde i ei så viktig sak?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tlf.: 57731844
Dato: 29.10. 2016
(Brevet kan også verte spreidd på internett.)

søndag 30. oktober 2016

Sofaen eller Sannheten

Andakt av Sølve Salte.

Den norske kirke har gjort seg klar til «fredagskos». 

En romslig sofa, med myke puter og plass til alle er gjort klar. 
Fra flatskjermen strømmer kirkens egen «gullrekke» ut med et budskap om «enhet», «fred» og «toleranse». 

Det er god stemning i kirkestuen, latter og jubel fyller rommet. 

Vi kjenner uttrykket «pengene eller livet». 
Trengt opp i et hjørne og med kniven på strupen ville vi valgt livet. 

I disse dager stilles vi på et annet valg. Sofaen eller Sannheten?

Sofaen
«Sofaen» virker ved første øyekast innbydende, ja nettopp hva vi trenger for å forsone teologiske motsetninger. «Sofaen» frister mer enn skilsmisse, det er mer forlokkende å skifte syn enn å skifte bo! Løsningen er å sette seg ned, finne en god tone og la seg fengsle av «gullrekken» som gir oss felles opplevelser og etterhvert også felles meninger!

«Sofaen» kan være god for «kirkefreden», men den er farlig for troslivet. Budskapet fra flatskjermen er ensrettet. Det er begrenset hvor lenge selv den mest «sterktroende» kan bli sittende uten å komme på gli, sløvne hen eller sovne inn.

Noen setter seg godt til rette, og trøster seg med at vi fortsatt har det samme trosgrunnlag! Kirken trenger oss hevdes det, for vi kan være en motvekt som «korrigerer» og «veileder». Det er vanskelig å advare mot noe vi har akseptert! Ved å forbli i «sofaen» godtar vi det nye synet som en mulig tolkning av Guds ord, selv om vi personlig har en annen oppfatning.

Når ny kirkelære går ut over Ordet, blir trosgrunnlaget et annet, selv om Bibelen ligger på bordet og «Luther» står ved «roret»!

«Sofaen» er stedet hvor teologisk tilpasning skjer nærmest av seg selv, bare man blir sittende og tar tiden til hjelp! Mellom de myke putene og den gode samtalen ligger selvbedraget på lur.

I Jakobsbrev 1:22 leser vi: Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Vi må være sannheten tro i kjærlighet, ikke i taushet. Løgn må avsløres, ikke aksepteres, vårt lys må skinne i mørke, ikke skjules! Blir du sittende, selv om du er «helt imot» vil du til slutt lure deg selv! Mange har kommet på «gli» og tilpasset sin tro. For omlag tyve år siden ville ingen av landets biskoper ha satt seg i «sofaen». Mye har skjedd siden den gang!

Sannheten
Sannheten kan virke som et dårlig alternativ mens du sitter. Det er først når du har reist deg at du takker Gud for at han fikk deg opp. Sannheten ødelegger den gode stemningen, utfordrer oss på de valg vi har tatt og uroer samvittigheten. Jesus sa: Blir dere værende i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere få kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Joh 8:31-32.
Kirkelige kompromiss og teologiske tilpassinger som er i konflikt med Guds ord kan aldri gi oss den fremtid som de lover. Den «frihet» og «sannhet» som lokker oss til å bryte med Guds ord er løgn og ufrihet i forkledning. Det er bare ved å bli værende i Hans ord at sannheten kan sette oss fri.

Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Sal 127:1
Å innføre en liturgi for vielse av likekjønnede er å bygge utenfor Guds ord. Da arbeider vi forgjeves. Å gå over de grenser Gud har satt er å spise forbudt frukt, samme hvor mange biskoper som lyser sin velsignelse over dette!

En fisk på land hiver etter pusten fordi den er ute av sitt rette element. Slik er det også for en kristen som har funnet «hvile» utenfor de grensene Guds vilje setter. Blir vi sittende i «sofaen» får troen pusteproblemer!

Valget
Du trenger ikke være profet for å «se» at det i sofaen bare er plass til ett syn og én liturgi. Om noen år vil dette være en realitet. I sofaen vil forfallet av bibelsk teologi forsette. Hva er det neste bud som ryker til fordel for «gullrekka»? Kampen er ikke over, selv om Den norske kirke skulle gi tapt. 

Angrepene på bibelske sannheter, og de som står for disse, vil fortsette med full styrke. Vi kan i neste omgang risikere at Den norske kirke blir brukt som redskap og religiøs autoritet for å irettesette de utenfor kirken som fortsatt tror på de bibelske bud. Har biskoper og prester med et bibelsk forankret syn, tenkt gjennom hvilke konsekvenser det valg de gjør i dag kan få i løpet av de neste ti år? Dersom vi tenker på våre barn og generasjoner som kommer, er det uforståelig om vi velger å bli sittende passive.

«Våkne du som sover, stå opp fra de døde og Kristus skal lyse for deg!» Ef 5:14
Vi må velge mellom åndelig søvn eller åndelig liv. Skal vi bli sittende inn i en natt eller stå opp til en ny dag? Tiden er inne for å finne frem «vandringsstaven» og gjøre «reisevesken» klar. Vi stilles på valg: Sofaen eller Sannheten?

Sølve Salte

lørdag 29. oktober 2016

Syria - et kommende ragnarokk

Av Amund Garfors.

Når man ser den skremmende utvikling i denne eksplosive krutt-tønna og dette tragiske og skremmende krigsteater i Midt-Østen, da er det sannelig ikke lett å se noe håp for denne verden. Så langt jeg etter beste evne har prøvd å analysere krigens gang der nede, så finnes det absolutt ingen fredelig opposisjon til den syriske presidenten Basar al-Assad.  Kun islamske grupper som roper om hevn og enda mer blod. Og dersom det amerikanske engasjement i Syria ender med fiasko, noe det ganske klart vil gjøre, så har amerikanerne bare seg selv å takke.  Amerikanerne med Obama i spissen har heller aldri blitt invitert til å involvere seg i landet. Og burde forstått at der ville de komme til brenne sine fingrer…

Og hva ser vi nå? Jo, vi ser at Putin må bekjempe IS, denne terrororganisasjonen som Obama & Co i stillhet har bygget opp. Samtidig som den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan med støtte fra NATO og USA har forsynt IS med våpen i bytte for billig olje. Der både Erdogan og Obamas største ønske er å få fjernet Assad. Og det,  mens Erdogan som nå fisker i rørt vann og bruker kaoset og krigen mot IS til å rykke inn i hele Midt-Østen. Der han har sine helt egne planer om å bli diktator over et nytt Osmansk rike. Ja sannelig, den som ikke lærer av historien, han blir dømt til å gjenta den. For dit er vi nå på vei. Nei,  Russland og Kina er heller ingen smågutter, der de gjerne vil være med i dette spillet om Midtøsten…

Nok en gang må jeg bare advare, for dersom Hillary Clinton vinner valget, så er det virkelig stor fare på ferde, ja, alvorlig fare! Faktisk kan vi da komme til å oppleve det helt store skrekkscenariet fra den kalde krigen; nemlig en full kjernefysisk krig mellom USA og Russland! Dersom Clinton går av med seieren og gjør alvor av å innføre en flyforbudssone i Syria, så vil ALDRI russerne godta noe slikt. Og med mer enn 30 marinefartøyer i det østlige Middelhavet, så er de godt i stand til å bestride dette forbudet med ren militærmakt. Nei, den russiske flåten har ikke bare med seg et hangarskip med en rekke kampfly. Men de har noe annet som er vel så viktig; en flåtestyrke som omfatter også den atomdrevne krysseren ”Peter Den Store” – og som er Nordflåtens flaggskip!

For dem som ikke veit det, så kan jeg opplyse at dette er en flytende festning. Der den har installert marineversjonen av det rakettsystemet som russerne kaller S-300 – og som er alle vestlige jagerflyveres store skrekk! Dette rakettsystemet har svært lang rekkevidde, meget god lavdekning, er treffsikkert som få, og kan engasjere en rekke mål samtidig. S-300 er det nærmeste man kommer en russisk ekvivalent av det amerikanske Patriot-systemet, men der S-300 er enda mer effektivt.

Denne marineversjonen av S-300 kalles i NATO-terminologi for SA-N-6, og den har allerede vakt atskillig hodebry for det norske luftforsvaret. Problemet er at bare en eneste slik krysser med SA-N-6 i praksis kan skyte ned ALT som prøver å ta av eller lande på en flyplass. Å forsøke seg på å ”lure” en S-300 eller en SA-N-6 elektronisk, slik at raketten bommer er svært vanskelig. Derfor vil det være rent selvmord dersom amerikanerne er så tankeløs at de prøver seg på russerne og innfører flyforbudssone over Syria!

Det som også kan skje, er at en SA-N-6 rakett som er på vei mot Syria, også kan bli brukt mot ethvert amerikansk eller andre vestlige sivile fly. Og dersom det skjer, da er det svært alvorlig. Noe som innebærer at russere og amerikanere skyter på hverandre. Da vil dette være definisjonen på den siste og største av alle kriger. Ja, en definisjon på selve Armaggedon eller et Ragnarokk som det heter i nordisk mytologi. Og der Bibelen betegner dette med at det skal ikke være stein på stein igjen av Damaskus.

Og skal man dømme etter hva Hillary Clinton har sagt i valgkampen, så er hun truende til å starte noe slikt. Til slutt vil jeg bare oppfordre norske politikere som heier på Hillary Clinton, at de heller begynner å lytte til Donald Trump - dersom de ikke har mistet den aller siste rest av vett og forstand. For ved å heie på Clinton, så heier de på en krig hvor det egentlig ikke vil være noen vinnere i det hele tatt. Men bare tapere!

NARVIK, 26.oktober 2016  AMUND GARFORS


fredag 28. oktober 2016

Trump eller Clinton - et valg mellom fred og krig

Av Amund Garfors.

Aldri noen gang tidligere i amerikansk historie har det stått så mye på spill for USA som i disse skremmende tider. Og som vil påvirke forholdet mellom USA, Russland og Europa. Det er også trasig å se den slagside og den ensidige kritikk som media går løs på Donald Trump med. Han dømmes nord og ned. Og det skrives stort sett bare om de påståtte seksuelle tilnærmelser han blir beskyldt for mot en rekke kvinner. Men pressen nekter å skrive om det viktigste. Ja, som er selve kjernen om hva dette dreier seg om; nemlig om USA skal fortsette videre eller kollapse rett framfor våre øyner…

Aldri før har et presidentvalg vært viktigere enn denne gang, fordi verden har aldri vært så nær en storkrig som vi nå er i disse farlige tider.

Vi vet ganske godt at Hillary Clinton er et stort problem for verdensfreden, da hun hater både Putin og Russland. Og slik som hun ordlegger seg, så tyder mye på at hun ønsker et oppgjør med russerne i Syria. Og det, det er et direkte dommedagsprofeti med bibelske dimensjoner over seg.  Ja, som trolig vil gå i oppfyllelse.  For Hillary Clinton vil nemlig innføre en flyforbudssone i Syria, dersom hun vinner valget. Nå etter at Putin har sendt 30 marinefartøy (overflateskip) samt en rekke U-båter med atomstridshoder til farvannet utafor Syria, så er dette en direkte krigserklæring som innebærer full krig med Russland. Dersom Hillary er dum nok til følge opp det hun har sagt i valgkampen.

At dette også vil påvirke Norge som er et NATO-medlem og et naboland til Russland, og alliert med USA, det hersker det liten tvil om.  Og det som skremmer meg mest, det er at den overveldende majoriteten av politikere og meningseliten her i Norge, de tar avstand fra Donald Trump som sier at han vil heller ha et godt forhold til Russland enn den konfrontasjonen som Clinton legger opp til. Ja, det virkelig ryster meg at vi her i landet har politikere som foretrekker Hillary Clinton framfor Donald Trump! Trump som lover å fjerne både Al Qaida, IS og jihadistene i Midt-Østen i samarbeid med russerne. Jeg skulle gitt mye for å  fått en god forklaring på dette…

Og nå ser det ut som verdens befolkning skal brukes som ”gisler” i  et drama i Midt-Østen som vil få Hiroshima til å blekne og mest ligne på en kinaputt i sammenligning. Skal menneskeheten aldri lære? Nei, det er ikke lett å virke særlig optimistisk i disse tider. For nå ser det nemlig ganske stygt ut. Og enda styggere vil det bli dersom løgneren og bedrageren Hillary Clinton vinner valget!

Vi får bare håpe at Donald Trump vinner og at sabelraslingen til Hillary ikke blir noe av. For dersom hun går av med seieren og blir president etter Obama, da er hun allerede mer eller mindre bundet på hender og føtter til å fortsette den destruktive politikken som sin forgjenger har ført. Ikke minst grunnet hennes tidligere meritter og løgner. Dersom ikke maktsyken hennes hadde vært så stor, så hadde hun stille og rolig overlatt plassen til Sanders.  Han ville ha tjent sitt folk og sitt land uten de store behov for å markere seg med å krige.

Enhver må fatte og begripe at når man blir president, og over halve befolkningen mer eller mindre hater sin president, da vil det bli meget uholdbart. Samtidig som Trumps tilhengere har advart mot borgerkrigstilstander dersom han taper. Nei, da ser det ikke særlig lystig ut for det landet som jeg tidligere levde i og hadde mine beste og lykkeligste år.

Det er i sannhet en meget trist utvikling. For meg ser det ut som verden slik vi kjenner den i dag, nærmer seg slutten.  Derfor;  våk og be!

NARVIK, 23.10.2016  AMUND GARFORS

torsdag 27. oktober 2016

Israelsk okkupasjon og antisemittisme

Av Odd S. Beverfjord

Siden over 50% igår svarte "Ja" på spørsmålet "Er det jødene og Israel som er årsak til all verdens elendighet?" føler vi at det kan være passende med en oppfølging til gårsdagens artikkel.

I kommentarer og debatter om konflikten mellom Israel og palestinere og Israels kamp mot terrorisme, anvendes stadig ordene ”okkupasjon” og ”folkerett”. Men det er tydelig at ingen (eller svært få) av debattantene og kommentatorene vet hva de snakker om. Det plapres i vei med den argumentasjon de har tilegnet seg etter å ha lest nazipropaganda og formidlet av Main Stream Media (MSM) år etter år og blitt fóret med løgner om jødene av den politisk korrekte pressen.

MSM’s presentasjon av nyhetene fra den geopolitiske arena er den eneste virkeligheten de kjenner. Maktelitens propagandakanaler er som en guru og guddommelig orakel og seerne elsker å la seg manipulere og hjernevaskes av de islamofile venstrefascistenes propaganda- og manipulasjonsmaskineri og berømmer guruens og oraklets formidable balanserte nyhetsformidling og innsikt.

Det finnes to slags former for “okkupasjon”, 1) okkupasjon av områder som ikke tilhører noen stat, "terra nullius" eller "res nullius", et territorium over hvilket eventuell tidligere suverenitet uttrykkelig eller implisitt er oppgitt og 2) okkupasjon som resultat av væpnet konflikt over områder som tilhører suverene stater.

Okkupasjon av territorium som ikke tilhører noen stat handlet før 1928 om territorier som ble ansett for å være ubebodd. På den tiden inngikk i konseptet også territorier bebodd av det som ble kalt “usiviliserte mennesker”, for eksempel i Afrika og Asia. Slik kunne koloniseringen av “usiviliserte” land gjennomføres, hvilket altså folkerettslig sett var helt legitimt.

Ser vi på okkupasjonen som følge av en væpnet konflikt, så fastslår Haag-konvensjonens artikkel 42 at et område regnes som okkupert når det faktisk er satt under myndighet av en fiendtlig hær. Okkupasjonen gjelder bare området der slik myndighet er etablert og kan opprettholdes.

Art. 42. Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.

Artikkel 43 beskriver når et område er blitt okkupert: Når den legitime maktens styre har de facto gått over til okkupanten, skal sistnevnte treffe alle tiltak som står i dens makt for å gjenopprette og sikre, så langt som mulig, offentlig orden og sikkerhet, og samtidig respektere lovene i dette landet med mindre det er ugjennomførbart.

Art. 43. The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.

Det kreves altså først å avgjøre hvem som hadde den legitime makten og myndigheten i området, før vi kan avgjøre om en okkupasjon har skjedd eller ikke. Ved å se hvordan de tidligere erobringer av området har skjedd og på hvilket rettslig grunnlag de er blitt gjort, kan man finne ut hvem som har rett til et omstridt (okkupert) område.

Etter muslimenes forsøk på å utrydde jødene i mai 1948 (noe som den norske statskanalen, NRK og PK-media og deres hjernevaskede og manipulerte seere/lesere vurderer som ikke i strid med den mystiske ”folkeretten” de stadig nevner) okkuperte Transjordan de jødiske områdene Judea og Samaria, mens Egypt okkuperte Gaza. Transjordan skiftet deretter navn til Jordan da de hadde utvidet sitt landområde ved okkupasjonen av Judea og Smaraia, som nå ble kalt ”Vestbredden”, hvor muslimene drepte de jødiske innbyggerne eller fordrev dem bort fra sine hjem. Jordans okkupasjon og anektering av Judea og Samaria ble anerkjent kun av Pakistan og Storbritannia(!). Hverken okkupasjonen av Gaza eller de jødiske områdene, Judea og Samaria og arabernes angrepskrig mot Israel og slakting av jøder er i følge PK- media og antisemittistene og deres papegøyer noe som er i strid med den mystiske ”folkeretten”. Jøder skal ikke ha noen rettigheter. Det er det kun arabere og muslimer (islamister) som skal ha, etter PK-media omtaler og reportasjer om konflikten i Midtøsten å dømme.

PK-media, antisemittistene og den politisk korrekte makteliten har for vane å kreve at Israel skal “gi tilbake” Judea og Samaria (”Vestbredden”), samt Gaza og Øst-Jerusalem til palestina-araberne, nå kjent som “palestinere”. Innen 1967 var alle som bodde i Palestina (i.e. Israel, inkludert Judea og Samaria) kalt palestinere. Man skilte mellom jøder og arabere som bodde i Palestina ved å refere til de arabaiske innvånerne som palestina-arabere. Palestinere var jøder. Det var ikke noe som het ”palestina-jøder”. Det ville være som å refere til en norsk borger bosatt i Norge som ”norsk nordmann fra Norge”. (Den jødiske avisen, Jerusalem Post het den gangen ”Palestine Post”, og under siste verdenskrig hadde engelskmennene en palestinsk divisjon som bestod av jøder.)

Nå er imidlertid saken den at de “palestinske” araberne hadde ingen suverenitet og statlig kontroll over områdene Gaza, Judea og Samaria da Israel overtok områdene etter en forsvarskrig (“seksdagers-krigen”) i 1967. Områdene Gaza, Judea og Samaria var ingen “palestinsk” eller suveren stat (en suveren “palestinsk” stat har heller aldri eksistert), og følgelig fantes det heller ikke noe legitimt “palestinsk” herredømme og styre som man kunne ta områdene fra ved en okkupasjon som var i strid med ”folkeretten”. I tillegg var det de arabiske muslimene i de omkringliggende stater som angrep Israel med det mål for øyet å utrydde jødene i landet og utslette staten Israel. Stadig i samsvar med ”folkeretten”, slik FN, nazistene, sosialistene og andre antisemittister tydeligvis tolker denne ”retten”.

Det faktum at det ikke fantes noe legitimt styre over de såkalte ”okkuperte” områdene, gjør det logisk og folkerettslig umulig å hevde at områdene tilhørte “palestinerne” (jødene?) og dermed også feil å hevde at områdene “gis tilbake”. Øst-Jerusalem, Gaza, Judea og Samaria tilhører Israel etter folkeretten. Den israelske stat er den eneste som har rett til å utøve myndighet i områdene som av antisemittister påståes å være ”okkupert” av Israel. Dersom araberne og muslimene i områdene ikke makter, eller ikke vil, leve i fred med jøder, så står de fritt til å flytte til Jordan, som var det landområdet som ble gitt palestina-araberne. I Gaza, Judea, Samaria og Øst-Jerusalem er det de jødiske myndigheter som har rett til og skal styre. Ingen andre.

Jordan og Egypt, som Isreal tok makten over områdene fra i 1967,  representerte ikke den legitime makt og herredømme over områdene.

Britene erobret det som ble kalt “Palestina-mandatet” under første verdenskrig. På dette tidspunkt var Midtøsten ansett for å være “terra nullius” og den humanitære “jus ad bellum”-doktrinen var gjeldende. Dermed var ikke erobringen av territoriet forbudt. Både den franske og britiske okkupasjonen av områdene i Levanten var mao folkerettslig legitime. Dette ble også bekreftet av Folkeforbundet, som godkjente delingene og grenseoppgangene og endringene i kartet som ble gjort ved etableringen av de respektive mandater.

I 1947 utgjorde Transjordan 78% av det britiske mandatet, og da britene besluttet å overlate spørsmålet om det resterende 22% (Israel) av mandatet til avgjørelse i FN, ble FN’s resolusjon 181 om deling av Israel vedtatt. Arabere avviste delingsplanen og resolusjonen ble således ikke bindende. Heller ikke kan den betraktes som en avtale mellom to parter idet en av partene (araberne, i.e. ”palestina-araberne”) forkastet forslaget. Dermed har resolusjon 181 ikke noen folkerettslig relevans. Å fremme krav om at resolusjon 181 blir gjort gjeldene flere tiår etter at man har forkastet forslaget og staten Israel er blitt opprettet (egentlig gjenopprettet) hører ingen steds hjemme, hverken i ”folkeretten” eller noe annet sted. For de såkalte palestinerne (PA) er toget gått.

Da britene den 14 mai 1948 valgte offisielt å forlate det gjenværende mandatet fikk området status som “res nullius”, dvs. uten juridisk status. Palestina-araberne hadde forkastet delingsplanen (FN Res. 181) fordi de motsatte seg at jødene skulle ha en egen stat. Hele området skulle tilhøre mulsimene og jødene skulle kastes på havet, det vil si utryddes. Det vakuum som oppstod etter britenes tilbaketrekning ble fylt ved Israels uavhengighetserklæring, og i kraft av å være en stat, har Israel rett til territoriell integritet og politisk uavhengighet, som alle suverene stater har rett til.

På denne tiden hadde angrepskrig blitt forbudt gjennom et forslag utarbeidet av Frankrike og Storbritannia i 1928 og som var blitt innlemmet i FN-paktens artikkel 2 og 51. Dette betyr at kun selvforsvarskrig ble tillatt. Det kan ikke gjøres (folke)rettslig krav på territorium som erobres i angrepskrig, noe som gjenspeiles i prinsippet ”ex injuria jus non oritur” (fra ulovligheter skal lovgivning ikke oppstå). Dette gjelder uavhengig av hvilken internasjonal rettslig status området hadde før erobringen, res- eller terra nullius, eller om området utgjorde en stat.

Men antisemittistenes og jødehaterners propaganda- og manipulasjonsmaskineri tolker ”folkeretten” slik at angrepskrig er tillatt når det blir gjort av muslimer for å utslette Israel. Ellers ville vi ha fått høre om alle angrep på Israel som nærmest daglig blir gjort fra Gaza av muslimske palestina-arabere. Eller ville vi ikke? Når Israel finner det timelig å forsvare sine innbyggere mot rekettangrepene fra Gaza, da går MSM opp i fistel akkompagnert av hylekoret fra antisemittistene og de islamofile venstrefascistene og vi får høre at Israel angriper Gaza og palenstinerne og skyter på kvinner og barn. Men at muslimske arabere dreper jødiske kvinner og barn anfekter ikke venstresiden, jødehaterne og MSM. Det er som det skal være, slik de tolker ”folkeretten”.

De territorier som Jordan og Egypt erobret under den første arabisk-israelske krigen i 1948 var ugyldige erobringer på grunn av deres aggressive angrepskrig mot den nyopprettede jødiske staten for å utslette jødene og Israel. Hverken Jordan eller Egypt kan legge frem juridisk (forkerettslige) gyldige krav på områdene. Så hvilken suveren stat er det Israel har okkupert landområder fra? Hvem har krav på disse landområdene som Israel angivelig okkuperer?

Jordan frasa seg alle krav til Judea og Samaria i 1988, og Egypt har gjort det samme angående Gaza. Dermed er den såkalte ”Vestbredden” og Gaza tilbake til statusen som ”terra nullius” og Israel står helt fritt til å ta områdene i bruk for bosetninger, uten å bryte internasjonale avtaler og konvensjoner, dvs. ”folkeretten”.

Judea og Samaria, eller det som politisk korrekte velger å kalle “Vestbredden” for å omskrive historien, og Gaza var i 1967 betraktet som “res nullius” (uten eierskap) fordi de som kontrollerte områdene da Israel erobret dem i 1967 manglet folkerettslig krav på områdene. Fordi selvforsvar rettslig sett er den eneste legitime vold ifølge internasjonal rett (folkeretten), har Israel gjennom sine erobringer i 1967 rett til områdene, noe som de tidligere okkupantene - Jordan og Egypt – ikke hadde da de i 1948 okkuperte områdene i angrepskrig for å utrydde jødene i landet og utslette staten Israel.

Siden Israel under Oslo-prosessen ga arabere selvstyre i A-områdene, fikk araberne også den legitime makt over A-områdene, men kun disse. Den legitime makt som Israel ga de palestinske selvstyremyndighetene (PA) kan settes til side på grunnlag av Wien-konvensjonen, en internasjonal traktat om diplomatisk samkvem mellom uavhengige stater, og vil dermed være i stand til å fjerne den “legitim makt” som PA fikk under den såkalte fredsprosessen.

I B- og C-områdene er ikke den legitime autoritet tilkjent PA. Disse områdene kan derfor ikke på noen måte klassifiseres som okkuperte, og krav om at de skal gis tilbake er ikke relevant. For hvem skal de i så fall gis tilbake til? Jordan? Storbritannia? Engelskmennene har trukket seg ut og det engelske mandat opphørte å eksistere for 68 år siden, og Jordan har frasagt seg makten over de områdene som de ulovlig okkuperte i 1948. Heller ikke kommer Genevekonvensjonen til anvendelse for B- og C-områdene.  Dermed bryter ikke bosetningene gjeldende folkerett. Men MSM’s reportere og jødehatere plaprer stadig om Israels brudd på en mystisk ”folkerett”.

Antisemittistene og den politisk korrekte makteliten og deres propagandister og manipulatorer vet at muslimene, som de kaller ”islamister”, har som målsetting å utrydde jøder og utslette Israel. Derfor støtter de palestinernes terrorvirksomhet mot jødene. De er så besatt av jøde- og kristendomshat at de er villig til å samarbeide med hvem som helst – med selveste djevelen om det skulle være nødvendig – for å utrydde kristendommen og jøder.

Israel (jødene) står i frontlinjen i kampen mot islamsk terror og islamisering – og antisemittistene går islams og terroristenes ærende. Så la oss være spart for antisemittisme, stinkende nazistisk kloakk og jødehat på SC. Det påkaller kun avsky.

Odd S. Beverfjord


tirsdag 25. oktober 2016

Den glemte forfølgelsen

Tipset av Lillemor.
Kilde: VG

Mens biskopene diskuterer oljeboring og asylpolitikk blir kristne slaktet ned i Midtøsten.

I sin nyttårstale i 2016 tok Norges kanskje mest profilerte biskop, Atle Sommerfeldt, opp flyktningkrisen i Syria og klimakrisen. Han tok til orde mot prestasjonspress og mer nestekjærlighet.

Sommerfeldt er i det hele tatt kjent som en brennende samfunnsengasjert debattant. Men han fant ikke plass til å nevne fordrivelsen av de kristne i Midtøsten.

Nyttårstalen var ikke noe unntak. Generelt har det vært stille fra Den norske kirke om forfølgelsen og fordrivelsen av de kristne fra områdene urkirken etablerte seg. Til tross for at Paulus snakket om kirken som «Kristi kropp».

Men det er gode grunner til at fordrivelsen av de kristne bør engasjere både biskoper og politikere. Hele verdens øyne er nå rettet mot Mosul, der irakiske og kurdiske styrker kjemper for å frigjøre byen fra Midtøsten. I kjølvannet av at IS erobret byen i 2014 valgte de aller fleste av byens kristne å rømme. Nå er det ekstremistene som blir tvunget på flukt. Men det er liten grunn til å håpe at mange av de kristne som rømte fra byen vil vende tilbake.

I forbindelse med arbeidet med min nye bok «Siste jul i Kairo» snakket jeg med en rekke flyktninger som hadde rømt fra byen. De fortalte historier om hvordan de hadde måttet forlate alt de eide og hadde i frykt for de fremrykkende islamistene. Men også om hvordan de kurdiske peshmergasoldatene vendte dem ryggen og overlot de kristne til seg selv. Én eldre kvinne jeg snakket med kunne også fortelle om hvordan gamle naboer og venner i Mosul vendte seg mot henne og familien, straks Islamsk Stat hadde tatt over makten.

Les hele artikkelen i VG

mandag 24. oktober 2016

Våg å stå som Daniel!

Andakt av Sølve Salte.

Mange av oss kjenner historien om Daniel i løvehulen (Dan kap 6). Før han havnet blant løvene var Daniel blant kong Dareios mest betrodde embetsmenn med en fremtid som «statsminister» i vente. 

Daniel havnet i en fryktelig vanskelig situasjon da Kongen vedtok en ny lov. Han påbød alle sine undersåtter å kun be til kongen og ingen annen gud i de neste 30 dagene. De som ikke ville bøye seg for den nye loven skulle kastes i løvehulen.

Det fantes mange «gode» grunner for Daniel til å ligge lavt i terrenget de neste 30 dagene. Han hadde kongens gunst og var respektert av folket. Han var i en posisjon hvor han kunne utøve stor makt og innflytelse. 

Han kunne ha tenkt: «Det er jo bare 30 dager det er snakk om, tenk på alt jeg kan utrette for Gud om jeg bare overlever den neste måneden! Jeg kan sette min tro og overbevisning på vent. Jeg vil holde meg borte fra kongen en stund, slik at jeg ikke trenger å falle på kne og tilbe han. I stedet vil jeg bli travelt opptatt med viktige saker rundt om i provinsene! Hva tjener det til at jeg forsetter som før og havner i løvehulen? Alt jeg har oppnådd går tapt. Tenk hva jeg kan bety for Gud når jeg blir utnevnt til statsminister! Jeg kan sikkert få innført en del bibelundervisning og være et levende vitne for hoff og embetsverk.» 

Heldigvis resonnerte ikke Daniel slik. Han valgte å bekjenne sin tro på Gud selv om det virket som en «tapt» kamp og et forgjeves prosjekt. Det samme valget stilles du på i den pågående vigselstriden. Vil du bøye deg for «kongens nye lov» eller vil du våge å stå som Daniel?

Bøy av eller bekjenn!
Det er for tiden et massivt press for å få oss til å godta en ny vigselsliturgi. Vi vet godt hva Gud har sagt og mener om saken, men som i Daniels tid krever «kongens nye lov» lydighet og tilslutting fra alle «innbyggere» i riket! Mange fristes til å gå på akkord med sin tro – det er jo bare 30 dager, det er jo bare en vigselsliturgi! Frykten for løvehulen og tanken på alt vi kan miste får mange til å bøye av. 

Noen tenker på den gode kontakten de har fått med folk, - tenk for noen vitner vi kan være, ja i det lange løp tjener det nok evangeliet best at vi gir tapt i denne saken. Andre igjen tenker det er best å tie så vi ikke mister politisk velvilje til kirkebygg og prestelønn. Om vi bøyer oss her kan vi jo stå opp for resten av Bibelen! Noen prester leger seg på en defensiv «det blir ikke så ille i min tid» linje. De tier og forsetter som før å tjene Gud og mennesker, og håper at pensjonsalderen når dem før «kongens nye lov» krever aktiv deltakelse fra deres side.

Kong Dareios nye lov var et angrep på Bibelens første bud om at en ikke skal ha noen annen gud enn Gud. Loven erstattet Guds ord, og kongen tok Guds plass. Likt er det i våre dager. En vigselsliturgi for likekjønnede erstatter Guds ord, og mennesket tar Guds plass som lovgiver. Valget vi stilles ovenfor er det samme som i Daniels dager: Vil vi følge Guds ord eller menneskers ord, vil vi dyrke Skaperen eller skapningen? Daniel valgte ikke å være strategisk og taus. Da hadde han fornektet sin tro og sin Gud! Slik er det også for deg og meg. Du må velge side, enten bøy av eller reis deg og bekjenn!

«Løvehulen»
Daniel ble kastet til løvene, det slipper vi! Våre dagers «løvehule» er den allmenne mediedekning av vigselstriden. «Bitene» penner og «skarpe» kronikker venter den som våger å stå som Daniel. Svært få har så langt havnet i «løvehulen», for mange lar seg skremme til taushet av «løvebrølet» som konstant runger. Brølet forkynner for «alt folk» at motstandere av liturgi for likekjønnede er trangsynte mennesker som heldigvis er en «utdøende» rase. De som ikke vil bøye seg for «kongens nye lov» er dømmesyke, kjærlighetsløse og diskriminerende! Mange bøyer av og gir opp. Det virker som en tapt kamp som en umulig kan komme «helskinnet» gjennom. Det nytter ikke å diskutere med løver, for dine ord og gode hensikter drukner i lyden av løvebrøl.

Ingen av oss kan vinne kampen i løvehulen. Gud forventet ikke at Daniel skulle lukke munnen på løvene selv, det gjorde Gud. Den kamp Daniel måtte vinne var kampen mot sin egen frykt for løvene. 

Daniel vant da han falt på kne og ba foran et åpent vindu. Da bøyde han seg for Gud og bekjente offentlig sin tro for mennesker. Slik reiste han seg mot Kongens nye lov. Nå ber Gud deg om å gjøre det samme: Bekjenn din tro og stå opp for sannheten! Daniel hadde vunnet sin kamp da han havnet i løvehulen! Slik blir det også for oss!

«Våg å stå som Daniel!»
Til alle som ikke tror på «kongens nye lov» - våg å stå som Daniel!

Ikke bagatelliser alvoret i situasjonen med å si: det er bare «30 dager», det er bare en liturgi! En liturgi uttrykker hva vi tror på. Bruken av en liturgi er en måte å tjene og å dyrke Gud på. Dersom innholdet ikke er fra Gud, men går mot Gud, så er ikke bruken av en slik liturgi en tjeneste for Gud (Gudstjeneste), men en «messe» for mennesker!

Kong Dareios forsto at han var blitt lurt av dårlige rådgivere (teologer), og han innså sin urett. Han hentet Daniel opp fra løvehulen og opphevet den lov han selv hadde vedtatt. Daniel fikk økt innflytelse i kongeriket når han valgte å være trofast mot Gud og var villig til å miste alt. Vær ikke redd for alt du kan miste dersom du bekjenner din tro! Gud er den samme i dag! Et ord til alle prester og deltakere på vårens kirkemøte: Dere må ta et valg, hvem vil dere følge, Guds ord eller «kongens nye lov»? Våg å stå som Daniel, selv når det virker som en tapt kamp og en uklok strategi, så våg! For i Guds øyne er det et klokt og framtidsrettet valg!

Som barn lærte du kanskje sangen «Våg å stå som Daniel». Den kan forsatt gi mot og vise vei!

«Våg å stå som Daniel, hjelp fra himmelen vent! Sett deg for et hellig mål, åpent det bekjenn! Stå i rekken fast som stål og kjemp som Daniels menn!»

Sølve Salte


søndag 23. oktober 2016

Åpent Brev vedrørende TV-aksjonen, 23 oktober, 2016

Av Norvald Aasen

Jeg hørte et intervju med Svein Mollekleiv i det bokstavelig talt røde kors. Han ba alle nordmenn gi med rund hånd.

Så det er altså bare vi nordmenn som skal gi? Alt fremmedfolket som R.K har tatt under sine vinger her i landet skal altså ikke gi, men bare motta?

Jeg ber om at mitt korte brev, som blir lagt ut på flere nettsteder, også blir formidlet til Mollekleiv. Her spørr jeg: Er det tilfelle at Røde Kors sitter med 3 milliarder på konto? Dette mens folk mangler vann og lever i nød ute i verden, mange nordmenn, ikke fremmede, også i vårt land lever under vanskelige forhold? Skulle det med en slik kontobeholdning være nødvendig å gå på nye tiggerferder blandt oss nordmenn? Dere tigger jo hele året!

Jeg vil også vite hvor mange asylmottak Røde Kors driver i Norge, og hvor mye organisasjonen tjener på slike aktiviteter?

Det er for meg slutt på at overklassene kan overkjøre meg med krav om å "gi med rund hånd" til deres tiggeraksjoner.

Jeg kan garantere at bøssebærere som jeg møter på min vei, eller som banker på min dør vil få samme spørsmålene som jeg stiller i dette brev. I tillegg vil de som banker på min dør få klar beskjed om hvor hageporten er!

Nedenfor følger noe som May Harriet Seppola skrev om norsle hjelpeorganisasjoner:

Indra de Soysa, professor i statsvitenskap ved NTNU, er også overrasket over den voksende kapitalen hos de norske bistandsorganisasjonene. Han synes det er et paradoks at norske hjelpeorganisasjoner hamstrer kapital når det er så mye behov for hjelp i verden.

- Det er en fare for at penger blir det dominerende. At de mister målet av synet, nemlig det å hjelpe andre.

Anne Welle-Strand, direktør for Senter for utviklingsstudier og mikrofinans (MICRO) ved Handelshøyskolen BI deler ikke overraskelsen.

– Det er ikke noe nytt at hjelpeorganisasjonene har store midler i «pipeline», og at de har langt større midler enn de har kompetanse til å bruke noenlunde fornuftig, sier Welle-Strand.


Staten er organisasjonenes desidert viktigste inntektskilde. I 2012 fikk de seks største hjelpeorganisasjonene 2,5 milliarder kroner i direkte økonomisk støtte. I tillegg mottar organisasjonene midler fra FN-systemet, EU og andre offentlige "aktører". Se følgende artikkel.

I organisasjonen International Planned Parenthood Federation som mottok 40 millioner kroner over det norsk bistandsbudsjettet i fjor, er det ni personer som tjener mer enn 1 million kroner i følge Bistandsaktuelt og ABC nyheter.

Organisasjonens generalsekretær, etiopieren Tewodros Melesse, mottok i 2012 drøyt 2 millioner kroner i lønn, inkludert godtgjørelser. Til sammenligning tjente Norges statsminister Jens Stoltenberg i underkant av 1,4 millioner kroner i 2012. I følge avisen The Daily Telegraph er det i dag (2014) 30 bistandssjefer som tjener over 900.000.- i året, mot 19 for tre år side. I fjor kunne britiske The Guardian melde at veldedighetstopper med millionlønn har økt med rundt 60 prosent de siste årene. Det er med andre ord en kraftig økning i høye lønninger innen "bransjen".

Bistandsmillioner stanser i Norge - går til lønn og reiser. Det er ikke bare i utlandet lønningene er høye. Millioner av bistandskroner brukes ikke i de tiltenkte landene, men i Norge. Det avdekker en undersøkelse foretatt av Norad av en rekke prosjekter som viser at inntil halvparten av bevilgningene ikke når fram. Store utgifter til lønn og reiser for norske ansatte gjør at mottakerne av bistandsmidler sitter igjen med småpenger, skriver ABC nyheter.

May Harriet Seppola.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen


lørdag 22. oktober 2016

Til URIX redaksjonen

Av Norvald Aasen.

Viser til annonseringa av kveldens URIX. (19.10.2016)

Her får vi vite at de skal sjå verda med Putin sine auge. Og de seier at når Vesten vert fiende og Russland er involvert i to blodige krigar korleis fortonar dette seg i Putin sine auge?

Hei, URIX-damer: Snu på flisa! Det er vel Vesten og NATO som har Russland og Putin som fiende, og Vesten og NATO er involvert ikkje berre i to blodige krigar, men i fleire. Dessutan driv NATO å provoserar Russland med styrkar og militært materiell og personell kloss opp til Russlands grenser i nord, vest og i sør. Vesten og NATO har delteke i borgarkrigar og regulære invasjonskrigar i mange land.

Her kan vi sjå på Afghanistan, Syria, Irak, Libya og med såkalla personell til "opplæring" av militære avdelingar i Polen, Baltiske statar og Georgia. Går vi litt lenger tilbake kan vi minnast den blodige bombinga av Serbia i 78 døgn i 1999. Reine terrorkrigen mot eit lite kristent land på Balkan.

Kva har Vesten og NATO oppnådd bortsett frå at dei gjer verda fårlegare? De må ikkje halde fram med å servere oss Vesten og NATO/EU som utgåver av heilage kyr. Når det gjeld mange reportasjer om Israel og midt-Austen som URIX har servert har overtrampa og einsrettinga i disfavør av jødane og Israel vore så grotesk at det for meg ikkje har hatt noko informasjonsverdi. 

Så ein kommentar til innslaget på URIX den 18.10.2016:

Programmet handla om USA-valet og ikkje minst uthenging av Donald Trump. Så seier Gry Blekastad Almås til Tove Bjørgås noko sånt: Innvandrarar utgjer den amerikanske "nasjonen".

Men USA kan ikkje kallast ein nasjon. Hadde Gry B. Almås uttala at innvandrarar utgjer den amerikanske stat hadde det vore rett, slik eg ser det. Ein nasjon er eit felleskap stort sett befolka med menneske med same historiske og kulturelle bakgrunn, og der språk og tradisjonar er for det meste lik. Slik er ikke USA i dag. Ein treng ikkje ha vore mykje i USA for å sjå motsetnadane gruppene millom grunna kulturelle- og etniske skilnadar.
  
Eg har slutta å sjå dykkar program då eg finn dei villeiande og lite sannferdige, og føler at ting vert sett medvite på hovudet slik at det passar best inn i dei politisk korrekte føringane som vi skal la oss hjernevaske til å fylgje.

Eg er berre nøydd til å seie mi meining, som eg også veit er delt av mange andre.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

fredag 21. oktober 2016

2016 - Et skjebneår

Av Henry Østhassel.

Årets amerikanske valgkamp er en rasende kamp mellom folket i sosiale medier- og våre korrupte venstreorienterte politikere, hånd i hånd med de venstreorienterte medietrollene som i årtier har foret massene med usannheter og utspekulerte virkelighetsforvrengninger.

Aldri før har manipuleringen av sannheten vært mer omfattende enn nå, og det er tydelig at venstresiden er kommet i panikkmodus når de helt åpenlyst manipulerer TV-debattene, nyhetsoppslagene og meningsmålingene. Men massene er gått trøtt av alle usannhetene og virkelighetsforvrengingene som ettertrykkelig avsløres i sosiale og alternative medier globalistene ikke kan kontrollere. Dermed kan de ikke hindre at Hillary Clinton avsløres som den aller mest korrupte presidentkandidaten noensinne, noe WikiLeaks nylig avslørte – som de venstreorienterte medietrollene selvfølgelig fortier. I stedet søker de febrilsk å grave frem alskens dritt om anti-globalisten Donald Trump som de deretter retter alt fokuset på, samtidig som de fortier de dokumenterte og oppsiktsvekkende sannhetene om Hillary og Bill Clinton. Problemet deres er at jo mer dritt de graver frem om Donald Trump, jo flere stemmer får han.

Før sa vi at vi at som skjer i USA skjer i Norge 20 år senere, nå er det bare måneder. For å få overblikk lager jeg ofte bilder av hendelser og politikk, og bilder taler ofte mer enn tusen ord. Denne grafen viser tydelig at slutten på USA begynte allerede i 1961 og 1962.


Hva skjedde egentlig med USA?

I to høyesterettsdommer i 1961 og 1962 «sparket» The Supreme Court Gud ut av skoler og samfunn og erstattet læren om Ham med Darwins ape-lære. Deretter har USA har sakte gått over fra kapitalisme til sosialisme og er i ferd med å kollapse som Sovjet til slutt kollapset nedtynget av byråkrati og uproduktive offentlig ansatte. I Bibelsk lys er ingenting tilfeldigheter - alt som skjer er som følge av noe vi gjør. Handler våre ledere etter Guds ord og vilje drar de velsignelser over våre samfunn – trosser de Guds ord og vilje drar de forbannelser over våre samfunn. Se på grafen og tenk selv! Den er egentlig selvforklarende. Legg merke til hvor fort USA ramlet sammen, i dag er USA egentlig et gigantisk konkursbo som står helt på kanten av stupet.

Grafen viser:

 • I 1961 og 1962 «sparket» USA Gud ut av skoler og samfunn.
 • 1963 – Året etter startet hippiebevegelsen med Indiske religioner og filosofi.
 • 1963 – Den ansvarlige presidenten John F. Kennedy ble skutt og drept året etter dommen i The Supreme Court.
 • 1968 – Fem år senere, ble den ansvarlige justisministeren Robert Kennedy også skutt og drept.
 • 1969 – Normoppløsningen tok helt av med Woodstockfestivalen.
 • 1970 – Den første Gay Pride paraden gikk i New York.
 • 1971 – President Nixon tok USA «midlertidig» av gullstandarden. En idiot-avgjørelse.
 • 1971 – President Nixon inngår en enveis handelsavtale med massemorderen Mao, som fører til at amerikanske bedrifter sier opp sine ansatte og flytter produksjonsbedriftene sine til China- og importerer deretter «Amerikanske varer» made in China tilbake til USA. En idiot-avtale.
 • 1972 – The Supreme Court legaliserer og gjør pornografien stueren ved at det blir helt lovlig å vise grov pornografi i vanlige kinoer.
 • 1973 – Den okkulte Exorsist filmen med Linda Blair blir en kultfilm i USA.
 • 1973 - The Supreme Court legaliserer fosterdrap i saken Roe vs Wade. Nå er barna i mors mage fritt vilt til å ofres på lystens alter.
 • 1974 – Amerikansk statsgjeld begynner å stige.
 • 1975 – USA må slukøret trekke seg tilbake fra Vietnam.
 • 1978 – Homobevegelsen tok i bruk et seksfarget regnbue-flagg, den Bibelske reinbuen Gud satte på himmelhvelvingen etter vannflommen har syv farger.
 • 1989 - World Wide Web www blir åpnet for massene. USA blir verdens største produsent av pornografi (USA produserer 65% av all pornografi i verden) som gjennom Internett forgifter verden
 • langt verre enn Sodoma og Gomorra som var et lokalt fenomen. Aldri før har hele verdens barn blitt utsatt for verre vold og umoral enn det som skjer akkurat nå.
 • 1989 – Offentlig ansatte passerer antall ansatte i næringslivet, og skatter og avgifter fortsetter å øke.
 • 1992 - The Supreme Court opprettholder fosterdrapsloven.
 • 1993 – En bombe eksploderer i kjelleren til World Trade Senter.
 • 2001 – World Trade Center og Pentagon blir angrepet av terrorister.
 • 2008 – Den nyvalgte amerikanske presidenten Barak Obama sier at; «USA is no longer a Christian Nation». (Se gjerne Ben Carson's mottale til Obama.)
 • 2014 – Den Islamske Imamen Imam Hamad Ahmad Chebli «velsigner» The House of Representatives.
 • 2015 – Homoloven ble feiret i Det Hvite Hus og over hele USA.

OBS – Legg merke til at;

 • - I 1961 hadde hver amerikaner 9.900 kroner i statsgjeld - og da gikk industrien så det suste og amerikanerne tjente veldig godt.
 • - I 2016 har hver amerikaner 498.000 kroner i statsgjeld – men nå er store deler av industrien flagget ut av landet, og amerikanerne tjener veldig dårlig, og fattigdommen eksploderer.

I 2016 er der 9.932.000 flere høytlønte offentlig ansatte enn der er lavlønte industriarbeidere. I 1962 var det motsatt. Jo flere høytlønte offentlig ansatte, jo høyere skatter og avgifter får næringslivet som er bærebjelken i ethvert samfunn. Og i dag er ryggraden nesten brukket på det Amerikanske næringslivet - Av skatter og avgifter blir de tynget ned. (sitat Internasjonalen) Det eneste som holder Amerikansk økonomi oppe er uhemmet pengetrykking, som savner sidestykke i historien, og USA står nå helt på kanten av stupet.

Grafen viser hvor raskt samfunnsutviklingen gikk i negativ retning etter at USA kastet Gud ut av skoler og samfunn. Det er tydelig at Gud overlater nasjonene som bevisst forkaster Ham til ledere med et sinn som intet duger slik Bibelen beskriver det. De kan ha den høyeste IQ, den beste utdannelsen med de aller beste karakterer – som nazistene hadde i Tyskland i 1930 og 1940 årene - likevel blir alt de gjør til en forbannelse for folket fordi de mangler Guds velsignelse og visdom.

Å bevisst kaste Israels Gud ut av skoler og samfunn slik USA har gjort førte til; Konsekvenser for de ansvarlige lederne – Normoppløsning – Pornografi normaliseres – Homofili normaliseres - Guds bespottelse – forfølgelse av kristne – Idiotiske politiske avgjørelser – Ofring av barn på lystens alter – Økonomisk kollaps – Urett - Fattigdom - Sult – Terror – Naturkatastrofer – Kriger.

Eneste veien tilbake

Jeg ser en ørliten sjanse for at USA kan komme på fote igjen - en ny nådetid - men da må Donald Trump vinne valget.

 • - Først må president Donald Trump offentlig be Gud om tilgivelse for egne og nasjonens synder.

Så må han utnevne konservative høyesterettdommere i The Supreme Court. Deretter må følgende skje:
 • - The Supreme Court må reversere Divine Law Rejection fra 1961 og 1962.
 • - The Supreme Court må reversere pornoloven av 1972.
 • - The Supreme Court må reversere fosterdrapsloven av 1973.
 • - De kristne menighetene må gå i bønn for nasjonen.

Uten at dette skjer ser jeg ingen sjanse for at USA vil komme på fote igjen. Dette valget er uten tvil et skjebnevalg for USA og verden slik vi kjenner den. Vinner korrupte Hillary Clinton går den Amerikanske skuta raskt rett til bunns, og drar hele verden med i dragsuget. Vinner Donald Trump får vi muligens noen nye nådeår, men der vil bli mange tøffe og smertefulle tak for å rette opp skuta igjen.

Derfor er valget i USA så viktig i år.

Henry Østhassel
Vanse

torsdag 20. oktober 2016

Ope brev til biskopane

Norske dhimmi Biskoper på hyggetur i Al-Aqsa moskeen.
Av Norvald Aasen.

På Dagsrevyen den 17. okt. 2016 er biskopane i samle tropp, med sin presis i spissen, ute og åtvarar mot å slutte med skulegudsteneste i førjulstida.

Det er altfor seint, biskopar! Som man reder så ligger man, heiter eit gamalt ord! Og de har ikkje berre reidd til dykk sjølv, men til alle nordmenn! De har alt i mange år gått i spisen for framandgjeringa og islamiseringa av fedrelandet. De har arrogant hakka på dei som har sett skrifta på veggen og som ser kvar ferda går. Og skriftteikna har de vore med på å forme.

Det var i Bergens Tidende av 7. okt. 1987 at biskopane Aarflot og Bue uttala at den framande innvandringa til landet ikkje var noko trugsmål, og biskop Bue sa til avisa med det misvisande namnet "Vårt Land" den 8. sept. 1987 at krigsveteranane som åtvara mot masseinnvandringa gjekk i fascismens ærend.

Sidan den tid har bispestanden lege på kne for å forsvare islamiseringsbylgja, og de har stadig kome med kritikk av politikarar og andre som har åtvara mot fylgjene av denne nasjonale tragedia. Nemleg at vår nasjonalstat vert oppløyst og vårt gamle folkeferd, nordmenn, vert ein minoritet i eige heimland og til sist vil gå i grav. De nærmar dykk målet!

De har gjennom åra stadig kravd friare reglar for masseinnvandringa! De har tillate prestar i presteskrud å be til Allah, som dette: "Allah vær meg nær"!

De har vore med på å ta vår kultur og det som vi kjenner som norsk og vårt frå oss, så no viser tida at de har fått det slik de har ønska, saman med dykkar kampfeller!

De treng såleis ikkje no å stå fram og læst som de har omtanke for vår kristne kulturarv. De har altfor lenge synt dykkar sanne andlet i denne samanhengen.

At NRK finn å la Knut Arild Hareide gi støtte til dykk viser berre hykleriet og falskheita i det de seier. De høyrer, etter mitt syn, saman med han som seier at, den siste kvite flekken består i å dekonstruere majoriteten, og gjere det så grundig at den aldri meir vil verte ein majoritet. (Thomas Hylland Eriksen) Framtidsdraumen som nokon, og eg trur også de, har som mål i livet. Og denne planen gjeld oss nordmenn!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen


onsdag 19. oktober 2016

Frelsesverket på Golgata - del 4 av 4

Andakt av Odd S. Beverfjord.

Rettferdiggjørelsen

Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst:
Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?
Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg:
Gråt ikke! Se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den.
Og jeg så – og se: Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, stod det et lam, likesom det hadde vært slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, det er de sju Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier:
Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, for du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt . . .”
Åp 5:1-9

Gjeldsbrevet som gikk oss imot - det tok Jesus på sitt legeme og bar det opp på korsets tre, frivillig, i vårt sted, av lydighet til Gud. (Jes 53)

Det kostet Jesu blod å gjenløse vårt gjeldsbrev og kjøpe oss fri. Jesus Kristus, vår Frelser og Gjenløser, gikk lidelsens vei til Golgata for å sone straffen for våre synder og gjenløse vårt gjeldsbrev. Anklagepunktene mot oss, våre synder, ble skrevet på Jesus og spikret fast til korset som vårt titulus. Jesus var selv vårt levende gjeldsbrev med anklagepunktene mot oss skrevet på sitt legeme, ”. . han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, . . ”(1Pet 2:24). På hans eget titulus (gjeldsbrev) stod det ingen anklage, der stod kun skrevet hvem og hva han var, Jesus fra Nasaret, jødenes konge.

På Golgata ble våre synder strøket ut og utslettet mens blodet rant ned fra vår Frelser og Gjenløsers legeme oppe på korset. Som det står skrevet: ”Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg!” ( Jes 44:22)

For Jesus stadfestet fra korset det som Gud selv skrev nederst på gjeldsbrevet til hver synder, det samme som representanten for den keiserlige myndighet skrev på gjeldsbrevet til forbryteren som hadde betalt sin gjeld ved å sone straffen, "Betalt til fulle" - seiersropet fra Golgatas kors: Tetelestai! - Det er fullbrakt!

Han var i Guds skikkelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.” Fil 2:6-8

Jesus var fullkommen lydig mot Gud, og uten synd fra unnfangelsen av, og derfor skyldfri og uten gjeld til Gud. Han hadde intet gjeldsbrev han måtte gjenløse for seg selv. Da kunne han ikke ha betalt for annen synd enn sin egen. Og fordi Jesus var fullkommen rettferdig som Gud, og hans sjel bli ikke overgitt til dødsriket.

For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse. Salme 16:10

Den Hellige Ånds segl

I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Ef 1:13,14

Det var ikke Guds vilje å pine og torturere menneskene. Det hadde menneskene i sin ondskap selv ordnet med. Tortur og pine er menneskets oppfinnelse. Det var og er, menneskers vilje. Men det var og er Guds vilje å utslette synden og frelse menneskene og gjøre alle til hans folk i Kristus Jesus, fordi han elsker menneskene og vil at alle skal bli frelst. (Jes 3:18; Esek 18:23; 1Tim 2:4; 2Pet 3:9)

Hvert eneste menneske har fått sitt gjeldsbrev gjenløst, for Jesus tok hele verdens synder på seg og sonet straffen for alle mennesker til alle tider. Men Jesus visste at ikke alle mennesker ville ta imot gjeldsbrevet med de utslettede anklagepunktene og få det stemplet med keiserens segl. ”For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den” (Matt 7:13-14). Derfor sa Jesus da han hadde den siste påskemåltid med sine disipler: ”Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgytes for mange til syndenes forlatelse.”

Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter. 2Kor 1:22

Gjeldsbrevet er ferdig underskrevet med Guds signatur, "Sønnen"; det er underskrevet med Jesu blod. Men det er ikke gyldig som bevis for at vi har betalt vår gjeld og ikke lenger kan bli dømt og straffet, før det keiserlige segl er satt på gjeldsbrevet - rettferdiggjørelsen. Det er Den Hellige Ånd.

Det står skrevet: ”Kom, la oss gjøre opp vår sak med hverandre, sier Herren. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, så skal de bli som den hvite ull” (Jes 1:18)

Når jeg bekjenner mine synder og tar imot Jesus Kristus som min Frelser og Herre, da får jeg Guds aller største nådegave; syndenes forlatelse i Kristus Jesus. Den gaven er gjort klar ("Det er fullbrakt") og ferdig innpakket for hvert eneste menneske og synder på jorden. Det er gjeldsbrevet med de utslettede anklagepunktene og underskrevet med Jesu blod. Den gaven gis gratis, av Guds nåde alene, til hver den som vender seg til ham og i oppriktighet påkaller Herrens navn, angrer sine synder og ber om tilgivelse.

Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik. Sal 32:1-2

Da jeg tidde, ble mine ben borttært, idet jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela. Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld. Sela. Sal 32:3-5

Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder og renser oss fra all urettferdighet. 1Joh 1:8-9

Når vi vender om og bekjenner våre synder for Gud og takker for hans frelsesverk, da gjenopprettes fred med Gud i Kristus - Guds Sønns rettferdighet tilregnes den som tror ham som rettferdiggjør uforskyldt - ved forløsningen i Kristus Jesus. (Rom 3:24) For han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får fred idet vi lærer frelse å kjenne ved syndenes forlatelse.

Da kan hver den som tror evangeliet pakke opp gaven som den rettferdiggjorte synder som av Guds nåde får tilgivelse på grunn av det Jesus Kristus gjorde for oss på Golgata. Gaven inneholder syndenes forlatelse, rett til å bli Guds barn, medarv i Guds rike, og evig liv hos vår Gud og himmelske Far.

Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Joh 3:3

Den Hellige Ånd er Gjeldsbrevets segl, Kongens segl. Når jeg overgir mitt liv, min ånd, i Guds hender og tar imot gaven, da setter Gud, vår Far, den allmektige, rettferdige, sanne og hellige Gud, sitt keiserlige segl på mitt gjeldsbrev ved å gi meg Den Hellige Ånd i mitt hjerte som innsegl på at jeg er kjøpt fri fra djevelens makt, at min straff er sonet og gjelden betalt, at jeg er blitt Guds barn ved adopsjonsvilkår i Kristus Jesus, blitt medarving til Guds rike, og fått det evige liv. Da får jeg som den rettferdiggjorte synder del i frelsesverket på Golgata; jeg er korsfestet med Kristus, død med Kristus, og oppreist fra døden med Kristus. Jeg er født på ny, som en ny skapning i Kristus Jesus. Den åndelige vekst begynner og den frelste sjel vokser og modnes i nåde og kjærlighet i Kristus. Det er Den Hellige Ånds verk.

Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Esek 36:27

Syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:23)

Ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men Guds kraft til frelse for hver den som tror. (1Kor 1:18) ”De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.” Åp 7:14 For der er en sann Gud, som hører bønner og tilgir synder for Jesu Kristi skyld, på grunn av hans frelsesverk på Golgata - Den Nye Pakt i Jesu blod.

Hvem trodde det budskap vi hørte, for hvem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse, vi gledet oss ikke ved synet av ham. Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med lidelse, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,  ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53:1-5

Han tok din plass på Golgatas kors!

Odd S. Beverfjord


mandag 17. oktober 2016

Et gulnet dokument fra 1696 blir aktuelt?

Charles XI, by Ehrenstrahl, c. 1691.
Av Kenneth Hovestøl.
Kilde: Hjemmets venn

Det var på Stockholm slott 16 desember 1696 at Carl XI hadde sitt syn, en «spådom» om en fryktelig blodbad under den sjette etterfølger av ham på tronen.

Kongen har nedtegnet det slik:

Jeg, Carl XI, har i dag den 16 desember vært mer enn vanlig plaget av min melankolske «sykdom.»

Natten mellom 16. og 17. våknet jeg klokken halv tolv. Da jeg kastet et blikk mot vinduet, ble jeg var et sterkt skinn i rikssalen. Jeg sa da til riksdrott Bielke som var inne hos meg :

- Hva er det for skinn i rikssalen? Jeg tror det er ildbrann.
- Å nei, Deres Majestet, det er bare månens skinn som spiller på vinduet.

Jeg lot meg nøye med dette svar og vendte meg mot veggen for å prøve å få noen hvile, men jeg var i ubeskrivelig angst av meg. Jeg vendte meg atter om og så skinnet på ny. Jeg sa da igjen:

- Her må det aldrig stå rett til!
- Jo! Svarte den store og elskede riksdrott Bielke, det er ikke noe annet enn månens skinn.

I det samme kom riksråd Oxenstierna inn, og jeg spurte denne hederlige mann om han la merke til noen ildsvåde i rikssalen. Etter en stunds taushet sa han :

- Nei, Gud skje lov, det er bare månens skinn, som gjør at alt ser ut som det skulle være lys i rikssalen.

Jeg ble på ny beroliget, men da jeg atter så dit, la jeg merke til at det så ut som om det var folk der. Jeg sto da opp, kledde meg og gikk bort til vinduet og åpnet det. Jeg så da hele rikssalen var helt opplyst, og jeg sa da :

- Gode Herre! Her er det noe som er galt! Jeg vil gå dit og undersøke hva det kan være.

Jeg befalte de tilstedeværende å gå med meg for å undersøke. Vi gikk til vaktmesteren for å få tak i nøkkel. Og gikk over værelse mitt til høyre for Gustav Erichsons sengekammer. Da vi nådde dit befalte jeg vaktmesteren å låse opp døren, men han var ute av seg av redsel og ba om å få slippe. Jeg ba da riksdrotten å gjøre det, men han vegret seg. Det samme gjorde Oxenstierna.  Denne svarte :

- Jeg har engang svoret å våge liv og blod for Deres Majestet, men aldri å åpne denne dør.

Jeg begynte selv å bli bange, men tok mot til meg å åpnet selv døren. Vi fant da hele salen kledd i sort over det hele. Også golvet. Jeg satte foten ned på golvet, men trakke den hastig til meg av skrekk. Jeg ventet en stund og sa:

- Gode herrer, vil I følge meg, så skal vi finne ut hvordan dette forholder seg. Muligens vil den gode Gud åpenbare noe for oss.

Med skjelvende stemmer svarte alle sammen : - Ja!

Og så gikk vi sammen innenfor. Da så vi alle sammen der inne et meget stort bord omringet av seksten verdige menn - alle med store bøker foran seg. Mellom dem satt en ung konge. På hodet hadde han en krone og et septer i hånden. På hans høyre side satt en høy, vakker herre på om lag firti år med et ærlig ansikt og på venstre en gammel mann på om lag sytti.

Vi la merke til at den unge kongen ristet på hodet da disse mennene slo hardt på bøkene med den ene hånden. Jeg vendt blikket til siden av bordet og ble var halshoggings blokker og skarprettere med oppbrettede skjorteermer. Bødlene hogg av det ene hodet  etter det andre, så blodet strømmet ut over golvet. Gud skal vite at jeg var overmåte bange. Jeg så på tøflene om de var blitt blodstenkte, men det var ikke kommet noe på dem.

De fleste som ble halshogde var unge menn. Jeg vendte da blikket bak bordet, og fikk se en trone som var veltet og ved siden av den en mann på om lag firti år. Han så ut til å være riksforstander. Bange og skjelvende dro jeg meg tilbake til døren og ropte høyt:

- Å, Gud når skal dette skje?

Men det kom ikke noe svar. Jeg ropte da igjen :

- Å, Gud, når skal dette skje?

Men ingen svarte meg. Jeg så bare kongen riste på hodet når de ærverdige menn slo hardt på bøkene sine. Jeg ropte da enda høyere enn før :

- Å, Gud, når skal dette? Du store allmektige Gud, vær oss nådige og si meg hvorledes vi skal forholde oss?

Da svarte kongen meg: Dette skal ikke skje i din tid, men i den sjette regents tid etter deg, og han skal være på samme alder og samme stilling som du ser meg nå! Og den som står her, viser at hans formyndere skal være lik denne. Og tronen skal nettopp på formynderenes siste år nær gå over ende på grunn av noen unge adelsmenn. Men formynderene som under deres regjering har forfulgt denne konge, vil da ta seg av hans sak og befeste Sveriges trone sterkere enn noen sinne før, og hverken før eller siden vil det ha hersket en så stor konge, og Sveriges folk vil i hans tid bli lykkelige, og han vil selv oppnå en høy alder. Han vil forlate sitt rike uten gjeld, ja med flere tusen milioner i Riksbanken. Men før han bestiger tronen, skal det bli et stort blodbad, hvis make man aldri har sett og ei heller aldri vil få se. Derfor - forman nå ham som er konge i Sverige!

Da han hadde sagt dette, forsvant alt. Vi gikk derfra i den dypeste forundring og fant siden alt i den vanlige orden. Vi gikk da opp til mine værelser og jeg gikk straks igang med å skrive ned dette så godt jeg kunne. Alt dette jeg skriver er sant, det bekrefter jeg med min salighets ed:

- Så sant hjelpe meg Gud og Hans hellige ord! Amen!

CARL XI
I dag Sveriges konge.

Vitner:

CARL BIELKE     U. B. BIELKE     A. OXENSIERNA     PETTER GRANSTEN
     Riksdrott.           Riksråd.                Riksråd.                 Vaktmester.

1696.