NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 30. april 2016

Quo Vadis, Norvegia?

Av Pluto

- Et samfunn ute av kontroll, og et Folk uten valgmulighet!

TAKK for gode refleksjoner, Beverfjord - samt ikke minst det essensielt grunnleggende spørsmål som du (indirekte) spør deg selv og oss andre om - og som vi alle i denne forbindelse MÅ stille oss selv i samvittighetens navn: Hva viljer, evner og rent praktisk kan vi gjøre i den situasjonen vi i dag befinner oss, hvor forfallet brer om seg på alle samfunnsnivå?! Så det er et meget betimelig spørsmål fra deg Beverfjord, som du her stiller; «Er det ikke snart tid for å bli enige om og definere hva vi ønsker som alternativ til det mål som den politiske PK-eliten arbeider mot og som vi motsetter oss?» 
-

SVÆRT mange er vi nordmenn, som har forsøkt å gi et slags svar på dette i korte eller lengre innlegg både her på SC og andre steder hvor folket ytringsfrihetlig kan skrive frimodig fritt fra hjerte og sinn. - Det meste er blitt så ekstremt i dagens turbulente samfunn, at jeg er fristet til å formulere det hele i én setning: La oss gjøre det motsatte av hva dagens politisk-korrekte regime postulerer og administrerer gjennom sine ulov-aktiviteter. For nesten alt av fornuft og visdom fra tidligere tider er verdirelativiserende snudd på hodet eller rett og slett nullet ut i orwelliansk 1984-pk-modus; hvor galskap er normalitet og normalitet er galskap. Som en beskrev det: «Skole er ikke lenger skole, Forsvar er ikke lenger forsvar og Kirke er ikke lenger kirke»…

SOM du sikkert har forstått, Beverfjord, så er det en grunn til at jeg engasjerer meg som «aktiv leser». Det er kun gjennom opplysning og kunnskap som vi kan bevisstgjøre vårt eget folk, slik at et politisk alternativ kan vokse fram som en motkraft overfor dagens kosmopolitiske nomenklatur, som det global-politiske EU-systemets apparatsjiker kan betegnes som. All dømmekraft og sjelelig styrke av sunn fornuft og ditto instinkt ligger i hjernen vår; likeså det mentale forsvar og den kritiske sans, og det er kun indoktrinering og frykt (ofte følges-kombinert) som kan få mennesket til at ikke vilje og/eller våge å respondere normalt i en unormal situasjon.

VI kan aldri oppgi oss seg selv og vår egenverdi som selvstendigtenkende individer. Dét ville i såfall være å kapitulere overfor naturens hellige vesen og skaperverkets Gudgitte livskraft for det meningsfylte liv. Nasjonen og familien ved mor-far-barn er her grunnstammen for den identitære og rotfaste helhet som gir oss trygghetens forutsigbarhet i denne jordiske tilværelse som vi er en del av. Politikk er nettopp å ivareta denne arv og de tradisjoner som binder oss sammen som ett Folk i et fritt og selvstendig Norge. Vi er en del av våre forfedres stemmer, og aldri skal våre stemmer forstumme! -

JEG fremhever dine to meget konsise innholds-formulerte avsnitt fra deg, Beverfjord vedrørende din respons på mitt hovedinnlegg. Det er adekvate svar og betimelige spørsmål som du lufter her (sitat);

– «Hva er opposisjonens alternativ? Folk ønsker sosial-, økonomisk- og helsemessig trygghet. De ønsker frihet fra frykt for kriminalitet og terror, frihet fra sekulær og religiøs undertrykkelse og tyranni, frihet fra nød og fattigdom, frihet til å ytre det som ligger dem på hjertet og frihet til å tro. Hva skal vi så gjøre for å komme i mål? Fortsette å diskutere mens verden omkring oss går mot ødeleggelsen?» -

– «Hva er det en ”folkealternativ opposisjon” kan tilby folket som et alternativ? Kristendommen er avskaffet som normgivende standard for liv og levnet, og folk vil ha brød og sirkus og en hedonistisk livsstil hvor fornøyelser og tilfredsstillelse av sine egne lyster er livets mål og mening. Andre vil ha islam, New Age, satanisme, Hare Krishna, ateisme, og mye annet ”alternativt” i stedet for det som i tusen år har vært Vestens og Norges kulturelle grunnlag – det kristne evangelium.» - (sitat slutt) -

ÉN ting er helt sikkert vedrørende dagens problemfylte samfunns-situasjon: Vi kan faktisk ikke gjøre stort annet enn «fortsette å diskutere mens verden omkring oss går mot ødeleggelsen» (som du beskrev det), men samtidig prøve å organisere oss etterhvert som forholdene legges til rette i og med at krisemaksimeringen og samfunnsproblemene fortsetter under en Solberg-Jensen-regjering som

IKKE vil endre dagens nasjons-dødelige kurs. Og denne fastlåste EU-babelske destruksjons-ferd mot stupet vil med tiden frembringe politisk-klarsynte lederemner som en naturnødvendig nødverge-folkelig mot-reaksjon. - For ikke vil vi da sitte her på Spikers Corner eller andre steder for at allerede nå nedtegne vår egen dødsnekrolog over oss selv og vår europeisk-sivilisatoriske histories endelikt, men tvert om: Spre Ordet og Kjemp for Alt hva Du og Vi har Kjært!

TURBO-KAPITALISMENS Internasjonale: Dagens liberal-marxistiske konsensus-regime her i Vesten har gjennom de siste 45 år lagt grunnlaget for den samfunnsoppløsning som vi nå står overfor. Dette system-paradigmet er basert på en sekulær-materialistisk profitt- og kapital-akkumulert konsum- og forbruker-(u)kultur som har formet Vestens mennesker til et mer eller mindre degenerert vesen for nytelsessykens «bruk og kast»-mentalitet, hvor hedonisme, nihilisme, selvopptatthet, egoisme, ånds-forflatethet, moraloppløsning, normoppløsning, fremmedgjorthet, selviskhet, grådighet, misunnelse, asosial livsførsel og amoralitet preger vårt engang så nøysomme og pliktoppfyllende samfunn her i Europa. Slik har vi fått et korrumpert, avstumpet og usolidarisk «samfunn» som er ved at forfalle til kaos og voldelig anarki, hvor kriminaliteten vil bre seg som en pest med de følger det vil få for hver og en av oss!

EN politisk-symbiotisk samforståelse mellom det sosial-liberale sosialdemokratiet og de borgerlige partier oppsto når sosialdemokratiet annammet den globale markedsideologien og de høyre-liberale partiene annammet kulturrelativismen (også kalt «kulturmarxisme»). Begge disse materialistiske «livsanskuelser» er basert på overnasjonalitets-prinsippet, og dermed i direkte motstrid med nasjonalstatsprinsippet. Det politisk-korrekte (selvmords)paradigmets internasjonale agenda og målsetting både betinger og krever «det grenseløse (verdens)samfunn», hvor nasjonal suverenitet og folkelig selvråderett dermed står i veien for at oppnå menneskehetens «det nye vi» av en «global landsby». Det er her multikulturalismen skal gjøre den «ideologiske påvirkningsjobben» med at skolere og omforme mennesket - ikke i Guds- og Naturens ånd, men i deres uhellige ånd av Gullkalvens materialisering for å skape det vegeterende rotløse konsum-mennesket, hvor kapitalmaktens oligarker og deres internasjonale partivesen skal bli «den nye Herre og Mester» på vegne av den politisk-korrekte nye verdensorden.

PK-TRUMFKORTET: Og her kommer masseinnvandringen inn i bildet. For å få et folke-gjenstridig Europa, som ikke vil la seg og sine nasjoner utrydde, så er masseinnvandringen fra andre kontinent det siste og avgjørende trekket fra EU-globalistene sin side. Dette er politisk kynisme på sitt verste, hvor man i tidsklemmende desperasjon åpnet alle sluser sommeren 2015. Jeg kaller dette for dolkestøtet mot det europeiske folk, hvor vår europeisk-ættede blodlinje langsom vil svinne hen og forgå OM dagens EU-regime får gjennomført sine morderiske planer.

LØSNINGEN finnes ikke på kort sikt her i Norge: De samfunnsproblem vi står overfor er så omfattende, og pk-makten som etablissementet besitter er nærmest totalitært altomfattende, at vi faktisk må danne en bred partistrukturell Folkebevegelse om vi skal kunne redde Norge for framtiden. Vi er i den (paradoksalt nok ulykksalige) situasjon at landet vårt fremdeles fungerer bedre enn de fleste land i Vest-Europa (takket være oljepenger), og samtidig, så har vi størst innvandring fra ikke-europeiske land målt i forhold til folketallet. Norge følger Sverige og Tysklands EU-tilpassede Multikulti-linje, og vi har nærmest ingen grenseberedskap om det svenske systemet skulle bryte sammen. Dagens Solberg-Jensen-regjering fører i virkeligheten en EU-politikk på autopilot mot en - for landet Norge - katastrofal kurs som vil ødelegge vårt land fullstendig hvis dagens politikk ikke forandres med en radikal omlegging av dagens politikk. Tre faktiske momenter av tilnærmet dystopisk karakter fra virkeligheten:

# Det finnes ingen opposisjon i dagens Storting som vil en kontrær politikk vs. dagens globalistisk-initierte multikulturalistiske politikk.

# Fremmedinnvandringen fortsetter uforminsket. Intet «tak» settes antall inntrengere, hvilket betyr at dagens innvandringspolitikk vil senke vårt land ned i den dypeste armod av fattigdom, kriminalitet og vold. Med andre ord en fremmedgjøringsprosess som vil utarte i voldsorgier av daglig terror, som sluttelig vil rive opp våre røtter slik at alt norsk liv visner hen for alltid.

# Frp vil fortsatt ingenting annet enn å være med å styre sammen med partiet Høyre, som har nøyaktig samme global-politiske agenda som Arbeiderpartiet i Norge. Det vil si en fortsatt EU-doktrinær politikk, hvor målsetningen er et grenseløst, føderalt Europa (etter USA-modell) for en verdensorden underlagt De forente nasjoner som styrende verdensorgan med fri flyt av mennesker, varer, kapital og tjenester. Alle skjønner at dette er klodens totale anarki om dette Utopia hadde blitt virkeliggjort. EU og den vestlig-politiske, selvbestaltede «elite» vil skape dette «mini-FN» her på europeisk jord. Den indoeuropeiske folk (Den hvite mann og kvinne) er de som skal ofres for at EU-globalistene skal kunne gjennomføre dette markeds-globale prosjekt. -

SÅ lenge de «fornuftige» innenfor Frp IKKE forstår denne sammenheng, men ser EU og USA sin liberal-materialistiske globaliseringspolitikk som prioritert retningsgivende, så finnes det ikke noe håp fra den kanten. Frp er og blir, ut i fra den rådende blå-blå-liberale koalisjon, et haleheng til Civita-Høyre og Erna Solbergs multikulturelle dødsvisjon. Fremskrittspartiet er det partiet som har sveket oss mest; fordi mange nordmenn trodde at dette var partiet «for folk flest» som ville vokse seg store og forstandige i takt med den eksistensielle krisen som vi i dag er ved begynnelsen av, og som de gamle partiene er total-ansvarlig for ved sin kriminelt uansvarlige adferd gjennom flere tiår!

KATASTROFEN i Norge i dag er, at vi er uten en politisk ledelse som forstår alvoret, og som nekter å se på de langsiktige konsekvensene; at dagens politikk ikke er bærekraftig og derfor ender med et nasjonalt havari som er en direkte trussel mot våre liv og framtidige liv. Hadde Fremskrittspartiet ment alvor, og forstått hvor skadelig dagens folke- og lands-svikefulle politikk er, så hadde partiet forlengst gått ut av regjering og proklamert seg som et norsk-nasjonalt uavhengighetsparti; hvor partiet utmeislet en norsk-solidarisk selvbergingspolitikk, og hvor norsk kultur, norsk ånd og norsk tro ville ligge til grunn for en nyskapende politikk for Norges- og Nordmenns selvbevarelse!

FREMSKRITTSPARTIET sin umulige spagat-politikk skrev jeg om på nettstedet HRS i anledning utgivelsen av Christian Tybring-Gjedde sin bok «Mens orkesteret fortsetter å spille»;
EPILOG: Det altoverskyggende grunnproblem av i dag er befolkningseksplosjonen og den eskalerende fremmedinnvandringen til Europa fra asiatiske, afrikanske og arabiske land! Dette er den ultimate fare vi i dag står overfor; og hvor den global-politiske multikulturelle ideologi om «det grenseløse samfunn» som EU-prosjektet går ut på, i virkeligheten er en akutt trussel mot oss selv som individer, våre hjem og våre fedreland her på europeisk jord! Det å kreve en absolutt Stopp for all ikke-europeiske migrasjon til Europa og Norge er det viktigste politiske krav i vår tid!

NESTEN alt menneskeskapt kan reverseres i en politisk kontekst, MEN, er vi først blitt en minoritet i egne hjemland her Vest i Europa, hvor fremmede fra andre kontinenter har fått institusjonell majoritetsmakt, så ikke veien lang til at vi folkelig utsletter oss selv som (rettmessig og naturrettslig bevaringsverdig) folkegruppe! Jeg hadde en kommentar om dette på Snaphanen.dk for et par dager siden angående den politiske filosofen og forfatteren Guillaume Faye sine advarende ord over samme tema med tittelen «The Colonisation of Europe»;
 
RELATERT:
Jeg skrev noen ord om «Ny Jord» - som passer bra til det du her er inne på, Beverfjord, hvor jeg kommer inn på dagens «ugress i Vår Herres hage» og hedonismens sjelløse forflatning;
 
Dette vil også kunne interessere deg vedrørende en kommentar fra meg om en genuin Nordmann av menneskelig storformat: BØRRE KNUDSEN – EN KJEMPER FOR LIVET.

Her skriver jeg noen ord om «Abortus Provocatus - Livets ukrenkelighet».

Pluto

fredag 29. april 2016

Et vanvittig forslag fra UDI

Av Amund Garfors

Ser i Fremover fra onsdag 13.april at Ballangen kan få en brakkeleir med plass til 1000 asylsøkere. UDI sin representant her i nord, Bjørn Fridfeldt, han er ikke snauere enn at han mener den oppfylte Ballangsleira som er full av tungmetaller, er et perfekt sted for et slikt mottak. Et lite område som kan bestå av ca 1000 mennesker om kort tid, i en kommune med 3000 innbyggere.

Jeg håper virkelig at disse politikerne er voksen og ansvarlig nok til at de skroter hele denne vanvittige ideen. Og ikke utsetter denne lille kommunen og dets innbyggere for et slikt sjokk.

Hørte også at Ordfører Per-Kristian Arntzen (SP) uttalte seg på NRK/Nordland, der han omtrent hadde begynt å telle millionene som staten skal fylle ned i ei tom kommunekasse.  Jo, han så også for seg 40-50 arbeidsplasser når tomta var omgjort til en brakkeleir. Hellige arbeidsplasser!  Der butikker og andre bransjer i kommunen ville blomstre og der alt bare var herlighet og glede. Men det blir helt feil når penger skal gå framfør trivsel, trygghet og folkets ve og vel. Husk det, kjære Ordfører!

Arntzen bør heller ikke glede seg for tidlig! For dette vanvittige forslaget må han i demokratiets navn, legge ut til folkeavstemning i kommunen. Og det må være tillatt også å spørre om hvor mange flyktninger fra krig og borgerkrig, religiøs forfølgelse og etniske motsetninger som skal få opphold og underhold i ei lita bygd som Ballangen? Da en vet at dette kan få store konsekvenser for kommunens innbyggere. En veit også at de som kommer ikke akkurat er mors beste barn. For man hører skrekkhistorier om voldtekter og overgrep mot kvinner som følger i kjølvannet av disse menneskene. Og Arntzen bør heller ikke glemme at det ligger en stor campingplass som besøkes av tusenvis av turister gjennom sommeren. Der kvinner og unge jenter kan bli utsatt for litt av hvert, når en slik brakkeleir ligger bare et steinkast derfra! Ganske trist at Høyres representant Helene Gabrielsen ikke ser den faren?

Kanskje bør UDI og ikke minst, våre alt for mange uansvarlige politikere som stadig kommer med større og større krav om bosetning av flere og flere asylsøkere, begynne å forstå at dette bare er konsekvensen av den demografiske bomben som bare vokser og vokser i verden. Og som vi nå ser har tatt seg inn i landet vårt. Dersom befolkningseksplosjonen fortsetter som den gjør i Midt-Østen og Afrika, så vil det hjelpe svært så lite, selv om vi makter å stable på beina et slikt nytt asylmottak hver eneste dag! Fattige og folkerike land rundt om i verden kan ikke bare dumpe sitt eget avkom og overskudd av mennesker innover vestlige land! Det er da sannelig grenser for hvor mange mennesker som kan belaste vårt sosialsystem? Og der det for lengst er fullt, der land etter land i Europa setter opp gjerder som voktes av politi og militære. Land som er i ferd med å gå under både økonomisk og sosialt.

Enda lever vi på en illusjon i dette landet, der også statsministeren, Erna Solberg ikke har forstått bæra. Der hun nylig gikk ut og gjorde oss omtrent klar for å ta i mot 30.000 nye asylsøkere, hvert år framover. Og som i praksis betyr 100.000 pr. år, når man tar med familiegjenforening etc. etc.

Nå er det sannelig på tide at vett og forstand kobles inn, der troen på at Norge og andre vestlige land skal berge en verden som er totalt overbefolket. Og der menneskemylderet trolig skal flyttes nordover? For dette vil nemlig til slutt bli et mareritt, der det ligner omtrent som å påføre seg selv et sakte men sikkert selvmord! For meg ser det ut som vi er fri for ansvarlig styring i Norge. Men der det hele er blitt en slags teknokratisk administrering, og hvor folket skal holde kjeft!

Fakta er den at vi aldri er blitt forespurt om vi skal importere all verdens folkegrupper til dette landet. Vi har aldri blitt forespurt om vi skal gjøre landet vårt om til et flerkulturelt grenseoverskridende geografisk område. Vi er aldri blitt forespurt om nasjonalstaten Norge skal oppheves gjennom en stadig gradvis suverenitetsavståelse. Men folket BLE forespurt om vi skulle si Ja eller Nei til EU, og vi sa Nei to ganger! Dette til tross, så er vi i dag tvunget inn under EU sitt destruktive regime, hvor vi heller ikke ble forespurt om den tvangsinnførte husmannsavtalen; EØS/Schengen. Ja, som vi i dag bokstavelig talt lider under. For sannheten er den at vi er fratatt all selvbestemmelse, og derfor banker nå UDI på i Ballangen med sitt krav som Brussel egentlig står bak! Alle vet vi at vi heller aldri er blitt forespurt om dette vanviddet av en galskap; at vi nordmenn om ikke mange år er blitt til en minoritet i eget land. Og som kan skje med dagens ekstremistiske innvandrings- og asylpolitikk!

Derfor oppfordrer jeg her og nå Ballangen kommunestyre til å si blankt nei til dette store og nye asylmottaket som UDI presser på for å få på plass!

Narvik, 16.04.2016. Amund Garfors

torsdag 28. april 2016

Det kristne muslimhatet

Av Kirkehøyden

Jeg sender denne lille kronikken til 18 adresser, bl.a. til Minerva (jfr. kronikk av Lars Akerhaug) og HEF (kristenhat er deres eksistensberettigelse) med flere, som er en del av denne ondskapen for å distrahere nordmenn bort fra elefanten i rommet.

Elefanten er - den arabiske fascismen / nazismen, som innvaderer Sverige, Norge og Europa. Jeg sender den, for dere tror åpenbart alle der ute idioter som ikke ser samspillet / mobliseringen av alle "gode krefter," for å ta noen "ufyselige kristne," som truer Norge. Har dere lest om evangelisten Hans Nielsen Hauge eller er han helt ute av pensum?

Nettstedet vepsen.no skulle gjøre det til en oppgave etter Utøya å avsløre hirden til ABB, og de har ikke funnet ett eneste medlem, heller ikke suspekte voldelige ikke kristne høyre ekstreme.

Hva har de funnet? Eksempel: Noen helt allminnelige gode landsmenn som hadde møter med FRP på Stortinget om sine anliggende. Hva folkestyre dreier seg om og lytte til folket. Om de var kristne aner jeg ikke, men det bare understreker ondskapen og dårskapen.

For disse AKPerne skulle omstøte vårt demokrati med væpna makt på 60/70-tallet, og har fått det til at de var ulovlig overvåket. Hvor mange av oss skulle de avlive for å få sitt  despoti av samme merke de fortsatt hyller? Så prøvde de å dyrke frem Blitzere, selv plassert i fine stillinger. Nå skal muslimer hjelpe dem, men fordi de setter dem i forlegenhet hver dag skal de nå kaste lyset på kristne "ekstremister." Og en skjønner hvorfor disse kommunstene liker arabisk fascisme / nazisme, for dette var partinavnet (lost in the transelation): Nationalsozialistische Deutsche  Arbeiterpartei (NSDAP)

Jeg sender den også til den "kristne" avisen Vårt Land, der redaktøren har funnet ut at helt legitime konservative kristne (flotte landsmenn) er motsatsen til IS og Taliban. Under parolen det finnes "ekstremister på begge sider."

Og selvfølgelig lar de Skei Grande fortelle oss at flotte kristne i kretsen rundt Norge IDag (essensen av KrF før Bondevik), ikke skal snakkes til. Hun som folkevalgt er meget skuffet over at noen snakker til flotte kristne. Så der har vi hva denne "folkevalgte" står for.

Redaktøren i VL ville aldri hoste opp ett navn. Redaktør Selbekk i Dagen / Magazinet, utfordret ham langt tilbake. Nylig kom han med ett navn.

Tore Bjørgo; Her har du noe å forske på: Finn "ekstremisten" og husk noen av oss vil lese din "forskning," og kaste lys på dette 50 millioners bedraget.

En kvinnelig venn av oss har sendt en høflig e-post til deg, Bjørgo, og bedt om din definisjon / parameter (basis for din "forskning)  for en "kristen høyre ekstremist." Du svarer ikke, og jeg forstår deg godt. For prosjektet ditt er en svindel. Og gjett om vi ser frem til et produkt - eller skal ikke det komme ut til offentligheten?

Har du hørt om fylliken som mistet bilnøklene, og lette under et gatelys. Han ble spurt: "Er du sikker på at det var der du mistet dem?" Nei det var der borte, men der er det så forbannet mørkt.

Kirkehøyden


onsdag 27. april 2016

Til Hadia Tajik, medlem av stortingets justiskommite

Flyktninger og forfølgelse.

Vi hører aldri om muslimer som flykter fra siviliserte (i.e. ikke-muslimske) land på grunn av forfølgelse og søker asyl i muslimske land. Derimot ser vi kristne som flykter fra forfølgelse i muslimske land og søker beskyttelse i siviliserte land (i.e. land med en sivilisasjon grunnlagt på den judeo-kristne kulturarv). Hva er årsaken?

Og vi ser jøder som flykter til Israel på grunn av muslimers og islamofile venstrefascisters jødeforfølgelse i siviliserte land. Hva er årsaken?

Jøder utgjør sirka 0.2 prosent (13.9 mill.) av verdens befolkning. Jøder har mottatt 179 (inkludert delte) nobelpriser. Vi ser da bort fra Nobels fredspris som er en ren politisk institusjon og er således uten troverdighet.

Muslimer utgjør 23 prosent (inkludert sirka 370 mill. arabere) av verdens befolkning. Muslimer, inkl. arabere, har mottatt fem (-5-) Nobelpriser (ekskl. «fredsprisen»).

Kan årsaken til jøders (og andre siviliserte folkegruppers) vs. muslimers bidrag til den siviliserte verden og menneskehetens beste være at jøder (og kristne) ikke driver med forfølgelse av annerledes troende, tortur, slaveri, lemlestelse, halsugging, korsfestelse, likskjending, drap, mord, massakrer, voldtekt, folkemord, henrettelse av annerledes tenkende, etc., etc.? Kan årsaken til at muslimer kun har mottat 5 nobelpriser være at det ikke utdeles noen Nobelpris for slike (typiske muslimske?) ferdigheter?

Kan jøders åndelige og intellektuelle overlegenhet i forhold til muslimer ha noe å gjøre med muslimers hat til Israel og det jødiske folk?

Hva mener du tjener menneskeheten best – evangeliet om Guds (Yahwes) kjærlighet til menneskene i Kristus Jesus (Yeshua Mashiach) og hans frelsesverk på Golgatas kors, Jesu død og oppstandelse (Joh 3:16; 17:3) – eller Allahs og Mohammeds budskap i Koranen og Hadith om Allahs hat til jøder og kafirer og påbud om å undertrykke, drepe og utrydde annerledes troende (Sura 5:33; Sura 8:12; Sura 9:5; Sura:2:191)? Vennligst begrunn svaret.

Vedlagt finner du et brev, “What Arab Civilization?” som du kanskje vil finne interessant og kan tjene som grunnlagsmateriale for din vurdering og ditt svar.

Nedenfor har jeg limt inn Verdenserklæringen om Menneskerettighetene (UDHR). Kan det være noe å tenke på for deg som stortingsmedlem og politiker i et sivilisert land? Bør ikke du, som norsk politiker og medlem av Norges lovgivende forsamling, gjøre deg kjent med menneskerettighetene og forholde deg til UDHR som din etiske og moralsk normgivende standard i utøvelsen av ditt yrke?

Håper på klare og fyldestgjørende svar, uten usannheter, og uten logiske kortslutninger.

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord

(UDHR)

tirsdag 26. april 2016

Europa kapitulerer

Av Jan Hårstad

Dhimmiseringen av Europa.

Det er absolutt ingenting i norske media som forteller at eliten skjønner bæret av det som nå foregår i Europa. Det er verdenshistorie på gang som skal hemmeligholdes.

Regjering Erdogan har igjennom 10 år ikke lagt noe skjul på hva de driver med: de skal gjenopprette det enorme imperiet som ble kalt Ottomania og som fram til 1922 var en av de største stormakter i historien. Og i anstrengelsen etter å erobre Europa for Islam, fikk de et sviende nederlag for kristenheten i Wien 1683. Det skal hevnes, det er ikke glemt av noen tyrkisk islamist eller nasjonalist.

Ingen i den norske offentligheten har stillt spørsmålet om ikke de militante islamske statene Tyrkia, SaudiArabia, Kuwait, Emiratene og Qatar har hatt en plan for hvordan utvikle flyktningekrisa til et politisk våpen for å destabilisere og islamisere Europa. Sånn har det sett ut for meg fra første øyeblikk og i dette har jeg nå etterhvert mange medtenkere verden over.

Det går et avgrunns dypt skille i vår del av verden mellom de som er innehaver av en Koran og en bok om Islamsk Historie og de som på et "kristent grunnlag" koker ihop synspunkter på Islam som overhodet ikke impliserer verken histore eller ideologi-studier. En leser kronikker i milevis i alle aviser hvor aktuelle ideologer som Hassan al-Banna eller Sayyed Qutb ikke finnes. Gå utenom, sa Bøygen.  Ikke bland virkeligheten inn i dette.

Nå har jeg lest to bøker om Islamsk Stat, - Michael Griffin og Abdel Bari Atwan, og der står det om Erdogan og Tyrkia på hver eneste side. Tyrkia har overtatt hovedrollen som sponsor av det globale terrorististiske Jihad. SaudiArabia har fått kalde føtter siden ungdommen i landet er begeistret for Islamsk Stat og vil knuse kongehuset der.

Den 20 mars snekret da EU og Tyrkia en uhyre komplisert avtale om utveksling av flyktninger som fra første dag av ble brukt av Erdogan til å presse EU til fordel for ottomanisering. Det var opphevelsen av VISA for "tyrkere" og EU-medlemskap. Sånn som Ottoman-Erdogan definerer "tyrkere" er det alle på Balkan og CentralAsia som snakker tyrkisk-relaterte språk.

Det kan her dreie seg om 150 millioner Ottomantyrkere Erdogan vil slippe løs på Europa og ikke bare den halvpart som nå bebor Tyrkia.

Dagens meldinger fra EU er at fra 4 mai 2016 er Tyrkere Visa-frie i Schengenområdet.

Globalismens politikerkorps skjønner jo utmerket at dette betyr at Europa er på vei til en hybrid stat som i øyeblikket vil være halvt islamsk og halvt kristent-sekulært. Til dette ville ideologer som Hassan al-Banna, Sayyed Qutb og Osama bin Laden spydd edder og galle og avvist totalt: Islam som er sannhetens religion skal ha total dominans. De kristne er annen rangs borger, dhimmier, under Islam. Sånn var det under Kalifatene og sånn skal det være.

Så kommer det da på rekke og rad innspill fra de tyske partiene nå som gir store konsesjoner til Islam. Det er som disse innspillerne sier: hvis vi er imøtekommende og gir konsesjoner til Islam, så vil de møte oss på halvveien og dele hegemoni/makt med oss innfødte kristne borgere.

Sånn ville sannsynligvis ha funket mellom kristne retninger,  men en sånn type tenkning finnes ikke i islam. De som fremmer slike delingsløsninger vet ingenting om Islam.

Que pasa?

Jeg tar det i kronologisk rekkefølge og begynner med 19 april 2016.

Her kommer formannen i Die Türkische Gemeinde (samfunn) i Tyskland på banen med følgende melding til Alternative für Deutschland. Gökay Sofuogla: "AfD ist Fremdkörper für unsere Demokrati og vil ikke finne noen hjemstavn (HEIMAT) her." Fantastisk. Tyrkerne utdefinerer et stort tysk parti på 14% oppslutning som ikke tilhørende Tyskland. Et "fremmedlegeme" i VÅRT DEMOKRATI.

Samme dag dukker sosialdemokratiske Kerstin Griese opp og forlanger "Islamundervisning i alle tyske skoler".

Dagen etter, 20 april,  er det CDUs Cemile Giousouf som melder seg på i tv-nyhetene med at CDU vil ha "verstärkten Ausbau muslimischer Strukturen in Deutschland" som blant annet innebærer tyrkiskundervisning i skolene.

Jeg legger til at da den islamske masseinnvandringen startet høsten 2015 var SaudiArabia fort på banen og sa at vi kan gratis bygge 200 nye moskeer i Tyskland. Og det aller siste som nå propper opp i Tyskland er at slitte kirker kan ombygges til moskeer.

Strategene for verdens islamisering kan neppe tro sine egne ører og øyne.  Alt går på skinner for dem og alt hva EU godkjenner av politikk, har preg av kapitulasjon og knefall for Islam. Og da er det også å ta med at bevegelser som latino "La Raza", New Black Panther Party og Black Lives Matter applauderer innføringen av det verdensomfattende islamske Kalifatet. Og du har selvfølgelig det internasjonale ytterste venstre, Antifa, som hurrakorps for Jihad.

Fredag 15 april 2016 fant det sted et stort slag i Stalingrad Metroen i Paris som det finnes videoer av.  Helt ukjent i Norge. Og en mediaforsker, Katja Wolters, slo fast at alle deutschen Leitmedien har styrt unna hendelsen som virkelig forteller om framtiden for det islamiserte Europa.

En må til Visegrad-statene i ØstEuropa for å få høre noe som ligner på sannheter. Polske Jaroslaw Kaczynski sier:

"Demokrati i Tyskland er likvidert."

Ja. Og EU har kapitulert for det Islamske Kalifatet.

Jan Hårstad

mandag 25. april 2016

Invitasjon til forskning på såkalte "høyreekstreme kristne fundamentalister"

Jeg leser i flere medier at det nå har blitt opprettet et "Senter for ekstremismeforskning" som har fått hele 50 millioner kroner i statlige bevigninger for forske på "høyreekstreme kristne fundamentalister". Disse "farlige" samfunnselementene skal nå visstnok settes under lupen.

I den forbindelse har jeg lyst til å invitere disse forskerne til åpen debatt på Spikers Corner. Dette gjør jeg fordi jeg føler at det kanskje kan være "slike som oss" man har i tankene når det snakkes om "høyreekstreme kristne fundamentalister"? Kom og møt oss på vår egen hjemmebane ved å delta i debattene under de artiklene vi legger ut. Dere er også velkommen til å sende inn deres egne forslag til artikler som vi kan debattere.

Jeg setter imidlertid et par små betingelser:

1. For det første får ingen av forskerne lov til å debattere under sitt virkelige navn, slik at ikke navn og/eller tittel kan påvirke debatten. Her skal nemlig alle stille likt, enten man er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker.

2. For det andre krever vi immunitet for eventuelle krenkelser og/eller sjikane som måtte forekomme. De som måtte komme med slikt kan godt bli satt på plass, men ingen skal kunne straffeforfølges fordi om man kanskje mister besinnelsen under en opphetet debatt.

Så herved er utfordringen gitt. Kom og møt oss på like vilkår til åpen debatt. Velkommen skal dere være!

Spikeren

søndag 24. april 2016

- "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?"

Andakt av Spikeren.

Apg 9,1-5 "Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og bad om brev til synagogene i Damaskus med fullmakt til å føre alle han fant som hørte til «veien», i lenker til Jerusalem, både menn og kvinner. 

Da han var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en røst si til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spurte: «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.»"

Det er egentlig ganske tankevekkende å se hvor relevante disse versene i Apostlenes gjerninger er når det gjelder dagens situasjon både i Europa og i Norge.

Kanskje særlig her i Norge, hvor regjeringen nå har bevilget hele 50 millioner kroner til å "forske" på det man kaller for "høyreekstreme kristne fundamentalister".

Er du også som Saulus? Er du også en som fremdeles raser mot Herrens disipler? Du truer dem kanskje ikke på livet enda, men du jobber veldig iherdig med å få stemplet dem som farlige samfunnselementer. Kanskje du til og med har bedt både myndighetene og øversteprestene om fullmakt til å føre disse som hører til "Veien" i lenker og så i fengsel?

For akkurat som Saulus, ønsker også du å ordne opp i problemene i Damaskus, og du er hundre prosent sikker på at det du gjør er det rette. Som Saulus, kommer derfor du også med loven i hånd for å utførte ditt oppdrag, og du er nå iferd med å nærme deg Damaskus.

La meg da minne deg om hva navnet "Saulus" betyr: Det betyr "Ønsket".

Du er altså ønsket, og det er Gud som ønsker å få deg i tale!

Midt i din iver etter å tvinge kristne i kne og føre dem fram for domstolen, vil du plutselig kunne oppleve at Gud setter sitt lys på deg. Og Guds lys har alltid den egenskap at det avslører hjertets egentlige tanker og hensikter. Det vil slå deg til jorden og stille deg det samme spørsmål som Saulus opplevde å få:

«Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?»

Da vil du også kanskje stille det samme spørsmålet som Saulus gjorde: «Hvem er du, Herre?» Og svaret du vil komme til å få vil være det samme i dag som det var den gang: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.»

La meg gi et godt råd til dere som liksom skal forske på dette som dere kaller for "høyreekstreme kristne fundamentalister". Det samme råd går også til dere politikere som bevilger flere titalls millioner til denne kristenforfølgelsen: Ta dere i vare! For det vil bli hardt for dere å stampe mot broddene.

Derfor råder jeg dere til å søke Abraham, Isak og Jakobs Gud og lære Ham å kjenne. For som Jesus sier til mannen i tempelet: "Synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg."

Spikeren

lørdag 23. april 2016

Når PK-ekstremistene ekstremist-forklarer sitt eget Folk!

Du har helt rett, Fjordman. Det «spøker» visstnok ved høylys dag. Så la oss (nok en gang) avsløre bløffen, samt demaskere bløffmakerne og deres oppdragsgiveres falske svada og ditto agenda. For dette er et maktpolitisk spill; et skittent spill, hvor folket skal tuktes til taushet gjennom fryktens stigmatiserende kjetterstempel på alle som våger opposisjon mot dagens politisk-korrekte morbiditet. Så la oss få gjenta det igjen i kortform:

Det er dagens politisk-korrekte partikartell og deres EU-globaliserte system-paradigme som er ekstremistisk i seg selv og ved seg selv ved det de representerer, samt på den uansvarlige politikk de fører! Undertegnede, og svært mange andre samfunnsengasjerte, har påpekt dette (ekstremt) mange ganger for at denne sannhetens erkjennelse skal kunne feste seg hos det arme norske folk, som mang en gang det siste året har blitt utpekt som «høyreekstremister» o.lign. fra global-maktens diskenspringere som ikke lenger tror på sitt eget land- og folks selvråderett og frihetlige prinsipper, men fanatisk tjener overnasjonale ideologier og turbo-kapitalistiske interesser for en utopisk «grenseløs verden» av destruktivitetens uorden; hvor en sluttelig «alles kamp mot alle» i en overbefolket «babelsk verden» ikke fremmer annet enn barbariets livs-sivilisatoriske ødeleggelse på denne jord.

Med andre ord en «dødens kultur» som det multikulturalistiske «prosjektet» vitterlig er i all sin skrekk og gru. Dette naturstridige Selvmordsparadigmet som vi er påtvunget ovenfra trenger derfor propagandamakere som skal (tvangs-)forme oss til den rette tro. I god machiavellisk ånd; transformert til det orwellianske av i dag gjennom kynisk, manipulativ, løgnaktig og bedragersk virke, er disse system-apologeter forkledd som «forskere» for at forlede folket:

Forsker-ekstremisten Tore Bjørgo er dagens form for heksejeger, som innbitt fanatisk jakter på annerledestenkende opposisjonelle. Og hans politisk-korrekte oppdragsgivere er like ille som ham selv, for det er den sittende regjering er initiativtaker til dette politiske overvåkingsorganet, og som (via våre skattemidler) betaler inkvisitoren Bjørgo og hans like. Dagens konsensus-regime er et feigt og ynkelig skue, der «våre» myndigheter helt har innordnet seg EU-globalistene og alle deres politiske tvangsdoktriner via lovs form for at multikulturalisere Norge om til et stykke geografisk friområde for all verdens elendighet.

Det tragiske er, at Frp er med på dette, hvilket betyr at landet Norge er det eneste land i Europa som IKKE har en eneste slagkraftig politisk opposisjon som kan motarbeide den selvmordspolitikk som mere og mere for hver dag blir en eksistensiell trussel overfor Norge og oss nordmenn!

Desperasjonene hersker innenfor pk-systemets godt bevoktede helvetesporter, for den folkelige motstanden vokser i hele Europa. Derfor haster det med at tanke-inkriminere den alternativt tenkende og på sikt som en mulig statsrepressiv handling; at kriminalisere en folkealternativ opposisjon mot dagens «ansiktsløse diktatur» som dagens EUrokratiske regime kan betraktes som. Tore Bjørgo og hans ekstremistteam er hantlangere for dette systemets tankekontrollerende (orwellianske) virksomhet;

Tore Bjørgo sine meritter som heksedoktor: https://no.wikipedia.org/wiki/Tore_Bj%C3%B8rgo

Tore Bjørgo og Lars Gule danser heksedans sammen; http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/10/tre-har-sokt-om-a-bli-senter-for-forskning-pa-hoyr.html

Epilog: Fra historien vet vi at «30 sølvpenger» kun brakte med seg ulykke - for alle parter. 50 millioner kroner for å radikalisere befolkningen ytterligere overfor det nye pk-eneveldet er naturligvis ingen smart løsning – om man ser det fra deres side, men dog forklarende avslørende for et regime som med sin demokratisk-illegitime EU-globale politikk gjennom årtier har blitt så desperate at alle midler «helliggjør» deres forbryterske forsett. Men; dét vil også bli deres fall tilslutt, som all historisk empiri forteller oss når undertrykkelsen og despotiet når sitt klimaks og befriende feies til side av Folkets rettmessige krav om nasjonal- og personlig frihet for seg og sine egne.

Pluto

fredag 22. april 2016

Carl I. Hagen mener Listhaug er Siv Jensens etterfølger

Aftenposten

I helgen blir Siv Jensen gjenvalgt som Frp-leder. Men når hun går av, er Sylvi Listhaug den soleklare kandidaten til å ta over, mener Carl I. Hagen.

Frp-nestoren regisserte sin egen avgang som partileder i 2006 da han pekte på den gang 36 år gamle Siv Jensen.

Nå er han tydelig på at innvandringsminister Sylvi Listhaug (38) er en klar kandidat til å etterfølge Jensen.

Sylvi er pr. dags dato den soleklare kandidaten den dagen det er aktuelt, sier Carl I. Hagen til Aftenposten. 


Fakta om Sylvi Listhaug (38):
  • Innvandrings- og integreringsminister i Justisdepartementet.
  • Før dette landbruksminister i to år.
  • Rådgiver i PR-byrået First House i Oslo 2012–2013.
  • Tidligere helse- og sosialbyråd i Oslo 2006–2011.
  • Medlem Frps sentralstyre siden 2005.
  • Adjunkt med fordypning i bl.a. spesialpedagogikk.

Les mer i Aftenposten
 

torsdag 21. april 2016

Arbeiderpartiet skjuler tidligere KGB agenter

Dagbladet, søndag 3. juli 2011: I 2001 ble det kjent at ei bok som inneholdt avslørende opplysninger om norske politikeres forhold til KGB på 70- og 80-tallet, var på vei.

- I boka kom det fram et par norske navn som viste at Treholt ikke var den eneste KGB-spionen. Det dreide seg om noen i UD og Arbeiderpartiet som fortsatt var på innsida. Det ene navnet figurerer også i STASI-arkivet. De ble navngitt i boka, og i Arbeiderpartiet fikk man totalt sjokk.

Det ble brukt veldig tunge diplomatiske virkemidler for å stoppe boka. Det ble for politisk vanskelig for Norge, sier kilden.

Dagbladet har snakket med en mangeårig ansatt i UD. Han sier at han kjenner til at hans navn var nevnt, men vil ikke stå fram. Han bekrefter at UD og norsk etterretning var involvert i prosessen.

Ifølge en annen av Dagbladets kilder ble Thorvald Stoltenberg dratt inn for å få stoppet boka.

Stoltenberg avviser dette, gjennom en uttalelse gitt Dagbladet fra Statsministerens kontor (SMK).

Daværende utenriksminister og Ap-leder Thorbjørn Jagland sa til Dagbladet i går at han på stående fot ikke kan kommentere saken, fordi han er på reise.

Les mer i Dagbladet

Les også Roy Vega's artikkel fra 5 juli, 2011document.no.

Og TV2's artikkel fra 26.12.2015: "Over 40 nordmenn i tett kontakt med KGB".


onsdag 20. april 2016

Til Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide

Avduking av byste av krigsveteranen Ragnar Ulstein i Ulsteinvik den 16. 04. 2016.

Avdukinga vart vist utdrag av på Laurdagsrevyen den 16. april d.å. Forsvarsministeren, Ine Marie Eriksen Søreide, fekk vi høyre eit kort intervju med under reportasjen. Ho uttala at desse krigsveteranane hadde ei historie og opplevingar som vi burde lytte til å lære av.

Dette er ikkje ordrett det som vart sagt, men slik eg merka meg bodskapen frå forsvarsministeren. Eg kunne ikkje vore meir samd med henne enn eg er i nett dette!

Men så er det dette med politikarar sine talar, og ikkje alltid samsvar mellom deira ord og handlingar.

La det vere sagt: Ragnar Ulstein var ein stor motstandsmann og fortener all den heider og ære han vert tildel!
 
Men eg vil minne forsvarsministeren om noko som eg vart kjend med i samband med krigsveteranen, Erik Gjems-Onstad. Mange kjenner til at han gav ut eit heimelaga hefte som han kalla "Nytt og Kommentarer". Heftet kom ut 10 gonger i året og tok opp ei rekke aktuelle politiske saker, og bladet hadde ei kritisk haldning til våre tider sin asyl- og innvandringspolitikk og fylgjene av denne politikken for vår nasjon og vårt fedreland i framtida.

For kvart blad som var ferdig hadde han sine faste abonnentar på lista si, og han var også innom Stortinget ved kvar utgjeving og leverte der konvoluttar med bladet til kvar av stortingsrepresentantane. Mellom dei var også Ine Marie Eriksen frå Høgre.

Ein gong han var på veg ut frå Stortinget såg han ned i ein bossdunk om nokon hadde kasta bladet der. Denne gongen låg der to brev i bossdunken, det eine var det som var adressert til Ine Marie Eriksen.

Når eg no høyrer den same personen oppmodar oss til å legge oss på sinne kva desse heidersmenn og -kvinner har opplevd og kva dei står for, vert slike maktpersonar sine ord for meg trist hykleri og falskheit.

Erik Gjems-Onstad fortalde meg om denne opplevinga og eg skreiv eit brev til henne som no er forsvarsminister. Eg fekk svar tilbake at ho berre las slike ting som var relevant for arbeidet i Stortinget.

Skulle ikkje ein politikk som vil få dramatiske fylgjer for folk og land i framtida, og som alt har fått det, vere relevant for dei "folkevalde" på Stortinget?

På NRK innslaget frå avdukinga i Ulsteinvik fekk vi vite at Ragnar Ulstein var ein av dei yngste som drog til England og som gjekk inn i Kompani Linge. Men Erik Gjems-Onstad var yngre enn Ulstein då han kom med i krigen. Erik var berre 18 år gamald då han stod med sykkelen sin på Karl Johan og såg tyske tropper innta Oslo. Han kom snart med i motstandsarbeid og som 19 åring drog over til Sverige, der vart han sitjande 3 månadar i fengsel inntil representantar for engelsmennene fekk han over til England i eit fly. Der gjennomgjekk han trening og også han kom inn i Kompani Linge. I 1943, berre 21 år gamald, vart han send til Trondheim som telegrafist og seinare leiar for milorg i Trondheim. Også han var ein av dei mest dekorerte motstandsmenn frå krigen, men så var det dette at han åtvara oss om at masseinnvandring ville ta frå oss den fridomen som dei hadde vore med å kjempa for - og vunne for landet vårt.

Slikt er ikkje god tone å høyre for dei som klamrar seg til maktstillingar ved det å vere politisk korrekte. Difor vart han forakta i store delar av det offentlege og offisielle Noreg, og av den politiske korrekte eliten sett på som ein utstøytt. Nokon som kalla seg "SOS rasisme" sende i 2008 brev til Kongen i statsråd med krav om å ta frå Erik Gjems-Onstad Krigskorset som han mottok for sin innsats under krigen. Statsminister Jens Stoltenberg sende brevet vidare til Forsvarsdepartementet for vurdering. Det rette ville vore å avvist eit slikt uhøyrt krav kontant. Ved dette høvet stilte Gunnar "Kjakan" Sønsteby opp til forsvar for Erik ved henvending til Forsvarsdepartementet.

Av slike grunnar var det nok ikkje naturleg for korkje ei politisk korrekt media eller andre øvregheitspersonar å legge inn eit godt ord om denne krigshelten då han gjekk bort i 2011. Men den store samlinga av vanlege menneske som møtte opp for å ta avskjed med Erik Gjems-Onstad viste at han var ein person som var høgt verdsett av dei som er glade i det landet han kjempa for gjennom krigsåra og i fredstid.

Og kva er det du forsvarar landet vårt mot, forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide? Vi vert jo okkupert for all framtid gjennom ein sivil invasjon som skjer dagleg, og det med styresmaktene og heile makteliten sin velvilje og tilrettelegging! Medan det mot eit naboland vert oppkonstruert eit fiendebilete for å gje inntrykk av at den politiske og militære leiinga er handlekraftig, står Noregs grenser opne som ei låvedør for den sivile invasjonen.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen               
Tel: 57731844

tirsdag 19. april 2016

Question of the week

Resurrection Appearances in the Longer Ending of Mark

Dr. Craig,

I am Brazilian and doing research on the historical Jesus found some articles written by you. I confess that I was surprised with the gift that God gave you to explain and argue about Christ. The reason of writing it is in respect of a doubt that is messing with my faith and Jesus Christ. I am a servant of our Lord Jesus as a child, but for some time, many questions have taken my mind, which meant I started researching the Bible and the gospel writers. With this research, I found that the Bible contains several flaws, but nothing that came to shake my faith. However, I found that the passage in Mark's book which deals with the appearance of Christ to his disciples after the resurrection did not exist in the first codices canonical, and later entered the church. In this way, given that the gospel of landmarks is the oldest (correct me if I'm wrong) and the other gospels used Mark as a source, the question that remains in my mind is: Could not the other gospels have interpolations also? Did many of the passages in the Gospels are not later interpolations made by the church to achieve their own interests? I would like you to help me Dr. Craig, because I confess that many of his articles helped me in my doubts and also confess that these thoughts are involuntary, they appear like waves in my mind and I cannot control. I love the Lord Jesus and not want to lose my faith in Christ.

Jonathan

Dr. Craigs response:


What you’re referring to, Jonathan, is the fact that some manuscripts, notably those belonging to the Byzantine and Western texts, have a longer ending to Mark’s Gospel which includes what appears to be a pastiche of resurrection appearances compiled from the other Gospels. We can be thankful that we are not dependent upon just one family of manuscripts for our text of the New Testament but also have older and more reliable textual families. By comparing texts belonging to the Byzantine, Alexandrian, Caesarean, and Western families of texts with one another, textual scholars are able to reconstruct the wording of the original documents of the New Testament to an accuracy of about 99%! The New Testament is the best attested book in ancient history, both in terms of the number of manuscripts and in terms of the nearness of the date of those manuscripts to the date of the original.

Apart from the Western text’s interpolation of the longer ending of Mark, the most interesting textual variants in the narratives of Christ’s death and resurrection are the so-called “Western non-interpolations.” This circumlocution implies that there are interpolations in the other textual families that are not to be found in the Western text. The Western text has a shorter reading than the others for some verses. The question is: did the other texts interpolate something that was not in the original or did the Western text leave something out that was in the original? Nineteenth century scholars tended to favor the shorter Western text as original; but today most scholars regard the Western text as having in many cases abbreviated the original.

Most of these variants are insignificant. For example, despite the Western text most scholars accept that the original of Luke’s Gospel included the words “of the Lord Jesus” in 24.3; “He is not here, but he has risen!” in Luke 24.6; “from the tomb” in Luke 24.9; and “And he said to them, ‘Peace be with you!’” (Luke 24.36).

But a few of these variants can be interesting. For example, Luke’s original wording probably included the sentence, deleted in the Western text, “But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home wondering at what had happened” (Luke 24.12), which supplies independent attestation of the disciples’ inspection of the tomb mentioned in John 20.3-10. Luke 24.40, “Having said this, he showed them his hands and his feet” is probably also original and provides independent attestation of Christ’s displaying the wounds on his resurrection body mentioned in John 20. 27. One case where most manuscripts support the shorter Western text is Matthew 24.49: “And another took a spear and pierced his side, and out came water and blood,” which is likely interpolated from John’s Gospel.

I think you can see that even if all the variants turned out to be interpolations borrowed from the other Gospels, that would not do anything that should make you lose your faith in Christ. Textual criticism, far from undermining your faith, ought to tremendously strengthen it. It gives us great confidence that we have the wording of the Greek original. There is no danger that the wording of the resurrection stories in the Gospels will be called into question rather than confirmed by the discovery of further manuscripts.


--------------

In the closing of this article we wish to link to a newer article, published on January 15. 2021, by Alex Shute at faithgiant.com. We encurrage everyone to also read "What Is Faith?: A Biblical Perspective".

Thank you so much, Alex, for sharing this wonderful article with us!

May God bless you and the great work you do in sharing your faith with others around the world.

Sincerly,
your brother in faith,
Spikeren
 

mandag 18. april 2016

Islamofobien er død - Leve islamkritikken

Brite som bisto muslimene med å fabrikere tankeforbrytelsen islamofobi erkjenner at han har tatt feil. Et vendepunkt for ytringsfriheten og folkeopplysningen.

Tankeforbrytelse er et begrep fra Orwells 1984 scenario, som beskriver en mening som går på tvers av hva den totalitære staten aksepterer. Analogien er relevant fordi islam er en fascistisk totalitær ideologi. Siden 1990-tallet har mange totalitære muslimer, akademikere og politikere i praksis agitert for et forbud mot å gi uttrykk for holdninger til islam som ikke gavner islams ekspansive ambisjoner. De nevnte ondskapens disipler får heretter problemer med å begrunne sin gjerning. 

Islam er en ideologi som tar sikte på å detaljregulere alle menneskers liv, enten de er muslimer eller ei. Kafir (ikkemuslimer) er av Allah definert som undermennesker og må underkaste oss muslimenes styre dersom vi vil beholde livet. Muslimske kvinner er også sekunda mennesker. Folk som misliker islams bedervede menneskesyn blir ofte betegnet som islamofobe, for at muslimer skal slippe å finne på saklige argumenter til forsvar for erobrerideologien sin.

Islamofobi er et begrep som er oppfunnet av muslimenes schützstaffel OIC i den hensikt å stigmatisere og stilne islamkritikere, slik at islams gjerning med å gjøre Allahs religion enerådende på jorden, skal få pågå uforstyrret av oss som motstår ondskapen med saklig faktabasert informasjon om hva islam er, og om islams selverklærte krig mot menneskeheten gjennom de siste 1400 år.

Les mer på Sian
 

søndag 17. april 2016

En aldri så liten tankevekker

Jeg fikk mail igår av en relativt kjent person som stakk innom SC for å se på saken om Kamni.
Jeg vet ikke om han gav noe, men han ville gjerne at jeg skulle formidle følgende:

Hvorfor jeg banner


1.   Det gleder mine foreldre og mine barn og gjør min konversasjon interessant for alle som hører.
2.   Det er et tydelig kjennetegn på modenhet, manndom og styrke.
3.   Det avslører min klare forstand og høye intelligens.
4.   Det gir min argumentasjon tyngde, understreker mitt hovedpoeng og gir gjennomslag for mitt synspunkt.
5.   Det viser mitt rike ordforråd og beviser at jeg behersker konversasjonens kunst.
6.   Det etterlater ingen tvil om min edle herkomst og kultiverte oppdragelse.
7.   Det gjør meg til en attraktiv person i respektable sosiale miljøer.
8.   Det gir folk inntrykk av at jeg er klok og forstandig og har mer enn ordinær utdannelse.
9.   Det er et umiskjennelig tegn på avansert kultur og utsøkt etiquette.
10. Det viser andre at jeg er en bereist og verdensvant person.
11. Det er et tegn på innsikt og visdom i de sosiale og åndelige kretser jeg tilhører.
12. Det levner ingen tvil om hvilken makt jeg påkaller og den gud* jeg ærer og tilber.

* Se interessant tilleggsinformasjon her: http://www.bbc.com/news/magazine-33682878

Spikeren


fredag 15. april 2016

Kronerulling for Kamni

Jeg bor i Thailand hvor jeg for tre og et halvt år siden ble kjent med en kristen familie med mor, far, og 6 barn i alderen 12-27 år. De måtte flykte fra muslimsk forfølgelse i sitt hjemland, Pakistan. Fikk huset brent og mistet alt de eide og skulle drepes. De er asylsøkere og venter på flykningestatus. Jeg har støttet dem økonomisk med utdannelse mens de venter på flyktningestatus. De to eldste er jenter, Joham og Kamni, de to neste er gutter, Zoraiz og Hamael, og de to yngste er jenter, Tirzah og Zirvah.

Joham har nå kommet seg til Australia hvor hun studerer (Master) ved Griffith University i Brisbane. Kamni har søkt om studieplass (Master) ved UiO til høsten. Zoraiz og Hamael studerer (Bachelor) hhv IT og Business ved et universitets-college i Bangkok (Rajamangala University of Technology).

Jeg ble kjent med familien i en internasjonal, engelsktalende menighet. De er utrolig snille og gode mennesker – noen av de fineste menneskene jeg har møtt.

Kamni rett etter operasjonen.
Fredag, 8. april, kl 06:30 ble Kamni (25) og Tirzah (15) utstatt for en trafikkulykke på vei til et treningssenter (gym) da de ble påkjørt av en bil. Sjåføren i bilen stakk av, noe som er vanlig her i Thailand. Hendelsen ble politianmeldt, men siden ulykken skjedde så tidlig på morgenen har politiet ingen signalement hverken på bilen eller sjåføren. Forsikring er derfor utelukket.

Kamni ble hardest skadet. Høyre hånd og arm ble brukket, og på overarmen ble alt kjøttet kuttet helt rundt og det var bare nakne benet tilbake.

Det første sykehuset jentene ble tatt til ville straks amputere Kamnis arm helt opp til skulderen, for de hadde ikke kapasitet til å operere et så komplisert tilfelle. Kamni ble da sent til et annet (privat) sykehus hvor hun ble operert av tre leger.

I tillegg til vakthavende kirurg ble to spesialist-kirurger tilkalt i all hast.  Kamni fikk ingen form for smertestillende før hun kom til sykehuset hvor hun ble operert. I seks timer levde hun med smertene. Operasjonen varte tre timer. Heldigvis var ikke kjøttet borte fra overarmen. Legene klarte å sette det sammen igjen. De klarte også å sette sammen de kompliserte bruddene på hånden.

Tirzah fikk brudd på anklene og hoften, men behøvde ikke operasjon, for det var ”fine” brudd og kan leges ved å la det gro selv.  Kamnis underarm har mørk farge noen steder og det er fare for at huden er død. Kanskje også kjøttet må skiftes ut. Da vil det i så fall bli tatt kjøtt fra låret.

Det var nødvendig å sende Kamni til det dyre, private sykehuset for at hun skulle få beholde armen. Men jeg vet ikke hvor de skal få pengene fra til å dekke kostnadene for operasjonen og behandlingen. Jeg har ikke budsjett til å dekke hele behandlingen. Det er enormt dyrt med privat hospital i Bangkok.

Kostnadene ser ut til å komme opp i et beløp på over 200 000 bhat (cirka 50 000 kroner). Vil noen være med å dekke beløpet og hjelpe disse menneskene, som er våre søsken i Herren og har flyktet fra forfølgelse og måtte forlate alt de eide? I så fall kan bidrag settes inn på min norske konto 2708.10.42344.

Grunnen til at jeg ber om hjelp er at jeg har tappet mye av min reservekapital med den økonomiske støtten jeg har gitt familien i løpet av disse årene, og jeg har ikke budsjettert med slike ulykker. Samtidig har jeg garantert for Kamnis studie-opphold i Norge (101 000 kroner).

Siden huden på armen begynte å anta en mørk farge straks etter operasjonen, må Kamni ligge inne for overvåking og rensing av sår, bandasjeskift, mm. Det er dette som nå blir overvåket. Derfor stiger sykehusregningen hver dag fordi Kamni og familien.

Regningen er nå kommet opp i 189 tusen bhat (47 000 kroner). En eier av et kristent pensjonat har gitt familien et lån på 80 tusen bhat (20 000 kroner). Det har sikret at Kamni ikke blir utskrevet fra sykehuset hvor hun er nå.

Jeg, og enda mer familien, vil være takknemlig for alt som gis i Jesu navn, uansett størrelse på beløpet. Det vil også gjøre den pakistanske flyktningefamilien veldig glad og det vil være et godt vitnesbyrd om hvordan kristne tar vare på hverandre. Disse er virkelige flyktninger.

Dere kan legge ut på SC (eller SC's Facebook profil) beløpet dere gir slik at alle kan ha oversikt over hva som kommer inn, og avslutte aksjonen når det er kommet nok.

Vi vil også være takknemlig om dere på SC vil nevne flyktningenes navn i bønner til vår himmelske Fader i Jesu navn, og huske på deres sak om flyktningestatus, slik at de kan få komme til et trygt og godt land hvor de kan få begynne et nytt liv og få en ny fremtid.

Odd S. Beverfjord.

torsdag 14. april 2016

"Ganska överraskande" - Virkelighetsvegring som statsdirektiv

Av Jan Hårstad

Jeg skrev før påske at denne sommeren vil bli husket som en ekstrem voldssommer som vil ryste hele Europa.

Men sånn som allting er: de offisielle media vil gjøre absolutt alt som står i deres makt for at publikum ikke skal forstå noe som helst av det som foregår.

Og de som skjønner hva som foregår skal isoleres som "fascister" og denslags.


Tyske media har jobbet intenst for at søndagens hendelser i Stuttgart ikke sivet ut, men idag onsdag 13 april brister demningen og politiet legger fram tall om det som allerede omtales som "Schwarzer Sonntag" i Stuttgart.

Nasjonalistiske og fascistiske Allah-Akhbar-tyrkere og Kurdere gikk i strupen på hverandre i kanskje etterkrigstidens største gateslag i Tyskland. 50 politifolk måtte repareres av skader, 26 arresterte steinkastere og bilbrennere, de aller fleste kurdere. I sammenligning var Køln Strassenschlacht moderat, bare 20 arrestert.

Om man tror det eller ei så har det lykkes de multikulturelle globalistene i Sverige å hjernevaske sine undersåtter i enda større grad enn de tilsvarende i Norge. Det er nesten ikke til å tro hvor mye hjerneskadet naivisme som dumsvensken kan velte ut av seg.

Her fant man da ut at i Borås fantes det oppunder 100 sympatisører/tilhengere av Islamsk Stat og til dette bemerket Bo Hansson, säkerhetschef i Borås:

"Det var ganska överraskande. Att det fanns de som sympatiserade visste jag, men inte at de var så många."

En annen polititjenestemann,Tomas Jansson, kommenterte slik:

"Den siffran kan tyckas hög, men det ser nog likadant ut i hela landet." 10 av ISene i Borås var dratt til Jihad i Syria.

Det hjelper overhodet ikke hva Qaradawi fra Muslim Brotherhood har sagt gjennom årene, heller ikke Qutb, Osama bin Laden, Zawahari og Islamsk Stat. Ikke noe av dette trenger gjennom muren av politisk korrekthet. Og dette i en kultur som pleide å si: Hvis vi bare hadde lest Hitlers Mein Kampf kunne alt blitt annerledes. Nei, virkelighetsvegring er det beste, har makten nå vedtatt.

Så kommer da statsbudsjettet fram fra Stockholm om dagen:

Det blir 30,4 milliarder i økte skatter.

Nye innvandrere får 22 000 svenske kronor skattefritt i måneden nå.

Dette betyr at hver enkelt svenske i arbeid må belage seg på 5 400 kronor i økt skatt.

Voldtekter og mord vil heller ikke svenske myndigheter ut med. Dette har ført til at en mediaperson, Elisabeth Höglund, har slått seg på oppgaven å formidle tall om dette. I årets første tre måneder fant det sted 40 mord og 57 mordforsøk i vårt hemmeligholdte broderland.

De korrekte vil ha det til at "rasisme" er noe som hvite folk driver med. Viseordfører i det Tyrkiske Riksforbundet var på talerstol utendørs i Stockholm søndag med følgende formulering:

"Kjære rasevenner; Død over de armenske hundene. Nu skal den tyrkiske rasen enas".

I Tyskland får dette prosjektet det utslag at Jihadboss Erdogan forlanger at den tyske satiriker Jan Böhmermann skal stilles for tysk rett for å ha laget et ironisk-kritisk dikt om ham. Og ytterligere komisk er at Merkel-regjeringen tar dette veldig alvorlig.

Det er Søren Kierkegaard (1813-55) som har beskrevet den aktuelle tragi-komiske tilstanden i Europa best:

"Det hendte på et teater, at det gikk ild i kulissene. Bajassen kom for å underrette publikum derom.  Man trodde det var en vittighet og applauderte; han gjentok det; man jublet ennu mere. Således tenker jeg at verden vil gå til grunne under allminnelig jubel av vittige hoder som tror at det er en vits."

Hva er forskjellen på Jordan og Norge? I Jordan har man stengt hovedkvarteret til Muslim Brotherhood og sementert inngangene. I Norge finansierer man deres moskeer og hjelper til så godt man kan for deres islamisering. Er dette en Kierkegaard vits?

Jan Hårstad


Bananas i sosialdemokratiet - Helvetes fascister!

Av Jan Hårstad

Det var faktisk slik at Rosa Luxemburg var en heltinne i den tyske arbeiderklassen. Hun holdt utendørstaler i parkene i Tyskland da det ikke fantes store nok innendørssaler for fem til åtte tusen arbeidere.

Ikke dessto mindre anbefalte Vorwärts (SPD) under den tyske etterkrigsrevolusjonen at hun burde fjernes fra denne verden og det ble både hun og Karl Liebknecht.

Nedslaktingen av opprøret varte helt til 1922 i Ruhrgebiet og da var det gitt rom for Hitler. I ettertid har det i Tyskland kommet tusener av bøker som analyserer perioden 1920-1933, også omtalte som Weimar-epoken. Det var kald og varm borgerkrig med mange likvideringer.

Om man skal kunne trekke noen konklusjon på den allmene tyske oppsummering av Weimartiden så er det denne: en må ikke undertrykke dissenteroppfatninger med hets og vold, men løfte uenigheter fram i lyset, for demokratisk debatt. Alt annet fører bare til Der Untergang.

I det siste året har sosialdemokratene av alle, både i Frankrike,Tyskland og Sverige glemt alt det der og fører regelrett krig mot dissenterpartier. Takk være vår velsignete korrekte presse vet ikke norskingene mye om hva som foregår i disse landene, men det er da opprusting av overvåkning, politi og militærbevåkning av samfunnene som pågår.

De tyske sosialdemokratene anført av partiformann Gabriel og justisminister Heiko Mass oppfører seg nærmest som parodier på de berømte bonzen i 1920; Ebert og Noske - kontrarevolusjonen inkarnert. Med tv til disposisjon spyr de edder og galle over Alternative für Deutschland og Pegida natt og dag uten å begripe at dette slår fullstendig kontra: SPD har nå oppslutning på 19,5% og AfD 14%.

Det sosialdemokratiske apparatet, deres nomenklatur, går bananas i redsel for å miste jobber som delstatsledere og i Riksdagen.  Den beste valgkampmaskinen som AfD har er faktisk SPD-eliten! Hatefulle fra topp til tå.

Akkurat samme utvikling har vi i Sverige.

Nå er det ganske opplagt for det svenske folket at det der med Stefan Løfven som statsminister må ha vært en misforståelse. Han er rett og slett ikke overdrevent begavet og klarer det mesterstykke idag å si til Financial Times (12 april) at ett av de aller største partiene i Sverige, Sverigedemokratene, er et NYFASCISTISK PARTI!!!!

Men dette er ikke særegent for Løfven. Sånn holder alle de europeiske sosialdemokratiske partiene på i Holland, Frankrike og Tyskland: Geert Wilders er fascist, Marine Le Pen er fascist, etc alle som ikke følger SosialistInternasjonalens program om "global governance" er fascister!

Det er strålende saker.

Dagens melding fra Sverige er 250 millioner ekstra til politiet. Latterlig lite, sier politiet. Sverigedemokratene har lagt fram et program om - keep fasten seat belts - 7000 nye politifolk fram til 2022!!! Ellers har ikke gamle Sverige kontroll lenger.

160 milliarder svenske kroner ekstrabevilgning bare til innvandring fram til 2019.

De som ikke liker denne ganske like utviklingen i EU er alle fascister.

Fortsetter dette slik blir det selvfølgelig en reprise på Weimar:

Demokratiet blir nedlagt.

Jan Hårstad
 

onsdag 13. april 2016

Norge - kjeltringenes paradis

Brennpunkt på NRK den 29.3 bekreftet bare noe jeg lenge har visst, og det er at kriminalitet i Norge nå er blitt den nye vekstnæringen.

I dette landet kan man gjøre seg til millionær bare på ett år! Og der man løper liten risiko i å bli tatt eller buret inne grunnet sitt nye ”yrke”-  der man også slipper å ha noe med skattefuten å gjøre.

Trolig er de fleste av disse bandittene forsørget på NAV sine satser. Så da får man både i pose og sekk…

Synes virkelig synd på alle disse som prøver å drive en butikk eller et transportselskap med et lite overskudd, men som stadig utsettes for kriminelle som røver til seg varer for tusenvis av kroner eller diesel i tonnevis. Forstår godt deres frustrasjon og som stadig mottar brev fra politiet om at saken er henlagt grunnet bevisets stilling. Selv om både bilder eller videoer av gjerningsmennene følger med anmeldelsen.

Det er ingen uvanlighet at i dette landet kan det stjeles for opptil en halv milliard kroner i året fra enkelte kjøpesentre. Og selvfølgelig må dette svinnet dekkers opp med prisøkning og som går ut over ærlige mennesker. Dessverre er tiden over da vi hadde politifolk som Willy Haugli og Truls Fyhn. For slike politifolk ble jo ikke tålt av politikerne. Og nå begynner vi å se resultatet av det. Samtidig som de samme politikerne har kastet ut kristendommen fra både skoler og barnehager. Mens de ”Ti bud” som vi måtte pugge på skolen, det er noe som de unge aldri har hørt om. Er det da å vente annet enn at det går den veien det går?

Nei dessverre, dagens tafatte politifolk som nå sitter inne på sine varme kontor, med pulten full av anmeldelser og ikke gjør annet enn å sende ut brev om at ”saken er henlagt” -  de skjønner dessverre ikke at dersom ikke jobben gjøres og de kriminelle stoppes, så vil alt bare gå fra vondt til verre!

Eller, det kan også gå slik som denne fyren som ganske fornøyd fortalte oss om hvordan han og en del venner hadde slått noen diesel-tyver halvveis i hjel, bare fordi politiet henla alle anmeldelsene. Uten på noen måte at jeg oppfordrer til selvtekt, så er det bare å minne om at store deler av befolkningen ikke er like godt oppdratt som en del sentrale myndighetspersoner kanskje håper.

For dersom ikke politiet gjør jobben sin, så er det nok av andre som står klare for å gjøre den, mot god betaling. Og dette er aldeles ingen oppfordring til, eller forherligelse av selvtekt. Men kun en tanke om hva som kan komme til å skje i dette samfunnet som bare blir mer og mer kriminalisert.

Narvik, 31.03.2016  AMUND GARFORS

tirsdag 12. april 2016

Krim og politikk - "Berlin ist verloren"

Av Jan Hårstad

Den politiske korrekthetens lover gir seg helt komiske effekter. Både i Sverige og Tyskland skrives det enormt om at organisert kriminalitet overtar kontrollen av byene, såsom også Malmø og Gøteborg.

Men direktivene for politisk korrekt tenkning er sånn at en skal ikke i en analyse blande kriminalitet av forskjellig slag med politisk virksomhet. Derfor blir f.eks Die Welts analyse av tysk kriminalitet 10 april etter mitt skjønn meget komisk: "Berlins Unterwelt ist verloren an die arabischen Clans".

På samme tid er idag de tyske media full av reportasjer om den omfattende tyrkerdemonstrsjonen som fant sted i syv tyske byer på søndag ettermiddag. Og som jeg skrev sist jeg var inne på Verdidebatt: det vil komme til sammenstøt mellom de nasjonalistiske tyrkere og kurdiske PKKs. Det gjorde det i Køln hvor 20 ble buret inne av politiet.

Nå har jeg da sittet og sett på mange videoer fra disse demonstrasjonene og registrerer at mange av deltagerne viser den fingerhilsen som gjelder som symbol for de tyrkiske Graue Wølfe som er fascister så gode som noen.

Men en av de aller største inntektskildene for det omfattende Grå Ulver nettverket har vært og er narkokriminalitet. Og som alle tyrkiske journalister har skrevet om med fare for sitt liv: den viktigste partner for de Grå Ulver er den tyrkiske etterretningstjensten MIT - som også ordner med logistikken til Islamsk Stat, til kjemisk krigføring og.

Det er svært komisk at man i norsk presse driver og framstiller det slik at flyktningesmuglerne i Tyrkia skulle være noe som er adskilt fra de Grå Ulver og MIT. Ingen har visst fått med seg at Kong Abdullah av Jordan 11 januar uttalte: "The fact that terrorists are going to Europe is part of Turkish policy".

Nå skriver da Die Welt at maffiaene i Tyskland i dyre biler parkerer ved flyktningemottakene og speider etter nye rekrutter som kan begynne med enkelt kriminalt drittarbeid til en billig penge. Og salafister og terrorister er også der for å verve rekrutter.

De siste tallene fra Forfatningsschutz Hans- Georg Massen er at det nå finnes antatt 1100 terrorister i Tyskland og 8650 salafister.

Her leser vi da at de rumenske prostituerte betaler 50% av inntektene til de araberklanene som kontrollerer de gatene de jobber i, såsom Schøneberg i Berlin. De driver også bordeller i leiligheter, salg av stålne Mercedes og BMWs, restauranter, nattklubber, etc., etc.

En bør komme i hug at det globale Jihad, allerede mens Osama bin Laden levde, sendte ut direktiver om NARKOJIHAD. Innholdet i dette var en oppfordring til narkobandene som var muslimske, å dope ned vestlig kafirungdom så godt det var mulig med stoff. Men viktig: i dette direktivet var det HARAM å selge stoff til muslimsk ungdom. NarkoJihad var et krigsvåpen rettet mot vestlig ungdom - kafirene.

Når en kjent arabisk mafialeder nettopp døde, dukket det opp 3000 i begravelsen og det forteller hvor omfattende dette er. I den grad polititjenestemenn tør snakke i det hele tatt sier de at en rekke av de tyske storbyene forlengst er oppgitt, også Bremen.

Ser man nærmere på dette politisk korrekte begrepet "araberklanene" så viser det seg at i Red Lights Districts i Tyskland (det samme i Amsterdam som er nærmest vanvittig i antall drap) foregår blodige oppgjør mellom klaner som sogner til fiendtlige politiske miljøer.

I Berlin står Shia-libanesere sterkt og de sokner til Hizballah, du har tyrkiske Graue Wolfe-mafia som igjen rivaliserer med PKK-gangstere og Albaniamafian og alle - uten unntak - driver i narkotika hvorav en anseelig del av beløpet går til deres etnisk-religiøse partier. En rapport forteller at det i 2014 ble samlet inn hele 10 millioner Euro til PKK og det er mye penger tatt i betraktning at det er omtrent 14 000 PKK tilhengere i Tyskland.

Det er faktisk meget vanskelig å finne noen militant organisasjon eller terrorapparat i hele verden som ikke er dypt involvert narko-krim. Det er en av verdens største økonomier og i Europa har vi fått en ny stat, Kosovo, som er bygd på narkokriminalitet.

Faktisk er det tyrkiske journalister som skriver at et sentralt element i den pågående tyrkisk-kurdiske krigen er at politikermafian i Ankara er veldig irritert over at kurderne har en så stor markedsandel av narkoindustrien i landet; altfor stor etter deres smak.

Når de europeiske borgerkrigene bryter løs vil vi få oppdage at de forskjellige bandene har anseelige væpnede grupper til disposisjon. Og mektigere vil de bli, da byer som Berlin og Bremen allerede er gitt opp av politiet. For ikke å snakke om Gøteborg og Malmø.

Jan Hårstad


mandag 11. april 2016

Et hjertesukk fra en leser!

For meg står det slik om norske menn og kvinner skal berge landet, - ikke bare for oss selv, men for friheten i et fritt land, - for menneskeverdet, - for tryggheten - sivil sikkerhet - sosial samhørighet - barmhjertighet - et mykt samfunn - respekt for lov og rett - respekt for den andres ansikt - ærefrykten for livet - i takknemlighet til livets giver!

Norge må finne tilbake til gamle stier for å hente redningen, - lenger enn 1940 - 1905 - 1814 - forbi middelalderen til Jesus - David - Moses - Abraham. Gud har handlet i historien. Mennesker har samlet historiene i bøker. Menneskeheten fikk en vekker ved vannflommen og Noah. Gud utvalgte Abram for å handle gjennom hans slekt Israel og landområdet Israel - for den ene hensikt å gjøre sitt navn kjent for menneskeheten.

Selv tror jeg ikke Gud er allmektig i den forstand at han kan lage / løfte en sten som er for tung å bære for ham selv; - slik mennesker tar avstand fra tanken om Gud pga. tankefeil, små perspektiv, eller anklager om at Gud står bak ondskap og lidelse. Også Gud lider over tragediene som menneskeheten fører over seg selv; krig, nød, fattigdom, urett med uskyldige barn som offer. Man anklager ikke Gud for foreldrenes omsorgssvikt eller at uønskede barn kom til verden etter en episode i en bakgård, - på en fest.

Hvor står vi etter EØS - Schengen - abortloven - Oslo-avtalen - ekteskapsloven? Hvilken interesse skulle Bibelens Gud ha av å verne et land som forakter livets skaper ved å drepe livets utspring i hopetall ( en uhyrlighet i abortloven ) - ved å trivialisere kjønns-polariteten og trekke den ned på nivå med den homofile normen - ved å gi barn nytteverdi for homofile par - ved å frata barnet retten til eget farskap ( en uhyrlig følge av ekteskapsloven ) - ved å gå i front for å dele Guds egen arv Israel - ifølge det profetiske ord mens verdens fokus rettes tilbake til basic; Abrahams ætt; Israel, Bibelen og Ham selv?

Når skal Norge vende om som nasjon slik at "Gud kan vende lagnaden og helbrede landet"? "Langsomt ble landet vårt eget", skrev Per Steinar Runde på document.no - i hast tas landet fra oss mens vi administrerer avskaffelsen av oss selv; - der den lovfestede friheten til å ta abort like gjerne kunne avsluttet livet til dem som stemte frem loven. - der ekteskapsloven skaper forvirring rundt kjønnsidentiteten; - til mann og kvinne ble mennesket skapt til ett kjød - homofili er uten livsfrukt - uten Gud som Far eller maskulin bekreftelse skapes hunger etter menn som erotiseres - menn er ikke lenger menn som bekrefter kvinner og kvinner søker trøst / avløsning hos kvinner - Oslo-avtalen fratok Israel Judea og Samaria, - la grunnen for deling av Jerusalem!

Hva med jøde- og Israel-hatet? Svikter man Israel så svikter man seg selv - man høster hva man unner andre - den som ikke identifiserer seg med Israel, som gav oss bøkenes bok og del i velsignelsen, - hva gjenstår? - forbannelse som strømmer inn i form av Quran-impliserte ordre fra allah ref. Quran 8.12? Hvem innbiller seg at Vestbredden ikke omgjøres til et nytt Gaza dersom Israel gir fra seg sikkerheten? Vi finner dødens stempel over flere nasjonale punkter?

Hvem kom for å stjele, myrde og ødelegge? Hvem kom for å gi liv? Hva er velgernes plikt? Hva pludres det om når landet står på terskelen til selvdestruksjon? Hva annet enn en gedigen vekkelse kan redde Norge? Sekulær sutring? Platon? Kant? Hegel? Opplysningstiden? Måtte Jesus reformeres - som gav budet om å elske / sette Gud først av all kraft og forstand?

Hvem i Norge tar på alvor hva Hamas og det muslimske brorskapet har programfestet, - og hva påkaller Guds vrede om Paulus klassiske brev til Romerne fremdeles har relevans?"

Je Suis