NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 22. september 2021

Hvetekornets lov

Av Olav Hermod Kydland. 

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» (Joh 12,24)

Det er Jesus som sier dette om hvetekornet til sine disipler. Hva tenker han først og fremst på da?

Jesus tenker nok i første omgang på seg selv som verdens frelser som en dag skulle dø og legges i en grav. Deretter har han nok også sine disipler i tankene og videre alle dem som i framtida vil ta imot ham som verdens frelser.

Hvetekornet blir sådd i jorda, i mørke og kulde. Det dør, men før det dør begynner hvetekornet å spire og bærer mye frukt. 

Jesus er et bilde på hvetekornet som skulle dø og bli gravlagt, noe som skjedde  som en kjensgjerning. Jesus døde den legemlige død, men han smakte også den evige død under Guds vrede og dom i gudsforlatthetens mørke og ensomhet.

Han tok nemlig all vedens synd på seg og bar den opp på korset. Guds ord sier: Syndens lønn er døden. Derfor døde Jesus en stedfortredende død for alle mennesker. Ellers hadde alle mennesker måtte dø, og bli skilt fra Gud i all evighet, uten håp om evig liv. For vår representant, Adam, syndet, og dermed falt hele menneskeslekten i synd, for vi er av Adams ætt, og i tillegg synder vi selv daglig i tanker, ord og gjerninger.

Ved Jesu død og oppstandelse ble vegen til Gud i himmelen åpnet. Alle som tar imot Jesus Kristus er da frukt av evangeliet, hans død og oppstandelse, og skal en dag få samles i "det nye Jerusalem" som er beredt for Guds gjenløste barn.

Men ingen av oss som lever i dag er framme ved målet ennå. Vi er underveis og lever i en ond og gudsfiendtlig verden. Våre farligste fiender er Satan, verden og vårt eget gamle menneske, kjødet eller selvlivet.

Den som lever i samsvar med det gamle mennesket i denne verden, vil aldri nå fram til Guds hvile. Bare den som tar sin tilflukt til Jesus og døder sitt gamle menneske, vil bære frukt og nå fram til Guds himmel. 

Men vil det bli noe frukt i våre liv, eller vil det gamle menneske få overhånd i vårt liv så vi glemmer å være et vitne for Jesus, både privat og offentlig?

Noen kristne ønsker å tilbe og tilhøre Gud, men de ønsker også å få med seg verdens goder og fornøyelser. Følgelig vil de ha både med Gud og verden  å gjøre. Men selv om vi lever i denne verden, så går det ikke å tjene to herrer, enten tjener en Gud eller så tjener en "denne verdens gud" ved kjødets begjær og ønsker. (Se Jak 4,4!) Nei, den som vil være en kristen må korsfeste sitt gamle menneske og leve for Gud. Det vil koste mye, men det er ikke noen annen vei som fører til målet.

Kampen mot selvlivet eller kjødet varer hele livet. Ikke før døden innhenter oss, vil det gamle mennesket dø. Derfor vil hele livet være en daglig kamp mot det gamle menneske som fristes av Satan som tilskynder oss  til å leve i samsvar med tidsåndens ideologier og krav.

Per Nordsletten kjente også til dette kjødet og sier:

"Men akk, jeg har et kjød Som alltid gjør meg møye,
Det er jo dømt til død, Men vil seg ikke bøye.
Dog Jesus visste vel Fra før mitt hjertes nød,
Han sier meg: Fortell Din jammer all for Gud!"
(Nr 418 vers 2 i Sangboken)

Det er sant at kjødet ikke vil bøye seg, men vil herske over enhver kristen. Men det må ikke skje, for da lurer faren for å falle ut av nåden og ikke få gjort noe i Guds rike. Bønnen stagnerer og vitnesbyrdet tagner. Å peke på Jesus, verdens eneste håp, blir ikke en hjertesak lenger. Faren er da stor at det nye livet litt etter litt kveles av selvlivet og verdens bekymringer og går til grunne.

Tormod Vågen skriver i en andakt for 6. mai i sin andaktsbok "I kongens nærleik" at Jesus ser også fram over i tid og ser at misjonsmarkene modnest til høst. Jesus måtte dø først, sier han og fortsetter:

"Og lova om kveitekornet gjeld for oss som for han. Misjonen si soge syner at det er så. Fordi kristne ikkje var viljuge til å døy, lever endå største luten av menneskja utan å vite at Jesus døydde for dei. Men når unge menn og kvinner i sjølvfornekting og offer la sitt liv på misjonens herres alter, då grodde det i heidningland.

Kveitekornet døydde, og nye aks voks fram. No gulnar åkrane der ute. No voggar dei i haustvinden. No ventar Gud at du og eg skal døy, døy frå eit makeleg og egoistisk liv, døy for å hausta inn grøda før vinteren legg seg over jorda.

Er du viljug til å døy?
Er eg?

Svaret på det spørsmålet vil avgjera om Jesus kan bruka oss."

Hva svarer vi så?

Enhver av oss må svare om vi er villige å dø for Jesus Kristus. For bare den som er villig til å døde kjødet og leve for Kristus, vil bære frukt for Gud.

La oss gå til Gud i vår nød, for ingenting av det vi har eller gjør av oss selv, holder mål ved Guds domstol. Bare Jesu Kristi tilregnede rettferdighet holder mål for Gud. Enhver som da tar imot Jesus og lever i samfunnet med ham, vil bli stående frikjent på dommens dag, ikke på grunn av noe hos seg selv, men på grunn av Jesu Kristi nåde og tilregnede rettferdighet. 

Men på dommens dag vil det også vise seg om vi har båret mye frukt for Gud. For da skal bøker bli åpnet, både livets bok og bøkene hvor våre gjerninger er nedskrevet. Da skal vi dømmes etter de gjerninger som er nedskrevet i bøkene på den store, hvite trone. Men bare den som har sitt navn innskrevet i livets bok, blir frelst.

Olav Hermod Kydland

tirsdag 21. september 2021

Two important bits of information

By MelodiAnna. 

I am writing to give you two important bits of information:

Funeral Director John O'Looney Blows the Whistle on Covid
Interviewed by Max Igan from "The Crowhouse", John O-Looney a funeral undertaker in England with credentials and experience over 15 years, exposes the government COVID-19 death coverup since 2019 that will be amazed and astound you what's going on duping the public big time. The link to his interview is in Fuellmich's Telegram account and in Rumble: 


I speak very good english but I had to hear him twice to really get the full understanding of what he is saying. My God, my God,...

Food shortages
The same people that caused Covid and created the injections are also creating starvation. 

Please keep almost a daily check on the information from Christian (known as IceAgeFarmer) with events that may lead to food shortage.  They can also affect Norway since you depend on fresh vegetables and fruit from Southern Europe. I read IceAgeFarmer for a long time now and can assure you he is reliable. 

I am writing from Southern Europe and we are experiencing huge increase on prices for cattle food, flour (bread, pasta etc), iron and aluminium. There is shortage of medicines against worms for animals.

Please share.

MelodiAnna

mandag 20. september 2021

HEF har bare en agenda

Av Kirkehøyden. 

Avkristning, og fremme despotiet/ barbariet Islam, som middel.

Regjeringen og særlig Venstre tar diktat fra ateister, for å bekjempe vår kristne kulturarv, skoleelever skal ikke bli kjent med Bibelen, med læren om at "vi skal elske vår neste som oss selv. "

Dette kommer etter mange grep for å forkaste hva kinesiske forskere har funnet ut er vår suksess formel. Christianity the reason for West’s success, say the Chinese | The Iona Institute

I stedet satses det på marxisme, ateisme og islam, som sier  koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them»  koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them"

Det liker regjeringen og særlig Venstre, men ikke vår kristne tro med KrF i regjering. "Det kristne partiet" som enstemmig var med på å avkristne Grunnloven.

Hvor disse ideologiene råder, flykter de til bare de land med  kristen kulturarv. Fra New Zealand, USA,  til Norge i nord. 

Fikk dere med dere muslimers flykt fra muslimer,  fra Kabul, fullt fly, noen hang på flykroppen. Flykter bare uker etter Taliban drepte 85 jenter for å hindre at de skulle få utdannelse. Ikke et kvekk våre kvinnelige politikere.

Norske politikere følers seg så beriket, at kristendommen skal kastet ut. Dette fra det historieløse "kunnskapsdepartementet," ledet av en muslim.

Kirkehøyden

søndag 19. september 2021

Jesus har fått Faderens navn

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Hellige Far! bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de må være ett, likesom vi! Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hint fortapelsens barn, for at Skriften skulle oppfylles." Joh 17,11-12.

Hva ber Jesus om for sine troende? Det første er at Faderen må bevare oss som tror på Jesus, i det navn som han har gitt sin Sønn.

Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg - av grunnteksten ser vi at som her går tilbake på navn. Jesus har fått Faderens navn.

Det viktigste av alt for oss som tror, er å kjenne Guds navn. Det kommer tydelig frem i denne bønn. Jesus har da også åpenbart Guds navn for alle dem som tror på ham. Han uttaler ikke dette navnet, og det kan heller ikke uttales. Men like fullt har han åpenbart det for dem som tror. Vi kan se dette navnet. Hvor? Jo, i Jesu person!

Jesus har av Faderen fått hans navn, slik at den som ser Jesus, ser Faderen. Joh 14,9.

Nå ber han om at vi må bli bevart i dette navn!

Den som har navnet, har personen. Å eie Faderens navn er å eie ham selv. Og det eier hver den som Jesus får åpenbare seg for, slik at han i Guds ord ser hvem Jesus er!

Den som ikke har Jesu navn, har heller ikke Faderen!

Derfor er det så om å gjøre for Jesus at vi blir bevart i hans navn. Da blir vi bevart fra alt som vil føre oss bort fra Gud, og fra alt som kommer fra Satan.

Du som har fått det som din dypeste trang å se Jesus, du skal vite at nettopp det ber Jesus om for deg! Jesus vil at vi skal se ham og eie ham, og ber altså om det for oss! Når Jesus ber, blir han hørt!

Det får vi lov å regne med!

lørdag 18. september 2021

Det er ondskap, ikke godhet vi er opp mot

Av Dan Odfjell. 
 
For det er ondskap som nå fremmes fra til dels uvitende og ødeleggende samt indoktrinerende krefter som uforstandig vil Norge av-nasjonalisert. Til fordel for hva, og hvem, annet enn til et diktatur til slutt? Den vestlige ytrings-frie verden av demokratier, slik som vi har kjent den siden de allierte nedkjempet nazismen i 1940, er nå under angrep. Men allerede lenge før vår tid ble islamismen stoppet syd for Paris i år 732 og ved Vienna’s porter i 1683. Og Spania ble først frigjort for muslimenes åk etter 800 års kamp. Denne fanatiske angrepskrigen har altså pågått i 1400 år og har kostet ufattelige mengder liv og store smerter, helt siden muslimene erklærte ikke-muslimer krig i år 600 e.k.
 
Historisk er dette velkjent, uten at det lenger tillates påaktet. Dette er venstre-side-politikk i rå kamp for forandring. Det seneste, tydeligste og klart synlige, ja grusomme «eksperimentet» deres var den ønskede «forandringen» i Venezuela. Men se dessverre, «fanatikerne» nekter nå blankt å erkjenne konsekvensene der på bakke-nivå, av sult, tvang, korrupsjon og generell elendighet. Mer en 3 millioner er fra-flyktet et narko-helvete på jord. Og det tildekkes med god samvittighet? Nei, bare fordi fanatismen ikke tillater sannhet, samt at den norske staten finansierer ondskap og vranglære. Utrolig nok selv under en såkalt borgerlig regjering. Som søkte gjenvalg. Og Ap er venstresiden behjelpelig. Alt for makt…
 
Uærligheten som nå tillates å regjere landet, tildekker hva som helst i sin galskap om forandring - for enhver pris. Samt maktmisbruk om vaksiner og annet. Og ta en titt på Sverige og forstå samfunnsutviklingen og prisen som følger i islamismens fotspor. Jeg hater ikke muslimer, for de vet knapt bedre, grunnet deres «utdannelse» helt fra barnsben av. Som misjonerer hat overfor alle ikke-muslimer, stakkars folk sier jeg. Derfor kan de ikke integreres, og derfor må de stoppes i sin egen verden til de der reformerer seg selv. Afghanistan taler sitt tydelige sprog, etter først russernes og så amerikanernes og Natos forfeilede og langvarige forsøk på kurs-forandring - og slutt på kvinners og andres slaveri.
 
Historien er tydelig en verden i forandring, at den hverken kan eller bør forseres med tvang, og aller minst av fanatiske krefter. Men faktisk nettopp det er det venstresiden, i sin uforstand og i sin total-forakt for fortiden, nå forsøker seg på i Norge. De jager oss som lemen utfor stupet til et stolt lands tilintetgjørelse. At riksmediene og politikerne ikke gjør anskrik, det for meg handler om ikke mindre enn et feigt og utilgivelig fedrelandssvik, ikke godhet. Og med de politiske partiene, understøttet generøst av staten, det gjør også staten fedrelandsfiendtlig gjennom sine velfødde aktører. Snakk om en uvettig, troløs ferd på første klasse. Velkommen til Oslo-mabad, vi tar avstand fra deg og ditt unasjonale virke.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 17. september 2021

Terroren 11/9 2001

Av Norvald Aasen. 

Til Ine Marie Søreide Eriksen.

Jeg ser meldingen din på din facebook side om terroren i New York 11. sept. 2001.

Den virker mangelfull. Du skriver om fly som styrtet inn i skyskrapere og om blind terror, men hvem stod bak denne terroren som kostet så mange liv og så enorme ødeleggelser, utenriksminister?

Jeg savnet i din melding at det var en muslimsk terroraksjon, den verste vel som har skjedd i fredstid.

Tidligere har du omtalt Det muslimske brorskap i svært så positive vendinger. Ligger din lojalitet så sterkt til islam at du unngår å nevne at den verste terror udåd vi kjenner til ble utført av muslimer?

For en høyrevelger av gammel årgang er det bare å glede seg over at både du og høyreregjeringen snart blir avløst. At de som kommer etter ikke er noe bedre, men av samme ulla, får vi bare leve med og gremmes over slik mange av oss har gjort under den nåværende elendigheten.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

torsdag 16. september 2021

Asylmottaket i Vang legges ned

Av Ole Kulterstad. 

Når en leser denne saken fra Vang kan en få inntrykk av at alle i Valdres kommer til å savne et slikt mottak. Det er langt fra tilfelle og det har vært enorme tragedier med denne uansvarlige trafikken i Valdres. Her svikter avisen enda en gang.

For ordfører Vidar Eltun og andre kritikkløst begeistrede er dette en stor ulykke, for meg og mange andre en gledelig nyhet. Det er helt tragisk at en rik kraftkommune som Vang må saldere sin økonomi med en form for menneskehandel som for lengst er gått ut på dato, der kommunen i praksis blir siste ledd i en internasjonal menneskesmuglerliga, som styres av multikriminelle.

Asylretten, som dette umulige systemet hviler på, er beregnet på en helt annen tid da fly og mobiltelefon ikke var oppnåelig for alle. Den helt ukontrollerbare menneskestrømmen har ført med seg mange bra mennesker, men dessverre alt for mange multikriminelle, drapsmenn, voldtektsmenn og terrorister.  Dessuten kan ikke lille Norge være ansvarlig for tredje verdens uansvarlige befolkningspolitikk. Tragediene er mange, og at det nesten bare kommer menn i stridbar alder, taler sitt tydelige språk. 

Asylretten, som fortest mulig bør oppheves, løser ingen problemer/konkflikter men sprer dem til stadig nye land. Om noen tror at dette systemet kan fortsette så bør slike optimister minnes på at det kanskje står 200 millioner mennesker der ute som er villige til å selge alt de har og kjøpe enveisbillett av mafiaen.

En mer edruelig tankegang hos både folkevalgte og media etterlyses.

Ole Kulterstad

onsdag 15. september 2021

Venstresiden må finansiere egen propaganda

Av Dan Odfjell. 
 
Uansett hvordan «valget gikk», og selv om de fleste sikkert er grundig lei av hele dette fordekte spillet, må vi kunne ta lærdom av det med tanke på det neste valg. Nemlig at vi skattebetalere finansierer vår egen økende ubehjelpelighet og store frustrasjon. Dette grunnet de ensidig og propaganderende riksmediene, kontrollert av noen meget få. Det betyr at Staten må slutte å finansiere riksmediene. Ellers blir vi de facto til den siste Sovjet-republikk - noe tidligere vi på folkemunne ofte ble omtalt som. Partiene må basere seg på direkte medlems- og velgerstøtte og egen finansiering, helt uavhengig av Staten. Om folket ønsker kommunisme, flott, la kommunismen bære seg selv frem. Det samme gjelder selvsagt andre ideologier, kristne, globalister, klima-fantaster, islamister etc; alle ihuga velger-grupper som ønsker å forfekte «sin» gode sak, de må heretter gjøre det selv. Og å velge sine stortingsrepresentanter.
 
Alle politiske retninger må finansiere seg selv. Ikke som nå, at Statens gjennom skattlegging «bærer ved til bålet» for allslags ideologier og forskrudde formål. I et sant demokrati må Staten forholde seg nøytral, ikke som nå i stats «formynderiet-Norge» - dette bærer udemokratisk helt galt av sted. Og nettopp derfor er vi skremmende på vei til å bli et stats-diktatur; et riksmedia-diktatur for å si det noe forenklet. Den som påminnet meg dette, var partilederen i partiet Demokratene, Geir Ugland Jacobsen, under overskriften på Resett 7/9/21 om «Spillet om sannheten». For det er «usannhet» det gjelder. Staten har tillatt det å gjelde. For se, Staten er dirigert av til dels skjulte krefter som «rotter» seg sammen, for sin egen makt og privilegier nemlig, samt ingen forandring, tusen takk, vi har det så utmerket.
 
Disse «maktene» viste sitt sanne ansikt etter folkeavstemningene år tilbake mht EU. Meget enkelt, de underkjente, ja, saboterte folkets Nei til EU. De omgikk «Nei-votumet», og de kan best nå omtales under fellesbeskrivelsen globalistene, udemokratiske på tvers av nær alle politiske skillelinjer. Men to partier bærer nå hovedansvaret for denne utviklingen, Arbeiderpartiet og Høyre, i tandem fra bakrommet. Så nå blir det vår utfordring, hvordan skal vi kunne løse oss fra jerngrepet og en grunnlov-stridig og uærlig «knute» i en fortvilende, økende løgn-basert verden? Så vil noen kanskje si, slikt uærlig spill gjelder jo også i andre land. Til det er det enkle svaret, andre land får ta vare på seg selv, ikke vårt ansvar, ei en utopisk rettferdig verden, et politisk globalist-falsum.
 
Våre styresmakter pretenderer på norsk-typisk skrytende maner at vi er en humanitær og intellektuell stormakt. De enfoldige kan falle for slikt og dessverre er der mange som ser NRK-Dagsnytt fra godstolen. Og folk er trette og døsige etter gjerne en lang dag på jobb og en middag. De vil helst ikke lytte til problemer, og NRK er dem «behjelpelige» med en overfladisk fremstilling, implisitt, det meste i Norge er bra. Og uansett mye bedre enn i den øvrige del av verden - som misunner oss… Alt er relativt, så slapp av, vårt system og demokrati er i verdensklasse. Bare at det er ren løgn. Og Norge er for alle?, slik den lille boken med denne tittelen, skrevet av Magnhild Ullsvik Hansteen, sa det i 1987. Hun satte et kritisk søkelys på innvandringspolitikk, medier og pressgrupper. Hun etterlyste en bred og åpen debatt med alle sider belyst og alle opplysninger lagt frem.
 
Nå 35 år senere kan vi konkludere at hennes forhåpninger er gjort til skamme, og at fedrelandet er stygt truet. Men folket forstår det ikke. De forstår ikke engang hvordan det står til hos broderfolket, i Sverige. For makten som rår, tillater oss ikke bred og åpen debatt, den tildekker og fordummer og gjør oss underlagt fremmede folk og internasjonale organisasjoner. Vi var en etnisk minoritet i verden, nå er vi i ferd med å bli en minoritet i eget land. Det har det aldri vært søkt folkets aksept for. Og partiene kaller seg demokratiske? Hele vårt valgsystem er bevisst skjevt lagt an, og partistøtten må avvikles samt, selvsagt, velgerne må få kumulere, ikke tvinges til stemme på basis av ferdigtrykte lister... Hva slags demokrati er det? Og hadde partistøtten vært ett og samme moderate beløp uansett partiets størrelse, hadde iallfall terrenget flatet ut.. Nå drepes små og nye partier og selve samfunns-dynamikken likeså.
 
Staten finansierer partier og organisasjoner og påstår det hjelper demokratiet, men det er stikk motsatt, demokratiet drepes. Dette favoriserer karriere-politikere samt de store partiene til uforholdsmessig makt ved å dirigere samfunns-retningen via "hestehandel på bakrommet". Og Stortinget blir et sandpåstrøings-organ. Dette  kombinert med NRK som neglisjerer småpartier…Demokratisk? Nei, skamfullt.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 14. september 2021

Jeg kjenner ingen andre enn Gud som kan regulere varmegradene

Av Geir C. Slettvik, Tønsberg. 

Valget er over. Propagandamaskineriet om klimakrise var på sitt mest intense under valgkampen. NRK kledde ut en MDG-politiker som klimapsykolog, med oppgave å kurere klimaangst.   

Da rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) ble offentliggjort i august, kommenterte Klimarealistene: «Det du vil lese om klimarapporten i de aller fleste norske medier de neste dagene, vil være oppspinn». 

Hvis Norge ble helt klimanøytral, vil det bety nesten null for verdens klima. 

  • Norges klimautslipp er 0,3% av verdens utslipp
  • Norges gassproduksjon er 3% av verdens produksjon
  • Norges oljeproduksjon er 2% av verdens produksjon

For bare noen uker siden skrev en internasjonal gruppe av 23 forskere: «Konklusjonen fra FNs klimapanel om at de pågående klimaendringene først og fremst skyldes utslipp av klimagasser, bygger dels på ukomplette data for solbestrålingen og dels på temperaturdata som er blitt påvirket av økende urbanisering.» 

«Dersom man tar alle solbestrålingsdata i betraktning og utelater temperaturmålinger som er gjort i urbane områder, lar det seg ikke lenger påvise at klimagassene spiller noen større rolle enn solen», skrev forskerne i det vitenskapelige tidsskriftet Research in Astronomy and Astrophysics.

Etter mitt syn er skremsler om den såkalte klimakrisen et ektefødt barn av den politiske venstresiden. Du som er ung og frykter for fremtiden, ikke vær bekymret. Vitenskap er i utgangspunktet et gode, men bare når den er sannferdig. Forskning på områder som angår Guds skaperverk må være underlagt bibelske sannheter. 

Gud pålegger oss å forvalte naturressursene på en god og rettferdig måte. Det er sant. Menneskenes materielle overforbruk har skapt både ressursmangel og lokal forurensning mange steder. 

Heldigvis er det blitt stadig mer populært med moderne avfallshåndtering, gjenvinning og gjenbruk. Røyken fra de gamle fabrikkpipene har stort sett stilnet i vår del av verden. Men de stod også for en viktig del av velstandsutviklingen. Det samme gjør produksjon av olje og gass. Hvis Norge slutter, øker andre land, særlig de udemokratiske. 

Olje er et naturprodukt som vi er helt avhengig av. Det er ikke bare et drivstoff, som mange later til å tro. Jordbruk og fiske, industri og skipsfart er basert på hydraulikk. Alle mekaniske deler i bevegelse må ha smøring. Også vannkraftverk og vindkraft. Hele dagen bruker vi olje- og gassrelaterte produkter, fra asfalten vi kjører på til gassgrillen i sommer. Takket være norsk gass har flere land kunnet foreta store reduksjoner i bruk av kull. 

1,5 gradersmålet står ikke i menneskelig makt! Jo mer vi hører fra klima-ekstremistene, dess mer lærer vi at det dreier seg om en ideologi der Gud ikke har noen funksjon. Etter min mening er den konstruert på et ateistisk fundament. Dessverre har også andre grupper og politiske partier hivd seg på. Sekulære folk lar seg narre når de ikke regner med en allmektig Gud som oppholder alle ting.

KrF derimot, burde holde seg langt vekk fra dette. I stedet har de gjort «klimasaken» til sin viktigste (…) Det er en politikk med antikristelige overtoner. Menneskene kan selvsagt ikke regulere verdenstemperaturen, verken opp eller ned. Heller ikke redusere global oppvarming med 1,5 grader over et gitt antall år, uansett klimatiltak. Det er Babels tårn i ny drakt.  

Nylig arrangerte aksjonistene det såkalte klimabrølet foran Stortinget. Nå har de fått seg en brølemaskin - som kan holde det gående i fire år. Stuntet taler for seg.    

Når klima-ekstremistene til og med angriper kuene, forstår vi at dette har gått av skaftet. Kuene lager metangass, så vekk med dyrene og nei til storfekjøtt – en av våre beste kilder til jern. Virkelig krise er det når klimapolitikerne forlanger å stoppe norsk olje- og gassproduksjon. Etter mitt syn har vi bare Frp og PDK å stole på.   

Vi fornekter ikke klimaendringer, men vi nekter for at globale forandringer er menneskeskapt. Svarene på det som skjer finner vi i Bibelen. Gud sender tegn på himmelen og i naturen for å vekke mennesker til omvendelse. Endetidstegn er Guds kjærlige påminnelse om å gjøre opp vår sak – mens det er tid. Det er dette klimaendringene dreier seg om.

Det er sola som styrer klimaet, sier Klimarealistene. Ja, det tror jeg. Mye tyder på at også havet spiller inn. Det er Gud som styrer begge. Klimaet på jordkloden er Vår Herres domene.

mandag 13. september 2021

Globalismen er et elitefenomen

Av Dan Odfjell. 

Den formidler som sådan en autoritær og destruktiv ideologi som splitter samfunnet, underminerer demokratiet og reverserer svilisasjonsutviklingen i Vesten. Dette har jeg ordrett fra Øystein Steiro Sr på Resett 8/9/21. Kronikken var som vanlig fra det hold interessant lesning. Uten at jeg følger ham i alt. Tittelen var «Globalismen er den politiske elitens nye ideologi». Hans alvorlige avslutning mht valget var dog politisk nøytral: «Stem, men vær klar over hvem du stemmer på».

Dersom jeg skal forsøke å tolke ham på basis av det overstående faller både Høyre og Ap helt ut, ja de fleste stortingspartiene er jo mer eller mindre globalistiske alle sammen. Minst kanskje SP. Men personlig tipper jeg Steiro helst vil ha reell forandring, dvs stor fornyelse på en gang, og da ligger nok Demokratene best an. Jeg holder selv på PDK med dets stødige partiformann Erik Selle. Men for all del, Demokratene vil representere et nytt frisk pust inn i det konforme og kjedelige statist-Stortinget. Som i høyeste grad trenger fornyelse. 

Tiden er inne til å ta lærdom fra det stakkers Sverige som oversvømmes av islamister og hvor til flere nå er på vei fra Afghanistan. Norske politikere vil, eller tør ikke snakke om islam, ei heller om nedsidene av innvandringen. Som også i Norge representerer tidens største samfunns problem. Og bemerk feigheten, aller minst nå i valg sammenheng skal det snakkes om realiteter.. Partiene vil ha gjenvalg, men for hva, mer av det samme og beviselig forfeilede? For egen del vil jeg si, stem i protest, stem hva som helst, men ikke på et nåværende stortingsparti.

Godt valg!

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 12. september 2021

Frels dem som hentes til døden!

Av Hans Erik Nissen. 
Foreslått av Olav H. Kydland. 

«Frels dem som hentes til døden, og de som vakler hen for å drepes – måtte du kunne holde dem tilbake!» 
Ordspråkene 24,11.

Kommer en folkegruppe i nød, settes storstilte hjelpeprogrammer i gang.

Men hva blir gjort for å avhjelpe den åndelige, evige nøden, som ender med å føre alle ufrelste i helvete?


Hvordan er det mulig at kristne kan forholde seg så passive som de gjør?

Hvorfor advarer du ikke din ikke-kristne nabo eller kamerat, «som vakler hen for å drepes» av sjelefienden som bare er kommet for å stjele, slakte og ødelegge?

Mener du at du har tiden for deg? Den dagen kan komme da du bittert må erkjenne at nå er muligheten ikke lenger til stede.

Unnskylder du deg med at det ikke er den beleilige tid? Det gis situasjoner, da det er best å tie. Men det gis også tider da det skal tales. En har sagt at den første anledning til å vitne er den letteste. De ordene rommer stor visdom.

Er det menneskefrykten som holder deg tilbake? Skal vi snakke med andre om deres sjels frelse, vil det alltid være en menneskefrykt som må overvinnes. Veien til å gjøre det er å frykte Gud mer enn mennesker.

Hovedårsaken til manges taushet ligger kanskje i, at de har mistet troen på fortapelsen. De tror ikke på at det vil komme til å gå som Jesus har sagt. De håper at Gud frelser alle til slutt.

Deres tro og håp er imot Guds ord, og det er farlig vranglære. Den lammer misjonsiveren.

Hvor gode og tiltalende mennesker enn er så fødes vi som fortapte syndere. Vi dør som fortapte, og vi skal tilbringe evigheten i helvetes ild om vi ikke har livsforbindelse  med Jesus.

Derfor er det rett tid nå å bli frelst. Det er også rett tid å vinne andre for Jesus.

(Fra «Ett er nødvendig», 28. november)

lørdag 11. september 2021

Det Norge trenger, er et oppgjør NÅ!

Av Amund Garfors. 

Det er bare noen dager før vi skal gi våre stemmer ved Stortingsvalget den 13.september. Og aldri før har valget vært mer spennende og usikkert. Ingen kan med sikkerthet si om hvor det hele vil ende. Da alt fortsatt henger i lufta.

Ja, vi trenger et ærlig oppgjør med både media og et såkalt demokrati som ser ut til å være på vikende front, der man skulle tro og forvente at en såkalt borgerlig regjering ville føre en borgerlig politikk. Men slik er det ikke! Da jeg har innsett at både Høyre, FrP, KrF og Venstre har kjørt en ren sosialistisk linje i alle år. Og med en fordekt sosialist som statsminister!

Ingen kan si noe annet enn at denne regjeringen som har sittet i åtte år, og med et FrP som endelig tok til vett og kom seg vekk og ut etter vel 7 år, de har vært EU og FN underdanige. Ja der alle mulige slags direktiver som kom fra Brussel ble effektuert lang raskere her i dette servile landet, enn noe annet sted innenfor medlemslandene. Ja vi er faktisk nærmest de mest lydige nikkedukker, selv om vi IKKE er medlem av dette fasciststyret, som er overnasjonalt og direigert mot den norske folkeviljens flertall. Derfor tror jeg vi trygt kan kalle dette overformynderiet som et demodiktatur og som Brussel bestemmmer alt som skjer i dette landet!

Stadig får jeg høre at jeg framsetter konspirasjons-teorier når jeg bare prøver å få sannheten fram og si tinga som de er. Og jeg gjør ikke annet enn å referere til virkelighetesbildet av terror og hat som nå holder på å befeste seg også over Europa. Og da skulle det vel bare mangle at man ikke skal stå opp for sitt eget fedreland, vårt flagg og vårt eget folk, før at alt er for seint? Nå skal Norge fylles med afghanere etter at Norge, NATO og USA har lekt krig mot Taliban i 20 år. Og der det hele ender med at Taliban nå er blitt deres gode venner. Ja der disse tidligere fiendene nå også skal strømme fritt inn i hele Europa. Har det klikket for alle nå?

Problemet er at vi nordmenn fra gammelt av både er snill og ganske godtroende; det i kombinasjon med at vi har det litt for godt, noe som gjør det lett for den enkelte å slappe av og ikke bry seg med å tenke  litt framover. Noe som i aller høyeste grad gjør folket og Norge til et lett bytte og et lett spill for farlige krefter. Ikke minst for den egoistiske makteliten, disse kyniske globalistene som gjerne selger oss på rot. Representert av middelmådige oppkomlinger og sjarlatanere som kun tenker på egen karriere. Men minst på folket og landet som de har en plikt til å beskytte mot rov og ran fra utlandet!

Jeg vil påstå at staten er blitt litt for stor, der nær alt mulig skal statsunderstøttes. Slik avhengighet fører kun til ødeleggelse. Og da tenker jeg ikke minst på alle de hundretusenvis av utlendinger som bor her i landet, som ikke tilfører oss noe som helst, og der den norske stat bruker hundrevis av milliarder på å skifte ut den norske befolkningen. Ei skam og en skandale som vil få uante konsekvenser når tiden er inne.

Disse politiske partiene som jeg kaller for stortingspartiene, de bare slåss seg imellom, men de sloss ikke for oss, det norske folk! Politikerne har på vår bekostning bevilget seg så stor finansiell partistøtte at de lever godt bare på den. Derfor er disse lite ærefulle politikerne og deres partier blitt til egne partipyramider med interne maktstrukturer som selvsagt ikke ønsker innblanding eller den minste fornyelse. Og heller vil de ikke ha forstyrrelse og motstand som de uten tvil vi få, dersom partiet DEMOKRATENE skulle ende på Stortinget!! Derfor har dette partiet omtrent ikke blitt nevnt under hele denne valgkampen sommer og høst. Ja, de er livredde for å få ærlige og troverdige folk inn på denne scenen. En scene som de tror de kan stenge andre ute fra.

Ja, det norske folk, de er nemlig "parkert" på sidelinjen. Og det fordi disse "stortingspartiene" sjøl utarbeider sine valglister med ufarlige og konforme personer som tar ordre fra EU og FN. Og derfor har Stortinget følgelig fått en statistrolle!

Men statisten får særs god betaling uten den veldig store innsatsen for landet sitt. Elitemakten tillater nemlig disse "Stortingsstatistene parallelt å kunne tjene noen ekstra slanter på litt av hvert. Noe vi fikk høre om i dag, der KrF sin partileder Ingolf Ropstad ser ut til å ha glemt det 7de bud.  Ja der hans grådighet ikke ser ut til å ha noen grenser, ved hans jobb som statsråd, med ei saftig lønn ikke strekker til. Der denne 35-åringen fant ut at det kunne være lønnsomt å fortsette å bo hjemme på gutterommet hos mamma og papppa...

Jo Ropstad har sikkert fulgt alle "reglene" men det virker litt patetisk når han er gift med kone og barn, samtidig som han er registrert på gutterommet hos foreldrene. Til å le seg ihjel av! Men som kristen som han farer med å være, så skårer han godt på dødssynd nr 2, som er grådighet. Ja, ifølge Bibelen og skriften, så vil dette sende ham ut i evig fortapelse. Men hvem vet, kanskje kommer Nemisis fram den 13.september og gjør slutt på både KrF og Ropstad karriere i norsk politikk? Jeg skal i hvert fall ikke gråte!

I tillegg håper jeg at NRK sin glanstid også snart er over. Demokratene skal gjøre vårt til at det skal bli en del nye koster blant den gjengen. Våre skattepenger skal ikke gå til å subsidiere denne propagandaen som begynnner å bli nokså lik det man ser i totalitære regimer. Jeg er godt kjent på Cuba og Norge begynner å få presis de samme politiske føringer som jeg opplevde der borte. Ja demodiktatur er betegnelsen på det som nå utvikles her i Norge. Regjeringen Solberg overlater nemlig samfunnsregien til riksmediene, presis slik jeg så Castro hadde sin egen "Grandma" for å få ut politikken til folket. Og det samme gjorde muslimen Barack Hussein Obama også under sin åtte år lange ødeleggende presidentperiode. Men så kom Donald Trump og satte sin egen dagsorden, presis slik DEMOKRATENE nå skal gjøre så fort vi er inne på Stortinget!

Derfor STEM DEMOKRATENE den 13.september! For dette gjelder og består nå nemlig mellom liv eller død for fedrelandet!

Ankenes, 6.september 2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland.

fredag 10. september 2021

Skuffende kanskje, men jeg tåler godt kritikk...

Dan Odfjell.
Av Dan Odfjell. 
 
Men se det gjør venstresiden ikke. For den angriper alle som meg, ja uansett hva vi sier, og da normalt som dumme og/eller ikke-meningsberettigede. Dette har opplagt med å kneble vår grunnlovsfestede ytringsfrihet å gjøre - som var vi allerede i et diktatur. Noe annet enn sure argument-oppstøt har jeg sluttet å forvente. Derfor svarer jeg aldri de utkrøpne venstre-vridde, det er som «å pisse mot vinden» og slikt blir jo søl. Og presis, det er deres mål, og nå med spesielt «påsatte» i kommentarfeltene for å rive i sønder enhver ikke-konform saklig diskusjon. Slikt gidder jeg ikke befatte meg med. Derfor svarer jeg aldri. Ofte er «kritikk» et kompliment; jeg har nådd frem.
 
Problemet med ihuga venstrevridde er deres ødeleggende utgangspunkt av å ville bryte ned det eksisterende samfunnet. Egoistisk politisk for å fremme seg selv. Pravda i det gamle Sovjet ville vært grønn av misunnelse over rollen NRK tillates, nemlig å dirigere ensretting og ren folke-pasifisering. Til å promotere den politiske maktens kjøreplan. Tidligere trodde jeg Høyre-siden var potent til selvforsvar. Men etter Erna Solberg ser jeg at jeg har tatt grundig feil, like svulstig som tidligere Kjell Magne Bondevik. Hun er ikke på folkets og demokratiets side, hun er EU- og FN-frelst og bryr seg knapt om gamle-landets skjebne. Ellers ville hun markert seg på nordmenns side, iallfall nå i valget, noe hun overhodet ikke gjør.
 
Med blanke sverd, hva sloss jeg for?  Bemerk først, jeg sier ikke at jeg vet hvordan verden kan reddes, noe venstresiden nærmest insisterer på. Nei, jeg er uendelig langt mer beskjeden, og konsentrerer meg kun om å sloss for nasjonen Norge og for en fremtidige norsk befolkning i stor frihet i en korrupt verden. Bestående nå økende av overnasjonale politiske aktører som bryr seg katten i den individuelle, lille norske mann og kvinne. Bare de selv oppnår et effektivt «sugerør» eller «vei» til egen internasjonal karriere og slik seg begunstiget. I en verden hvor løgnen regjerer generelt og hvor galt er blitt rett og rett er blitt galt. Og hvor nordmenn har et helt uvanlig selv billede av overmot mht hva som er best for verden. 
 
Mine kritikere har den politiske makten gjennom riksmediene helt overveldende på sin side. Politisk kjemper jeg tilsynelatende en nær håpløs «jordisk» kamp. Men jeg er aldeles ikke alene, det tror jeg da ikke. Og mange er langt langt skarpere enn meg. Det plager meg heller ikke, jeg er realist. Min fordel ligger på et annet plan, som 83 åring og uredd har jeg lite å tape - når jeg sloss for den jevne norske mann og kvinne. Og slik kun som et redskap for et bedre tryggere Norge. Jeg tør uttrykke sterk bekymring over at vi ikke må tape vårt ene fedreland. Slik som svenskene, stakkers folk. Grunnet en totalt forfeilet unasjonal politikk. Og i disse dager trekker Stefan Løfven seg som statsminister; etter Afganistan ser han seg politisk kledd naken. 
 
Det burde statsminister kandidat Jonas Gahr Støre tenke på. Som den løpegutt og forkjemper han og Arbeiderpartiet har vært helt fra Gro Harlem Brundtlands tid, vår «store» multikulturelle tilrettelegger av innvandring. De fleste er slettes ikke fattige innvandrere der de kommer fra. Men nordmenn som immigrerte til USA var det, og gjorde seg over natten til amerikanere og sloss med dem i to verdenskriger etc. Nå står verden igjen i fare for storkrig. Det som denne gang i Europa mangler, er klarhet over hvem som er venn og hvem som er fiende. Det kan bli fatalt. Vi trenger kritisk masse til å forsvare oss selv. Som en selvstendig og patriotisk nasjon. Der synes Sverige helt tapt ut. En EU-hær kan forøvrig ingenlunde hjelpe et forsvarsløst Norge, ren ønsketenkning. 
 
Poenget, vi må begynne å tenke på oss selv og å spare kruttet til egen beskyttelse, på alle mulige måter. Deriblant stopp av all ikke-vestlig innvandring. Det er enhver statsministers først og nasjonale plikt å tenke egne borgere, ikke å «redde» en uredelig verden som åpenbart ikke kan reddes. Egentlig er dette helt opplagt. Så hvordan Erna eller globalister overhodet kan tro seriøst på FNs en-verden-utopi, det er bare for naivt og dem beskjemmende. Men se, selv nå i valgsammenheng, ikke noe norsk stortingsparti vil innrømme eller omtale oss forsvarsløse, når vi ikke kan stole på USA lenger. Bare PDK tør det. Men straffes for det.
 
Og ingen vil omtale elefanten i rommet, nemlig innvandrings-komplekset, nasjonens mest presserende problem. Hva skal vi med politikere som ikke tør snakke sannhet og virkelighet? 

Vi driver som i en livbåt på åpent hav og ser ikke land noe sted, og er foruten hjelpemidler til å redde oss selv i land. Det må vel kalles rimelig uprofesjonelt tilrettelagt. Bare fordi elite-politikerne viker feigt unna sannhet på bakke nivå. For å beskytte og begunstige seg selv på nasjonens bekostning. Løgn og usselhet i n´te potens. Stem dem vekk.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

torsdag 9. september 2021

Norske liksom "sjonalister"

Av Kirkehøyden. 

Taliban rule will be 'a long slow death' for women, Lara Logan says | Fox News Video


Kanskje dere norske liksom dame"sjonalister" skal lære av Lara Logan, kanskje kan dere bli JOURNALISTER. 

Logan ble mishandlet og voldtatt av en mobb av muslimer i Egypt under den arabiske våren. Hun ville dødd om det ikke var for en eldre kvinne omfavnet henne, og beskyttet henne. Her forteller hun kvinners lot under Islam. Dere ryggesløse mannlige "sjonalister" bør også høre hva hun har å si.

Dere forsvarer ikke muslimske kvinner. Nei, dette despotiet ønsker dere velkommen i Norge. Demoniserer og karakterdreper Hege Storhaug og Sylvi Listhaug, for å vise oss hvor modige dere er.

Har dere ingen skam? EN HJERNELØS SAUEFLOKK.

Kirkehøyden

onsdag 8. september 2021

De tok ikke imot kjærlighet til sannheten

Av Hans Erik Nissen. 
Foreslått av Olav H. Kydland. 

"... fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst." 2 Tess 2,10.

Mange skal bli ledet vill i tiden umiddelbart før Jesu gjenkomst. Løgnens makt skal ta til. Ja, Satan skal endatil forsøke å føre de utvalgte vill, og frafallet skal bli stort.

Hvorfor? Fordi spørsmålet om sannhet ikke lenger blir stilt.

Er noe til hjelp for et menneske, blir det av de fleste ansett for å være godt. Alt det som skaper glede, fred og harmoni i livet, har selv mange kristne vanskelig for å si nei til. Mange spør ikke om en lære er sann, men om den virker.

På den måten er det lett å bryte ned grenser. Først skjer det mellom kristne kirker og dernest mellom religionene. Det hevdes at vi alle er på vei mot den samme Gud, selv om vi nærmer oss ham fra hver vår side.

Slike tanker er med på å bane vei for en allianse mellom alle religioner i gjensidig anerkjennelse av at vi – dypest sett – vil det samme.

Men det er løgn. Det gis bare èn vei til Gud, og den veien er Jesus. Han alene er veien, sannheten og livet. Det er frelse bare i troen på ham.

Den sannheten elsker et Guds barn. For den er han villig til å lide og dø. Og denne villigheten vil bli satt på prøve. Vi er på vei mot en verden der alle skal være enige om overordnede holdninger og mål.

Den antikristelige tiden blir en prøvelsens tid for Herrens folk. Da er det nærliggende å bli grepet av frykt og angst. La ikke det skje. Sett din lit til Jesus. Han vil ikke slippe deg.

Du skal ta imot kjærlighet til sannheten. Den er ikke avhengig av hvor mange som slutter seg til den. Gud har talt. Det han har sagt, står fast.

Vær en av de få som er sannheten tro til det siste. Du skal ikke bli til skamme. Det innestår Gud for.

(Fra «Ett er nødvendig, 28. august)

tirsdag 7. september 2021

Ingen kunnskap uten Gud?

Av Dan Odfjell. 

Dette temaet på Resett 30/6/19 ble diskutert, altså for to år siden, under overskriften «Politikk bør styres av moral og moralen av kunnskap. (NB: Ikke av snøfnugg), skrevet av Ferdinand Linthoe Næshagen. Som innledningsvis enkelt anga grunnen til det hele: «Det er utfallet av en handling for dem det angår som avgjør om den er ond eller god. Derfor må man (dvs politikerne, mitt tillegg) vite mest mulig om det tenkelige utfallet av handlings-alternativene man står overfor». Innlegget lå bak betalingsmur, men ikke kommentarfeltet som var langt og interresant; iallfall deler av det. Her var det for og imot de ti bud og kristendom og mye annet derved relatert, tildels også sett i et historisk perspektiv.

Selv velger jeg innledningsvis å sitere President Ronald Reagan som år 1984 kom med noen visdoms ord. Og dette Reagan-utsagnet synes spesielt relevant ikke bare for dagens USA, men for hele den vestlige verden med kristne røtter:

Without God, there is no virtue, because there’s no prompting of the conscience. Without God, we’re mired in the material, that flat world that tells us only what the senses perceive. 
Without God, there is a coarsening of the society. And without God, democracy will not and cannot long endure. If we ever forget  we’re one nation under God, then we will be a nation gone under”.

«Skaperen er naturligvis kilden til all eksistens, og kilden til all kunnskap om alt som eksisterer. Den som trenger visdom skal be til Gud som villig gir. Den som taper mest på å avvise den kunnskap Gud tilbyr via Bibelen og tilbudet om frelse, ved aksept av det offer som Han ga gjennom sin Sønn, er den som avviser det». Personen som sa dette, som det her siteres fra og noe forkortet, sa også det følgende: «Jo mer kunnskap jeg kommer over, jo mer bekreftes det at verden vasser i løgn og at den onde er denne verdens fyrste. De fleste tror de vet og vet ikke at de bare tror».

En annen person sent i diskusjonen kom med dette dypere innlegget: «Det eneste poenget jeg har tenkt å belyse her, er at det ikke er noen kunnskap, moral eller etikk til å styre «noe som helst etter» uten Gud. Hæ sier du? Er du dum eller? Ingen kunnskap uten Gud? Vel, som jeg har kommentert og vært passe hard på til ateister og andre ikke-kristne her på Resett (og ellers i livet) så er faktisk ting du vet, kun ting du tror. Dersom du ikke tror på en slik absolutt bakenforliggende årsak så vil troen din, kunnskap og moral etc kunne forledes til å være hva som helst og den vil være absolutt. Hvordan og hvorfor? Hvem som helst kan vise deg noe, og uten forståelse for at hva du blir vist kan være løgn i sin natur, ikke den absolutte sannhet, vil du nær automatisk tro. Ettersom du kun ser en vei, altså, at du ikke er istand til å tro at det du blir vist er falskt, vil du aldri kunne velge den andre vei og «tro» vil for deg være som kunnskap. Personlig mener jeg verden burde blitt styrt av dem som ikke våger å hevde de vet noen ting med sikkerhet. For det er jo løgn, ingen vet noe med sikkerhet. Betyr det at vi ikke kan vite ting? Neida, kunnskap kan fortsatt være kunnskap. Noen ting er sant. Av og til snubler vi over sannheter her og der, men om man «gjenkjenner» dem kommer det jo an på…».

For egen del vil jeg påpeke at oftere snubler vi over ondskap satt i system i ødeleggelsens navn eller for krefters urettmessige ufortjente vinning eller posisjon.     
     
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

mandag 6. september 2021

Norge - landet der sannheten ikke tåles

Av Amund Garfors. 

Undertegnede har nå skrevet ukentlige leserbrev til samtlige aviser i Nordland fylke under de side 4 måneder, der jeg tar opp svært viktige politiske ting. Ting som i framtida vil få store følger for dette lille landet. Et land som dessverre styres av politikere som aldri har satt landet og folket først. Men til dags dato har alle mine skriv, bortsett fra det første, gått rett i søppelkassa i samtlige avisredaksjoner. Tilfeldig? Nei det tror jeg ikke! Dette er nok en klar beskjed fra høyeste hold, at DEMOKRATENE må holdes langt vekk fra avisspaltene. Og det fordi de frykter at en helt ny politikertype skal bane seg vei inn på Stortinget. Folk som setter Norge først, og som ikke er redd for å få sannheten fram om dette korrupte styret vi er underlagt.

For to uker siden skrev jeg nok en artikkel som jeg kalte for: "SKAL VI HA EN NY BØLGE AV LYKKEJEGERE"? Selvfølgelig gikk også den artikkelen i søppelkorga, men kanskje med en vond smak i kjeften hos disse redaktører? Redaktører som selvfølgelig faktisk vet hva som vil vederfare deres barn og barnebarn når tiden er inne. Men der de foretrekker å oppføre seg som dette ikke er et alvorlig tema. Mens det er absolutt den aller viktigste politiske sak, ikke bare for Norge, men for hele Europa!

Ja selv FACEBOOK kom med sine litt merkelige og lite hyggelige tilbakemeldinger og med advarsel til lederen av Demokratene i Nordland, en meget oppegående mann som hadde lagt ut dette skrivet mitt til almenn lesning. Der mitt sannferdige skriv gikk under betegnelsen; "Hatefulle ytringer"! Og der ble det poengtert at noe lignende skriv, det ville ikke bli akseptert. Han kunne regne med utestengelse i lang tid, dersom noe lignende ble lagt ut... Så slik er det nå blitt i dette sinnssyke landet; for der tåles ikke sannheten, verken på trykk eller på TV/radio.  

Mitt siste innlegg som jeg skrev sist mandag; "HAR ISLAM ERKLÆRT KRIG MOT VESTEN? - det ble selvfølgelig heller ikke trykket og heller ikke sendt til Facebook, da vi nå har bevis på at både trykkefriheten og talefriheten i dette landet er kommet til veis ende!

Jeg fikk også en liten mail fra ei meget hyggelig norsk dame, ei god venninne av meg som bor i Sør-Afrika, der hun kom med følgende kommentar etter at jeg hadde sendt kopi av dette avisinnlegget til henne, og der hun skrev følgende: "Islam erklærte krig mot alle non-muslims på 600-tallet. Og der de har holdt krigen gående i 1400 år. Det er kun ignorantene som er politikere og som ikke har fått dette med seg. De må være mindre begavet"! Sitat slutt.

Og det var da jeg kom på ideen at nå skal jeg sende noen ord, knapt to uker før valget, der jeg bare referer til historien, og vil minne det norske folk om at historien, den gjentar seg alltid!

Jeg håper disse dagens avisredaktører føler et ansvar for dette stakkars folket, ikke minst de unges framtid, der sannheten og de historiske fakta blir kjent. 

For før eller seiere så vil ingen lenger kunne ignorere historien om islam, selv om skoleverket gjør alt de kan for at slikt som dette ikke skal snakkes om. Og som kan bli vår egen undergang, dersom dette bare får fortsette. Derfor ber jeg om spalteplass bare for å få komme med følgende sannhet:

Islam har egentlig ført krig både mot Vesten og mot alle annerledes troende i ca. 1400 år. Når det gjelder Vesten var jo Spania det første landet som fikk føle denne ondskap på nært hold. Det tok spanjolene nesten 800 år å kaste denne djevelskapen ut igjen. Og i disse dager kommer denne djevelskapen tilbake for fullt. 100 år etter Muhammeds død hadde muslimene trengt seg inn i Sør-Frankrike. Og hadde ikke disse inntrengerne da blitt stoppet i slaget ved Poitiers i oktober 732, da ville hele den vestlige sivilisasjon ha gått under!!

Det var så godt som ingen ting som kunne ha stoppet dem lenger nord, i hvert fall ikke før de eventuelt nådde de skandinaviske land og støtte på vikingene. På det tidspunktet var jo heller ikke den vestlige sivilisasjon etablert i Amerika. Så den sivilisasjonen (Indianerne) kunne ikke ha overlevet der heller. Vikingene oppdaget jo Vinland først på slutten av 900-tallet.

Det andre meget kritiske punktet i historien var da polakkene reddet Wien i 1683. Da den polske kongen Sobjewski kom fram til Wien med sin hær, da holdt muslimene på å grave seg under bymurene, og det var bare timer om å gjøre at Wien hadde falt.

På det tidspunktet hadde imidlertid den vanlige sivilisasjon som hadde sitt utspring i kristendommen etablert seg i Amerika. Den kunne ha overlevet der, selv om Wien og Europa hadde falt til islam. Nok et kritisk punkt var muslimenes forsøk på å ta Malta i 1565. Den gangen var man i det minste oppmerksom på faren. Selv i det strengt protestantiske England, der ba de i kirkene for Maltas katolske forsvarere. For en gangs skyld la protestantene og katolikkene sin strid seg i mellom til side og sto sammen mot islam. Og det holdt - med et nødskrik. Spanjoler og italienere kom Maltas forsvarere til hjelp i ALLER siste liten. Det var bare timer om å gjøre, også da, før muslimene hadde nedkjempet dem.

Men i dag, da ønskes jo muslimene velkommen over hele Vest-Europa, et kontinent som råtner på rot, og som har hatt si tid. For kaster man Gud ut, da får man fort besøk av Satan.

Kun land som tidligere tilhørte Sovjet-imperiet forsøker å forsvare seg, der land etter land nå blir gjerdet inn med piggtråd. Framtiden virker ikke særlig festlig!

Ankenes den 1ste september 2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland.

søndag 5. september 2021

Krig mot de hellige

Av Hans Erik Nissen. 
Foreslått av Olav H. Kydland. 

"Og det ble gitt det (dyret) å føre krig mot de hellige og seire over dem." Åp 13,7 

Noen av Bibelens ord er rystende og tvinger oss til stillhet. I Åpenbaringen er dyret en betegnelse for Antikrist, som skal regjere over hele jorden, og som alle skal tilbe. Han skal føre krig mot de hellige og seire over dem.

Hans seier innebærer ikke at alle kristne skal fornekte Jesus. Men alle skal inn i fryktelige lidelser. Jesus taler om de utvalgte, som trengselstiden vil bli forkortet for.

Kan ikke Gud hindre dette? Jo, det kan han, for han er den allmektige. Men han gjør det ikke. Tvert imot! Guds ord understreker at det er Gud som har gitt Antikrist makt til å føre krig mot de hellige.

Vi fatter ikke Guds tanker. Som himmelen er høyere enn jorden, er hans tanker høyere enn våre. 

Men Herren har åpenbart seg i Ordet. Det sier at hans forhold til lidelsen er et annet enn vårt. Gud bruker lidelsen. Gjennom den danner han sitt folk i Jesu bilde.

En tjener er ikke større enn herren sin. Jesu disipler må gå i hans spor. Ved enden av hans vei stod et kors. Det står også ved enden av vår vei.

Mørket på jorden vil tilta, og lysets barn vil mer og mer skille seg ut fra andre. De vil oppleve press, og den direkte forfølgelse vil bli alminnelig.

Da vil Satan komme med sitt spørsmål; Er det ikke bedre å gi opp? Han frister deg til å forlate lidelsesveien. Fornekter du Jesus, vil verden smile til deg igjen.

Men er det veien fram? Er det ikke bedre å tilhøre det forfulgte folk som vandrer mot herligheten? Tenker du på evigheten, kan du ikke være i tvil. «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?»

Følg Jesus! «Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser.»

("Ett er nødvendig", 23.aug.)

lørdag 4. september 2021

Alle skal inn i anti-krist-ånden og konformiteten. Hvorfor?

Sjef i Oljefondet Nicolai Tangen og preses i DNK Olav Fykse Tveit.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Av Dan Odfjell. 

Hvor nå rett er galt og galt er blitt rett, med økende mobbing av fredelige kristne, ledet av riksmediene og subsidiert av statsmakten. Avkristningen av Norge er politisk bestemt, knapt uten diskusjon. For nå gjelder det tilsynelatende å fremme islam. Men nå etter Afghanistan burde rekylen komme. Truls Olufsen-Mehus fra Hammerfest utmerket seg på Oslo Symposium nylig. Han kvalifiserte seg der, min mening, til å kunne overta formannsjobben i KrF for å stoppe partiets svulstighet og pretensjon. For se, den politiske overløperen Knut Arild Hareide ble tilstått en ministerposisjon av en farlig liberal ledelse. Hvorfor er aldri forklart.

Olufsen-Mehus fortalte helt entydig og enkelt at det har en «kostnad» i samfunnsdebatten å være kristen. «Folk får sjokk når jeg sier det finns bare to kjønn, at alle er født i rett kropp og at livet startet ved unnfangelsen, og at barnet har det best ved å vokse opp med mor og far». Da våkner livsstil-inklinasjonen og roper «blasfemi» – det kan du da ikke si. Jo, det må faktisk sies, både høyt og tydelig. To-kjønn- modellen tilhører de konservative kristne, tydeligvis ikke liberalister som tilpasser seg hva som helst, sågar salg av narkotika. Spør bare H.P. Marthinsen, tidligere narkotika-avhengig, nå kristen, som ble sjokkert over det nå liberalistiske KrF. Forresten fra Hammerfest, han også; i bokseringen kalt Finnmarks store sønn.

Der finns to sett kristne, de sosialist-kristne med biskopene på lag, utnevnt av sosialister, og/eller av dem som «innstiller» kvinnelige «følelses-islam-snille» biskoper, helst av typen SV-politikere. Disse er innvandrings-ivrige (og skaper derved et ukristelig kaos), noe som blir promotert tydeligst av avisen Vårt Land. Det andre settet er de konservative bibeltro som er støttet av avisen Norge Idag med Finn Jarle Sæle som redaktør. Han støtter jeg, og han slipper meg til med sterk KrFs lederskaps-kritikk når de stemmer Pride og annet uvettig som å devaluere det norske flagget. KrF et bøyelig, spakt medlem av Erna Solberg-regjeringen hvor hun oppfører seg som sjefs-ateist og globalist. Med en anti-norsk politikk til alt annet enn en fredelig kristendom og Norges beste. At KrF ikke har stilt henne opptil flere kabinettspørsmål, er konformt og skuffende. Derfor har jeg stemt PDK med den konservative Erik Selle i spissen. Han gjorde en kjempegod figur ved sin tale på Oslo Symposium, kanskje den beste av samtlige deltagere. Og der var mange gode.

Jeg er av dem som ikke forstår hvorfor mange borgerlige velgere velger å skjære over grenen de selv sitter på, passivt til fordel for sosialisme og globalisme. Som ikke ser at løgnen rir alle de nåværende stortingspartiene. Uten unntak det, en kamp om makt og privilegier. Men se, sosialismen har vist seg ikke-bærekraftig overalt i verden, senest demonstrert av skrekkveldet i Venezuela – der med narkotikakartellene inkludert. Mer enn 3 millioner har flyktet til dels hals over hode over grensen til Colombia og derfra videre ut i verden, og naturlig nok mest til andre latinamerikanske land. Utdannede og driftige de fleste, og mange kristne. Et fra naturens side rikt land, kanskje med verdens største oljeforekomster. Men det til tross, landet er på få år kaputt blitt. Av NRK beskrevet som fremtidens modell-samfunn under Chavez. Nå gjør sulten seg gjeldende, i hovedstaden Caracas jakter ungguttene på rotter for å få noe å spise.

Jeg strakte en hjelpende hånd til et flyktning-ektepar fra Venezuela i Chile med et lite barn som virkelig var hardt ute å kjøre. Vi ble venner, jeg bor selv i Chile og har fått høre direkte og fra deres venner om de kaotiske, korrupte tilstander i deres hjemland. Men NRK er blitt taus som graven, ingen erkjennelse av sosialist-løgnen de selv bare for få år tilbake fremmet og propaganderte. Faktisk, løgn er blitt en politisk levevei også i gamle Norge, hvor vi tidligere, fattigere, skrøt av lite korrupsjon. Men følg nå pengene, og du finner løgnen; for oljepengene har sine skyggesider med stormannsgalskap og uærlighet. Akkurat det må jeg omtale i en annen kronikk. Blant annet ser jeg et korrupt UD hvor «de» hjelper hverandre med vennetjenester og tildekning på forskjellig politikervis.

Konklusjon: Det går nå raskt mot valg. Om to uker avsluttes spillet. Herfra og inn loves og lyves det i vilden sky. Det viktigste, som i stol-leken, er å sikre seg fortsatt plass rundt grøt-fatet. For etter «målpasseringen» blir bløff knapt kalt til regnskap. Når for øvrig all slags unnskyldninger er enkle å produsere i en sådan sleip bransje. Erik Selle sa det, her trenges nytt «blod», dvs. til fortynning og kontroll av det eksisterende.

På engelsk: «the solution to pollution is dilusion». Å få et fullstendig utskiftet storting i én runde er ikke mulig, om enn ønsket. Til det trenges det flere valg på rad. Stortinget er som en super-tanker, tung å vende. Alle nåværende partier burde straffes når Stortinget er omgjort til en lekegrind for de lekevoksne og nær alle uten praktisk arbeidserfaring. Noen politiske broilere sågar uten livserfaring.  All makt i denne sal, het det en gang. Det er blitt en vits med et hestehandlende parti-velde-system av ledere som arrangerer kulissene for sitt eget maktspill. Kollektivt ønsker de ingen forstyrrelse, takk. Stem derfor på konservative og stødige Erik Selle. Han er en annerledes politiker.

Dan Odfjell. Samfunnsdebattant

Første gang postet på document.no 30 august 2021.


fredag 3. september 2021

Dette støtter nok biskopene og "kirken"

Gideon deler ut Bibelen til skular, overnattingsstadar og institusjonar.
 Biletet er frå Vårt Lands besøk i 2019. (Erlend Berge)
Av Kirkehøyden. 

"Kvart år får 10-15.000 norske skuleelevar biblar frå Gideon som ei personleg gåve. No møter organisasjonen motbør frå Utdanningsdirektoratet, som tilrår at kommunane stansar praksisen.Vårt Land (vl.no)

Borg biskopen - Sommerfeldt var sterkt mot at hver husstand i Østfold fikk en Bibel. "Kirken," kuppet av marxister er nå for avkristning,

Hamarbispen trekker nazikortet mot Israel/ jøder, fordi de har forsvart seg så godt mot terrororganisasjoner og muslimske diktaturer i 73 år - avverget holocaust 2 - det liker ikke "kirken." Vi evang. kristne venner av Israel er farlige. Tidl. redaktør Helge Simonnes i Vårt Land, kaller oss ekstremister på høyde med Taliban og IS.  

Nåværende redaktører har aldri tatt avstand fra beskyldningene mot oss. Et poeng (ekstremt) fra Simonnes var at vi sier Guds løfter til Israel står ved lag. Likedan Visjon Norge og deres tusenvis av partene er ekstremister, for å omfavne Evangeliet, og står med Israel.

Vi er som, Taliban/ IS, som dreper sine egne som prøver å flykte. Tusener av kristne ble halshogd og korsfestet i Syria - ikke et kvekk fra "kirken". Vi er som Taliban som henretter 85 jenter, som drømte om utdannelse, kidnapper barn og unge jenter til sexslaver, som gjengvoldtas dagen lang.  

Ser ingen fordømmelse fra Vårt Land, "kirken" eller MF, som jobber mot islamofobi. Det må være alle de skolejentene, og de på flyplassen i Kabul, som prøver å flykte. 

Et militærfly stappfullt av muslimer med islamofobi, og muslimer som hang seg på utsiden av flyet under avgang - grunnet islamofobi - skam dere. MF forsker på vår islamofobi, og norske muslimer får millioner for å bekjempe vårt muslimhat. Alle bekjemper HRS/ Hege Storhaug, for å fortelle "the aweful truth."

Kirkehøyden