NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 15. juni 2021

Antisemittismen må utfordres

Av Dan Odfjell. 

Som Michal Rachel Suissa nylig sa, vi synes å gjenkjenne påstandene og misforståelsene til tidligere generalsekretær i Verdenskirkerådet, Olav Fykse Tveit, slik han har sytt og klaget over «den israelske okkupasjonspolitikken» i mange år. Før han nå senest, og som preses i DNK, har tatt med seg dette usanne litaniet til sitt nye bispe-virke. Slik, dessverre, fortsetter han å spre anti-Israel og jødehat i sine fotspor. For dette er en bakvaskelse som ikke kommer nedenfra i det norske folket og de kristnes rekker, men fra våre såkalte eliter. I dette tilfellet fra selveste den nye erkebiskopen, utrolig nok. 
 
Mellomkirkelig råd, MKR, sier de «tar klar avstand fra alle former for antisemittisme og jødehat", men det virker dessverre lite troverdig. Når MKR mot slutten av sitt dokument i realiteten slutter seg til boikott-bevegelsen, BDS. Men, ifølge Dr Suissa, har både USA og Tyskland funnet grunn til å anse den bevegelsens virkemidler som antisemittistiske. Men i ly av ytringsfriheten kan slike krefter i Norge føle seg rimelig trygge for hverken tiltale eller domfellelse for diskriminering, rasisme eller hatefulle Israel-utsagn.
 
Israel anser ikke MKR for å være et tilstrekkelig vederheftig organ til å kunne stilles rettslig til ansvar for sine utsagn. Og som Dr Suissa gang på gang i denne avisen og andre steder har påpekt, omstendighetene rundt Israels forsvarskamp, dvs fra «tilintetgjørende krefter» mot seg, må bare fortsette. For dette gjelder Israels rett til eksistens under trusler og angrep. Hamas sender tusenvis av raketter mot Israels sivilbefolkning uten varsel. Mens Israel advarer for store motangrep for mest mulig å skåne sivile uskyldige. 
 
Det forbauser at UD gjennom Sikkerhetsbyrået i FN og gjennom sin ambassadør Mona Juul, bestevenninne til utenriksministeren, tar terrorist- og aggressor-organisasjonen Hamas sin side med forvrengte forklaringer, sammen med Algerie og Kina. Og slik, unødvendig, forledes det norske folket fra å forstå realitetene. Verst er det at ved fortsatt norsk finansiell og annen støtte og ellers forlenges konflikten i det uendelige. Mens araberstatene nå har forstått det korrupte Hamas-regimet, som med sine til-tuskete norske og andres penger har gjort sine ledere til mangemillionærer - enkelt det ved å holde konflikten gående. Stop norsk støtte!
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

mandag 14. juni 2021

Hva er «lovløshet» i Bibelen?

Av Olav Hermod Kydland. 

Guds ord taler mye om synd og syndens alvorlige konsekvenser. Synd skiller oss mennesker fra Gud. Da vår representant, Adam, falt i synd, da falt hele menneskeheten i synd, for menneskeheten er skapt som en slekt. Men den siste Adam, Jesus, tok all verdens synd og skyld på seg og døde en stedfortredende død for hele menneskeheten. På den måten åpnet Jesus en veg til Gud i himmelen.

Bibelen bruker forskjellige ord for synd

Det vanligste er hamartia som betyr å feile, å miste eller ta feil av målet. Ett annet ord er agnoema som vi kan oversette med forseelse. Atter et annet ord er parabásis = overtredelse. Det er da tale om overtredelse av en kjent lov, det vil si gå over lovens grense.

Begrepet anomía  (lovløshet) er nok det sterkeste ord for synd som finnes i Bibelen. Studiebibelen V sier at anomía representerer en mer ytterliggående form for synd enn det disse andre ordene står for. Det er forskjell på lovbrudd og lovløshet: «Lovbrudd betyr å bryte loven, men lovløshet betyr snarere å oppheve loven, å handle som om loven ikke eksisterte.» I 2 Tess 2,14 taler apostelen om «lovløshetens hemmelighet». Det er den innerste ånd og karakter i den mektige og kraftige bevegelse som i endetida skal føre «den lovløse», Antikrist, fram til verdensherredømme.

Frafall og lovløshet

Bibelen taler klart om  frafallet i de siste tider. Mange skal falle fra den kristne tro, og samtidig skjer det også noe i samfunnslivet.

Når Gud forkastes som skaper, Jesus Kristus som frelser og forsoner og Den Hellige Ånd og hans virksomhet, og likedan forkastelse av alle guddommelige lover og normer, da får det også store konsekvenser for etisk tenkning og praktisk moral. Da vil lovløsheten i form av kaos og anarki bre om seg og føre til uholdbare tilstander i samfunnslivet.

Konsekvensene vil bli som Apostelen Paulus nevner i 2 Tim 3,1-4:

Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.

Dette er tydelig tegn på lovløshet, opprør mot Guds bud. Menneskene som utfører disse gjerninger, vitner om at de ikke bryr seg om Guds lov og bud, eller forkaster Gud og hans livslover for menneskelivet. De er ikke bare motstandere av Gud, men også av sine medmennesker, og da særlig mot gjenfødt kristne som lever etter Guds bud og formaninger.

Jesus minnet sine disipler om at kjærligheten skulle bi kald hos de fleste fordi lovløsheten kom til å ta overhånd. (Matt 24,12)

Lovløsheten  vil gripe om seg i stor skala. Derfor taler Guds ord om «lovløshetens hemmelighet». Prof. Hallesby sier i forbindelse 2 Tess 2,6-7:

«Hånd i hånd med det store frafall kommer det alminnelige anarki, fremkalt av de samme sataniske krefter som frafallet. Og når apostelen her taler om «det som holder igjen, så den lovløse først skal åpenbares i sin tid,» så er de fleste fortolkere enige om, at han dermed sikter til lov og orden, eller den lovlige øvrighet, som håndhever lov og orden. Og dette gir oss et dypt blikk inn i den syndens evolusjon, som fremkaller denne krise i vår slekts historie.

Hvem er det som står bak denne oppløsningen og arbeider for lovløshet?

Til dette svarer C. Asschenfeldt-Hansen i "Gullgruben":

"Det er ikke bare anarkister og nihilister som arbeider på denne oppløsningen. Alle Gud- og Kristusfientlige krefter samler seg på forskjellige måter for å bryte ned den moralske orden. Vi kan bare tenke på hva som skjer med ekteskap og familieliv. Også sosialdemokratiet har enkelte slike antikristelige element i seg.

Vil det da ikke finnes lover når Antikrist kommer til syne? Jo, men de lovene vil ikke lenger fortjene å bli kalt lover. Antikrists lover vil bare være lovløsheten satt i system. Hans lover vil gå ut på å framskynde og forsvare synden, og hans øvrighet vil hjelpe til i kampen mot alt som er godt og hellig."

Vi ser tydelig i dag hvordan lover som har sin basis i Guds lov forkastes og erstattes med antikristelige lover. Guds skaperordninger for ekteskap, familieliv og samfunnsliv er konserverende og bevarende både for det enkelte menneske og for samfunnet, oppløses etter den demoniske plan om at alle guddommelige skaperordninger og livsordninger skal bort.

Sjelefienden ønsker å ødelegge ekteskapet og familien

Øivind Andersen sier om dette: «Derfor har sjelefienden like fra først av prøvd å ødelegge ekteskapet. Sanne ekteskap og kristne hjem hvor det leves rett etter Guds ord, er farlige for djevelen. Det er grunnlaget for Guds rike menneskelig sett. Hvis djevelen ikke får ødelegge ekteskapet, får han ikke ødelagt et folk. Men kan det lykkes ham å ødelegge ekteskapet og den Guds ordning som gjelder for det, så ødelegger han selve folket, og folket går til grunne.»

I Norge og mange andre land ser vi at sterke krefter arbeider for å få kristendommen og kristen moral bort. Den beste måten å gjøre det på er å latterliggjøre kristendommen og erstatte den med sekulære lover og ideologier. Dette er etter bibelsk tankegang å overgi lovverket til lovløshet siden bare lover som er bygget på bibelske prinsipper er sanne lover.

"Den lovløse" kommer

Thoralf Gilbrant sier at den lovløsheten som skal gjøre ”den lovløse” til verdenshersker er et velordnet anarki. Det er selve øvrighetens forfall det tales om, og han fortsetter med å si: "Samfunnet blir styrt ut fra prinsipper som i seg selv er lovløse og Gud-fiendtlige. Det lovverk som er bygget på kristen grunn og på de ti bud, blir revet ned, og antikristelige prinsipper legges til grunn for samfunnsstyret. Loven står da ikke lenger som vern for liv og eiendom, hjem og ekteskap. Tvert imot blir lovgivermakten et middel til å omforme samfunnet til et antikristent rike." (Fra ”Tidens tegn”, Del 1)   

Det er Satan som fører an i det store opprøret mot Den treenige Gud og hans livslover for menneskene. Satan kommer til å bruke "den lovløse", Antikrist til å utføre denne demoniske gjerning. Han er ikke kommet til syne ennå, men hans ånd er virksom og forbereder for hans komme. Biskop Bo Giertz sier om "lovløshetens hemmelighet": "I det uttrykket ligger både at disse kreftene virker på skjulte måter, også der man minst aner det, og at de er et 'mysterium'. Paulus bruker nettopp dette ordet. Vi står overfor noe uutgrunnelig, noe vi aldri helt kan fatte." (Fra «Forklaringer til Det nye testamente, tredje del.)

Derfor kan vi si at verden legger alt til rette for "den lovløse", Antikrist. Han skal ikke måtte kjempe seg fram, for folkeliv og samfunnsliv legger alt til rette for at han kan bli mottatt av sekulære mennesker.  Det legges til rette for "den lovløse", og han skal gå inn å fullføre sitt verk med å avskaffe alt som minner om Den treenige Gud og hans livslover for menneskelivet. Guds ord sier: "Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud." (2 Tess 2,4)

"Den lovløse", Antikrist kommer til å fullføre verket som er påbegynt ved hans ånd om både å løsrive seg fra og forkaste alle gudgitte lover og normer. Antikrist vil kreve tilbedelse av seg selv. De kristne som ikke vil tilbe ham, men tilbe Den treenige Gud, vil bli drept. (Åp 13,15)

Den Hellige Ånd vil åpenbare hemmeligheten for Guds barn

Guds barn forstår situasjonen og Den Hellige Ånd vil åpenbare hemmeligheten etter hvert som tida skrider fram, men sekulære mennesker vil bli bedradd av Satan, Antikrist og den falske profet som ved hjelp av løgn og lovløshet vil føre dem til fortapelsen. Dette skjer fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Følgelig sender Gud kraftige villfarelse så de tror løgnen og holder seg til lovløsheten.

Men Guds barn ønsker, til tross for forførelse, forfølgelser og lidelser, holde seg til sannheten, Jesus Kristus og gå salig ut av denne verden. Gud være takk!

Olav Hermod Kydland

søndag 13. juni 2021

Krigen i Gaza og Obadja profetien - Del 3 av 3.

Av Spikeren. 

Vi fortsetter i dag med tredje og siste del om Krigen i Gaza og Obadja profetien. Igjen anbefales det å få med seg Del 1 og Del 2 før man begynner på denne. Og med det hopper rett ned til Obadja vers 20 som lyder slik:

20 "De bortførte av denne hærstyrken av Israels barn skal ta kanaaneernes land i eie helt til Sarepta. De bortførte fra Jerusalem, som er i Sefarad, skal ta byene i Sør i eie."

Vers 20 er selve nøkkelen som viser oss hva som kommer til å skje etter hvert. Og når vi så hvordan Obadja bare i vers 19 har profetert 100 % rett i 3 av 4 påstander, og vi nå skimter oppfyllelsen av den fjerde, da er det liten grunn til å tvile på resten av det som Obadja forteller oss.

Som vi vet har Gaza og Israel vært i konflikt mange ganger, men det har liksom aldri ført fram til noe særlig. Det behøver det ikke gjøre denne gangen heller. Men når Israel får innover seg stadig mer avanserte raketter som rettes mot sykehus, skoler og sivile boligområder, da kan man ikke tillate dette lenger. Man kan ikke engang tillate at det finnes slike raketter i Gaza. Så noen må med andre ord ta kontroll over dette området i nær framtid.

Så leser vi i vers 20: "De bortførte av denne hærstyrken av Israels barn" - Dette er med andre ord de av Israels barn som ble kastet ut av Romerne i år 70 og utover, men som kom tilbake i 1948. Så de det her er snakk om er de som i dag bor i det moderne Israel. Disse skal altså "ta kanaaneernes land i eie helt til Sarepta". - La oss se litt nærmere på akkurat det:

Kanaaneerne bodde på en smal stripe langs vestkysten av Israel. Fra ca. midten av Israel og helt ned til Sinai. Dette er det røde området på illustrasjonsbildet vårt. Så for at Obadjas profeti skal oppfylles, må Israel ta, holde og annektere det som i dag kalles Gaza stripen. Dette skjedde faktisk tidligere, men i 2005 gav Ariel Sharon etter for politisk press og beordret at Israel skulle trekke seg ut og forlate Gaza, noe som også antydes i Sefanja 2,4 som sier "For Gaza skal bli forlatt" (KJV og den norske 1988 oversettelsen). I vers 5 nevnes dessuten kreterne som de såkalte "palestinerne" (filisterne) egentlig stammer fra. Les gjerne hele Sefanjas bok som kun består av 3 kapitler. Den er svært interessant i vår sammenheng.

Så leser vi i Obadja vers 20 at Israel skal ta kanaaneernes land i eie "helt til Sarepta". 

Sarepta var en fønikisk by ved Middelhavskysten mellom Tyrus og Sidon (se øverst i det brune feltet på illustrasjonsbildet vårt). Det var her profeten Elias var gjest hos enken som du kan lese om i 1 Kong. 17,9 f. og Luk. 4,26. To mil nord for Tyrus finnes det ennå gamle ruiner og graver på det tidligere Sareptas plass. En muhammedansk helgengrav som ligger der, sies å være Elias' grav. 

Så når Israel en dag tar kanaaneernes land i eie, som i praksis vil si fra Gaza stripen i sør og helt opp til Sarepta (som betyr at de tar sør Libanon), da er de nødt til å holde på dette området. 

Nå har det tidligere blitt gjort to forsøk på å ta sør Libanon, men begge gangene har Israel gitt området tilbake. Når så Hizbollah gjentar gang på gang at de vil utslette Israel, og i tillegg sier at de nå har enda mer avanserte raketter, da MÅ dette nødvendigvis stoppes en gang i fremtiden. Det kan være et bra tidspunkt å gjøre dette nå når det politiske presset er svakt.

Poenget som er viktig å merke seg her er at Israel må utvide grensene så langt nord som de aldri før har vært i moderbe tid, men ikke så langt nord som de vil komme til å være i tusenårsriket. Så dette vil være et slags mellomstadie, og det skal altså skje når Herrens dag er NÆR - som i praksis vil si FØR trengselstiden. Med andre ord må dette skje i ganske nær fremtid.

Så avslutter vers 20 med å si følgende: "De bortførte fra Jerusalem, som er i Sefarad, skal ta byene i Sør i eie."

"Sefarad" er et gammelt hebraisk navn på Spania. Så når det her snakkes om de bortførte fra Jerusalem "som er i Sefarad" (Spania), da er det romernes ødeleggelse av Jerusalem det siktes til, for under Nebukadnesar ble jødene bortført til Babylon. Spania, Tyskland og England var faktisk hovedsentre for bortviste jøder i mange generasjoner. Så på 1200 tallet begynte England å utvise jøder, og i 1492 da Columbus satte seil fra Sefarad (Spania) mot Amerika hadde jødene 3 muligheter: De kunne enten konvertere til katolismen, forlate landet, eller dø. Mange av den "konverterte" offisielt til katolismen, men majoriteten forlot landet. Israel vet hvem disse er, og noen av etterkommerne deres begynner nå å tenke på å dra tilbake til Israel, blant annet på grunn av det stadig voksende jødehatet både i USA og Europa. 

Vi må heller ikke glemme Jeremia 49 i denne sammenheng, som taler om hvordan kysten av Elam blir satt i brann. Elam og Persia danner til sammen det som nå heter Iran. Det er i det tidligere Elam vi i dag finner Irans Bushehr Nuclear Power Plant. Det vil altså oppstå en brann her som fører til at folket må flykte fra området. Dette kan høres ut som radioaktivitet. Videre fortelles det i Jer 49,36 "Det skal ikke være et eneste land hvor det ikke finnes folk som er drevet bort fra Elam." Etter at alt dette er ryddet opp i, vender folket tilbake og deretter sier Jer 49,38 "Jeg skal sette Min trone i Elam, og Jeg skal utrydde kongen og fyrstene derfra, sier Herren." Dette sikter kanskje til tusenårsriktet, men uansett vil Iran faktisk være et nokså bra sted når det skjer. For hvis både Hamas, Hizbollah og Iran er tatt hånd om og nøytralisert vil det meste av Midtøsten problemer være løst.

Det som forbinder disse tingene med Gaza er at folket der på et tidspunkt underkastet seg Hamas' styresett. Hamas betyr imidlertid en ting på arabisk og en annen til på hebraisk. Flere steder i det gamle testamentet blir ordet "Hamas" oversatt med ordet "vold". Vi skal se litt på 2 av disse stedene.

Det interessante her er at det virker som det er en folkegruppe som kalles "vold" (Hamas). De eksisterer i de siste tider, de er antisemittisk, de er anti-Israel, de vil angripe overalt, endog hellige steder som Tempelhøyden. Det ser ut for at de har sitt hovedkvarter i Gaza og de blir til slutt ødelagt av Herren.

I Amos 6,2-3 leser vi følgende: "Dra over til Kalne og se! Gå derfra til Hamat (Syria), den store! Gå så ned til Gat i Filisterland (Gaza stripen)! Er dere bedre enn disse rikene? Eller har dere et større land enn de? 3 Det er dere som fortrenger den onde dag, men som rykker voldssetet (Hamas) nær dere."

Det andre stedet vi skal nevne er Esekiel 7,7-11. Vi siterer imidlertid bare vers 7 og vers 11.

Vers 7 lyder slik: "Skjebnetimen kommer over deg som bor i landet! Tiden er kommet, dagen er nær! Forvirring rår, og ingen gledesrop lyder over fjell."

Igjen ser vi den samme ordlyden "dagen er nær", og hvis det er Herrens dag det siktes til, da er det altså snakk om perioden rett før Trengselstiden.

Så hopper vi rett ned til vers 11 som lyder slik: "Volden (Hamas) blir til en lovløshetens stav. Men det blir ingenting igjen av dem, ingenting av deres støyende flokk, ingenting av rikdommen deres, og det er ingen som sørger over dem."

Det vil med andre ord komme en tid rett før Herrens dag (den 7 årige trengselstiden) begynner - og det kan jo være 5, 10 eller 20 år fram i tid - vi vet ikke det med sikkerhet. Men det er altså FØR trengselstiden at Israel kommer tilbake. De som bor i lavlandet flykter til Jordan (Esaus fjell), mens andre flykter til Samaria og Filisterlandet hvor de oppretter henholdsvis Vestbanken og Gaza stripen. Men de bortførte av Israels hærstyrker tar hele kanaaneernes land i eie, fra Gaza stripen i sør og helt opp til Sarepta i nord. Og etter hvert trer Benjamin fram og tar Gilead i eie. Herrens dag nærmer seg med andre ord, så her gjelder det å være rede og ha øyne og ører åpne, særlig for det som nå skjer i Israel.

Kilden til denne serien er Ken Johnson's video "The Gaza Prophecy in Obadiah".

Helt til slutt legger vi til en video som jeg mottok på mail fra ProphecyWatchers samme kveld som jeg satte punktum for denne 3-delte serien som har gått over like mange uker, og jeg fikk nærmest hakeslepp da jeg så den. For denne videoen ikke bare bekrefter det vi har hatt for oss i Obadja profetien, men den forteller også om hva som kommer til å skje videre framover. Så her føler jeg at det faktisk er Gud selv som pusher på for å få fram et livsviktig budskap både til oss troende og til ikke-troende.

"For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, 
fredstanker og ikke ulykkestanker. 
Jeg vil gi dere fremtid og håp.
(Jer 29,11)


Spikeren

lørdag 12. juni 2021

Hvor i verden er fredelige kristne farlige?

Av Dan Odfjell. 
 
Eller motsatt, hvor er vi ikke fredelige? Jeg stiller spørsmålet til NRK som synes å foretrekke Islam for tiden samt den religionens anstrengelser i den vide verden. Ved å gi bort vår hellige Skjærtorsdag til ensidig ID feiring. Ryktene sier nemlig at Islam har som mål å gjøre seg hele verden underlagt. Og Norge er neppe noe unntak, eller vet NRK noe vi andre ikke vet? Vil NRK vennligst forklare oss hvorfor vår norske kultur, som opplagt er relativt mild (og velkjent ufarlig) ikke lenger skal opprettholdes? Hva kan den store verden lære lille oss annet enn eventuelt om allslags stridigheter og uærlighet. Burde vi ikke som sneglen trekke oss inn i vårt eget historisk, nasjonalt beskyttende skall. Logisk, hvorfor skal vi stikke hodet ut i den globalistiske jungel-pregede verden som representeres av den sterkestes makt? Har vi ikke nok med å beskytte oss selv nå, uten imperialistiske hensikter? Og hva angår «internasjonal godhet», kan vi enkelt utvise den hvor som helst hvor den er fortjent ad hoc. Uten stats-korrupsjon på auto-pilot.
 
La oss ta eksempelet Midtøsten hvor de kristne nedslaktes, et ubestridelig faktum. Hvem sympatiserer det statseide, det av det norske folkets betalte NRK, med? Eller er argumentet at NRK administrasjon tillater seg å tro på ingen religion i det hele tatt. Og at NRK derfor kynisk setter Kristendommen opp mot Islam for at de innbyrdes skal utslette hverandre? Det er i så fall så naivt at de neppe tør si det høyt. Men kanskje strategien er å jekke ned Den norske kirken? Det behøver de aldeles ikke. For den er allerede ned-jekket til det nær ugjenkjennelige, knapt uten troens kraft lenger, til annet enn egoistisk å være på lag med den til enhver tid gjeldende jordiske makten. Iallfall gjelder det våre dagens politiske biskoper. De er knapt verdig en stats makts besværelse lenger. Dessuten, noen må jo administrere verdiene i kirkebyggene. Dog, det trenger vi ikke, iallfall ikke så mange biskoper til. Da billigere med sekulære profesjonelle.
 
Nei, strategien til NRK synes rett og slett å være å skape et umenneskelig kaos og Norge til et nytt Sverige. Ikke ulikt strategien til presidenten som på fulgte Donald Trump. I et falskt håp om at ut av kaoset stiger en glitrende Soria Moria-sosialisme frem i sin ypperste prakt. På samme vis kanskje som NRK inntil nylig promoterte Venezuela som verdens modell-samfunn? Selvfølgelig ikke for å være spydig, men hvor i all verden har sosialismen noensinne vist seg vellykket og selvstendig bærekraftig? Men siden jeg ikke har påstått at alle sosialister eller kommunister stupide, hva er da alt deres strev for om ikke annet enn egen jordisk makt, koste hva det koste vil, inkludert sin egen etterslekts ydmykelse? Men er dette logisk, og hvor er så strategien til fordel for landets innbyggere, nåtid og fremtid? Kanskje ideologen Thor Gjermund Eriksen som har ansvaret (på våre vegne) for å drifte NRK best mulig, kan komme ut av skapet og fortelle oss folket (vi som er NRKs virkelige eiere) litt sannhet. Det skylder han oss, både kristne og ikke-kristne og uansett hva enn Erna Solberg tror på.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 11. juni 2021

NRK og Tina Bru bes slutte å banne

Olje- og Energiminister Tina Bru. Foto: NRK.
Av Geir C. Slettvik. 

En av toppsakene i media i pinsehelgen stod i grell kontrast til den kristne høytiden. Mediene bar bud om hvor ugudelig det norske samfunnet har blitt. Og ingen protesterer.  

Den svært kontroversielle MDG-politikeren Lan Marie Berg har vært utsatt for mange til dels grove hets på sosiale medier. Hennes ekstreme miljøpolitikk i hovedstaden har skaffet henne en stor gruppe motstandere, og de legger ikke fingrene imellom. 

Det gjorde heller ikke Tina Bru (H). Hun ville ta sin politikerkollega i forsvar, selv om de er fra vidt forskjellige partier. 

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det …. meg nok. Hold kjeft!», begynte Facebook-innlegget til Tina Bru.

Forsøk på å slå ned mobbere ved å kommunisere med djevelens språk fører bare galt avsted. Kort etter kom også statsministeren på banen med samme synspunkt. Naturligvis uten å banne, og uten noen kommentar til sin ministers stygge ordbruk.

Alle, også kristne kan komme med stygge tanker og ord når situasjonen byr seg. Vi er dessverre ikke bedre. Men banning i det offentlige ordskifte øker forferdelig, og derfor vil jeg ta det opp. Tina Bru uttalte seg som kollega på sin egen Facebook-side. Men hun er som kjent også olje- og energiminister, til og med 2. nestleder i Høyre. Da blir det godt synlig hvordan hun kommuniserer.

Hun bidrar til å forme profilen til partiet sitt. Gode Høyre har mistet mange av sine tidligere, verdikonservative velgere. Ikke uten grunn. Slike hendelser bidrar ikke til å få noen av dem tilbake.

Når politikerne publiserer meningene sine på sosiale medier, er som regel strategien deres å bli fanget opp av de tradisjonelle, store hovedstrømsmediene. De vet derfor godt at en kraftig uttalelse da vil fremstå enda sterkere. Fra en mindre målgruppe av følgere treffer de noen hundre tusen flere. I tillegg oppnår de å sette i gang en bred debatt og dermed når de ut til det ganske land.  

NRK bet selvfølgelig på. De brakte banne-budskapet som hovedoverskrift med fete bokstaver på sin nettside. Der i gården er banneord blitt en naturlig del av journalistikken. Etter mitt syn har NRK ingen hemninger. Først og fremst har de ansvar for egne produksjoner. Men på ulike måter fremmer de det normløse samfunnet.

En gang ble barn forledet til å synge en bannevise i NRK. En programleder harselerte med kristendommen og laget sin egen religion. Kringkastingsrådet skal ha mottatt 188 klager på bannesangen, en låt som visstnok var populær på det tidspunktet. Det er særlig skjerpende når det dreier seg om barn – som forledes til banning foran kamera. Jeg vil kalle det overgrep.

Et år kom det inn rekordmange klager på banning i NRK. I en debatt uttalte journalist og forfatter Mahmona Khan at det er vanskelig å si til barna at de ikke får lov til å banne når de ofte ser og hører det på TV. Personlig vil jeg ikke ha TV, men via PC og andre medier blir vi dessverre så altfor godt oppdatert.  

Etter min mening ivaretar ikke NRK sitt samfunnsoppdrag som en samlende allmennkringkaster, med slike åpenbare brudd på kristen lære og kristen kultur. 

Mange vil si at mediene bare avspeiler samfunnet. Ja, et samfunn som er avkristnet. I sosiale medier er det dessverre ikke annet å vente, men alle bærer ansvar for språkbruken sin. Jeg mener at særlig personer med lederposisjoner må unngå å banne. Enn så lenge er det ansett som dårlig språkbruk i brede lag av folket. Tradisjonelle medier har fortsatt en ansvarlig redaktør, som i mange aviser bør passe mye bedre på. 

Banning er ikke bare simpel ordbruk. Det er brudd på Guds hellige Lov og forbys oss i det 2. bud. Som kristne tror jeg at vi oftere og mer høylydt må protestere mot åpenbar forakt for den Hellige Gud og krenkelse av kristendommen. 

Tønsberg 9. juni 2021.
Geir C. Slettvik

torsdag 10. juni 2021

Kina og Russland truer frihet og demokrati

Jens Stoltenberg snakker med pressen etter et møte med
USAs president Joe Biden i Det hvite hus den 7. juni 2021.
Foto: Evan Vucci / AP / NTB.
Av Dan Odfjell. 

Ikke bare det, men hele globalisme-farsen, det tussede ensidige klima-hysteriet og vår frihet i den vestlige verden er truet. Hvor de superrike ødelegger for seg selv, rett og slett fordi «alle vi andre» ikke kan tillate denne snøballen å rulle seg større. Noe som om ikke lenge vil bli alminnelig akseptert, og motkreftene indikerer allerede en revolusjon i sikte. Den kan bli blodig. USA står nærmest for tur der de superrike ikke forstår sitt eget beste ved å misbruke sin makt politisk. 

I Document overskriften 9/6/21 bak betalingsmur «Beijing rykker stadig nærmere» ligger det en uttrykt redsel i luften. Norske medier har ikke villet omtale det nylige viktige «Welt am Sonntag» intervjuet med Nato-sjefen Stoltenberg. Det eneste kom fra NTB som begrenset det viktige hele til den tradisjonelle såkalte Russland trusselen, opplagt for ikke å omtale den mye større Kina-trusselen. Tyskerne fikk straks lese saken, men ikke norske borgere. Det er i seg selv høyst bemerkelsesverdig, at selv med en norsk Nato sjef tildekkes nordmenn fra full betimelig offentlige informasjon, presis slik Gro Harlem Brundtland instruerte riksmediene. Som Erna Solberg tydelig er kommet på lag med, trøste og bære oss. 

At Erna i bytte for laks-eksport har gjort avtale med Kina om ikke å kritisere eller motarbeide Kina internasjonalt kan da ikke binde norsk riksmedia, eller kan det? Da er det bra vi har noen frie medier som Resett og Document til å «sprenge» sensuren. Og ikke å forglemme Spikeren, vårt åndelige forsvar. Vi vet jo at et bud er gått ut fra Pontius Pilatus eller en tilsvarende norsk maktperson om at Sverige ikke må sann-rapporteres. For det ville være «uheldig» spesielt nå før høstens valg om folket, det store folket, forsto i hvilken retning vi bevisst og grovt uvitende skal drives til å stemme på egen og landets tilintetgjørelse. Ja, jeg direkte hater denne uforståelige ulogiske indoktrineringen til det motsatte av landets og folkets beste interesser. Har vi fått en nær Quisling regjering? Men for ikke å hat-arresteres skynder jeg meg å si at jeg ikke mente det.

Tilbake til overskriften, Nato holder toppmøte i Brussels neste uke hvor det er opplyst at en agenda kalt NATO 2030 skal lanseres for å svare på utfordringene for Atlanterhavs regionen hvor båndene opplagt må styrkes sikkerhetspolitisk. Tenk i den forbindelse på hvordan den europeiske hetsen mot Donald Trump har vært uberettiget og unødig skadelig. Jeg kunne omtalt dette i noen grad ytterligere, men med dette snarlige Nato møtet finner jeg det hensiktsmessig å avslutte her. Annet enn å si at vi lever i farlige tider uten skikkelig beredskap dessverre og uten kvalifisert mannskap på broen. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

onsdag 9. juni 2021

Går vi inn i et totalitært samfunn?

Av Amund Garfors.

En må jo ha lov til å undre seg over dette samfunnet, et samfunn som er under en stadig større og mer forvirrende og skremmende forandring. Ja, vi kan jo undre oss på dette økonomi-ødeleggende Kina-viruset? Og som jeg ser på som selve djevelens verk. Men der man likevel må være forsiktig med å være for konkret, selv om det ikke kan utelukkes. Ja, et virus for å skape kaos og forvirring i en verden som er blitt vanskelig å forstå. Og hvor det hele vil ende i en verden hvor globalismen synes å ha fått overtaket.

De som kjenner meg og har fulgt med meg i noen år, de vet at jeg har alltid advart mot om at multikulturalisme (hva nå egentlig det er) og globalisme dypest sett er totalitære ideologier. Det totalitære har alltid ligget der under overflata og vaket som en annen rovfisk. Men nå er det imidlertid helt åpent. Som jeg ser det, så er den vestlige verden på full fart inn i et totalitært mørke. Og dette skjer nå så skremmende fort. Jo, det har nemlig akselerert kraftig siden jeg begynte å rope varsko for noen tiår tilbake.  Ja, det har alltid vært slik, at man MÅ være våken. For skumle ting, de lurer alltid i et sivilisert samfunn. Men plutselig, så skjer det noe, oftest en bagatell i den store sammenhengen, og så tar det av...

Det som er vanskelig å fatte er hvordan så mange på den såkalte venstresiden, så raskt kunne bli til de grader fanatiske? Noe man best ser i deres fakta-resistens. De bare bestemmer seg for en sannhet, men som er løgn - og da er det komplett umulig å trenge gjennom med fakta. De vil ikke engang forstå at det er forskjell på faktum og en mening. Selv de politiske lederne våre er smittet. Det ser man best i klimasaken der det til og med er komplett umulig å nå gjennom med naturvitenskapelig fakta. For eksempel at vinden ikke blåser hele tiden, og derfor kan ikke en gang hundretusen vindturbiner fungere som stabil strømforsyning, selv ikke her i Ofoten, hvor kraftmafiaen planlegger hundrevis av slike ufyselige anlegg...

Ja, jeg frykter for disse unge, for barna som vokser opp, for denne fanatiske marxismen kombinert med islams inntog i kongeriket. Et inntog som synes å være oppskriften på en katastrofe av dimmensjoner som den vestlige verden aldri før har sett.

Mange husker vel hva den gamle avdøde veteranen i Ap kalte meg for, ja mørkemann eller "profeten fra Ankenes"? Men noen må alltid være profet, selv om ingen blir profet på sitt eget hjemsted. Men så mye kan jeg si; at jeg tror katastrofen er på vei, ja, men den kan stoppes! Eneste problemet er at det er feil folk ved roret! Så i stedet for å gi opp og resignere, så må all energi gå inn i for å  få de RIKTIGE folk til rors! Vi må aldri gi opp, samme hvor mørkt det ser ut. Og ved høstens valg er det kun TO PARTIER som vi kan stole på. Nemlig DEMOKRATENE OG PDK! Bruk stemmeseddelen på en klok måte september!

Ja, valget er ditt!

Ankenes 7, juni 2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland.

tirsdag 8. juni 2021

APs og riksmedienes skampletter

Av Dan Odfjell. 
 
Forleden 7/6/21 publiserte document.no mitt innlegg om Peder Jensen: «Arbeiderpartiets politiske håndverk på sitt verste?» En grusom maktens forfølgelses-historie for å påvise at ABB støttet seg til medsammensvorne. Selvfølgelig Høyre ekstremister. Men de fant ingen.. Derfor i deres forblindede raseri gikk de løs på stakkers uskyldige Peder Jensen. Fordi han sto lagelig til som kunnskapsrik, ærlig og velskrivende, en enslig svale. Dette hat-raseriet gjaldt alle som tillot seg å kritisere muslimsk innvandring og annet som seriøst gikk makten imot.
 
Denne råskapen synes i mellomtiden å ha smittet over på andre partier som har slått inn på innvandrings-forherligelse. Sågar enkelte av våre biskoper er selverklærte, nå bare litt kristne, og de underminerer kristendommen med sin påståtte nestekjærlighet overfor innvandrere. Mens deres egne kristne, uskyldige lam, av muslimene med overlegg drepes i Midtøsten og i Afrika. Ja, biskopene synes på linje med den nåværende historieløse utenriksministeren som, likt Ap, uforståelig opptrer partisk med terrororganisasjonen Hamas og gjennom FN og ellers. Og slik dessverre fremmes jødehat. Akkurat som ikke muslimene greier det helt alene.
 
Har selv biskopene mistet frykten for sin Gud og ingenting lært etter Hitler-regimets uhyggeligheter som ikke bare omfattet drap av 3 millioner jøder, men 2 millioner andre, mest regimemotstandere samt vanskapte barn. Hvilken grusom historie som viser hvordan verden er og igjen kan bli. At Norge står sammen med Kina i ensidig fordømmelse av Israel, og at vår utenriksminister kan falle så lavt som å argumentere «proporsjonalitet» (i en konflikt startet av tusenvis av raketter fra «palestinerne») fikk påpakning i dag via Document om Norges «egen uproporsjonalitet i Libya-angrepet» skammelig dobbeltmoral. Sjofelt det hele.
 
Vi vet om den unødige, skamløse statsminister-pakten med Kina om ikke å kritisere regimet i bytte med litt lakse-eksport. Men har vi også forpliktet oss til nå å støtte det troløse Kina i Sikkerhetsrådet? Hva slags dilettanter er det som har ansvaret for UD? Som jeg nylig beskrev som «Et ideologiske rottereir» hvor milliardene ukontrollert flyr nærmest i løse luften. Omsider er Riksrevisjonen kommet på banen med ramsalt kritikk av utbetalinger til Rød-Larsens selskap. Kritikk har vært gjort før, men preller av. Så jeg har foreslått løpende revisjon som eneste løsning. For ellers får rottereiret tid og anledning til fusk og tildekning.
 
Det ovenstående er med på å forklare min forakt for Ap. Men også nå min forakt for Høyre med sitt nåværende mannskap. Begge partiene må skikkelig straffes til høsten valg. De to står sammen rygg til rygg i spørsmålet om EU, et falleferdig skrøpelig udemokratisk byggverk for oligarker. Men mye tyder på at det faller i knas og, at nasjonalstatene da fremstår på ny. Brexit viste veien, de så på EU som et nytt udemokratisk Stor-Tyskland. Selv Frankrike synes å ha fått øynene opp. Men har nok med seg selv for tiden, opp mot intern uregjerlighet grunnet utålmodige islamister. Hvilken katastrofe vi bevitner i dagens Europa.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant mandag 7. juni 2021

Nei til homofilt samliv

Av Olav H. Kydland & Eivind Gjerde. 

Dagen har i det siste skrevet om professor Terje Hegertun og hans nye bok kalt «Det trofaste samliv» hvor han åpner på visse betingelser for homofilt samliv. Både ved intervju, innlegg og bokmelding har vi fått et bestemt inntrykk av saken.

La oss innledningsvis bekjenne at vi er svært skuffet over at en pinsevenn kan støtte og gå inn for  homofilt samliv på visse betingelser. Bibelen er jo helt klar på at homofilt samliv er brudd med Guds ord (3 Mos 18,22; Rom 1,27; 1 Kor 6,9-10; Gal 5,21, 6,7 Ef 5,5; 1 Tim 1,9-10).

Vi er takknemlige for Dagens lederartikkel av 25. mai «Et teologisk haveri» hvor det tas et klart bibelsk standpunkt i saken, og hvor en påpeker konsekvensene av dette «nye» synet blant de frikirkelige. 

Selv om Hegertun i respekt for den kristne tradisjonen fastholder det heterofile ekteskapets særstilling, så legger han «det trofaste samliv til grunn i møte med homofile par som vil leve etter de samme troskapsidealene.»

Videre sier han: «De homofile som idag bekjenner troen på Kristus og er disipler av Jesus er ikke tegnkandidater på en hedensk livsførsel, men et kristent liv.» (D. 26.05.2021). Med andre ord: Homofile som lever i et trofast samliv, lever et kristent liv, hevder Hegertun. Men dette er ikke i samsvar med Guds ord.For eksempel sier  3 Mos 18,22  at du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. For det er "avskyelig". Altså må vi forstå at dette er et generelt forbud mot homofilt samliv.

1 Kor 6,9-10 sier at syndere blant andre, de som lever i homofile forhold, skal ikke arve Guds rike.

Guds ord sier om disse som før levde i disse synder: «Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.» (1 Kor 6,11). Følgelig må de som lever i et homofilt samliv, omvende seg, bekjenne sin synd og ta imot frelsen i Jesus Kristus. For ingen som lever i homofile forhold, lever et kristent liv.

Saken er den at Hegertun setter Guds bud til sides på dette området.  Det han vil tillate, kaller Bibelen utukt.  For bare det monogame ekteskap mellom én mann og én kvinne, er i samsvar med Bibelens lære.

Den amerikanske professor Robert A. J. Gagnon sier at uansett hvilke bekjennelse troende framsetter for å hevde at de er under Gud og Kristi herredømme, hvis  de fortsetter med en 'syndfull oppførsel, da er de syndens slaver, og ikke Guds slaver (tjenere). ("The Bible and Homosexual Practice»)

Hergertun avslører at han drømmer "om at alle i framtida skal kunne leve gode liv med dem de elsker." Det er i tråd med både kristen etikk og god skrifttolkning, hevder han. Men dette er verken god etikk eller holdbar skrifttolkning. Dessuten ser han fullstendig bort fra barneperspektivet. Gud sa nemlig til de to første menneskene at de skulle være fruktbare, bli mange og fylle jorden. Hvordan kan homofile par oppfylle dette?

Aksel Valen-Sendstad kan lære oss noe om konsekvensene av å tilsidesette Guds lov. Han sier  at opprøret mot Guds lov fører samtidig med seg en fornektelse av evangeliet og Guds kjærlighetsgjerning mot oss i Jesus Kristus. For når det Guds ord sier er synd, fornektes da fornekter en samtidig nødvendigheten og alvoret i at Guds Sønn, Jesus Kristus, måtte komme og betydningen av hans soningsdød.

Videre sier han: ”Når Guds Ord for eksempel sier at menn som ligger med menn, kvinner som ligger med kvinner, slike som driver hor, utukt og slikt som er mot naturen, ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9), og man fornekter dette Ords sannhet og alvor, da har man samtidig fornektet det dette Ord sier om hvorfor Jesus måtte komme og nødvendigheten av hans soningsdød. Om man så likevel taler om evangeliet, så er det i en annen betydning enn den Guds Ord forstår med det. De hyrder og andre som mot Guds Ord legitimerer slikt, står ansvarlige for Gud ikke bare for seg selv, men også for dem de har forført.” (Fra boka ”Gud har åpenbart seg”)

Avslutningsvis vil vi uttale at vi tar fullstendig avstand for Hegertuns ubibelske lære som bryter med Skriften, bekjennelsen og den kristne kirkes lære gjennom tidene.

Når Guds ord sier at de som lever i homofile samliv ikke skal arve Guds rike, da bør professoren bøye seg for det og ikke være med på å forføre noen til en evig fortapelse.

Olav H. Kydland, cand.theol.
Eivind Gjerde, cand.theol.

søndag 6. juni 2021

Krigen i Gaza og Obadja profetien - Del 2 av 3.

Av Spikeren. 

Vi fortsetter her med Del 2 av kronikken om Krigen i Gaza og Obadja profetien. Hvis du ikke allerede har fått med deg Del 1, anbefales det at du leser den før du begynner på denne. Dermed fortsetter vi der vi slapp og hopper rett ned til vers 18 i Obadja. Det lyder slik:

18 "Jakobs hus skal være en ild og Josefs hus en flamme. Men Esaus hus skal bli til halm. De skal sette dem i brann og fortære dem, og det blir ingen som overlever av Esaus hus, for Herren har talt."

Som vi var inne på i Del 1, mener mange at Esaus hus (Edom) forlengst er utslettet slik at denne profetien ikke gjelder lenger. Nå stemmer det at Esaus hus ikke er mer i dag, men edomittene var faktisk idumeere. Dette kan du lese litt mer om her Idumea

Så når jødene ble kastet ut fra Israel i år 135 ved Bar Kokhba opptøyene, da startet en 1860 år lang utvisning slik at landet ble stående så og si folketomt. Det førte til at restene av edomittene / idumeerne kom inn i området. I dag kaller man disse for "palestinere". Idumeerne er imidlertid folk som hevder seg å være "palestinere", men som egentlig kommer fra Libanon, Syria og nærliggende områder. Ettersom tiden gikk blandet disse seg med de få gjenværende i landet, og i dag tenker de seg at landet er deres, akkurat som Esau gjorde i sin tid.

Vers 18 slutter med å si: "De skal sette dem i brann og fortære dem, og det blir ingen som overlever av Esaus hus, for Herren har talt". Dette skal vi gå ganske dypt inn i og jeg tror det kommer til å bli interessant. Nøkkelversene som vi da skal fokusere på er vers 19 og 20.

Vers 19 sier følgende: "De som bor i Sør, skal ta Esaus fjell i eie, og de som bor i Lavlandet, skal ta Filisterlandet i eie. De skal ta Efraims land og Samarias land i eie. Benjamin skal ta Gilead i eie."

Mange lærer at første del av vers 19 ble oppfylt i 1948. La oss derfor starte med en liten oversikt av det vi allerede har lært:

I vers 15, 16, 17 og 18 lærer vi at hedningene rådet over landet og utførte hedenske ritualer på Tempelhøyden. Så kommer Jakob (Israel) tilbake, blir som en ild og ordner etterhvert opp i problemet. Men Jakob (Israel) gir etter for det politiske presset slik at problemet vender tilbake.

Planen i 1948 var først at det skulle dannes en nasjon som utgjorde hele det gamle Israel. Men så fant man på at det skulle dannes en 2-stats løsning som delte landet ved Jordan elven, med Israel på den ene siden og det som nå skulle kalles Trans-Jordan på den andre. Altså en jødisk og en arabisk side. Så blir det krig mens man fortsetter å snakke om en 2-stats løsning, men nå har vi plutselig fått Jordan, Vestbanken, Gaza-stripen og Israel, slik at det blir en 4-stats løsning. Likevel vil man fortsatt dele Israel og lage en 2-stats løsning, og slik er situasjonen pr. i dag.

Israel ble altså en nasjon igjen i 1948, men hva skjedde? De menneskene som allerede var der fikk beskjed av de omkringliggende landene at de måtte flykte, for vi vil gå inn og utslette jødene, så kan dere komme hjem igjen når jobben er gjort. Befolkningen gjorde som de fikk beskjed om og flyktet, men mot alle odds var det jødene som vant krigen, slik at de som hadde flyktet ikke hadde noe hjem å vende tilbake til.

Disse fordrevne menneskene havner så på tre områder: Den første gruppen i sør går til "Esaus fjell", som er Jordan. Den andre gruppen går til "Filisterlandet". Det vi vet om Filisterlandet kan vi bl.a. lese om i Dommerne 13,14 og 15. Det var i dette området Samson holdt til. Han som etter Guds befaling skulle frelse Israel fra filisternes hånd. Det er Filisterlandet (Philistine) konseptet "Palestina" har sin opprinnelse fra. Så de som går til Filisterlandet, havner altså på det som i dag kalles for Gaza stripen. En tredje gruppe går til "Efraims land", som i dag blir kalt for Vestbanken. 

Samson var for øvrig en av de mange Kristus-skikkelsene som vi finner i GT. Fortellingen om Samson finner vi i Dommerne 13 og utover. Hans mor hadde lenge vært ufruktbar da Herrens engel åpenbarte seg for henne og forkynte at hun skulle føde en sønn som alt fra mors liv skulle være nasiréer og som skulle frelse Israel fra filistrenes hånd. Som ytre tegn på at han var helliget til Herren, skulle han bære langt hår. Da han vokste opp, viste han seg å eie stor gløgghet og dels overmenneskelig styrke. Ved hjelp av disse tilføyde han sitt folks undertrykkere den ene refselsen etter den andre. Til slutt fikk likevel filisterkvinnen Dalila lokket ut av ham hemmeligheten til hans overmenneskelige styrke. Hun lot håret hans skjære av mens han sov, og overlot ham siden vergeløs i filistrenes hånd. Disse stakk hans øyne ut, bandt ham med kobberlenker og førte ham til Gasa (filisternes viktigste by) hvor han måtte male korn i fengslet. Men håret som var klippet av, vokste til igjen. Da filistrene ved en stor offerfest i sitt avgudstempel lot Samson hente fra fengslet for å drive gjøn med ham, lot han seg stille mellom to søyler som huset hvilte på. Så ropte han til Herren om kraft, rykket søylene overende og begrov seg selv sammen med sine fiender under ruinene. Et flott bilde på hvordan Kristus ofret seg selv for at vi skulle bli fri. 

- Men tilbake til Obadja profetien:

Så etter 1948 var der altså en gruppe mennesker som fordelte seg ut til 3 forskjellige områder. En gruppe gikk til Filisterlandet hvor de opprettet Gaza stripen, en annen til Efraims land hvor de opprettet Vestbanken, og en tredje gruppe til Esaus fjell som ligger i Jordan. Det er nøyaktig slik vi leser i Obadja 19 som ble skrevet for ca. 2500 år siden. 

Helt til slutt står det i vers 19: "Benjamin skal ta Gilead i eie". Dette har ennå ikke skjedd. Nå har man ikke funnet Benjamins stamme enda, men det historiske Gilead ligger like ved Golan høyden (Syria). Vi har en rekke detaljerte profetier som forteller hva som vil komme til å skje med Syria og Israel i tidsrommet mellom Israels gjenopprettelse i 1948 og Jesu andre gjenkomst, men det er et helt annet sett med profetier som vi ikke skal komme inn på her.

Jeg ser at dette begynner å bli litt langt etter hvert, så jeg tror vi avslutter her og fortsetter med de to siste versene i Del 3.

Spikeren

lørdag 5. juni 2021

NRK skal informere, ikke misjonere

Foto: / NRK / Erik Fosheim Brandsborg.
Av Kirkehøyden. 

Den antikristne avisen Vårt Land (vl.no) fortsetter sin kamp mot kristendommen og allierer seg mer enn gjerne med hedningene i HEF, denne gang under tittelen "NRK skal informere, ikke misjonere". 

Det som begeistrer HEF og sikkert Vårt Land redaksjonen, er at rett rundt fastens slutt henretter Taliban 85 muslimske barn og mange flere skadet for å hindre at jentene får utdannelse. 

Dette burde NRK og Vårt Land ha informert om, men de ville heller gjøre propaganda jobben for HAMAS, og forlot Kabul uten å fortelle om familiene som ble rammet. Og fra HEF ikke et kvekk, muslimer er deres allierte for bekjempe oss kristne.

Helt fra muslimer strømmet til landet omfavnet dere "humanister" denne barbariske ideologien/ fascismen, som Vårt Land. For å bekjempe oss kristne og vår rettmessige utfoldelse, for å bli kvitt skolegudstjenesten og vår kristne kulturarv. Det er under advent HEF medlemmer  lever.

Alt vi har kjært skulle vi gi opp for nå var Norge multikulturelt, sa Brun Pedersen, den egentlige sjefen. Muslimer skulle ikke gi opp kjønnslemlestelse, tvangsgifte, og dere "humanister" har ikke problemer med at de sender ungene til tortur skoler i utlandet. Bare dere kunne bli kvitt morgenandakten, vil alt bli bra. Hva med å slå av?

Brun Pedersen fortalte at hans største sorg av at ikke kristendommen var blitt gjort ulovlig for lenge siden, som den var kriminalisert i DDR, forbildet til dere SVere. Han sendte endog ut dekreter om hvilke sanger vi kristne kunne synge i julen. "Glade Jul" nei, "Rudolf er rød på nesen" OK. Latterlige er dere.

Men dette liker dere "humanister" at muslimer omtaler oss kristne og jøder som aper og griser og at de skal i siste instans henrette oss, som de henretter egne pike barn som vil ha utdannelse. "No problem" for norske "humanister".

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Kirkehøyden

fredag 4. juni 2021

America’s Frontline Doctors Sue the Federal Government


America’s Frontline Doctors Sue the Federal Government to Prevent Forcing Experimental COVID Vaccines on US Children. 

The courageous group of doctors, America’s Frontline Doctors, are suing the US Federal government for pushing COVID vaccines.

We’ve reported on this group before, once when they encouraged America’s airlines to remain free and not put COVID requirements on their passengers: America’s Frontline Doctors Call on the Government and the Commercial Airline Industry to Abandon Requiring COVID-19 Vaccines.


Below is a pdf from America’s Frontline Doctors currently found on their site discussing – 

TEN MEDICAL FACTS REGARDING THE COVID-19 EXPERIMENTAL VACCINES:

1. They are not acting like vaccines, according to the common definition of a vaccine.
The investigational COVID-19 vaccines were granted emergency use based upon reducingsymptoms only and not based upon preventing transmission of SARS CoV2.
 
Once the trials arecompleted, Moderna October 27, 2022 and Pfizer January 31, 2023, the data will be analyzed andat that time it may be possible to know if either or both vaccine candidates reduce viral transmission.There has never been a situation where a vaccine candidate was rolled out to millions of healthy people under such a bizarre set of facts.

2. The experimental vaccine only lessens symptoms.
The effective rates reported of 90% or above, refer to minimizing the symptoms of COVID-19, notimmunizing you against the SARS CoV-2 virus. That is why the CDC is still recommending wearing the mask after you take the experimental “vaccine.” You are still at risk of getting the virus. It is similar to taking Tylenol to reduce the pain of a headache not a cure or avoiding of theheadache.

3. You do not need to be vaccinated if you have already contracted COVID-19.
Typically people who catch an illness develop natural, life-long immunity and there is no reason tothink SARS-CoV-2 is different in this regard. Persons who already had COVID were excludedfrom the initial trials (which is strange given that now recommend it to people who already had theillness.) There is evidence the covid vaccine might actually be more dangerous for persons whohave already had the illness in that they seem to develop an exaggerated reaction to the vaccine.

4. The experimental vaccine uses new technology never before used in a vaccine.
All current and past vaccines use antigens, something the body detects as foreign to us. In totalcontrast, some of the COVID-19 vaccines use modified RNA to program our cells to make anantigen. Then, after our cells make the antigen, our immune system fights against it.For the first time, the immune system is trying to attack something our bodies have made. Will the body consider it “self” or “foreign?” This needs to be studied dispassionately and carefully beforedispensing to millions of healthy people worldwide. We know autoimmune disease will occur as italways does in some percentage of standard vaccines. But we are concerned it will be in muchhigher percentages with this new technology.Understand, you are agreeing to be in a medical study when you take any of the COVID-19 vaccines.

5. The “vaccine” may make you sicker than if you hadn't taken it, especially the elderly.
The vaccine may cause a paradoxical reaction, called ADE Antibody-Dependent Enhancement. These enhanced antibodies are extremely dangerous to people as they actually help the virus getinto the cell! If the vaccinated person with ADE is later exposed to the virus, they will have a much more serious reaction than if they hadn’t taken the vaccine. Studies show that the elderly may be more prone to ADE.The previous unsuccessful attempts to create a vaccine against SARS-CoV1, MERS-CoV andRSV, all coronaviruses, all failed due to this antibody-dependent enhancement, or ADE.

6. Inflammation at the placenta of pregnant women who receive the vaccine have beenreported. Caution if you desire future pregnancies.
The “vaccine” is designed to create antibodies to attack the viral s-protein. That protein is verysimilar genetically to the proteins made by the placenta. Some reported cases of inflammation have been made.We urge extreme caution for those of you that desire future pregnancies. This reaction could affectfuture childbearing. We just do not know.

7. There are effective, safe, affordable prevention and treatment medications for COVID-19.
During the pandemic, well over 250 studies have shown that hydroxychloroquine or ivermectin isa safe effective affordable medication to prevent and treat COVID-19. Additional supplementsincluding Vitamin D, Vitamin C, Zinc and Quercetin have all been found to beneficial in thetreatment of COVID-19.For the cost of over-the-counter supplements, and a generic medication, usually less than $25, themajority of people can be treated. We know it makes much more sense to take medications thathave been used billions of times across the world, that have been FDA approved for decades withunimpeachable safety record, than to try an experimental new technology.The non-Western world uses hydroxychloroquine liberally and enjoy 1% of the COVID-19 deathrate of Western nations.

8. Deaths due to COVID-19 simply do not justify the use of any “experimental vaccine.”
We now know the death rate for COVID-19 in all ages in the US. According to the CDC, the chanceof surviving SARS-CoV-2 without any treatment at all: age 0-19 (99.997%) 20-50 (99.98%) 50-69(99.5%) and >age 70 (95%.) 80% of deaths are over the age of 70 with an average of 2.6 otherserious medical conditions. Only 6% of deaths occur in persons without known serious problems.The average age of death of a COVID-19 patient exceeds the average national life expectancy.Thus, most of the reported COVID-19 deaths died with COVID-19 not from it.The death rate is very low for most people, similar to the seasonal flu. Would you be willing to takean experimental medication that reduced symptoms only for the flu? We should focus on the high-risk groups for deaths from COVID-19, those 70 years or older with multiple diseases.

9. The known risks of vaccines can be serious.
Vaccines currently available have reported known risks including neurological diseases such as transverse myelitis, Bells’ Palsy, multiple sclerosis, autism, and Guillain -Barre. These have already been reported with the new COVID-19 “vaccines.” The FDA limited the Phase 3 trials and shortened the traditional trial periods and now, the entire world’s citizens are the subjects of the study.We are administering the vaccine to people at low or exceedingly low risk of death. These risksneed to be known and weighed before someone decides to take the vaccine.

10. The experimental vaccines should be compared to other therapeutic medications toaccurately determine their risk vs benefit.
Whenever you take any medication, ask yourself, is the risk of taking this medication worth the benefit? If the “vaccine” can only less en symptoms, it should be compared to other medicationsthat do the same, like Tylenol or hydroxychloroquine.The latter two win the risk vs benefit comparison hands down.

torsdag 3. juni 2021

Police harass celebrators on Independence Day... Due to Covid

Av Thomas Hegge. 

Jeg har laget denne videoen om hvordan politiet forsøkte å trampe ned på 17. mai-toget i Oslo i år. Videoen er laget av meg, og navnet mitt kan godt brukes.

Denne videoen er på engelsk, selv om jeg er nordmann. Årsaken er å informere andre frihetskjempere over hele verden om hvordan situasjonen er i Norge.


Gud være med oss fremover nå, og takk for det dere gjør.

Mvh
Thomas Hegge


onsdag 2. juni 2021

Jerusalems mur

Av Hans Erik Nissen. 
Innsendt av Olav Hermod Kydland. 

"De som er blitt befridd fra fangenskapet og nå bor der i landskapet, er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er nedrevet og portene er oppbrent."  Neh 1,3

Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære. Det skyldes først og fremst bibelkritikken.

I Paradis spurte Satan: "Har Gud virkelig sagt?" Det samme spørsmål stiller han også i dag gjennom noen av tjenerne i menigheten. Det er de glupske ulvene som Paulus taler om. De vil ikke spare flokken. Fra vår egen midte kommer de som går på rov.

Mange av dem som kaller seg selv kristne, setter spørsmålstegn ved Guds ord. De mener at vi ikke fullt ut kan regne med alt det sier. Denne grunnholdningen er farlig. Den gjør den enkelte til dommer over Guds ord.

Mange i menigheten er mer avhengig av hva flertallet tenker og sier, enn av Ordets klare tale. Det er så mye som er tidsbestemt, sier man. Man taler om motsigelser og feil. Resultatet blir at vi sitter igjen med en bibel som er tappet for autoritet og myndighet.

Den vernende muren for Guds folk er også blitt nedrevet av den skjulte bibelkritikken. Man fastholder det riktige synet på Guds ord, men man retter seg ikke etter det. Hver gang samvittigheten rører på seg, beroliger man seg selv med sitt bibelsyn.

En levende kristen tror Gud på hans ord og lever etter det. Daglig lider han nederlag. Daglig må han motta nåde på nytt igjen.

Og han opphøyer seg ikke over Guds folk i dets store åndelige nød. Nei, som Nehemja gjør han seg til ett med folket og bærer det fram for Gud i bønn.

Gud har gjort under før. Det kan skje igjen. Ørkenen kan atter blomstre som en hage. Guds ord kan bli vårt vern. Hans navn skal igjen bli trodd. Hans vilje kan bli fulgt. Herre, la det skje i din nåde.

Hans Erik Nissen

tirsdag 1. juni 2021

Respekt for hva?

Av Kirkehøyden. 

Den antikristne avisen Vårt Land er fra seg av begeistring fordi det er flere tegn på at det frikirkelige landskapet kan være i endring.


Terje Hegertuns ferske bok om «det trofaste samlivet» fortjener å bli tatt på alvor og bli møtt med respekt – både av dem som er enig med ham og dem som ikke er det, skriver avisen.

- Mens man før sto sammen mot liberal teologi og storsamfunnet, er ekteskapssynet i ferd med å bli et tydeligere internt stridstema i frikirkelige miljøer. Da er det avgjørende at denne samtalen skjer uten harde, ukjærlige ord, uten unødig splittelse, og uten stigmatisering av sårbare grupper, skriver sjefsredaktør Bjørn Bore.

Det burde ikke være noe problem, det står lange køer klar til hylle ham med grenseløs respekt, ja som Vårt Land og tidligere DGB redaktør - heie på ham. 

Hva dette dreier seg om er; et av så mange angrep på frikirkene, oss troende kristne, fra et avkristnet Vårt Land, "kirken," med flere, innkludert et helt avkristnet Menighets Fakultet. 

Frikirkene skal nå angripes, med støtte fra presse og fra en hedensk stat. Det er angrep mot oss kristne, som ikke tar blikket bort fra Guds Ord, som forblir klinkende klart. Det kan ikke trumfes av snusfornuft og menneskelig "nestekjærlighet." 

Homofile skal avstå fra sex iht Guds egne ord, og det gjelder også promiskuøse heterofile. For ingen er syndfrie, vi er alle syndere, for dette instinktet er sterk - "what else news?" 

Noen krever særbehandling via synds opphevelse. Det blir særlig  ille når menigheter faktisk oppfordrer til synd, jeg kaller det "anything goes teologien." Hvor kirken også støtter folkemord på det ufødte liv, så barna ikke kan komme til Jesus.

Et skikkelig grepa kvinnfolk i Nord Norge sa at hun ikke ville vise seg i kirken før homoflagget var fjernet fra inngangen. Homofile og alle andre syndere har alltid vært velkommen i en sann kirke. Det er jo hele poenget.

Det som overrasker er at ingen snakker om muslimer, som henretter homofile, drukner dem i bur, kaster dem utfor høye bygninger, og tror noen de vil miste trosstøtten for å nekte å innføre homoekteskap?  

Om jeg tilhørte en menighet, som bare startet med "dialog" om tema, skulle jeg som Elvis ha "left the building."  Om dette fortsetter sier min kristne venn, bibel mentor og jeg: "Vi skal danne en tomanns menighet," som vi har vært i flere år, i disse ulvetider.

Kirkehøyden