NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 30. juni 2017

Ope brev til "Fritt Ord stiftinga" v/ Knut Olav Åmås

Av Norvald Aasen.

Dagsrevyen den 18.06. 2017:
Ein reportasje om mangel på ytringsfridom vart presentert for oss. Tormod Strand hadde ansvaret for å fortelje om ei kvinne som fekk hatmeldingar fordi ho stod fram med sine meiningar i den offentlege debatt. Her var det mykje alvor og trugsmål mot frie ytringar, fekk vi vite. Og slik er det alltid når det gjeld ei eller anna klage frå innvandrarar eller utlendingar.

Men, herr Åmås, har du og fritt ord teke opp same problemstillinga når det gjeld det stadig trongare nålauge å kome gjennom når det gjeld ytringsfridomen for nordmenn?

At NRK-miljøet og presse og media i si heilheit ikkje er opptekne av dette har vi opplevd, så det er ikkje noko nytt, men kallar ein seg fritt ord stiftinga så kunne ein vere freista til å tru at retten til ytring var like sjølvsagt for alle -også for oss nordmenn, og at fritt ord også ville forsvare våre rettar.

Men slik er det ikkje, og kan heller ikkje verte slik med dei som bestemmer kven som er vår tid sine kandidatar til det UFRIE ORD. Lever ein i den trua at dagens mediastand vil halde ytringsfridomens fane høgt for alle så er ein anten godtruande eller gløymer lett, eller kanskje ynskjer å gløyme.

Når eg ser på styrelista for fritt ord stiftinga har eg i alle høve ikkje tiltru til at desse personane er opptekne av demokratiske rettar som ytringsfridom for andre enn for seg sjølve og for dei som er prioriterte i samfunnet og i samfunndebatten. Og slike som ikkje er føretrekte i debatten er nordmenn som har eit kritisk syn på den påtvungne avhendinga og omveltninga av landet vårt!

Vi er mange som gjennom fleire tiår har prøvd å ytre oss om det som vi ser som den viktigaste saka i vår nasjon si historie. Dette har vorte stadig mindre tolt og tillate frå makta og media. Etter 30 års røynsle veit eg at det ikkje har vore trongare nålauge å kome gjennom enn det er no.  Med reine valdsaksjonar, latterleggjering, kriminalisering, lygner, utestenging med meir har denne gruppa som eg nemner vorte halde utanfor samfunndebatten. Jamvel har personar vorte bøtelagde for å ha sagt rimeleg uskuldige ord og meiningar. Ein mann i Oslo har nyleg fått hus og heim ransaka av politiet, og datautsyr kverrsett grunna at hans meiningar ikkje passa inn i det politisk korrekte lygarsamfunnet. Mannen eg nemner heiter Oddbjørn Jonstad.

Og slike har aldri fått nokon pris for å freiste å kome fram med frie ord. Dei treng heller ikkje slik pris, for fritt ord går til dei som har opne kanalar til alle media og med alle saker. Ikkje minst når det gjeld å klage over nokre nordmenn sin manglande evne og vilje til å krype for framandfolket og deira velgjerarar, mellom slike også - DYKK!

Du Åmås har sjølv sete som debattredaktør i Aftenposten, ei avis som eg ser som ein filial av Klassekampen etter Egil Sundar si tid, eg har sendt deg uttallege lesarbrev som du aldri har lete trykke i den avisa som du skulle passe på held opne spaltar for det frie ord til dei som ynskte å kome fram med sine meiningar. Eg kan minne om at ein kjend mann, Erik Gjems-Onstad, skreiv fleire gonger kommentarar til avisa di om saker som hadde vore på trykk og som han ynskte å seie si meining om. Dei seinare åra han levde kom aldri desse breva hans på trykk hjå deg.

Stiftinga Fritt Ord ser eg på som eit skalkeskjul som skal gje inntrykk av at ytringsfridomen i landet vert teken på alvor. Det vert den ikkje, for den gjeld ikke alle!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

torsdag 29. juni 2017

Åpent brev til Barnevoldsutvalget v/ Ann Kristin Olsen

Av May-Harriet Seppola.

Jeg referer til hva som kommer frem i rapporten som Barnevoldsutvalget har kommet frem til etter at de har gått gjennom 20 saker  hvor det påståes at som vanlig er det de biologiske foreldre som sitter med skylden for påståtte overgrep.

Referat:

Utvalget har ifølge Olsen gjort en rekke funn i de til sammen 20 sakene de har gransket, saker hvor det foreligger domfellelse for overgrep, grov vold eller alvorlig omsorgssvikt:

  • Det gikk veldig lang tid før det offentlige avdekket at barnet var utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt.
  • Barna har fått diagnoser, ofte ADHD, uten at de offentlige tjenestene undersøkte hvorfor barnet oppførte seg som det gjorde, men bare behandlet diagnosen.
  • De offentlige tjenestene snakket i svært liten grad med barna selv.
  • Det ble avdekket lovbrudd, som at meldeplikten ikke er overholdt, i flere av sakene.
  • I noen saker hadde barna selv varslet om tilfeller av vold i hjemmet, men når den offentlige tjenesten forela anklagene for en av foreldrene, som avviste dem, ble sakene lagt bort.
  • Barn har ikke fått hjelp, fått for dårlig hjelp eller hjelp for sent.
  • Foreldres risikofaktorer, som rusproblemer eller tidligere voldshistorikk, ble ikke fanget opp, eller ble undervurdert.
  • Myndighetene har ikke sett helheten i barnets situasjon.
  • Lojaliteten hos de offentlige tjenestene går mot foreldrene, ikke mot barna. Barnevoldsutvalget: – Et svik mot barna

Advokat Venil Thiis slakter barnevernet, hun
kaller dem autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av
barna.

Hun uttalte også, at i løpet av de årene hun hadde kjempet mot
barnevernet i retten, hadde hun aldri erfart at seksuelt misbruk av barn
kunne spores tilbake til foreldrene, tvertimot var dette ofte tilfelle i
fosterhjem og institusjoner.


Da den nye
barnevernsloven og fylkesnemndene ble innført i 1992, skulle
dette styrke rettsikkerheten for foreldre og barn og jeg mener at
ordningen med fylkesnemndene må opphøre. Forholdene mellom det
offentlige og foreldrene er som David og Goliat. Barnekonvensjonen blir
brutt hver eneste gang.

Artikkel 3 sier, "Alle tiltak skal vœre
til barnets beste, barn har rett til å bli hørt, eventuelt gjennom en
representant i saker som angår barnet."

Behandlingen i Fylkesnemda blir betegnet som en prossesuell bastard , hvor man holder seg til sivilprossessens regler så langt de holder
Prossessen er en prossssanarki med ett sammensuruium av bevisførsel , lesing av dokumenter som er skriftlige meningsytringer , ensrettede vitneopptegnelser , der vitneførsel av foreldre og barn ikke blir tillagt noen som helst betydning.

Der sitter sakkyndige meddommere , som arbeider på begge sider av bordet , som betalt dommer i nemda og betalt sakkyndig av barneveret på den andre siden.
Fylkesnemda er barnevernets forlengede arm og barnevernets egen domstol.

Torstein Eckhoffs definisjon av rettsbegrepet:
Den enkelte skal vœre beskyttet mot vilkårlighet og overgrep fra myndighetenes side go han (hun) skal ha mulighet for å forutberegne sin rettstillingog forsvare sine rettslige interresser. (Eckhoff1966.86)

Arne Byhre er psykolog og skrev så tidlig som i 1992 om problemene i barnevernet og at alle kritikkverdige forhold og mangelen på kunnskap og etikk fremdeles er like nærværende idag.

Den viktigste forutsetningen for å hjelpe andre, er at det etableres ett tillitsforhold mellom den som søker hjelp og den som skal hjelpe. Hvis hjelperen har myndighet til å frata barnet i en familie, vil hjelpesøkeren automatisk beskytte seg selv og barnet og hjelperen vil da fremstå som en farlig og truende person. Barnevernets oppgave bør vœre først og fremst å hjelpe familien som helhet og i tilfelle hvor det er absolutt nødvendig å flytte ett barn, burde dette overføres til en annen etat.

Slik det foregår idag med plutselige og brutale oppbrudd og sjeldne og overvåkede besøk mellom foreldre og barn, virker dette meget skadelig på barn og kan forårsake varig skade på barnet resten av livet og skader tilknytning og kontakt med mennesker.

Uansett hvordan barnet har hatt det med omsorgspersoner i sin familie er det her barnet har bygget opp sin egen identitet. I mange tilfelle vil dette utløse en asosial personlighetstruktur. De fleste omsorgsovertakelser skjer i familier med svak økonomi.

Biologiske foreldre og deres barn har ingen beskyttelse i Norge og det er av en regjering som skulle beskytte dem mot overgrep .
Barnevernet bruker akkuttvedtak i 80 % av de barn de tvangshenter og ingen ofrer en tanke på hvordan barn opplever å bli tvunget vekk fra sin familie på en slik grotesk måte .

EMK artikkel 6 sier:
«In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a fair … hearing … by an independent and impartial tribunal …»
Spørsmålet er om fylkesnemnda er “tribunal” etter EMK art 6?
Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ”tribunal” og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6  “ne.1”: Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene

KILDEKRITIKK.
I 52 AV 61 UTREDNINGER MANGLER KILDEKRITIKK -sakkyndige aksepterer barnevernets rapporter som den fulle og hele sannhet -konklusjonen i 18 sakkyndige utredninger viser til barnevernets annenhånd opplysninger - 35 sakkyndige utredninger - info basert på sladder og rykter - BEKYMRINGSMELDINGER - sakkyndig har ikke vurdert motivasjonen til avsenderne bekymringsmeldinger.

FREMSTILLING AV BIOLOGISKE FORELDRE.

I 46 AV 61 TILFELLER  BESKRIVES BIOLOGISKE FORELDRE NEGATIVT.
Biologiske foreldre  leker ikke med sine barn -de holder på med ting , mens fosterforeldre leker med sine  fosterbarn - konsekvenser av adskillelse diskuteres eller drøftes  aldri når  fosterbarn er urolige ved samvœr , eks, ved at barna ikke har sett sine  foreldre på 3 mndr. .

BEGREPSAVKLARING.

37 UTREDNINER -mangel på redegjørelse  for sentrale begreper -stadige gjentakelser fører til at   begrepene blir tatt som sannhet eller fakta.

KILDEKRITIKK.

I 52 AV 61 UTREDNINGER MANGLER KILDEKRITIKK -sakkyndige aksepterer barnevernets rapporter som den fulle og hele sannhet -_konklusjonen i 18 sakkyndige utredninger visert  il barnevernets  annenhånd opplysninger - 35 sakkyndige utredninger -info basert på sladder og rykter - BEKYMRINGSMELDINGER - sakkyndig har ikke  vurdert motivasjonen til avsenderne  av  bekymringsmeldinger. Nyutgitt debattbok: Kampen om barnets beste

Nå tror jeg og mange  andre med meg at Kristoffersaken blir brukt for å kriminalisere biologiske  foreldre , for det er ingen tvil om at det skjer en ”familielobotomering  samtidig som en brutal menneskehandel med små hjelpeløse barn, som er helt  maktesløse i dette spillet, som pågår mens foreldre sitter maktesløse motstatlig terror.

Mange ser sammenhengen mellom de overgrep som foegikk mot Romanifolket der det  anslåes at ca. 1500 barn ble tatt fra familiene uten lov og dom og det som  skjer med familier som enten er aleneforsørgere eller har svak økonomi.

I 2010 var jeg tilstede på “Barnevernspanelet” der lederen uttalte at svak  økonomi var omsorgssvikt , noe som er totalt uforståelig , når barn fra  familier av denne kategori blir fjernet fra sine hjem til  barneevrnsinstitusjoner og fosterhjem som tjener seg søkkrike på andre  menneskers “tragedier”:

Det er ikke første gang noen i barnevernet er siktet/dømt for seksuelle overgrep mot barn. Barnevernet har en lang og mørk tradisjon for seksuelt misbruk av barna de har tatt omsorg for, hundrevis av mennesker har i løpet av de siste årene fått utbetalt «kompensasjon» fra barnevernet for overgrep begått mot dem igjennom flere tiår mens de var under barnevernets omsorg. Befring-rapporten (2004) dokumenterte også omfattende omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner over hele landet fra 1945 til 1980. Dagens barnevern har derfor ekskludert seg selv og man må finne andre løsninger.

Respekten for de biologiske båndene mellom foreldre og barn er på et bunnivå blant fagfolk, noe en del foreldre som mer og mindre frivillig kommer i kontakt med barnevernet har fått smertelig erfare.
At lovens ordning angivelig tilsier at man først og fremst prøver ut tiltak hvor opprettholdelse av familiebånd respekteres, og tilbakeføring av omsorgen til biologisk kjernefamilie systematisk fremheves, er et grovt hån mot store mengder av foreldre og barn som har fått sine liv ødelagt av fagfolk med et skrudd syn på betydningen av familiebånd.

De nevnte fagfolkenes utsagn blir desto mer groteske i dette perspektiv. Den som ser ut til å gå lengst i sin forakt, er førsteamanuensis Reidun Follesø som uttaler seg slik om det biologiske prinsipp: ”Rensk det vekk".

De siste 60 år har det kommet betydelige forskningsrapporter som knytter forbindelsen mellom mer eller mindre varige fysiske og psykiske skadevirkninger i voksen alder til til traumatiske hendelser i barneårene .
En av disse traumatiske hendelser er ett barns adskillelse fra en eller begge foreldre. Forskningen er  tildels tilbakeskuende hendelser  hos voksne mennesker tildels  eksperimentelle undersøkelser av dyreavkom, som er utsatt for adskillese fra sine foreldre.
Allerede i 1917 og 1924 mente Freud og Abraham  at depresjon  hadde sine røtter i barndommen og sœrlige tapserfaringer: Hensynet til barnets beste i barnevernsaker

Raundalutvalget og opprettelsen av fylkesnemdene har totalt rasert rettighetene til barn og foreldre ..
Det mest groteske er hvordan små barn blir manipulert av drevne manippulører som f. eks. Denne damen.

Turid Kavli ved Betania Malvik, del av Lukas stiftelsen, manipulerte barn til å bekrefte overgrep som ikke var reelle og forårsaket således justismord og mange andre alvorlige følger.

En annen film er “Sinna Mann” som vises i barnehage og småskole, der mannshatet er tydelig og denne filmen har fått mange barn til å “tilstå” overgrep som aldri har funnet sted.

Er det ikke snart på tide at de ansvarlige må stå til rette for sine udåder og gjerninger?

I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001...
Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for dette!

Her er rapporten.

Når skal disse dødsfall etterforskes? Når skal de ansvarlige straffes og fengsles?

Barnevernet skulle liksom være der varnskeligstilte barn får hjelp og så leser vi nesten ukentlig om barn som enten tar sine liv eller dør på annet vis i barnevernts "omsorg"!

Hvem er det som er den øverste ansvarlige for dette: Døden i barnevernet!

Barneminister Solveig Horne uttaler at hun blir lei seg når hun ser denne rapporten .
Hun vet utmerket godt hva som foregår at barn blit hentet med tvang fra sine familie av en politietat som er lydige lakeiert for en etat som minner om nazismen .

Hele verdens øyne er rettet mot norsk barnevern og denne rapporten er kun ett forsøk på å rettferdiggjøre de overgrep som skjer daglig i ett land som skulle vœrt ett demokrat.

Jeg håper at medlemmene av barnevoldsutvalget kan se på denne filmen som viser baksiden av medaljen av en etat som skulle hjelpe og støtte de som strever i samfunnet.


May-Harriet


onsdag 28. juni 2017

Undercover filmmakers take aim at CNN

From RT.com.

Video of a CNN producer describing the network’s coverage of the alleged Russia scandal as “bullsh*t” peddled for ratings is genuine, an official at Project Veritas told RT, adding that the undercover filmmakers are just getting started.

“We weren’t specifically looking for this angle,” Project Veritas communications director Steven Gordon told RT. “We didn’t know exactly what we’d catch.”

The sting video published Tuesday shows CNN producer John Bonifield admitting the network has no evidence of claims that President Donald Trump or his campaign colluded with Russia to subvert the 2016 presidential election.

“I think the president is probably right to say, like, look, you are witch-hunting me,” Bonifield can be heard saying.


Read more at RT.com.


tirsdag 27. juni 2017

Hvor langt etter Sverige ligger vi?

Av Amund Garfors.

Ja, det er all grunn til å undre seg over en skremmende utvikling, der noen og enhver har grunn til å spekulere over rikets tilstand? Ikke minst om de svenske tilstandene også vil slå til her på berget? Allerede nå ser vi den spede begynnelse i hovedstaden. Et brannmareritt der biler tennes på av kriminelle utlendinger. Mens politiet famler i blinde, og omtrent står maktesløse, uten de minste spor eller tips.

Nei, dette er langt fra noe som bare vil skje i Oslo. Snart kommer dette til enhver by, tettsted eller avkrok av landet. Der ingen lenger kan føle seg trygge. Kanskje dette er noe som politikere applauderer, og der slikt kommer inn under ordet ”berikelse” og ”flerkultur”?

Bare denne uka har 11 biler brent forskjellige steder i Oslo, nærmere bestemt i typiske innvandrerområder som Groruddalen, Tøyen og Mortensrud. Drap, narkotikasalg, trusler og misshandlig følger alltid i kjølvannet. Mens denne utviklingen bare går fra vondt til verre. Det er ikke vanskelig å se sammenhengen mellom de forskjellige sakene. Kanskje andre enn undertegnede med psykologisk innsikt kan fortelle våre naive politikere hva som skjer med et samfunn som nekter å lytte, og heller foretrekker den totale fornektelse?

Hvorfor vil ikke de som er betalt for det, de som sitter med ansvaret og resursene, innse at vi har et meget stort problem som bare vokser etter hvert som landet fremmedgjøres? Ja, der disse såkalte myndigheter later som ingenting, og der alt er såre vel? Da er det vel naturlig og ikke minst nødvendig å spørre disse uredelige og ideologiske aktivister innafor både politikk og media, om de føler et viss ansvar for denne skremmende utviklingen?

Nei, jeg lar meg ikke imponere over et politi som velger å følge i det samme sporet som svenskene. Har de ingenting lært? For ved at de heller velger denne handlingslammende politisk korrekte linje, som sine kolleger i Sverige nå har gjort i årevis, så vil de ikke komme noen vei. For i Oslo som i Stockholm, der er ingen mistenkt, ingen har heller ikke sett noe, og heller ikke hørt noe. Og der det selvfølgelig ikke er noe spesielt med disse påsatte brannene heller? Jeg har bare en liten mistanke om at politiet tar ordre fra et visst politisk hold? Tja, kanskje en slags stående ordre som selvsagt skal gå ut på at man må overhode ikke antyde hvem som kan stå bak? For da kan både karriere og ei god lønn ryke. Og ikke minst denne mantra, om hvor fargerikt og kjekt vi har fått det i kongeriket? Særlig etter at denne ”berikelsen” som ingen nordmann er spurt om vi ville ha, er invitert til gards…

Nei, det finnes ingen unnskyldning. Disse uansvarlige tåpene er blitt advart i årevis. Jo, de hadde også blåkopien av Paris, Malmø, Gøteborg, Ørebro og Stocholm foran seg. Men det til ingen nytte. Selv om det brant hundrevis av biler i uka. Alt for sin egen fjottete utopi som ingen trodde det minste på. Der vi aldri har fått den minste takk for at vi åpnet landet for disse menneskene som ikke kan leve i siviliserte samfunn. I tillegg fikk vi heller aldri bestemme om det var dette vi ønsket i et tidligere så godt, trygt og harmonisk land som Norge. Og som trolig snart er historie?

Jeg håper at visse politikere og ikke minst NRK, aldeles ikke får lov til å tie om denne alvorlige og skremmende situasjonen under årets valgkamp. Selv om de ønsker å skifte ut hele befolkningen med disse menneskene som kommer fra fallittkulturer, så skal de få stå til ansvar for sitt verk! Den eneste løsning jeg ser, det er å stanse ALL innvandring, inklusiv familiegjenforening. For vi vil ha det trygge og gode landet vårt tilbake. Dessverre har vi latt lavintensitetskrigen foregå litt for lenge, slik som i Sverige. Og med enda større demografi fra fremmede folkegrupper, stammer og klaner, så vil Norge være totalt ødelagt før vi skriver år 2050. Det er på høy tid å bruke den rette stemmeseddelen den 11.september!

NARVIK, 22.06.2017 AMUND GARFORS (Stortingskandidat og leder av Demokratene i Nordland)

mandag 26. juni 2017

Kirkerådet vil ofre norsk velferd og levestandard for å ta inn flere innvandrere

Fra Frieod.no

Kirkerådet kritiserer Brochmann II-utvalget som konkluderer med at Norge må endre sin innvandringspolitikk hvis vi skal overleve som en velferdsnasjon. "Vi må tåle velferdskutt og senke vår levestandard", skriver Kirkerådet i et offentlig brev.

«Kirkerådet vil i et høringssvar som dette understreke betydningen av alle de faktorer som ligger «utenfor» økonomien når det gjelder vår behandling av mennesker som kommer til landet som resultat av flukt.

Vår forpliktelse overfor mennesker i en utsatt posisjon er alltid en prioritet, og noen ganger kan det gå på bekostning av et forbruk og en livsstil som vi tar for gitt og som vi av og til forveksler med velferd. Det må vi kunne tåle. Velferdssamfunnet vi har bygget opp over lang tid i Norge er det verdt å opprettholde og bygge videre på. Det ønsker vi at alle som bor i landet skal kunne bidra til å nyte godt av.»

«Det ønsker vi at alle som bor i landet skal kunne bidra til og nyte godt av.»

«Kirkerådet stiller seg kritisk til bruken av sanksjoner. Når det gjelder aktivitetskrav som allerede ligger i en rekke velferdsytelser, bør de innrettes på en slik måte at de motiverer til innsats. Selv om det ligger muligheter for økt bruk av betingelser og sanksjoner i lovverket i dag, bør slike virkemidler benyttes med forsiktighet, særlig i møte med dem som står lengst fra arbeidsmarkedet.»

«De økonomiske vilkårene må ikke gjøres vanskeligere for utsatte innvandringsgrupper.» (Sitat slutt).

Les mer på Frieod.no
 

søndag 25. juni 2017

Hvilke hemmeligheter skjuler det seg bak CERN?

I inngangspartiet til CERN finner vi en statue av den indiske
gudinne Shiva, som er gudinnen for ødeleggelse.
Av Spikeren.

Konspirasjonsteoretikere tar nærmest helt av med de siste vitenskapelige nyhetene som kommer ut av Sveits. Ryktet vil nemlig ha det til at CERN, den mystiske enheten bak "Large Hadron Collider" prosjektet, forsøker å åpne en portal til himmelen for å få tilgang til "den andre siden".

CERN, Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning, er en internasjonal organisasjon for partikkelfysisk forskning. Navnet CERN er et akronym for det opprinnelige franske navnet "Conseil européen pour la recherche nucléaire".

CERNs virksomhet er konsentrert rundt partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse fagområdene. Senteret ligger hovedsakelig i Sveits, nær flyplassen i Genève, men deler av anlegget går også over grensen til Frankrike.

Ved forskningssenteret ligger Large Hadron Collider, en enorm partikkelakselerator som ble ferdigstilt og tatt i bruk til vitenskapelige eksperimenter i 2008.

CERN ble etablert i 1954 av 12 land i Europa. Alle de opprinnelige medlemmene er fortsatt medlem av CERN, bortsett fra det tidligere Jugoslavia som meldte seg ut i 1961 og forble utmeldt frem til statens oppløsning. Organisasjonen har i dag 20 medlemsland, rundt 2600 heltidsansatte pluss nesten 8000 vitenskapsfolk og ingeniører fra 500 universiteter og 80 nasjoner.

CERN la også grunnlaget for World Wide Web i 1980-årene, og verdens første nettside ble publisert herfra i 1991.

Basert på ting vi har sett og hørt, er det en foruroligende okkult dimensjon til dette prosjekt.

I denne videoen diskuterer Gary Stearman, Tom Horn og Josh Peck hva som kan komme gjennom den interdimensjonale portalen - en begivenhet som uten tvil vil endre menneskehetens fremtid.

Kanskje et bedre spørsmål kan være hvem som kommer gjennom denne portalen. Vil vår verden snart bli introdusert til Abaddon-dødens engel, rett fra avgrunnen referert i Åpenbaringen kapittel 9?


Spikeren

lørdag 24. juni 2017

Kritikk til KrF mht bistandsmidler

Av Dan Odfjell.

Knut Arild Hareide later 30/5/17 som han er forbauset over graverende tilstander, ja skremt over bistands-rapporten, implisitt at vår bistand på rundt 34 milliarder knapt når de trengende, noe flere med meg lenge har påstått. Senest hører vi nå historien fra Indonesia om en norsk ambassadør beskjemmede involvert, nå hjemkalt. I VG blir dette omhandlet med påstand, samtidig, om at UD sliter med å håndtere denne sløsende pengemengden.

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen i VG hadde betraktninger nylig 18/6/17 rundt dette under overskriften «Givende praksis» hvor han tok et oppgjør med realitetene mht hyklerisk pretendert norsk «godhet». For UD, i likhet med KrF, liker å fremstille Norge som en humanitær stormakt. Referert av VG ble en UD-anekdote, at for endel år siden skal en høytstående embetsmann ha sagt følgende - i et møte der det ble diskutert om bistandspenger skulle gå til det ene eller det andre: Det er meg revnende likegyldig hvilket vindu vi kaster dem ut av.

KrF har «politisk» insistert på optiske 1% dvs 34 milliarder av brutto nasjonalprodukt bevilget til en korrupt industri hvor kanskje bare 10% når de virkelig trengende. Dette er symbol-politikk av aller verste sort, og KrF burde skamme seg og stemmes ut av Stortinget for slik uansvarlig pretensjon - samt bruk av våre penger. Men nå pretenderer Hareide ytterligere igjen, ved at løsningen er å frata UD fordelings-oppgaven og gi ansvaret til Norad isteden. Som om det forandrer på realitetene…

Hareide har hvert år i Stortinget kjørt på utdeling av dette enorme beløpet uten å ha brydd seg om netto-effekten av bevilgningene. Nå forsøker både han og Hilde Frafjord Johnsen som KrF  generalsekretær å unnslippe ansvar. Verst, de må ha visst bedre.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

fredag 23. juni 2017

Jeg vil ikke at mine barn skal lære om alle andre religioner enn sin egen

Etter tips fra en bruker refererer vi fra Charlotte Rode's innlegg i Dagbladets Debatt:

Charlotte Rode, formann i Sarpsborg FpU, mener det er absurd at Arbeiderpartiet vil fjerne K-en i KRLE.

For meg er det viktig at mine etterkommere tar vare på de kristne verdiene vi har og viderefører dem til neste generasjon.

Hva er vel Norge uten sine kristne verdier? Smak litt på den setningen. Kristne verdier. Det at Arbeiderpartiet vil fjerne K-en i KRLE, er for meg helt absurd. Men de tenker kanskje at det er mest logisk for dem, siden Arbeiderpartiet har mange velgere med utenlandsk bakgrunn.

Som AUF-leder Mani Hussaini selv sa i et intervju: «Om AP ønsker å fremme mangfold og toleranse, må K-en ut.» Forandringer fryder, men å ta bort kristendom i et fag, noe som har levd og vært i Norge i all sin tid, er bare trist.

Jeg vil ikke at mine barn skal lære om alle andre religioner enn sin egen, jeg vil at mine barn skal konfirmere seg, gifte seg i kirken og ha juleforestillinger om Josef og Maria og deres lille frelser. For meg er det viktig at mine etterkommere tar vare på de kristne verdiene vi har og viderefører dem til neste generasjon, slik at kristendommen aldri dør ut. Jeg syns vi burde legge mer trykk på kristendom i KRLE-faget enn islam, for vi bor tross alt i Norge!

Frp mener at kristendom og kristen kulturarv skal ha en sentral plass både i KRLE-faget og i formålsparagrafen. Det skal ikke være den minste tvil om at skoleeier skal ha frihet til å trekke våre kristne verdier og kulturarv inn i skolehverdagen, og at det også skal være lov til å ha skolegudstjenester.

Det skal selvsagt også være mulig å søke fritak fra utøvende aktiviteter.

Charlotte Rode

torsdag 22. juni 2017

Store ord og feitt flesk?

Av Norvald Aasen.

Ope brev til AP-leiar og statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre:

I reportasje på dagsrevyen den 9. juni 2017 om AP-toppane sin busstur i Oslo der de lova gull og grøne skogar, uttala du at dei store statlege bidraga til kollektivsatsinga i byane ville vere i "fellesskapets interesse".

Eg skal fortelje deg, Gahr Støre, at eg er så gamald at eg har lært at politikarane, ikkje minst i AP, sine lovnadar til beste for  "fellesskapets interesser", eigentleg handlar om politikarane og eliten sine eigne interessar! Umettelege på makt og merksemd!  

Det heile dreiar seg om at eliten får lure veljarane til å hjelpe dei til makt, meir makt - rå makt!! Veljarane får ikkje eingong velje dei politikarane dei helst vil ha, vi får servert partia sine politisk korrekte kandidatar til å røyste på.

Eg trur heller ikke at ein mangemillionær, som du, har den minste forståing for kva som gagnar vanlege folk, og kva som er i deira interesse. Korleis vart mangemillionæren Jonas arbeidarpartimann og småkårsfolka sin talsmann og velgjerar? Var det slik det var lettast å få makt? Eg trur heller ikkje at du, Jonas, i likheit med dei andre globalistpampane, som fru Brundtland, Stoltenbergane, Jagland, med fleire av den sorten, har den minste forståing for oss nordmenn sitt ynskje om å få leve i fred og fridom i vårt eige heimland.

Du sa på eit TV innslag for ei tid sidan at vi no skulle få ein sterk folketalsvekst i Noreg, noko som sjølvsagt skal skje gjennom masseinnvandring. Det var snakka om 2 mill. framande. Lat oss vere ærlege og kalle dei med rette ordet, erobrarar! I næraste åra skulle desse innta riket. Du fortalde oss at du gleda deg til å vere med på denne utviklinga, eller kall det heller avviklinga. Du har også uttala at det multikulturelle Norge er ditt prosjekt. Men er det nordmenns prosjekt? Alt her skil du nok lag med Noregs to urfolk, nordmenn og samar?

Og då, Støre, då vil nordmenn verte ein minoritet i eige land. Og dette gler du deg altså til å bidra til!

Nyleg såg eg også eit innlegg på facebook der det vart hevda at du som storaksjonær i eit skipsrederi hadde kasta dei norske sjøfolka i land for så å byte dei ut med lågløna filipinarar. Er dette sant, spør eg?

Vidare kan eg fortelje deg at ein av dine betrudde menn, Trond Giske, som vi stadig ser som ein påfugl i AP-korga, synes eg har lite grunn til å bruse med fjæra. Som AUF-leiar stod han som ansvarleg for dei grove postkorta som han let sende ut til "Gutta i FMI", og der hovudbodskapen var m.a dette: "Husker du sist din jævla nazist, vi vant dere forsvant".

No var det slik, og det viste også AUF-leiaren Giske og hans flokk, at FMI vart teken opptakten til av krigsveteranar frå 2. verdskrig, krigsseglarar og folk som hadde sete under tortur hjå gestapo. Det var også slike folk som var styremedlemar i FMI. Kva kjensler trur du at desse heiderspersonane hadde for Trond Giske sin grove hets? Underteikna har kopi av mange av desse postkorta tilgjengelege enno. Jamvel Kongehuset har fått kopi av dei ved passande høve.

Det er ikke berre hetsen frå dine partifeller mot ei av dei beste statsrådane Noreg har hatt på mange tiår som får meg til å sjå på svært mange AP-arar som ramp og pøbel, men også andre opplevingar frå statsmakta sitt opphav og avkom gjer at mi politikarforakt no er grunnfesta, sunn og ekte.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen.
Tlf. 57731844.

onsdag 21. juni 2017

Diktaturet EU kvesser sine klør

Av Amund Garfors.

Trodde nesten ikke mine egne ører da jeg på NRK-nyhetene i dag hørte at denne arrogante og frekke fyren Jean Claude Juncher,  som sitter som en av toppene i Brussel,  har bestemt seg for å gå til sak mot Ungarn, Polen og Tsjekkia. Og det fordi disse landene har tatt i mot altfor få eller ingen asylsøkere i forbindelse med EUs omfordelingsprogram for syrere.  Flyktninger  som er strandet i Hellas og Italia.

Dette er bare nok et tegn og et bevis på at EU ikke er noe annet enn et rent diktatur. Ja, som skal presse sin vilje nedover frie og selvstendige nasjoner i Europa.  Men jeg håper at både polske, ungarske og tsjekkiske politikere viser Brussel vinterveien, og ikke lar seg diktere av disse bandittene som Juncher & Co.

Min egen konklusjon for minst 20 år siden, lenge før eurokrisen og migrasjonskrisen var begynt, det var at EU er en gjennomkorrupt og meget farlig organisasjon som alle frie land må holde seg langt vekk fra. Og grunnen til det, det er at EU kan aldri la seg reformeres. Men kun demonteres og avskaffes. Jeg har gjentatt dette synspunktet i mange år, og jeg ser ingen grunn til å endre min mening om dette!

Når EU er kommet så langt i sitt diktatur, der de nå truer illegale innvandrere, kriminelle og potensielle islamske terrorister inn på området til tidligere selvstendige europeiske nasjoner, da bør det ikke være den minste tvil for hver og en av oss, om hva slags totalitært monster EU nå er blitt.

Det er også vel verdt å merke seg at de Øst-Europeiske land som tør stå opp mot EU, de har menn som ledere. Vesten styres nå stort sett av kvinner, feminiserte menn uten baller og unge menn uten arbeidserfaring. Og da er det ikke så rart at det går galt med vestlige land…

Nei, det er ikke så vanskelig å se at Tyskland er tilbake på Østfronten, nå for tredje gang på hundre år. Og denne gangen med helt andre typer våpen, nemlig kamuflert som humanitet og folkerett.  Men hensikten er alltid den samme; devide, rule and action!
Og snart ser vi Apokalypsen med det blotte øye…

NARVIK, 15/6-2017  Amund Garfors (Leder av Demokratene i Nordland)

tirsdag 20. juni 2017

Stortingsmelding nr. 74 av 1979 var en bevisst plan om å ødelegge Norge

Av May Harriet Seppola.

Det var vår kjære "landsmoder" Gro Harlem Brundtland som la grunnen for et flerkulturelt og fler-etnisk samfunn. Det forelå faktisk konkrete planer om å forme Norge til det samfunnet vi har i dag helt tilbake til 70 tallet. Kanskje ikke ting har skjedd så plutselig og uventet som vi har blitt fortalt likevel? Inn kommer Stortingsmelding nr. 74 av 1979, skrevet av selveste Dr. Gro Harlem Brundtland.

Stortingsmeldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fler-etnisk samfunn. Det gis en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres så smertefritt som overhodet mulig og kanskje mest skremmende; det gir en detaljert plan for hvordan barna skal læres opp gjennom omfattende «holdningskampanjer» i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber til å akseptere den totale omdannelsen av nasjonen Norge. Som Gro Harlem Brundtland selv skriver i Stortingsmeldingen: De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, framtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem.

Norge innførte en såkalt innvandringsstopp i 1975.

Det hevdes i media og blant politikere at ingen kunne forutse den enorme migrasjonsbølgen som har rammet Europa og Norge. Likevel skriver Gro Harlem Brundtland i 1979 at Norge kommer til å bli et flerkulturelt samfunn. Stortingsmelding nr. 74 av Gro Harlem Brundtland er forløperen til mye av det tankegodset makteliten og den venstrevridde kultureliten har i dag. Stortingsmeldingen har lagt grunnen for det Norge som skulle utvikle seg fra 1979 og fram til i dag. Vi skal nå se litt nærmere på hva som faktisk står i Stortingsmelding nr. 74. Gro Harlem Brundtland slår fast at misnøyen mot de innvandrerne som hadde kommet til Norge fram til 1979 skyldtes: «til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser.»

Videre legger hun grunnen for all framtidig statlig engasjement når det kommer til innføringen av det flerkulturelle samfunnet: «Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Et av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet.» Sagt på en annen måte så skal det norske folk oppdras av staten til å ha korrekte holdninger.

Hun legger også psykiske lidelser til grunn for de som er imot omdannelsen av nasjonen Norge: «Ofte bygger diskriminerende holdninger på uklare følelser og angst for ukjente og fremmede ting, samt behovet for å ha syndebukker i nedgangstider da det er kamp om knappe ressurser f.eks. innen boligsektoren. Derfor er det viktig å finne metoder for å trenge gjennom psykiske og følelsesmessige barrierer for å nå fram med saklig informasjon og kunnskap.» Videre beskriver hun det å ta et oppgjør med innvandringsmotstandere i den politiske debatten som: «(..) i forbindelse med fordømmelsen av en persons vrangforestillinger(..)»

Innvandringsmotstandere har med andre ord vrangforestillinger. Hun slår også fast at hun ønsker at det skal settes i gang konkrete tiltak for å få nordmenn til å akseptere det nye flerkulturelle Norge. «Derfor er det viktig å få i gang konkrete tiltak i folks eget lokale miljø – enten det er blokka, oppgangen, småhusbebyggelsen, beboerforeningen mv.» Media må også med i dette fellesprosjektet for den totale omdannelsen av Norge: «De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio til å drive opplysning og holdningsskapende virksomhet. Dette kan gjøres på mange måter, men det er ikke sannsynlig at oppslag og programmer om hvor mange problemer innvandrerne har osv. er det gunstigste utgangspunktet for forståelse.» Et fritt media som rapporterer uavhengig er altså ikke det Gro Harlem Brundtland ser for seg når det gjelder å lykkes i omdannelsesprosessen til et flerkulturelt samfunn.

Også barna skal med når det Nye Norge skal skapes: «Skolemyndighetene har påtatt seg et ansvar for at opplysnings- og holdningsdannende virke begynner med barn og ungdom.» Gro Harlem Brundtland konkluderer med at: «Det holdningsskapende arbeidet vil få stadig økt betydning, særlig i forbindelse med at annen generasjons innvandrere begynner å gjøre seg gjeldende. En bred og allmenn opinion mot diskriminerende holdninger og rasisme blir svært viktig. I denne prosessen og bevisstgjøringen er informasjonsspredning et nøkkelord.» For som hun skriver i Stortingsmeldingen: «Toleranse ser ikke ut til å være medfødt. Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen mot et flerkulturelt/pluralistisk samfunn som vi er inne i.»

Utviklingen skal styres mot et flerkulturelt samfunn slår Gro Harlem Brundtland fast i 1979. Det hersker heller ingen tvil om at det har hun fått til. Norge har vært styrt mot et flerkulturelt samfunn og vi har blitt omdannet til et flerkulturelt samfunn. Alt har vært politisk villet og styrt. Derfor bør det heller ikke lenger være noen tvil om hvem man kan rette en stor «takk» til når det gjelder å ha skapt det samfunnet vi har i dag. Gro Harlem Brundtland gikk forøvrig til en eksklusiv jobb i FN som generaldirektør for verdens helseorganisasjon etter at hun hadde overlatt stafettpinnen i Arbeiderpartiet til Jens Stoltenberg.

May Harriet Seppola


mandag 19. juni 2017

Syndebukker, oss rasister?

Av Dan Odfjell.

Ja, for av globalister og sosialister kalles vi "rasister" selv om vi ærlig slåss for å beskytte vårt dyre fedreland. Syndebukker? Dette er blitt en noe uvirkelig verden, spesielt for oss eldre ikke-ekstremister som husker 2. verdenskrig. Ordet "høyre-ekstremister" er nemlig et annet mye brukt skjellsord av riksmedia. Dette er ren anti-fedrelands-forkjemper-propaganda. Det føles islam-defaitistisk eller venstre-ekstremistisk.

Måtte de virkelige ekstremistene, svikerne, eventuelle egohumanister blant oss, de som villig tillater "oss andre nordmenn" underlagt de fremmede, få smake sitt eget bitre brygg. Men dessverre, det brygget blir oss alle uvegerlig å drikke etterhvert - om denne galskapen tillates fortsette. De som ikke allerede lider av Stockholm syndromet (som en slags overlevelses-strategi), må alle snarest komme til sans og samling, før det er for sent.

Dette med Stockholm-syndromet tror jeg ikke alle har fått med seg: Kort fortalt gjelder dette oftest "ofre" for kidnappinger og bortføringer som utvikler en slags sympati for sine kidnappere, selv voldtektsmenn. Dette må ingenlunde forveksles med eventuelle eldre kvinner som får seg takknemlige asylsøker-gutter til bruk mot husvær.

Fra Wikipedia siterer jeg: "Dette er et psykologisk fenomen, der forbryteren og ofrene får sympati med hverandre, og der ofrene til slutt utvikler negative følelser overfor politiet som forsøker å redde dem ut av situasjonen. Gislene opplever at livene deres ligger i gisseltakerens hender, og at de er under en viss beskyttelse hos denne personen. Mens det er politiet og myndigheter som nekter å etterkomme forbryterens krav, som setter gislenes sikkerhet på spill. I de periodene politiet ikke forhandler med gisseltakeren, blir det tid til samtaler mellom ofre og overgriper. Det snakkes om familie, om barn, om gleder og bekymringer. Slik knyttes det følelsesmessige bånd, og etter hvert får alle parter en felles interesse av å komme ut av krisen uten at noen blir skadet. I utgangs-punktet er relasjonen mellom forbryter og offer preget av et maktforhold i disfavør offeret, men gjennom å nærme seg forbryteren og ta dennes perspektiv oppstår en følelse av at makt-forholdet jevnes ut."

La oss tilslutt ta en titt på hvem som er de egentlige rasistene; en del av våre "nye nordmenn". De vet å fremstille seg som ofre. Norge har tatt imot dem som politiske flyktninger, mens mange er alt annet. De har lurt oss, de fleste hater oss; dette er alvorlig og farlig rasisme. For religiøst preget hat er mye farligere enn det å mislike. Og dette er altså takken for at vi sterkt har understøttet dem. Ikke vil de la seg integrere, for vi er vantro i deres øyne. Og de som respekterer oss, tør ikke engang stå opp for oss. For da blir de utstøtt og/eller straffet av sine egne. For ikke å snakke om de muslimske frafalte, de blir gjerne en fatwa-dødsdom til del.

Politikere og andre, slutt all nytteløs islam-tilpasning. Nye nordmenn, kom dere i ærefullt arbeid.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

søndag 18. juni 2017

Bibelen advarer mot "Falske Nyheter"

Av Spikeren.

Kirkehøyden gjorde meg oppmerksom på en interesant artikkel på Breitbart for  noen dager siden. Artikkelen er skrevet av Joel Pollak og har tittelen Blue State Blues: The Bible Warned Against ‘Fake News’. Jeg har imidlertid oversatt den til norsk og velger å legge den ut som dagens andakt her på SC. Stor takk til Kirkehøyden! :) Her er den norske oversettelsen:

Vi har en tendens til å tenke på "falske nyheter" som et nytt fenomen, et produkt av avansert sosial medieteknologi og vår grove og splittede populærkultur. Men som kristne observerer vi at: "Det er intet nytt under solen."

Falske nyheter - bevisst spredning av feilinformasjon for å svinge den offentlige mening - går faktisk helt tilbake til Bibelens dager og vi finner historien i 4Mos kapitel 13 og 14.

Settingen er dramatisk. Moses har ført Israels barn fra slaveri i Egypt og over Rødehavet til frihet. Han har guidet dem til Sinai-fjellet for å motta de ti bud og omvendt dem fra synd med Gullkalven. Nå står Moses med dem nær det lovede lands grense.

Han velger tolv menn, en fra hver stamme. De skulle "se hvordan landet er, og om folket som bor der, er sterkt eller svakt, lite eller stort." (13:18). «Så drog de avsted og utforsket landet» (13:21), forteller Bibelen, og de brukte hele 40 dager på å utforske Israels lengde og bredde, det som ble lovet deres forfedre for generasjoner siden. De samler prøver av landets råvarer, inkludert en stor klynge med druer. Så kommer de tilbake for å avgi sin rapport.

Det er da ting går veldig galt.

Flertallet, ti av de tolv, gir en motløs rapport til folket. "Vi kom til landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der. Men folket som bor i landet er mektige, og byene er meget store og befestede. Vi så til og med etterkommerne av Anak (kjemper) der. Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de er sterkere enn oss. Landet vi drog gjennom for å utforske er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så i der, er sterke og høyvokste menn. Der så vi kjempene - Anaks etterkommere. Vi syntes selv at vi var små som gresshoppere, og så var vi nok også i deres øyne."

Dette er det første dokumenterte eksemplet på "falske nyheter" og det inkluderer to typer falskneri. Et involverer oppdiktede "fakta" - historier om kjemper og gresshopper. Det andre innebærer sanne fakta - "melk og honning" - som er fremsatt på en skadelig måte med et redaksjonelt språk - "Vi kan ikke" - som er beregnet for å skape splittelse og fortvilelse.

Minoriteten - Kaleb og Josva - protesterer. De sier: "La oss for all del dra opp og ta landet i eie, for vi kan klare å få makt over det." sier Kaleb (13:30).

Men folket er forferdet. De fortviler og sier: "Hvorfor fører Herren oss til dette landet når vi må falle for sverd, og våre kvinner og barn blir et bytte for fienden? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt?" Og de sa til hverandre: La oss velge en fører og dra tilbake til Egypt!"

Den "falske nyheten" har hatt sin effekt - ikke bare misinformerer den folket, men oppmuntrer også til politisk oppdeling og opprør.

Kaleb og Josva gjentar sin rapport og oppmuntrer folket til å ha tro. De sier: "Det landet vi drog igjennom og speidet ut, er et meget godt land. Så sant Herren har godvilje for oss, vil han føre oss inn i dette landet og la oss få det, et land som flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke opp mot Herren, og vær ikke redde for folket i landet; de er ikke mer enn en brødbit for oss. Deres vern har sviktet dem; men Herren er med oss. Vær derfor ikke redde for dem!"

Men det nyttet ikke. Istedet forteller Bibelen oss at "Hele menigheten truet med å steine dem." (14:10)

Som straff for sin troløse oppførsel blir Israels barn dømt til å vandre i ørkenen i ytterligere 40 år, til nesten alle de voksne var døde. Bare en ny generasjon, som etter Herrenes avgjørelser, fikk komme inn i det lovede land.

Så falske nyheter er altså ikke noe nytt. Det som fundamentalt delte spionene var ikke det de så da de utforsket landet, men troen på om de kunne klare å ta det i eie og bo i det. Flertallet hadde ikke nok tro, og forsøkte å undergrave andres tro. De plantet feilinformasjon med den bevisste, destruktive agendaen i tankene.

I dag står vi overfor det samme problemet. Sannheten er åpenbart nok for våre journalister å se. Men noen er fast bestemt på å dele landet og undergrave dets lederskap. De gir uriktig informasjon til offentligheten, eller presenterer sanne fakta i det mest negative lys. Som et resultat lever langt over halvparten av landet i en marerittaktig alternativ virkelighet, oppskremt av landets lederskap som sier at vi bare må venne oss til dennne terroren som vi nå ser.

Det er ikke bare krise i den offentlige rapporteringen, men også en krise i tro. Vi mangler tro på landets institusjoner; Vi mangler tro på oss selv.

"Falske nyheter" har brakt landet til et bristepunkt. Mareritt blir til virkelighet. Med mindre vi forsterker vår tro på det vi har til felles, er vi dømt til å vandre slik Israelsfolket vandret i ørkenen.

Spikeren


lørdag 17. juni 2017

Hvem vinner valget?

Av Dan Odfjell.

Det var spørsmålet fra en venn av meg. Han var bekymret fordi Arbeiderparti-kapitalistene sammen med LO bevilger svære penger til valgkampen. Men partiet er i utforbakke velger-messig og, hvorvidt stort pengebruk gjør stor forskjell gjenstår å se. Folket har nemlig mistet mye av sin gammeldagse tillit til riksmediene. Det betyr at Aps lojale venstrevridde "roperter" har fått langt mindre betydning.

Folk flest har forstått at det er Ap vi har mest å takke for innvandrings-problemene, deres store nåværende leders utbasunerte personlige flerkulturelle prosjekt, fra mange år tilbake. Det var han som skrøt av den arabiske våren og holdt løgnaktig kontakt med terrorist-organisasjonen Hamas. Snakk om å feilbedømme verden, sågar som utenriksminister. Alt for å importere nytt Ap velger-kveg til landet. Som tror på Allah og ikke på ham, noe han overså i sin iver.

Akkurat det skal han og landet sannelig få merke etterhvert, at muslimene ikke holder hverken med kristne eller med Ap eller andre ateister. For, de sosialistene som hjalp Khomeini til makten måtte deretter flykte for livet, fra det islamske presteskapet.

Personlige mener jeg hverken Ap eller Høyre fortjener stemmer til høstens valg. Sistnevnte viser for lite mot og kraft. Kanskje trenger også de ny ledelse? Om de bare kunne gjøre som i fotballens verden, kjøpe seg en mål-scorer for å styrke laget. Jeg er ikke Christian Tybring Gjeddes agent, men jeg skulle gjerne vært det, og solgt han inn på topp i Høyre. Kanskje ville han ikke vært så skrekkelig dyr heller, når den mest populære politikeren i Norge, Sylvi Listhaug, blokkerer for hans naturlige Frp opprykk. Der er flere dyktige politikere i FrP enn sosialistenes roperter og KrF vil gi dem kredit for. Nå sågar med selveste Carl I Hagen tilbake i manesjen. Siv Jensen er som kanskje den eneste partilederen med et slikt luksusproblem, om hun ville gi seg.

Jeg er ikke som Frank Aarebrot valg-ekspert, så vi får vente å høre på ham, en erklært Ap mann.
For slik god gammel ekspertise samt riksmediene skal man høre på...Han kommer neppe til å oppmuntre til konkurranse mot eget parti. Men morsom er han og flink til beskytte sine egne. Det eneste opplagte vi har til felles er at vi er bergensere. Dog, jeg utelukker ikke å ville søke å ta ham i skole. Det har vært nødvendig før; han har frekkhetens nådegaver.

Men når det nærmer seg valget skal jeg kunne fremme mine favoritter for å stå opp mot sosialistene. Det er ikke lett i år fordi jeg finner det vanskelig å stemme på noen av de eksisterende Stortings-partiene, noe jeg sikkert har til felles med mange. Det kan bli mange hjemmesittere og derfor ekstra interessant.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

fredag 16. juni 2017

Listeforslag for Demokratene i Nordland fylke

Forslag til valgliste for ved stortingsvalget 11. september 2017 i Nordland fylke

(Minst 9, max 15 kandidater i rekkefølge)


Kandidatenes fornavn og etternavn:
Fødsels-år:
Bostedskommune:
1
Amund Garfors
1945
Narvik
2
Siri Johansen
1962
Narvik
3
Kjell-Ove Pedersen
1967
Fauske
4
Liss-Merethe Olsen
1973
Vågan
5
Jens Thorstein Thorsteinsen
1956
Røst
6
Helge Andreassen
1964
Meløy
7
Monika Therese Gjærde
1960
Kristiansand
8
Terje Larssen
1972
Vågan
9
Bjørn Johnny Pettersen
1970
Gildeskål
10
Vidar Arne Johansen
1958
Ballangen
11
Terje Johan Stensland
1956
Narvik
12
Hans Ivar Olsen
1951
Narvik
13
Kenneth Olsen
1995
Narvik
14
Tor-Andre Nygård Hopen
1963
Steinkjer
15
Vidar Kleppe
1963
Kristiansand


torsdag 15. juni 2017

Informasjonsfilm om valgordningen i Norge

Av Spikeren.

Dette er en grei informasjonsfilm om valgordningen i Norge. Den viser også hvordan du kumulerer valglister og stemmer frem dine egne kandidater.

Filmen er publisert av Regjeringen og lagt ut på YouTube 16 juni, 2015. De skriver følgende:

Denne filmen forteller deg hvordan du skal gå frem for å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Her får du svar på hvor, når og hvordan du kan stemme, hvordan forhåndsstemming fungerer og hvordan du kan stemme fra utlandet. Du finner filmen på andre språk på https://www.regjeringen.no/infofilm Alt du trenger å vite om valget finner du på valgportalen https://www.valg.no


Spikeren

onsdag 14. juni 2017

Bare vent til de begynner med droner

Av Ragnar Larsen.

«Selvskryt skal man lytte til for det kommer fra hjertet».

Sitatet rinner oss i hu når vi leser Høyre-leder Erna Solbergs uttalelse i et foredrag for partiets sentralstyre søndag. Og sitatet tilhører en av hennes forgjengere, ingen ringere enn Carl J. Hambro – en av det forrige århundres mest betydelige norske politikere, stortingsrepresentant i 38 år, stortingspresident i 18 år og Høyres leder i 12 år.

Vi tviler ikke på at Erna Solberg mener det oppriktig når hun fortalte Høyres ledende kadre at Norge er blitt et tryggere land i hennes periode som statsminister, men er for vår del mer enn usikker på om Solbergs beskrivelse er i samsvar med virkeligheten. Riksrevisjonen stiller seg heller ikke bak statsministeren og rettet så kraftig kritikk for «alvorlige mangler» i sikringen av kritisk infrastruktur og bygninger at Regjeringen besluttet å hemmeligstemple revisjonens kritiske rapport. Det er pinlig for enhver regjering om folk skulle bli klar over hvilke usikrede liv de lever.

Politikerne, her bruker vi bestemt form flertall for det gjelder så godt som alle, har skapt et samfunn hvor det nå er nødvendig at politiet er til stede i rikt antall og med tohånds automatvåpen når statsministeren deltar på en barnefestival, slik tilfelle var i Oslo søndag. Da kongeparet og statsministeren overvar åpningen av Festspillene i Bergen nylig, var skarpskyttere utplassert på hustakene. 17. mai var sidegatene til Karl Johan avstengt med busser for å hindre at terrorister kunne kjøre lastebiler inn i folkemengdene.

I dagens politikerskapte samfunn må folk nå kaste et blikk bakover skulderen når de beveger seg i det offentlige rom – for sin egen sikkerhets skyld. Dette gjør noe med folk. Det tærer på tryggheten å vite at en er omgitt av elementer som ikke tar fem øre for å utøve terror. Når frykten biter seg fast og blir en del av hverdagen, har terroristene oppnådd et av sine mål: Å skremme folk og få dem til å oppføre seg slik terroristene vil. Da har ondskapens forvaltere nådd et delmål og er klar for trinn to.

Frykten er ikke ugrunnet. I april arresterte politiet på Grønland i Oslo en 17-åring av utenlandsk opprinnelse (hvem ellers?) med en hjemmelaget bombe. Dette var en innretning av enkleste slag, som kunne ha anrettet betydelig skade om den var blitt satt av. Gutten sitter fortsatt i varetekt, noe som understreker alvoret.

Politikerne har skapt et samfunn hvor overvåkings- og sikkerhetstiltak vil oppleves som plagsomme og som kan utfordre menneskerettighetene. Det er prisen en må betale for å beskyttes mot folk med uedelt motiv for sine misgjerninger.

Hittil har muhammedanske terrorister i Europa nøyd seg med skytevåpen, bomber og biler, men oppfinnsomheten er nok større enn som så. Sprenglegemer kan skytes flere hundre meter ved hjelp av såkalte potetkanoner. Dette er en enkel bombekaster som tilvirkes av plastrør og hvor drivkraften er komprimert luft eller drivgass fra bokser med hårspray. (Mer om byggemåten på You Tube).

Virkelig vei i vellinga blir det når terrorister går over til droner, som i vår tid er alminnelig handelsvare og lette å operere. Det fins knapt botemiddel mot angrep med talløse droner som hver slipper en ett kilos sprengbombe over Slottsplassen 17. mai.

Dette kan fort bli djevelsk virkelighet i et politikerskapt usikkerhetssamfunn.

Ragnar Larsen

tirsdag 13. juni 2017

Når skal dette blodbadet ta slutt?

Av Amund Garfors.

Atter en gang fikk London smake på terroren. Lørdags kveld, like før midnatt slo islamske terrorister til på London Bridge. Bare 12 dager etter massemordet i Manchester. Der de denne gangen tok i bruk en stor varebil som mordvåpen. Mens folk ble meiet ned som vanlig på bruas fortau. Hvor de deretter setter i gang å slakte ned helt tilfeldige fotgjengere med mascheter og 30 cm lange slakterkniver. Der disse massemorderne klarte å drepe 7 mennesker, mens 49 andre ble alvorlig skadet iløpet av 8 minutt, før politiet fikk dem uskadeligjort. Mens 23 av disse er så sterkt skadd, at flere av dem trolig ikke vil overleve.

Denne vanvittige og groteske galskapen utføres av islamister som for lengst burde vært luket ut av politiet og satt i forvaring på ubestemt tid. Ja, noen kaller dem for radikale islamister, men jeg ser ingen forskjell på hva de kalles. De er like gale og like farlige alle sammen! For disse personene har kun ett eneste ønske; og det er å få på plass et islamisert Europa. Der sharia og islam skal dominere, og der vi må bøye oss for deres lovverk. Og for å få dette på plass, så er de villig til å bruke den mest vanvittige vold som finnes. Der drap og terror er helt legitimt å bruke mot de ”vantro” som de bare ikke utstår og som skal skremmes til underkastelse…

Det er neppe bare undertegnede som begynner å bli trøtt av denne evigvarende terror som ikke ser ut til å ha noen ende. Jeg tenker først og fremst på de europeerne som bor i byer som London, Paris, Brussel, Berlin, Amsterdam, Madrid, Roma, Stockholm, København og Oslo. De har dessverre mye i vente. For ingen må tro at islamistene vil endre seg. Nei, da lurer man seg sjøl. Denne forferdelige og skremmende galskap er nå plantet inn i hvert eneste land i Vest-Europa. Der politiet omtrent bare famler i blinde. Og sikkerhetstjenesten følger med så godt de kan. Men det er så altfor mange suspekte personer, og kul umulig å ha kontroll på alle som vil oss vondt. For det finnes verken kapasitet eller økonomiske resurser store nok til å holde alle under oppsikt.

Ingen tvil om at vi lever i en skjebnetid. Og der ondskapen, forkledd som politisk korrekthet er blitt dagens politiske mantra. Ja, der vi skal være ”gode og snille” og åpne landet for vår egen undergang… Men der dette polititiske mantra allieres med en menneskefiendtlig ideologi. Ja som terroristene har fått med seg hit til vestlige land i morsmelka. Og der vi sitter igjen som taperen, og kjemper en kamp vi utvilsomt vil tape. Nei, disse terroristene, de forstår ikke hva godhet er. Der slik ”godhet” og tankegang blir sett på som svakhet. Så hvordan skal man da få overtaket, basert på sannhet, virkelighet, fakta, historiske realiteter, klokskap, fornuft og omtanke for livsvilkårene til barn, barnebarn? Der vi har vært dumme nok til å slippe inn mennesker som hater oss. Som hater vår kultur, vår kristne tro, vår levemåte og hele vår sivilisasjon? Nei, da jeg ser jeg ikke mye håp for framtida…

Og hvor skal vi så plassere ansvaret for denne galskapen og terroren som nå omtrent er ute av kontroll? Jo, den må dessverre plasseres der den hører hjemme. For det er europeiske politikere som har promotert og ikke minst akseptert muslimer inn til dette kontinentet nå i over 50 år. Det er DISSE som sitter med ansvaret! Som med åpne øyner har importert denne tilbakestående, hatefulle, dysfunksjonelle og ikke-kompatible ideologien, forkledd som religion. Og det inn til åpne og svært troskyldige, naive folkeslag. Som dessverre aldri har orket å sette seg inn i hva islam går ut på. Der politikerne i tillegg har gitt muslimer blankofullmakt til å ta seg til rette i vestens sårbare demokratier. Uten den minste advarsel eller påbud om å følge våre spilleregler…

Dessverre så lider Europas befolkning under politikere som sjøl aldri har forstått hvilke farlige krefter som nå er iblant oss. Og der den samme dåraktige politikereliten er med på å spre sin kunnskapsløshet og dumskap, sammen med denne ideologien som sprer seg som ild i tørt gress.

Ja, det er valg til høsten, og da vil jeg oppfordre nordmenn til at de i det minste velger bort de verste av disse naive tåpene og narrene som enda ikke har forstått bæra! Nå må velgerne i det minste fjerne disse uansvarlige, feige og handlingslammende liksom-politikerne som har gjort politikk til yrke. Disse menneskene som stadig er ”sjokkerte og rystet” over at slikt skjer. Der vi hører den samme svada og frasene fra dem. Ja, hver eneste gang islamistene dreper og lemlester mennesker i de forskjellige byene i Europa.

Dersom vi skal få slutt på blodbadet og terroren, da må det snarest gå opp for en hver velger, både i Norge og over hele Europa, at dette aldeles ikke er et akademisk spill og et politisk teater. Den tiden er definitivt forbi! For dersom det ikke NÅ kommer til en forandring, da er jeg overbevist om at dette vil ende i den største tragedie, ja som den rene 3dje verdenskrig!

Narvik, 06.06.2017 AMUND GARFORS
(Førstekandidat ved Stortingsvalget for Partiet Demokratene i Nordland)


mandag 12. juni 2017

Arbeiderpartiets frekkhet

Av Dan Odfjell.

Ap har ifølge Aftenposten hatt besøk i Oslo av andre europeiske sosialist-partier, som siden i fjor har vært i fritt fall med hensyn til både valgresultater og galluper. Avisen spinner det dit hen, at skadeskutte europeiske arbeiderpartier søker "hjelp" i Norge; at de applauderer Norge. Annet enn  selvskrytende Ap valg-reklame kan ikke forventes fra Aftenposten, venstresides moderne super-talerør i konkurranse med gamle Klassekampen. Sistnevnte mindre svulstig og langt langt mer redelig, ikke som Aftenposten seilende under falskt flagg.

Ap tar altså imot som bildene viser sine kollegaer fra Europa som smilende seierherrer, men glemmer sikkert å legge særlig vekt på Lotto-gevinsten norsk oljerikdom. Men toppen på frekkhet synes å være at deres partisekretær Kjersti Stenseng på Oslo-seminaret forklarende skryter av "at Ap har demonstrert streng asyl-innvandrings politikk", implisitt, det er grunnen til at de holder 30% velger-stand i Norge. For den løgnen tar kaka:

Det flerkulturelle prosjektet, med resultat stor innvandring til Norge, begynte med Gro Harlem Brundtland og fortsatte med hennes løpergutt Gahr Støre. Han erklærte det flerkulturelle prosjektet som sitt eget... For inntil nå, i valg sammenheng plutselig, har Ap ført en meget skadelig liberal innvandrings politikk...At Ap virkelig vil bli strengere fremover betviles, for de har jo en slags allianse på gang med muslimene.

Kjersti Stenseng nevner at hemmeligheten til Aps suksess er LO - et udemokratisk samrøre som Ap meget sterkt burde kritiseres for. Hun burde heller "medgitt" at vår riks-kringkaster NRK og hele pressen er besatt med Ap-roperter; til teppebombing av den norske befolkning for sosialistisk  "rett" tenkning. Egentlig er det høyst forbausende at de borgerlige likevel hvert stortingsvalg har fått flest stemmer på landsbasis. Til tross for, som Storseng korrekt påpeker, at partiet har en store medlemsorginisasjon, med lokallag over hele landet.

Nær halvparten av britene ville bli i EU i fjor, men nå er det massivt flertall som mener de må ut. Hvordan Ap velgerne i år vil splittes gjenstår å se.

Ingen politiske partier er uskyldige, men ingen slår Ap i skyldighet.. De har frekkhetens "nådegave" og bør etter min mening straffes med rødt kort og utvisning. For, hva vi trenger for et velfungerende reelt folkedemokrati med langt mer sannhet, ikke mindre. Det oppnås ikke uten noenlunde lik representasjon gjennom et balansert media. Dessverre, uten en eneste ikke-sosialistisk dagsavis er Norge håpløst udemokratisk.

Vel, dette er valgkamp tid så vi får vel ta Ap frekkheten med litt fatning. Kanskje folk etterhvert begynner å straffe dem for skamløs bløff og ensidighet.

Dan  Odfjell, Samfunnsdebattant.

søndag 11. juni 2017

Du har for mye folk

Dommerne 7,2
"Du har for mye folk."

Andakt av Eivind Flå.

I Dommerboken leser vi om et umulig styrkeforhold. Midianittenes hær var på 135.000, mens Gideons hær utgjorde 32.000. I denne situasjonen, som altså i utgangspunktet var svært problematisk, fikk Gideon beskjed om å gjøre en utvelgelse. «Du har for mye folk.»

Det endte opp med at Gideon sto igjen med bare 300 mann mot midianittenes titusener. Med denne menneskelig sett håpløst skrøpelige hæren lot Herren Gideon vinne en mektig seier over sine fiender.

Det er ikke ofte vi hører noe tilsvarende i strategiforedrag i dag: «Du har for mye folk.» Likevel er det slik i Bibelen at den sanne styrke ikke måles etter antall og størrelse, men etter åndskraft, sannhet, lys og salt.

Gud lar seg ikke imponere av ytre forhold. Han har utvalgt det som ingenting er, og han bruker det som både ser smått og skrøpelig ut (se 1.Kor 1,27–29).

Det er derfor bedre å samle 10 og gi brød, enn å samle 1000 og gi stein. Naturligvis ønsker vi at mange skal delta, men ikke på bekostning av sannheten.

Vi leser i 1. Mosebok om at Abraham hadde to sønner: Isak og Ismael. Det er tankevekkende hvordan det ytre sett lykkes for Ismael. Hurtig ble han til 12 stammer (se 1.Mos 25,12–18). I hans hus var det vekst og medgang.

Om veksten var det avgjørende kriterium, skulle vel Ismael ha vært den utvalgte. Helt annerledes var det når det gjaldt Isak. I hans hus var det ingen rask vekst (se 2.Mos 1,5). Likevel var det slik at Herrens velsignelse og frelseslinje fulgte Isak, selv om de ytre omstendighetene kunne tyde på det motsatte.

Det at en forsamling i dag sliter med få tilhørere eller at det er liten synlig vekst, trenger slett ikke å ha sin årsak i at noe er galt fatt. Og motsatt behøver ikke stor ytre vekst bety at det er Guds vekst, eller at Gud er med.

Om man skulle legge dette til grunn, burde kanskje islam være løsningen. Muslimene har opplevd, og opplever fortsatt, en stor vekst. Statistiske beregninger tyder på at det vil være flere muslimer en kristne i verden om bare få tiår.

Ytre tilbakegang i forsamlingene våre gjør at man stadig debatterer behovet for endringsprosesser. Spørsmålet er likevel: Endring i hvilken retning? Det å gå bort i fra Jesus kan også være en endringsprosess. Og jeg tror at man i en slik prosess vil få god drahjelp fra sjelefienden.

Ofte tales det om moteriktige «trekkplaster» for å nå ut, men kanskje mindre om behovet for å nå inn til menneskers hjerter, sannheten tro i kjærlighet. Det viktigste spørsmålet er om vi lever med Jesus, og følger hans ord.

«Fortielsesteologiens» farlige følge er at den ofte fører til «tilpasningsteologi». I redsel for å bli upopulær forkynner man det som klør i øret, i stedet for et ramsalt budskap som kan rense opp i syndesårene.

I 1.Sam 14,6 blir vi minnet om hvor den sanne hjelp er å finne. Virkeligheten er den samme i dag: «Intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få.»

Eivind Flå