NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 30. april 2018

Støre på Dagsnytt radio kl. 17.00 den 27.04.2018

Av Norvald Aasen.

Til Herr Jonas Gahr Støre, AP.

Eg høyrde deg på dagsnyttsending i radio den 27.04. 2018 kl. 17.00, vedrørande innvandringspolitikken.

Du seier at AP er for ein streng men rettferdig innvandringspolitikk. Eg spør: Trur du at vi ute i folkedjupet ikkje har fått med oss noko av det de driv i politikken? Den fyrste som svikta med omsyn til den framande innvandringa var dåverande kommunalminister Odvar Nordli, AP.

Seinare har det gått slag i slag. Minner om stortingsmelding nr. 74 frå 1979, også omtala i Hegnar online. Så kom Fru Brundtland inn som statsminister i 1986 og tok vekk dei sperrene som kunne halde kontroll med framandgjeringa og avhendinga av Noreg. Eg minnest også tidlegare kommunalminister frå AP, Kjell Borgen, som omfavna innvandringsprofittørane og garanterte dei at "det skal ikkje stå på pengar" i høve til innvandringa.

Frå AP har innvandringspolitikken vorte førd slik forsvarspolitikken var førd i mellomkrigstida, Det brotne gevær sin politikk. Dette fører til okkupasjon, kort og greit! Og det er nok også dykkar plan!

Du seier at det er under Frp-regjeringar at innvandringspolitikken har vore ute av kontroll og tek fram året 2015 som skandaleåret. Kven var det som talfesta å motta 10000 syrarar til Noreg i staden for å hjelpe dei i nærmaste trygge område inn til dei kunne dra heim og bygge opp att landet sitt? Med kvar asylsøkjar eller innvandrar kjem det i tillegg ukjende tal gjennom familiegjenforiening.

Vi har kunne lese i media at innvandringa var rekordstor under dei to Stoltenberg regjeringane frå 2005 til 2013. I slike regjeringar sat du, Jonas Gahr Støre!

Dei freistnadane på innstraminga i denne sjølvutslettande politikken som Frp har prøvd å innføre har AP og deira allierte svært ofte galant sabotert og stemt ned. Derfor var det også viktig for AP-alliansen å få fjerna Sylvi Listhaug som den handlekratige statsråd som ho var.

Kva krefter og miljø denne alliansen dykkar har knytt venskapsband med viste det skammelege gate måleriet som vart laga i Bergen, og spreidd for all verda, der Listhaug hang naken på ein kross til spott og spe.

Så er spørsmålet: Streng og rettferdig asyl-/ og innvandringspolitikk, kven for? Den er laga streng mot oss som vil uttrykke vår motstand mot ein innvandringspolitikk som vil gjere eit gamalt folkeferd, nordmenn, til ein minoritet i eige land. Eit av verkemidla her er den såkalla Diskrimineringslova!

Og rettferdig? Er det rettferd for eit folk å sjå at det som vi har kalla vårt eige gjennom uminnelege tider, og som våre tidlegare slekter har slitt for gjennom ofte tronge kår, no vert kravd at vi skal overlate til farande folk? Men det er vel framande erobrarar og inntrengarar du og din allianse er opptekne å skape "rettferd" for?

Dine ord, Støre, vert etter mitt syn stadig mindre verd for ein nasjon som kjempar mot eliten, dykk, for å overleve.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen      
(Ope brev til ulike nettstadar.)

søndag 29. april 2018

Hvorfor larmer hedningene?

Forord av Spikeren.

På fredag minnet Snappe oss om Salme 2 som beskriver hvordan hedningene konspirerer mot Gud. I tillegg minnet Snappe oss om hvilke forhold som rådet i Sodoma ved å sitere den første setningen i 1Mos 19,9 "Men de ropte: "Vekk med deg! Her kommer denne fremmedkaren og vil bo hos oss, og så vil han opptre som dommer!"

Ser vi de samme forholdene i vårt samfunn idag? Jeg vil si ja! For når vi ser at både biskoper, prester, politikere og folk flest sier "Vekk med deg!" til alt som har med Bibel, Kristendom og Jesus å gjøre, da vil jeg si at vi har fått sodomittiske tilstander i landet vårt.

Dagens andakt er hentet fra Fredrik Wisløff's bibelkommentarverk om Det Gamle Testamentet, og idag har jeg valgt å referere det som han skriver om nettopp Salme 2. Det blir kanskje en litt lang andakt, men jeg vil anbefale alle om å lese den, for dette er interessant stoff med tanke på den tiden som vi nå lever i.

Spikeren. 

Fredrik Wisløff's bibelkommentar til Salme 2.

Salme 2,1-3: "Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!"

Salmisten innfører straks Guds rikes fiender, for deretter å la dem selv tale. De "larmer", de "grunner" på sine onde råd, de "reiser seg", de "rådslår". Den store hedningeverden som ellers ligger i bitter innbyrdes strid har samlet seg til kamp mot Guds rike. Som ledere for opprøret står "jordens konger" og "fyrstene". Disse makthavere ser sin stilling truet. Larmen og rådslagningen er dels et vitnesbyrd om at deres sinn og hat er satt i sterk bevegelse og dels om at de er rådville og forgjeves søker det middel som kan ramme deres fiende. Midt i sitt frådende hat føler de seg hjelpeløse.

Fienden er "Herren og hans salvede". Med "den salvede" kunne det i og for seg tenkes på en jordisk konge, t. eks. David selv. Men salmens øvrige innhold forbyr denne antagelse. Vers 7 taler om "den som Herren har født i dag". Og vers 12 nevner "sønnen". Hele salmens innhold har et avgjort messiansk preg, og det er derfor det eneste naturlige å forstå "den salvede" som Messias. Ap. gj 13, 33 og Hebr. 1, 5 anvender da også salme 2 på Kristus. - Det er således mot Gud Herren selv og hans sønn, den salvede Messias jordens konger er gått til kamp.

I vers 3 nevnes summen av hedningenes rådslagning: "La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss." De føler Herrens lov som en tyngsel, - en tvang. Gud Herren vil underlegge seg alt. Hans vilje må både folkene og kongene lyde. Men derved må deres egne onde planer og forehavender settes til side og gjøres til intet og Guds lov settes opp som eneste rettesnor for livet. Men dette føler verdensfolkene som en uutholdelig tvang. Det er som Gud vil legge på dem bånd og rep og tvinge dem som man underkuer et trekkdyr. Og det vil de ikke. De vil sprenge båndene, kaste repene av seg, frigjøre seg fra Guds makt og forkaste hans lov og vilje. De vil være fri og leve fritt. Derfor går de til opprør mot Gud.

Undrende spør salmisten: "hvorfor?" Er da virkelig Herrens rep så tungt? Og den "frihet" de streber etter så attråverdig? Og "hvorfor larmer og grunner de så?" Forstår de ikke at all deres larm er "fåfengt". Hva kan vel de utrette mot den allmektige Gud?

Salme 2,4-6: "Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem: Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg."

I disse vers fortelles hvordan Gud forholder seg til menneskenes opprør. Høyt hevet over folkenes larm sitter Gud. "Han som troner i himmelen ler." Hva kan et lite menneskekryp utrette mot ham den Allmektige? De kan kalle seg konger og fyrster og regne seg blant verdens mektigste; de formår dog intet mot ham. At "Gud ler" er et menneskelig uttrykk for Guds uforstyrrede ro. "Herren spotter dem." De er å likne med maur som truende prøver å stenge vegen for en mektig stridshest.

Men Guds ro avbrytes av vrede. For Gud lar seg ikke spotte. Vel kan de aldri med all sin larm og rådslagning styrte Herren eller hans salvede fra deres trone, men ved sine onde anslag har de spottet og fortørnet den hellige Gud. Derfor må de ydmykes. "I sin harme forferder han dem." Han åpenbarer dem sin storhet og makt og viser dem derved til deres forferdelse og skrekk deres egen ringhet og avmakt.

Gud tar selv ordet: "Jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg." Den konge han har innsatt er Messias. Sion er Davids kongestad, her nevnt som billedlig uttrykk for hans menighet. Det er "det hellige berg" hvor Gud nå har sin bolig og trone og regjerer. "Jeg har dog innsatt -," hva nytter menneskenes opprør og onde planer; Gud har fattet sin plan; han har i sitt råd besluttet at Messias skal være konge og innsatt ham som sådan. Derfor blir alle fyrsters og kongers rådslagninger til intet. Guds vilje kan ingen trosse.

Salme 2,7-9: "Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag! Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker."

Den salvede tar nå selv ordet. Han "vil kunngjøre hva fastsatt er", det som Gud har besluttet i sitt evige råd. Denne rådslagning går ut på at Gud har erklært den salvede som sin sønn. Herren sa til meg: "Du er min sønn, jeg har født deg i dag." Det er fordi han står i sønneforhold til Gud at han er blitt innsatt til konge. Hans kongerett hviler på hans sønnekår. Om Kristus bekjenner vi at han "er født av Faderen fra evighet". Her står: "jeg har født deg i dag." Etter sin guddommelige natur er han fra evighet av Guds sønn. Men som menneske har Kristus gått inn i tiden. "I dag" bør neppe henføres til noe bestemt tidspunkt i Jesu liv, såsom: julenatt, dåpsdagen, oppstandelsen eller himmelfarten. Tidspunktet "i dag" er å forstå om hele Jesu jordliv; i dette trådte han fram som Guds sønn og ble ved sin oppstandelse "mektig godtgjort å være Guds sønn," hvorfor han ble opphøyet til setet ved Faderens høyre og fikk "all makt i himmel og på jord".

I kraft av dette sitt barnekår har han også sin barnerett: "Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie." Som sønn kan han av sin far utbe seg sin arv: "hedningene" og "jordens ender". Som arv og eie får han hele jorden som sitt rike. Hva nytter det så for folkene å larme og for kongene å rådslå. I sitt evige råd har Herren fastsatt at sønnen skal ha alle jordens folk til eie og herske over dem som konge.

Som konge er hans makt stor. Derom er hans septer et vitnesbyrd: "en jernstav". Med hellig makt og velde skal han herske over folkene og knuse motstanden med hard hånd som når et pottemakerkar blir slått i stykker. De tror seg å være mektige til å reise seg til kamp mot Herren og hans salvede; men da har de glemt at hans herskerspir er en jernstav og at de selv bare er skrøpelige leirkar.

Salme 2,10-12: "Og nå, dere konger! Gå viselig fram! La dere advare, dere herskere på jorden! Tjen Herren med frykt, og juble med beven! Kyss Sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham."

Hvis de betenkte de to siste nevnte ting som står i vers 9, ville de besinne seg og la seg advare. I disse siste vers av salmen, tar salmisten selv ordet. Etter skildringen av Guds evige rådslutning og sønnens veldige herskermakt, lar han tankene munne ut i en alvorlig advarsel.

Advarselen er rettet til kongene som også hadde den høyeste dommermyndighet. De må ikke glemme hvem der er den mektigste konge og høyeste dommer, - han som de må lyde og en gang avlegge regnskap for. "Gå viselig fram." Deres opprør mot Gud er dårskap. Den sanne visdom består i å frykte Gud. "Tjen Herren med frykt".

Istedenfor å kaste hans bånd av seg, som der står i vers 3, bør de ydmykt tjene ham. Den tjeneste skal bli deres glede. "Juble med frykt!" Glem ikke hvem han er; og hvem dere er. Overfor ham sømmer seg ærbødighet og frykt. Men i den frykt ligger hellig jubel. "Kyss sønnen," idet dere derved hyller ham som konge over alle. Istedenfor å reise seg mot ham i opprør, skal de gi ham hyldningskysset. Ved å trosse ham, vekker de hans vrede. Og er hans vrede vakt, vil de "gå til grunne på vegen". Ingen kan bli stående overfor den hellige konge når hans vrede er tent.

Vandre derfor varlig. "Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham." De som reiser seg mot ham i tross, slår han ned med jernstav. De som tyr hen til ham i tro, får kjenne den salige lykke. Og det gjelder "alle", hvem de enn er. De flyr fra den vrede Gud og tar sin tilflukt i hans kjærlighets favn.

Fredrik Wisløff

lørdag 28. april 2018

Sylvi Listhaug gir ut bok

Foto fra VG's artikkel om Storberget som sier at
Listhaug drar politikken ned i søla.
Av Kirkehøyden.

Viser til Resetts artikkel fra 19 april: "Sylvi Listhaug gir ut bok".

Fortell "the aweful truth", Sylvi. Vi er mange der ute som støtter deg, og takk og lov for Resett, Spikers Corner med flere, som svømmer rundt løgnmedia, hvor selv "kristne" aviser har meldt seg til tjeneste. 
 
Disse såkalte "kristne" avisene ønsker å forfølge vårt kristne konservative segment, med utspring i bedehusene, som ikke får fem øre fra staten for å drive sin virksomhet. Vi skal tas for at vi ikke vil suspendere Guds Ord og ta teologien fra AP og SVs landsmøter! 

Derfor reagerer jeg forøvrig på at du velger Lars Akerhaug som medforfatter. Han omtaler oss kristne konservative, venner av Israel, som høyreekstreme. Han er meget bekymret grunnet oss etter foredrag i bibelbeltet, publisert i en Minerva-artikkel, hvor han har tilhørighet - gjengitt av den "kristne" avisen; Vårt Land.

En detalj: Han fikk også mye skryt på Twitter, fra HEFs fremste "intellektuelle", de som kjemper for å gjøre kristendommen ulovlig. Deres egen mediamann, Jens Brun Pedersen, sa på Wikipedia (nå fjernet), at hans største sorg var at det ennå ikke har skjedd. Minerva gikk sterkt ut mot de "ekstreme" Jesuskvinnene da Erna besøkte dem, men moskeer er "no problem".

Jeg regner med at Jesuskvinnene også er blant de ekstremistene som Akerhaug er bekymret for. Han skal nå altså skrive bok med deg. Du har selv blitt fremstilt som kristen ekstremist. Angrepet for et synlig kors, og i en "kristen" avis ble NRKs korsaksjon omtalt som brun søle, fra en sentral liberal kristen.

La meg fortelle at min kristne venn og jeg (61 & 71 år) deltar på en bibelkonferanse i Hardanger hvert år, sammen med cirka 500 slike "ekstremister" fra spedbarn til 90-åringer, og vi ber for både Israel og palestinere, men fiendskapet mot Israel de siste 70 år har alltid bekymret oss "ekstremister".

I fjor advarte PST alle som deltar på de store kristne stevnene om å være på vakt mot terror, mens gater ble blokkert med busser på 17ende mai. Det mens Ernas regjering sender milliarder til disse som har lovfestet utryddelse av Israel som folk og nasjon. De lærer sine treåringer, og oppover, til at det er en plikt og ære å drepe jøder, og omtaler dem som aper og griser.

Bekymringen kom fra Akerhaug på en tid da det samme kom fra flere hold, inkludert Erna. Åpenbart en kampanje mot oss kristne, som ikke tar blikket bort fra Guds Ord, slik som "kirken" lenge har gjort. Jeg har spurt Erna flere ganger, hvem de kristne ekstreme er, hvilke menigheter. Ikke noe svar...

Men det blir verre: Redaktør Helge Simonnes i den "kristne" avisa Vårt Land kaller oss kristne motsatsen til Taliban og IS - "det er ekstreme på begge sider" rutinen, og det er vel der Minerva kommer fra. Både Selbekk og undertegnede bad ham i flere år om å komme med navn. Tilslutt kom han med ett navn, pluss Visjon Norge.

En flott konservativ kristen hedersmann fra vårt eget segment kristne slo fast at Guds løfter til sitt eiendomsfolk sto fast. - "Den tinglysinga har ikke falt bort", sa han.

Og det siste: En ny kampanje rettet mot oss, er "kristne" aviser som beklager seg over at vi ytrer oss på sosiale medier der vi forteller "the aweful truth".

I Joh 8,43 stiller Jesus et viktig spørsmål til jødene: "Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord!"

Dette bekreftes av Paulus i 2 Tim 4,3: "For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret." Og det er nettopp det vi ser idag. Til og med fra de som kaller seg for "kristne aviser".

Kirkehøyden

fredag 27. april 2018

Det skrikes og skråles i norske medier

Av Norvald Aasen.

Nå skrikes det opp om Navarsete, men SP var ivrig med på mobbingen og hevnjakten på Sylvi Listhaug. Da hun ble malt naken hengende på et kors var alt slik det skulle være. Ingen gråtetoner verken fra Navarsete, SP eller andre innen fronten mot Listhaug. Da var både SP, AP, SV, Rødt, Krf og MDG med. 

De var enige og tro til Listhaug skulle falle! Hetsen og den grove mobbingen av Listhaug ble forsvart med at det kom inn under ytringsfriheten. 

Men kommer ikke sms-meldingen til Navarsete også inn under den samme ytringsfriheten? Selvfølgelig må den gjøre det!

Og MeToo? Denne idiotien har gått verden rundt, men da en norsk politiker som tilhørte den politisk korrekte siden hadde svin på skogen - eller i kornåkeren - da ble det stille i lurene! Fytti rakkeren for en motbydelig elite vi har fostret her i landet.

Var maleriet av en naken Sylvi Listhaug en straff hun måtte tåle på grunn av at hun bærer et vakkert smykke med kors i bringa? Ser ikke bort fra det.

Norvald Aasen

torsdag 26. april 2018

Hysterikere fronter norsk politikk

Hjelp! Jeg fikk en slibrig SMS
- for 2 år siden!
Av Ragnar Larsen.

Reaksjonene på den grisete tekstmeldingen Liv Signe Navarsete fikk fra feststemte partifeller i Trøndelag på sverigetur for to år siden, er et nytt eksempel på at det er hysterikere som nå fronter norsk politikk – både i det ene og andre partiet.

Så har vi dessuten fått dokumentert at doveggenes prosa er blitt stuerent i norsk presses nyhetsartikler. Den famøse tekstmeldingen inneholdt uttrykk som i skriftlig form ofte er nedtegnet på offentlige toalettvegger, men som folk med folkeskikk nødig tar i sin munn i åpne landskap. Nå er medienes forfall så fremtredende at det er OK å formidle toalettlyrikk. Mediefolk burde skjemmes og vaske både munn og fingre.

Den nattlige tekstmeldingen til den tidligere Sp-lederen for to vintre siden var selvsagt både upassende og uverdig. Om den var krenkende, avhenger av øynene som ser. Krenkelse er en subjektiv opplevelse og følelse. Jurister sier meldingen ikke var straffbar. Den ble ikke fremført offentlig. SMS’en var verken hatsk eller truende, men tåpelig. Trolig dreier det seg om fyllerør – og burde vært behandlet som det.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er blitt kritisert for at partiet ikke har grepet episoden med nødvendig alvor. Derfor sto han lørdag frem i Dagsrevyen og fortalte at hvis avsenderen ikke har meldt seg innen onsdag, vil saken bli anmeldt til politiet. Tidligere partileder Åslaug Haga gikk helt av skaftet og tok forleden til orde for å innføre kollektiv avstraffelse ved å suspendere alle ti inntil en av dem står frem som syndebukk.

En anmeldelse bør ikke politiet bruke mange minutter på å henlegge. Så lenge politiet ikke en gang har tid til å etterforske kriminalitet med kjent gjerningsmann, vil etaten gjøre seg til latter om det skulle innledes etterforskning for å bringe på det rene hvem av de ti festdeltakere som sendte den høyst upassende meldingen. Dessuten behøver synderen ikke være blant de ti. Eksperter på digital kommunikasjon forteller at avsenderen kan være hvem som helst. Hvis telefoneieren har glemt å logge seg av digitale kilder han har vært i kontakt med, kan ukjente mennesker ha sendt meldingen.

Slagsvold Vedum kunne i stedet ha sagt at partiet har gjort det som er mulig å gjøre for å komme til bunns i saken, men ikke lykkes – og latt det være med det. Også Liv Signe Navarsete burde fortiet hendelsen som et utslag av uvettig alkoholinntak.

Når hun ikke gjorde det, skyldes det at reaksjonene bunner i Senterpartiets indre motsetninger. Det var en gruppe Sp-politikere fra partiets høyborg i Trøndelag som var på guttetur. Trøndelag utgjør ikke bare et brohode for partiet, men Sp-folk midt i landet er gjennomgående mer konservative og borgerlige enn i toneangivende kretser østpå. Liv Signe Navarsete tilhører selv partiets rødsprengte del – og det forklarer hennes reaksjon.

Arbeiderpartiet har også hatt sitt å stri med. Trond Giske ble ofret og fratatt verv og all ære etter at kvinner sto frem med beretninger om at han hadde vært i overkant pågående overfor dem. Ingen har hevdet at Giske som ungkar i sin sjekking av kvinner hadde gjort noe kriminelt, knapt nok moralsk klanderverdig. Men for Jonas Gahr Støre ble oppstyret en beleilig anledning til å kvitte seg med en utfordrer til Ap-makten. Som det heter i gamle kokebøker: «Man tager hvad man haver».

Hysteriets forvaltere har nå i månedsvis fått prege det politiske ordskiftet. Det har blant annet dreid seg om kvinnfolkhistorier, fjerning av stortingspresident og en statsråds Facebook-budskap, men ytterst lite om politikk som påvirker folks levevilkår.

Dette er megetsigende tegn i tiden hvor hysteriet har stilt politikken i skyggen.

Ragnar Larsen

onsdag 25. april 2018

Innvandring, integrering og normal oppførsel

Jan Tore Sanner (H)
Av Amund Garfors. 

Nylig fikk vi se denne nye integreringsministeren Jan Tore Sanner fra Høyre på TV2-nyhetene, ja der han smilte og var i svært godt humør. Og hvor han kunne fortelle oss at nå skal han ut på rundreise i Norge for å lytte og lære. Han uttalte at han vil ta tak i det som ikke fungerer når det kommer til å integrere og få asylsøkere og flyktninger i jobb. Samtidig skulle han løfte fram og lære av det som på en måte ser ut til å fungere.

Videre kunne han fortelle oss seere at han skal besøke en rekke flyktningemottak, skoler, frivillige organisasjoner og arbeidsplasser. Og hvor Høyre skal gjennomføre sitt såkalte "integreringsløft" - som han kalte det for.  Skjønt, da var det jo selvfølgelig veldig viktig at de først fikk fjernet Sylvi Listhaug, som ble både vingeklippet og omplassert av disse lite ærefulle menneskene innenfor Høyre og FrP.  Ja, hun som tidligere hadde denne viktige jobben som gikk til Sanner, og som t.o.m. berget dagens regjering mot totalt havari. Ja sannelig burde Sanner takke Listhaug for at han fortsatt kan kalle seg minister, sammen med resten av gjengen i den der regjeringen! Og som jeg har null tillit til.  Der Sanner opererer som en  Ulv i fåreklær, med sitt dobbeltspill i det meste han er satt til...

Jan Tore Sanner er hjertelig velkommen nordover på sin ferd rundt omkring i landet. Jeg håper det blir et åpent folkemøte, så skal han få noen spørsmål fra meg som jeg håper han er villig til å svare på. Samtidig burde  han vil ta seg en tur innom landets mange og store kjøpesentrer. For der vil han fort oppdage at mange av "våre nye landsmenn," bruker disse kjøpesentrene som sine daglige oppholdsrom og varmestuer under dagen. Der de selvfølgelig heller burde vært i jobb. I jobber som nemlig IKKE finnes for analfabeter som knapt nok forstår eller snakker hverken norsk eller engelsk.

Undertegnede hadde nemlig et meget raskt og lite hyggelig møte med en slik gjeng da jeg sist fredag skulle inn på Amfi her i Narvik. Der disse menneskene heldigvis var på vei ut av døra. Men maken til skrik og skrål, høyrøstet roping, larm, ståk og dårlig oppførsel, det skal en leite lenge etter blant nordmenn. Jeg er fullstendig klar over at den norske stat bruker årlig 17 milliarder kroner (17 000 000 000) for å integrere disse menneskene i samfunnet vårt. Men kanskje jeg kunne få gi Sanner et lite råd om at noen av disse skattepengene som brukes på "våre nye landsmenn" - samtidig kunne gå til opplæring i vanlig norsk væremåte, oppførsel, konduite, kotyme og sunt folkevett? Noe som i høyeste grad mangler hos disse menneskene som norske myndigheter fyller opp samtlige kommuner med, og uten den minste informasjon. Der ingen av oss er blitt spurt om det er DETTE vi ønsker! 

For det er direkte skremmende når man ser hvor lite respekt disse fremmede viser overfor lokalbefolkningen. Ja, en blir direkte redd, skremt og satt ut og ikke så lite forbannet over hvordan de turer fram. Der de tar med seg den afrikanske usiviliserte væremåte med hyling og skriking inn i vårt land. Og der de også er i følge med sine barn som sikkert tror og lærer, at slik skal det også være her i Norge.

Jeg håper at UDI snart begynner å gjøre jobben sin, der de forteller disse menneskene i klart og tydelig språk, at når man ankommer til et nytt land og med fremmede mennesker, i et sivilisert og fungerende samfunn, da legger man av seg sin egen ukultur og tilpasser seg så godt man kan. Der man på beste evne viser tilpasningsdyktighet og selvfølgelig gir fra seg sine gamle tradisjoner og levemåter fra sitt hjemland, der skrik og skrål tydeligvis hører hverdagen til. Men ikke her i Norge når man oppholder seg ute i det offentlige rom!

Ja, det hele handler kun om respekt for det folket man er kommet til, der vi ber om at det vises litt ydmykhet og ikke minst takknemlighet, som jeg enda ikke har sett det minste til hos disse menneskene. Og som forteller oss at de trenger beskyttelse.

Jeg skulle gjerne fått vite hvorfor de egentlig kommer hit til Norge i det hele tatt, dersom de ikke ønsker å begynne et nytt og bedre liv?

Amund Garfors

tirsdag 24. april 2018

Til Gro Bergrabb - medlem av Kirkerådet fra Sør-Hålogaland bispedømme

Som domkantor og kirkepolitiker er Gro Bergrabb glad for
vedtakene på Kirkemøtet. Til venstre: Kristina Bjåstad.
Foto: Arne Guttormsen
Av Kirkehøyden.

Viser til Vårt Lands artikkel: "Kunst er et strategisk mål".

For å få mer «himmel på jord» velger Den norske kirke å satse enda mer på kunst og kultur.

Dette må være nok et tegn på at det er intet håp for "kirken". Jesus er persona non grata. Vår Herre og Frelser skal helst ikke nevnes ved navn. De satser heller på Kulturuke...

Den samme "kirken" sanksjonerer folkemord på det ufødte liv, velsigner sodomi og grov synd med likekjønnet ekteskap og forbanner Guds eget eiendomsfolk. Alt gjort mulig ved å suspendere Guds Ord, og med erstatningteologier.

"Kirken" tar ensidig side med Israels fiender i Midt Østen, som har lovfestet Israels utslettesle som folk og nasjon. Og det blir verre: I "kirken" leses det høyt fra Koranen, en idelogi/ "religion" som sier at vi kristne, jøder og andre "vantro" skal henrettes, om vi ikke konverterer eller betaler en mafia (Dhimmi)skatt. Henrettes sammen med en serie andre undermennesker iht "profeten."

Den svenske kvinnelige biskopen i Stockholm sier at korset skal tas ned. Alle bør vende seg mot Mekka når de ber. Kanskje hun allerede har erstattet korset med et kompass rundt halsen. Dette mens en norsk prestedame tilber Allah på Høstutstingen, og en annen forkynner fra Harry Potter på Fagerborg, med velsignelse fra ledelsen. Og det satses allerede på Yoga (hinduisme). "Kirken" har dessuten stand på alternativ messen. Det er jo det eneste som helt logisk går i pakt med forfallet og satsing på hedenskap.

Jeg regner med at blikket er rettet mot Mekka når "kunst og kultur", og alt annet som ikke har noe med vår kristne tro å gjøre, nå er på plass. "Kunsten" har sluppet inn allerede. En homofil muslimsk danser fikk slippe til på Frogner, mens mora sitter i kirken og jubler over "kunsten" til sin sønn.

Alt dette må ha satt fart med kvinnelige prester, som nå har full styring leser jeg. Og forfallet har gått fort! Paulus er for lengst suspendert, siden kirkens teologi nå har sitt opphav fra APs og SVs landsmøter. Der blir benkeforslag fra kvinner i den norsk kirke etter grundig behandling gjort til teologi i "kirken" for å holde alle troende kristne for narr. 

Kirkedirektøren beklaget nylig at de ikke har et tilbud til innvandrere. Akkurat iht det ovenfor, har dere ikke noe tilbud til dem. De vil nemlig ha Jesus, som er persona non grata.

Kirkehøyden

mandag 23. april 2018

Normoppløste Norge

Av Dan Odfjell.

Denne overskriften lånte jeg fra Helge Lurås som presenterte Lektor Simon Malkenes på nettstedet sitt Resett 19/4/18. Redaktøren beskrev en modig Malkenes som avdekket en kaotisk skolehverdag mange steder, i det flerkulturelt «normoppløste» Norge. Derved, med ett ble Malkenes til et viktig symbol i kampen opp mot det politisk korrekte; en ren pretensjon av virkelighet.

Det fantastiske er at dette fikk Malkenes anledning til via Dagsnytt 18, altså NRK.. Hvilken frekkhet, på direkten fortalte han sannheten om hvilken faretruende fremtid vi er truet av. Dog kampen om skole-Norge og nasjonens indoktrinering, den begynte for alvor etter den annen verdenskrig. Da gjaldt det først om å tildekke sannheten etter det «brukne geværs» strategi, og å fremstille Norge som heltemodig - med sin Ap-regjeringen i eksil etc. Deretter fikk vi offisiell falsk krigshistorie-skrivning, før Ap fikk inn Gudmund Hernes rundt 1980 som statssekretær og sosiolog med sin skoleplan og gradvise ensretting. Lære-kravet ble senket slik at alle skulle med, hvorved de flinkeste ble desavuert og/eller u-inspirerte. Om de da ikke hadde ressurssterke foreldre som kompenserte. Og her ikke å forglemme, en for formålet redigert lærerutdanning og kravet og instruksene til disse.

Nå er vi kommet over i en enda verre og farligere fase. Men dette vil ikke sosialistene høre tale om, de protesterer ja, de insisterer på at dette er helt feil, i dette vårt Ap-varme flerkulturelle Norge. Men de kan protestere til de blir blå; dette bærer galt avsted. Det vet vi fra flere skoler i Oslo-området hvor både læring og disiplin mangler totalt. Vi kan også se til andre land for den samme utviklingen; enklest Sverige vår nærmeste nabo.

Hvordan er det mulig til de grader å bedra det norske folket? Først hjelper det å huske på at vi, allerede, uten at vi selv helt klarer å se det, har vært indoktrinert i mer enn en generasjon til sosialistisk tenkning; nemlig Aps arvegods fra før-krigstidens kommunisme. Vi så det etter frigjøringen etter 5 års tysk okkupasjon med Einar Gerhardsens 3-års planer. Han og Ap ble reddet av Marshall-hjelpen og av Haakon Lie, sistnevnte sterk og amerika-frelst.

Men den viktigste forklaringen er Ap og den utenomparlamentariske makten, ikke minst gjennom NRK og TV2 samt alle riksavisene. Det unike i dagens Norge er, at i motsetning til de fleste andre land som det er naturlig å sammenligne oss med, har vi ikke en eneste stor avis som representerer et borgerlig korrektiv. Ikke en. Er det rart at det politiske korrekte får gjelde når journalistene er rundt 80% på venstresiden? Og redaktørene, de er der 100%, både sjefs-redaktørene og debatt-redaktørene. Derved slipper ikke vi konservative til med våre argumenter, noe som skjules, lett og tilforlatelig. Det forklarer samtidig hvorfor Gro Harlem Brundtland hadde så lett spill for det flerkulturelle, noe hennes etterfølgere senest Jonas Gahr Støre har flytt forfeilet videre på.

Også blant de borgerlige har mange undervurdert problemene, og kirkens menn og kvinner er dessverre tildels totalt bortreiste. Men så viser da også verdens-historien at de geistlige finner det langt behageligere å være på den, til enhver tid, gjeldende samfunns maktens side. At de «forfeilede» ikke vil åpne øynene og innrømme dagens norske realiteter er det dramatisk skremmende. For vi følger nå etter Sverige, utfor både kultur-stupet, og inn i avkristningen. Forstå det den som kan, rasjonelt er det i et hvert fall ikke, å forbli samfunnsmessig på autopilot, til vårt fedrelands fortapelse og etterslektens sannsynlige frihetstap og fremmed  undertrykkelse.

Det mediaverdenen mangler, er kritiske medier som stiller grunnleggende spørsmål ved den politisk korrekte politikken som føres. Det finns ingen kritisk offentlighet lenger i Norge, kritikken er henvist til nettsteder som offentligheten definerer som lugubre, rasistiske og  fascistiske. Så langt er det kommet, dessverre, i dagens konforme Norge.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

søndag 22. april 2018

Om Abrahams barn

Andakt av P54.

I Jarlsberg 5. April var det et leserbrev fra Jan-Rasmus Vestnes vedrørende terror i våre samfunn idag. Det er ikke noe nytt. Det har vært verre før vår tid og med mye verre grusomheter med millioner døde.

Det som etterhvert temmet Vesten var forkynnelsen av Guds ord, Bibelen og mennesker som tok imot Jesus som sin frelser ble forandret. Mennesker og land ble formet av Guds ord. Denne forkynnelsen har mer og mer uteblitt i de senere ti-år, først fra skoler og så fra kirker.

I leserbrevet nevnes en fremvisning på Nasjonaltheateret om “Abrahams barn” og at Abraham og Det Gamle Testamentet er felles for den kristne tro, islam og jødedommen. Vestnes hevder så: “Dette felles trosgrunnlag har man greid å forkludre slik at ekstremister fra de nevnte religioner angriper de andre for deres tro”. Til det er å si at trosgrunnlaget ikke er felles, og frelse har Gud tilbudt kun ved Jesus.

Det å være Abrahams barn i ættetavlen er uten betydning for frelse og evig liv. Abraham fikk et løfte av Gud om en sønn, men da det drøyde og han og kona ble gamle hørte Abraham på sin kone og fikk barn med trellkvinnen Hagar. Han fikk navnet Ismael og er stamfar til araberne. Abraham ble glad i Ismael og ba Gud om at han skulle være løftets sønn. Men Gud talte til ham og sa at selv om de var gamle så holder Han sine løfter og da Abraham var 100 år og Sarah 90 år fødde hun løftets sønn som fikk navnet Isak. Så ble det sjalusidrama mellom Hagar og Sarah som endte med at Hagar og Ismael ble sendt bort. Isak fikk sønnen Jakob som fikk navnet forandret til Israel og ble stamfar til Israels tolv stammer. Pakten Gud gjorde var med Abraham, Isak og Jakob og ikke med Ismael. Gud sa at Ismael skulle være som et villesel og være i strid med sine brødre. Så stridigheter har det vært fra begynnelsen.

G.T. pekte fram imot den åpenbaring som kom i N.T. og da får vi vite at Abrahams sønn Isak, løftets sønn, pekte mot Jesus. Jødene på den tiden roste seg av å være Abrahams etterkommere, men Jesus sa at selv om du hevdet å være Abrahams etterkommer og dine gjerninger var onde så var du djevelens barn. Både løftets barn, etterkommerne etter Isak, og kjødets barn, etterkommerne etter Ismael, blir nå begge kalt kjødets barn som lever i trelldom. Guds barn idag er de som tar imot Jesus som sin Frelser og blir født på ny ved Den Hellige Ånd. De får da en ny natur.

Jødene trodde Jesus kom for å fri dem fra Romerne, men Han kom for å gi sitt liv. Etter korsfestelsen, oppstandelsen og Pinse da Den Hellige Ånd ble utgydd startet kristendommen. Brevene i N.T. er rettledning til nye kristne i menighetene om hvordan de skal leve. Nå er det ikke om du er jøde eller araber, eller etterkommer av Abraham, Isak eller Ismael, men om du har Kristus, Han som løftets sønn Isak pekte imot. Kjødelig avstamming er ikke det avgjørende. Jødene tok ikke imot Jesus og ca. år 70 etter Kristus ble Jerusalem ødelagt og ca. en million mennesker drept under voldsomme grusomheter hvor mange ble drevet til kannibalisme fordi sulten var så stor.

P54

lørdag 21. april 2018

Norges stol tom da EU-ministre diskuterte ACER og energi

abcnyheter.

Norge var invitert på politisk nivå til å delta på energi-, klima- og ACER-debatt sammen med EUs energiministre torsdag, men stilte ikke.

Mens Stortinget torsdag diskuterte Rødts forslag om å stanse den nye kraftkabelen NorthConnect, diskuterte EUs energiministre i Bulgarias hovedstad Sofia ambisjonsnivået for klima- og energipolitikken, inkludert spørsmål om framtidig makt for energimarkedsbyrået ACER.

Norge var invitert til å være representert på politisk nivå på dette uformelle ministermøtet ledet av dette halvårets EU-presidentskap, Bulgaria.

Men torsdag ettermiddag fikk ABC Nyheter opplyst i Olje- og energidepartementet at statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde ikke stilte som planlagt. Det gjorde heller ingen andre fra Norge.

Vi får oppgitt at forfallet skyldes sykdom i familien.

Les mer i abcnyheter

fredag 20. april 2018

Den nye kalde krigen

Av Norvald Aasen.

Til Statsminister Erna Solberg:

Så opplever vi at Vesten og NATO har startet en ny kald krig, denne gangen mot Russland - ikke Sovjet.

Det er det rene vanvidd vi er vitne til der Vesten angriper den eneste part i Syria-krigen som forsøker å få en slutt på denne 7-år lange tragedien.

Vesten har ikke skapt annet en kaos og borgerkriger der de har tatt seg retten til å ture frem. Jeg nevner her Libya, Irak, Afghanistan og det startet i Serbia der NATO løsrev Kosovoprovinsen fra Serbia, og resultatet ble som media kunne melde, Aftenposten, 9. jan. 2000,  at "Alle ikke-albanere var jaget vilt" og der kosovoalbanere drev etnisk rensning av ikke-albanere.

Jeg tror ikke at Assad stod bak gassangrepet som nå har utløst en ny bombing mot Syria, der finnes endel andre mulige skyldige i forbrytelsen. Trump hadde annonsert at han ville trekke sine styrker ut av Syria, dette var det trolig mange som ikke så positivt på innen opprørsgruppene. Å sette i verk et sånt gassangrep ville kunne få amerikanerne og Trump til å ombestemme seg. Her er en mulighet til syndere som Vesten nok vil tåkelegge.

Vi må ikke gå rundt i den tro at alt som NATO og Vesten foretar seg er av det gode og er hellig. NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, retter pekefinger i øst og vest, helst mot øst, og truer med bomber og raketter om ikke alt går i Vestens favør. Kolonimaktene har gjennom historien trukket grenser med linjal i store deler av verden for å sikre egne interesser, uten tanke på de folkegrupper og nasjoner som slike grensedraginger har splittet. Og slik skal de visstnok fortsatt bestemme over folk og stater - og over disse statenes ressurser.

Det trengs nå en uavhengig og internasjonal gransking som kan gå NATO etter i sømmene og finne ut hva denne krigsorganisasjonen har bedrevet, og følgene for de samfunn der de har herjet med sin moderne våpenmakt. Vi skal ikke glemme bløffen som USA og England benyttet da de gikk inn i Irak for å utrydde Saddams "masseødeleggelsesvåpen". Noe som i ettertid viste seg ikke fantes i Irak, og som den internasjonale koalisjonen trolig meget vel viste ikke fantes.

Du, Erna Solberg, bør ikke støtte Vesten sin opptrapping av krigen i Syria, men heller gi støtte til Assad-regimet som prøver å få en slutt på krigen sammen med sin allierte, Russland.

Og til deg, Jens Stoltenberg:

Når du støttet missilangrepet på et krigsherjet land, Syria, og vi blir fortalt at syriske anlegg for produksjon og utvikling av kjemiske våpen er truffet og ødelagt, så må du vennligst fortelle oss om hvor mange mennesker som er døde etter at  gassen lekket ut ved sprengingen av "anleggene"? For så store ødeleggelser som disse angrepene skal ha ført til så må dette også gi høye dødstall. Nå må du snakke sant, Jens Stoltenberg!  

Du må også fortelle oss hvorfor norske soldater driver militær opplæring av opprørsgrupper i Syria som fortsatt driver sin krig mot landets lovlige myndigheter til tross for at syrias folk lider. Dette har vi fått vite gjennom oppslag i Dagsrevyen. Har Norge og NATO noen rett til å blande seg inn i en borgerkrig i fjerntliggende land, og hva vil disse opprørsgruppene føre med seg om de skulle få makten i de landene som Norge og NATO driver sin aggresjons- og innblandingspolitikk? Jeg minner om hvilken side Osama bin Laden stod på i starten på sin opprørskarriere.

Igjen, Jens Stoltenberg, fortell oss sannheten, dette selv om det vil sitte langt inne å gjøre sånt.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

torsdag 19. april 2018

Gratulasjon til Israels 70-års jubileum som moderne stat

Jon Olav Østhus og Olav Hermod Kydland 
på vegne av 2038 underskrivere!

Torsdag 19. april 2018 feirer jødene sin nasjonaldag - Yom Haatzma’ut (5. iyar 5778 på jødenes kalender). Denne dagen vil det også bli markert at det nå er 70 år siden Israel ble gjenopprettet som stat og jødene over hele verden fikk et land som de kunne regne som sitt, og som de kunne reise til uten å bli nektet adgang. Vi vil gjerne benytte denne anledningen til å sende våre hjerteligste gratulasjoner til alle jødene, både de som bor i Israel og de som fortsatt lever i diasporaen!

Det er i sannhet en sprek 70-åring vi ser foran våre øyne. På nesten alle områder er Israel nå sterkere enn de har vært noensinne siden landet ble gjenopprettet. Det gjelder områder som økonomi, vitenskap, innovasjon og nyskaping, teknologi, jordbruk, forsvar, medisin, vannforvaltning etc. Israel er helt i verdenstoppen innenfor disse områdene og listen kunne vært gjort mye lengre.

Dette har skjedd på tross av meget dårlige odds. Israels første statsminister David Ben Gurion har uttalt at oddsene for at Israel skulle overleve Uavhengighetskrigen i 1948-49 var 1:40 – altså 2,5 %.  Men de overlevde! Og de har overlevd alle andre kriger de har blitt utsatt for, selv om marginene mange ganger har vært små. Hvorfor har det alltid bikket Israels vei? Fordi de er beskyttet av Israels Gud! Amos 9,15: «Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.»  Tarje Noraberg sa en gang: «Den som ikke ser Guds finger i det som har med Israel å gjøre, må be om klarsyn.» Det er kloke ord som vi alle bør legge oss på minne.

Israels nåværende statsminister, Benjamin Netanyahu, siterer ofte fra Bibelen i sine taler. Da han talte i FN i fjor høst oppfordret han først alle tilhørerne til å lese regelmessig i Bibelen, slik han selv gjorde. Deretter siterte han fra Jesaja 49,6: «Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.»

Israel er en fyrlykt i et kaotisk Midt-Østen og et lys for hele verden. Og vi tror for visst at dette lyset vil forsterke seg ytterligere i dagene som ligger foran oss. Kanskje nærmer vi oss dagene Sakarja nevner i 8,23 av sin bok: «Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si: Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere!»

Igjen: Gratulerer med dagen! Takk for alt dere bidrar med for at verden skal bli et bedre sted for oss alle. Og takk for at vi får lov til å være venner med dere!

Jon Olav og Unni Østhus
Olav Hermod og Anne-Britt Kydland
Kjell og Turid Dahlene
Magne og Anne Lise Sunde
Bjarne Bjelland
Isak Skorpen
Dagfinn og Bente Natland
Per Arild Andersen
Harald og Marit Claudius
Sverre og Else Egeland
Steinar og Ingrid Handeland
Olav og Audhild Stokka
Einar Sunde
Bjarte Gudmestad
Rune Opstad
Torvald Tjåland
Ottar Østebø
Johannes og Johanna Østerhus
Dag og Målfrid Thomasen
John og Rannveig Maaland
Steinar og Alfhild Harila
Reidar Brennsæter
Eivind og Svanhild Kittang
Steinar Trefjord
Arve Magnar Abelsen
Tor og Gerd Landro
Gunnar Holth
Oddbjørn Pedersen
Per Haakonsen
Kjellaug Jekteberg
Dag Rune Lid
Magnar Gudmestad
Oddvar og Anna Mellomstrand
Asbjørn Undheim
Otto og Solveig Bj. Jakobsen
Håkon og Marianne Valen Sendstad
Gustav og Marit Nord-Varhaug
Sverre og Torunn Ånestad
Stein Egeland
Oddvar og Kari Egeland
Nils B. Undheim
Steinar og Anita Malmin
Ragnar Ege
Thomas Vagle
Lorentz Haugland
Toralf og Liv Taksdal
Johan og Venke Hegle
Rakel Lobekk 
Arnfinn Barlaup
Ståle Tysvær
Kim Arild og Aud Jorunn Myklebust
Øyvind Vagle
Kjell og Berit Erfjord
Sverre Reiten
Erikur Melberg
Helgi Hrobjartsson
Godtfred og Klara Nord-Varhaug
Marit Eikeland
Sverre og Marit Strandberg
Ingbjørg Vassbø
Tordis Høyland
Jorunn Thorsen
Bjørg Helland
Reidar og Karin Gjøtterud
Harald og Ida Husveg
Jorunn Brudeli
Reidun Yri
Torunn Håland Haarr
Svein Knutsen
Gunnar og Randi Aasland
Ingunn Rørheim
Blosson Thamo
Ove og Kjellaug Eikje
Lars Jan og Inger Karin Nord-Varhaug
Øyvind og Torhild Kloster
Erik Høiby
Olav Aarsland
Karoline Aarsland
Tor Henry Aase
Esther Jensen Wehus
Trygve Einar Gjerde
Einar og Lillian-Rose Eriksen
Tor Magne og Laila Haraldseid
Elisabeth Gjerde
Nils Terje og Oddrun Aarsland
Gustav A. Gustavsen
Thorvald og Ingunn Pollestad
Jørgen Bernhard
Eivind og Annlaug Lobekk
Edvard Lobekk
Tordis Varhaug
Solveig Gard
Reidunn Skretting
Torstein og Mirjam Lima
Jan og Marit Varhaug
Anne Rebecca Kaehler
Inga L. Fosse
Rakel Lobekk
Ingrid Høyland
Tore Gilje
Oddvar Dahl
Jostein Bjerga
Anne Kate Nierenberg
Ragnvald Lende
Harald og Berit Dahlstrøm
Roald og Målfrid D. Andersen
Kenneth Andersen
Vidar og Marie W. Andersen
Silje Rødset
Øystein Andersen
Sondre Dahlstrøm Andersen
Anna Nesje
Helge og Kristin Berge Dahlstrøm
Kim og Ruth Irene D. Hartvig
Kirsti Kallekodt Nortveit
Per og Helga Nortveit
Ruth Hauge
Tor Brattgjerd
Eivind og Bodil Gjerde
Oddny Kristin Haugland Bjering
Anna Bjøberg Lende
Maren Fylkesnes Ørjansen
Jorunn Sirevåg
Gunn M. Gilje
Gunvor Afework Nærland
Ragnhild Goa
Jorunn Kverme
Janne Olene Rørtvedt
Sigmund og Inger Ørland
Kurt og Tove Torland
Terje Bjuland
Håvard og Anne Østhus
Kjellaug Steinsvik
Helga Tytlandsvik
Trond Arne og Kristel Borgemyr
Solveig Hovda
Peder og Reidun Selvåg
Olav Hovda
Liv Sangedal
Leif og Ragnhild Thorsen
Jostein Gard
Paul og Aud Aano
Jan Arnold Utland
Karl Petter og Tove Kristensen
Rolf-Tore og Aina Elisabeth Eriksen
Lyder Kåre og Kristine Thorsen
Terje og Oddny Kjølvik
Bjørg og Arne Bjerga
Jon Håkon Østhus
Leif Skifjeld
Dag Christoffersen
Kjell Erik Wolden
Kjartan Mogen
Per og Jane Ekenes
Rolf og Mona Ekenes
Gjermund Ekenes
(+ 2038 andre)

onsdag 18. april 2018

TV program om Stortingets skammelige behandling av Carl I. Hagen

Uppdrag granskning Säsong 19 - Cirkus Nobel
Av Spikeren.

Den populære svenske TV serien "Uppdrag granskning" sendte et timelangt program som handler om Stortingets skammelige behandling av Carl I. Hagen i forbindelse med hans søknad om en plass i den norske Nobelkomiteen.

Programmet ble første gang sendt onsdag 28 mars 2018 og har fått tittelen "Cirkus Nobel". Programmet vil være tilgjengelig å se online inntil mandag 22 oktober.

Den svenske introduksjonen til programmet lyder som følger: 

När en av Norges mest kontroversiella politiker, Fremskrittspartiets Carl I Hagen, vill ta plats i Nobelkommittén för Fredspriset skapar det kaos i stortinget. Det ska visa sig att det bakom fredens kommitté döljer sig intriger, dubbelmoral och maktkamp.

Programledare: Janne Josefsson.

Selve programmet ble forøvrig laget av NRKs Brennpunkt.

Klikk på linken for å se Cirkus Nobel.

Spikeren

tirsdag 17. april 2018

EU's energipakke

Av Norvald Aasen.

Åpent brev til Espen Barth Eide, AP, stortinget.

Min kommentar til din og APs kamp for å få norske vannkraftressurser lagt under EU og Acer er at jeg ikke stoler en tøddel på dine ord om at dette ikke vil føre til at Norge frasier seg råderetten over egne vannkraftressurser.

Selvfølgelig har stortinget bestemt at slik skal det være, EU forandrer seg hele tiden i diktatorisk og imperialistisk retning. Dette vet både du og resten av dem som støttet denne avhendingen av vårt arvegull.

Dette er også helt og holdent i tråd med AP sin politikk når det gjelder entusiasmen for at Norge skal bli EU koloni. Og dere spør ikke folket om hva vi synes. Tvang skal til og AP og Høyre tror jeg ville selge sine bestemødre for å få nasjonalstaten, Norge, oppløst og lagt inn under EU slik at de kunne få sitte som store og viktige pamper rundt bordene i Brussel. Hvor ofte har vi ikke hørt omkvedet: "Mens beslutninger som angår oss blir tatt så må vi sitte på gangen".

Jeg håper det kommer en tid da Norge, og vi nordmenn og samer, samler oss og manner seg opp til å nasjonalisere tilbake våre nasjonaleiendommer. Selvfølgelig uten å betale en eneste krone for å få tilbake våre rettmessige eiendeler.

Herr, Espen Barth Eide, bli sittende på gangen, både i Brussel og i Oslo, de som står bak utflaggingen av nasjonalverdiene passer best på gangen, der bør de sitte disse som ikke hører på eget folk!

Snart er det 17. mai, og disse som har fått sin vilje til overdragelse av Norges gull kan klamre seg til talerstolene rundt i landet og skråle om frihet og selvstendighet og synge "Gud signe vårt dyre fedreland". Riktignok med falske stemmer!
 
Norvald Aasen,
6983 Kvammen

mandag 16. april 2018

Stortinget har sagt JA til at bankene kan ta pengene våre

janeb13 / Pixabay
Av jatilkontanter.no (tipset av Herr Tangen).

Krisehåndteringsdirektivet ble, i skyggen av ACER, vedtatt av et samlet Storting 15 mars (  ). EU direktivet er tidligere omtalt av JA Til kontanter her.

I korte trekk innebærer direktivet at bankene i neste finanskrise kommer til å bli satt under administrasjon av Finanstilsynet som vil bruke innskuddene til å redde bankene ved at bankinnskuddene konverteres til egenkapital.

Etter å ha satt meg inn i saken utferdighet jeg et høringssvar. Jeg pekte der på at bankinnskuddene er betrodde midler som tilhører (eies) av innskyterne. De skal derfor skilles ut av bankenes virksomhet. En stor fordel for innskyterne er at innskuddene dermed vil stå urørt om bankene får økonomiske vansker.

Finansdepartementet fjernet alle referanser til denne merknaden i Stortingsproposisjon 159L (2016 – 2017) som ble godkjent i statsråd 21/6. Departementet gikk derved uten diskusjon eller argumentasjon inn for at bankinnskuddene, tilsammen 2100 milliarder kroner fortsatt eies av bankene (og altså ikke innskyterne).

Jeg fikk siden delta med 5 minutters innlegg på høring i Stortinget 9 januar. Mitt forslag om å skille innskuddene fra bankenes virksomhet og muligheten for å unngå nye finanskriser synes ikke å ha noen interesse for finanskomiteen. Derimot var finanskomiteen svært interessert i hvordan bankene ønsket den nye ordningen tilrettelagt. Høringen finnes på video her.

Norske borgere bør være oppmerksomme på at byråkratiet, regjeringen og det politiske miljøet ivaretar finansnæringens og egne interesser på bekostning av interessene til borgerne og det brede samfunn. I den kommende finanskrisen må alle innstille seg på at det blir vanskelig å realisere sine bankinnskudd i kontanter og at de kommer til å bli ekspropriert. Alt sammen med regjeringens og Stortingets velsignelse.

jatilkontanter.no

søndag 15. april 2018

Hva er årsaken til de økte urolighetene i verden?

Av P54.

Vi lever i en vanskelig tid hvor politisk korrekthet har tatt fullstendig overhånd og røster som tar til motmæle blir fortiet eller en får onde anklager mot seg. Vesten ble bygget på Bibelen, Guds ord, på en tid hvor forkynnere torde å forkynne sannhetene i Guds ord. Mennesker fikk møte Jesus, ble forandret og liv ble formet av Guds ords lære. Politikere som stod bak Grunnloven måtte offentlig bekjenne Jesus Kristus som Herre og Frelser. Landets lover ble formet av Guds ord og misjonærer ble sendt utover hele verden fra Vesten og ettersom industrien blomstret ble den også delt med andre land. Vesten ble velsignet av Bibelens Gud og alle land i verden fikk del i den teknologiske og industrielle oppblomstring som skjedde i de “kristne” vestlige land. Demokratiet og skoler kom som en følge av kristendommen og dette styresettet ble en modell for mange andre land.

Slik som med Israel i gamle dager som gikk til grunne da de ikke adlød Gud, lider nå også Vesten av samme grunn. Guds lover og undervisning fra Bibelen på skolene ble fra 1960-70 årene satt til side, og vi har da opplevd at velsignelsene gradvis ble tatt bort. Israel skulle være et lys for verden, slik som også Vesten skulle være. Politikere trengte ikke lenger bekjenne kristentroen og ikke-troende politisk korrekte politikere styrte kirken og utnevnte prester og biskoper, endog homoseksuelle. Det ble da åpent opprør mot Gud og kirken mister sitt lys og kraft. Den Gud og Jesus som er oppstått fra de døde er mer enn mektig til  å frelse folk fra synd idag som før, men når kirkens menn og kvinner anerkjenner hva Gud hater og ønsker å fri folk ifra har den mistet sin plass. Gud virker der sannheten forkynnes, ikke der den forties.

Det er sikkert mange politikere som støtter kristendommen, men også noen som går altfor langt i frihetens navn. All frihet er ikke frihet, man kan også bli slave av for mye frihet, en frihet som ikke fører til det gode. Jesus kom for å sette oss fri, det er fri fra synd. Han kom ikke for å sette oss fri til et syndig liv, da er vi slave av synden. Loven er til for å beskytte folket, slik som myndighetene har lover om fartsgrenser og annet er det for å beskytte folk. Slik er også Guds lover til for å beskytte folk, for å begrense syndere i hva de kan foreta seg, til beskyttelse for dem selv og andre. Det er Jesus som kan forandre liv slik at en ikke lenger er slave av synd eller trenger en lov for å hindre syndens makt. Loven er til for syndere, for å begrense ens frihet til å gjøre som en vil til skade for seg selv og andre.

Det er ikke alt av det nye som er bra, en skal ta imot nytt, men ikke forkaste det gamle som er verdifullt. Vi lever i en tid hvor dyreliv verdsettes mer enn menneskeliv, hvor folk heller redder bikkja si i nød enn et menneske de ikke kjenner hvis de må velge. Vi må ikke ta med oss alt fra USA, ikke alt fra USA idag er til vårt beste da de også har vendt seg fra Gud. Da jeg var barn lærte vi at kommunistiske land tok barna fra foreldrene og hjernevasket dem i statens skoler til å bli disipler av staten, mens begge foreldrene måtte jobbe. Og de måtte bo i høyblokker, mens vi i Vesten bodde i egne hus, mamma var hjemme og pappa jobbet. Samfunnet var ordnet, med lite kriminalitet og stress var det lite av. Søndag var det fri, folk var høflige og hadde tid til å snakke med hverandre.

Nå skjer det samme i Vesten, begge foreldre i jobb, de få barn som blir født sendes i barnehage i tidlig  alder og det er ikke hva Gud lærer som barna blir opplært i. Alt dreier seg om hvordan en liten klikk av byråkrater skal detaljstyre livet til alle, hva de skal tro og mene, hva de skal spise og hvordan de små skal formes til å se på staten som deres gud. Livet dreier seg om barnehage, skole, utdanning og karriere. Barn vokser opp og ser lite til foreldre, alle stresser, åpningstidene i forretninger utvides stadig slik at det blir enda mindre tid for familien å være sammen. Søndag er en dag satt til side som fridag i kristne land til minne om Jesu oppstandelse og det burde politikere stå fast ved. Ingen er så travelt opptatt at en en ikke kan handle de andre dager i uken.

Søndagsstengt er en tradisjon som er til gagn for folk, en dag familien kan være sammen uten at de er på arbeid eller skole. Søndagsåpne butikker i desember og ellers for butikker med en viss størrelse er totalt unødvendig. Med åpningstider fra 0700 til 2300 eller mer skulle det være mer enn nok tid for alle til å handle. I gamle dager hvor folk gikk, syklet eller brukte hest til butikken og åpningstiden var 8-10 timer greide de seg bra. Det er bare å innrette seg. Idag med bil og butikker nær sagt over alt er det meningsløst og ressurssløseri med så lange åpningstider og i tillegg ha åpent på søndager. Det er ikke handelsstanden som vil ha det, eller folket som trenger det. Enten er det politikere eller krefter utenfra eller de som vil avlive alt som har med kristne tradisjoner å gjøre.

Hva dreier jul, påske og pinse seg om idag? Det er fridager, ferie fra skole og arbeid som alle setter stor pris på, men hvor mange er det som tenker at det er kristne tradisjoner, et privilegium gitt av kristne politikere til minne om bibelske begivenheter, nødvendigvis ikke til rette tid, men likevel dager satt av til minne om Jesu fødsel, død og Den Hellige Ånds utgydelse. Hvor mange bryr seg om det idag, hvor mange tror på Jesus idag, hvor mange lærere, skoler og politikere er ikke Jesus og kristenfiendtlige, Bibel fiendtlige, ja stort sett fiendtlige til alt som har med kristendom å gjøre? Human etisk råd og Islamsk råd går sammen om å forandre Grunnloven, kristne symboler må fjernes fra kapeller og bedehus, halskjede med kors forbudt for NRK ansatte, lærere på skoler trues med oppsigelse hvis de synger kristne sanger for barna osv. En må ta slik hensyn til ateister, humanister og islamister at en må tie om sin egen tro, ja tie om sannheten. Selv i Norge kan en få drapstrusler ved å bekjenne frelse gjennom Jesus alene.

Har en ikke noe fast å tro på, forankret i sannhetene i Guds ord blir en åpen for hva som helst. Som en skolejente sa som et resultat av forvirring i skolens undervisning: “Så fint da, når jeg dør blir jeg jord og jorda blir grass og når kua spiser grasset blir jeg ei ku”. Barn og ungdom mangler helt faste holdepunkter, hva som er rett og galt, alt er tillatt. Den ene religionen er like bra eller dårlig som den andre fordi skolen lærer barna om alle religioner og de kan velge fritt, ingen faste holdepunkter, ingen faste grunnsannheter. Resultatet ser vi i dagens samfunn som er gått helt i oppløsning, vold og kriminalitet, rus, fyll, utroskap, overfylte fengsler osv.

Forskjellige steder i Norge opplever man at Mohammed er på navnetoppen, moskeer bygges med statsstøtte og islamisering skjer på åpen gate og på norske skoler og biblioteker uten hensyn til at det kan såre, støte eller fornærme kristne. Kristentroen skal undertrykkes til fordel for Islam, muslimer kan gjerne fortelle folk at Mohammed er større enn Jesus, at Jesus ikke døde på korset, bare besvimte og ble stjålet av disiplene, hvoretter Jesus flyktet til India og levde til Han var 125 år, giftet seg og hadde barn. Dette materialet stilles ut og distribueres i norske biblioteker og norske politikere støtter og stiller opp i åpningsseremonien til deres moske, samt at de får finansiell støtte.

Bibelen lærer oss at vi skal se til Israels historie og hva som skjedde med dem. Gud sa til Israel at hvis de fulgte gudene og skikkene til landene rundt seg skulle Han spy dem ut av landet slik Han gjorde med  folket som bodde der før Israel kom dit. De skulle ikke tilbe fremmede guder eller gifte seg med  folket som tilbad fremmede guder for det ville føre dem til fall. Vesten ble sterkt fordi de baserte sine lover på Guds lover, bekjente Jesus Kristus som Herre og Frelser og forøvrig brukte Guds ord som rettesnor. Samme folkeslag, samme Gud og Bibelen som rettesnor.

Vesten er i store problemer, de har forlatt Gud og Bibelen som rettesnor, de tar bort opplæring fra skoler og universiteter og fjerner det fra det offentlige. Kirken forkynner ikke lenger Guds ord og fremmede lands religioner, guder og folk flytter inn og påvirker Vesten til sine skikker, guder og religioner.

Vi må tie for ikke å støte dem, mens i deres land blir folk torturert og drept hvis de kommer til tro på Jesus eller forkynner om Ham. Kirker nektes bygd og de som allerede er der blir brent, gjerne med folk på innsiden. Kristne som forfølges i Midt Østen er der fortsatt, noen steder er de helt utryddet, men de muslimer som forfulgte dem får innpass i Vesten og bygger moskeer som fremmer den religionen som undertrykte de kristne i de land de kom fra. Vesten har sviktet oss sier de kristne i Syria og andre steder.  Får vi en dag smake samme medisin av de muslimer vi lar få fotfeste i våre land? Hva sier Gud?

2.    Mosebok 34, 14: Du skal ikke tilbe noen fremmed Gud, for Herren heter nidkjær, en nidkjær Gud er han.

2.    Mosebok 18, 3: Dere skal ikke gjøre som de gjør i landet Egypt, som dere bodde i. Og dere skal ikke gjøre som de gjør i Kana’ans land, som jeg vil føre dere til. Dere skal ikke vandre etter deres skikker.

3. Mosebok 18, 25: Landet ble urent, og jeg straffer det for dets misgjerning, så landet spyr ut sine innbyggere.

3. Mosebok 18, 5: Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal  leve ved dem. Jeg er Herren.

2.    Mosebok 12, 49: Det skal være en og samme lov for den innfødte og for den fremmede som oppholder seg hos dere.

2.    Mosebok 24, 22: En og samme rett skal gjelde for dere, den skal gjelde for den fremmede som for den innfødte. For jeg er Herren deres Gud.

Nå finnes det riktignok mennesker som sier at dette er fra Gamle Testamentet og gjelder ikke idag, men i
Johannes 17, 17 sier Jesus: “Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet” og videre sier Jesus:

Matteus 5, 17: Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene! Jeg er ikke kommet  for å oppheve, men for å oppfylle.

Matteus 5, 18: For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Matteus 5, 19: Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Paulus tar også opp dette med loven og har dette å si:

1 Timoteus 1, 8: Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis.

1 Timoteus 1, 9: En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn,

1 Timoteus 1, 10: Horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære- (underforstått: basert på sannhetene i Guds ord).

1 Timoteus 1, 11: etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd.

At Vesten nå sliter med alle sine problemer er fordi de sluttet å gjøre som Jesus og Guds ord sier i versene ovenfor, og hvis du tar en titt på Afrika, Midt Østen og andre land som ikke lærer eller gjør etter det Han sier så ser du hvilken elendighet de lever i. De landene som vender seg fra Gud går etterhvert nedenom og hjem hvis de ikke omvender seg. Vesten myrder millioner av barn i aborter fordi utdannelse og karriere går foran alt, de føder så få barn at de har ikke nok folk til å arbeide for seg for å bidra til pensjonen når de selv blir eldre. Derfor ser vi land i Vesten idag som tar inn folk fra andre land med andre religioner og guder, som har flere koner og mange barn, men de blir sett på som ung og billig arbeidskraft som skal arbeide for pensjonen til landets eldre. På sikt vil folkeslag som har bygd vestlige land forsvinne og andre folkeslag vil ta over, slik som andre folkeslag i tidligere tider har forsvunnet. Hva hadde Midt Østen vært idag om ikke Vesten hadde tilført dem oljerikdommer og moderne teknologi? De ville ridd sine kameler fortsatt. Til tross for sine rikdommer fra Vesten preges de landene av undertrykkelse og forfølgelse av ikke-muslimer. FN sier at 99% av kvinnene i Egypt blir seksuelt misbrukt, samtidig har landet 108000 moskeer. Ser du sammenhengen? Hvorfor overgir Vesten sine land til denne religionen?

Det er de vestlige land som må vende tilbake til Gud, vi hadde sannheten, men vendte oss fra den, vi skulle være lys for verden, men frafall, egoisme, grådighet, mangel på opplæring og forkynning av Guds ord, politisk korrekthet, humanisme og sekularisme tok overhånd. Vi fikk det for godt, slik som med Israel, i sine gode dager vendte de seg fra Gud. Med oljen kom frafallet, skatte og avgiftsgrådige politikere gjorde norske varer for dyre å eksportere og mye av industrien i Norge ble avviklet og solgt. Oljen gav høyere lønninger og mange gikk fra industrien for å bli oljearbeidere. Hva har Norge å falle tilbake på hvis oljen tar slutt? Med alle pengene ble det altfor lett å få trygd og altfor mange fant det mer lønnsomt å være trygded enn å arbeide. Det ble fokusert bare på rettigheter, men ikke på plikter. Med nye borgere som belaster systemet blir tingene ikke bedre og når antallet på de som har kommet kanskje blir opptil 8 doblet på grunn av familiegjenforening og de føder langt flere barn enn nordmenn blir det en problematisk fremtid. Spesielt hvis de fortsetter i sine gettoer, bygger sine moskeer og sprer Islam. Mange nordmenn har allerede konvertert til Islam og i Europa forøvrig er det snakk om hundretusener som har konvertert.

Det handler ikke om å hate, men å beskytte land og folk fra å bli islamisert på lang sikt. Da vil det bli forfølgelser slik som det er i muslimske land idag. Norge skryter altfor mye av sine velferdsordninger og rikdommer og med internett og mobiltelefoner sprer det seg fort hvilke land det lønner seg å komme til. God velferd og liten straff for ugjerninger samt verdens beste fengsler. Hvis Norge virkelig ville bruke oljepenger til å hjelpe andre hadde pengene vært langt bedre brukt og langt flere kunne blitt hjulpet hvis de hadde gjort noe for dem i de landene de kommer fra eller nabolandene. Da hadde vi sluppet religionskonflikter, kulturkonflikter og alle språkproblemene.

I Afrika trenger de profesjonell hjelp til treplanting, borre etter vann til drikke og for irrigasjon. Det blir da også lettere å dyrke mat. Det har vist seg at plantes det trær vil også regnet komme, men trærne trenger vann inntil de har vokst store og tett nok til at det skjer. Grunnen til alt regnet i regnskogene er jo fordi det er så mye trær der. Hogges trærne ned vil det også forandre på regnet, mange steder hvor det idag er ørken har det tidligere vært mange trær, de ble hogget ned uten at nye ble plantet og ørken ble resultatet. Se hvordan Israel har forandret landet siden de kom tilbake mens nabolandene fortsatt er ørken.  Araberlandene liker ikke å arbeide, men bruker slaver, tjenere og utlendinger til mye av sitt arbeid. De styrende har så mye penger og store palass og lever et komfortabelt liv og de bryr seg lite om å forbedre og dyrke jorden. Men de er misunnelige på hva Israel har fått til.

Norge har ikke behov for moskeer og religionen Islam og strengt tatt skulle noen bosette seg her burde de først fornekte læren til Mohammed. Vil de ikke det har de ikke noe her å gjøre. Selvfølgelig lærer Islam at en kan lyve hvis det fremmer hensikten, men skulle de først fornekte Mohammeds lære og så bli funnet å fremme den er det jo brudd på vilkårene og deportering skulle være neste skritt.

Det merkelige er at de forfulgte kristne flyktninger er det veldig få av, men mange muslimer og veldig mange arbeidsføre unge menn fyller Europa. Reiste de fra kone og barn for senere å få familiegjenforening? Alle de såkalte foreldreløse barna er vel ikke foreldreløse, men slik som meksikanerne  sendte sine barn  over grensen til USA vel vitende om at USA ikke hadde hjerte til å sende dem tilbake håpet de at hele familien kunne komme over for familiegjenforening. Det er planlagt spill og Norge gjør det altfor lettvint for de som ikke trenger å komme hit, men som kommer for velferdens skyld og for å bidra med spredning av Islam. De fattige og mest trengende og forfulgte folk er fortsatt i hjemlandet eller i forskjellige leirer i nabolandene. De kristne blir jo fortsatt forfulgt, voldtatt og drept mens de er på flukt, ja selv på asylmottak   i Europa, Sverige og Norge skjer det. Islam forfølger kristne og jøder overalt.

Håper politikere kan utvise “tøff kjærlighet”, ta riktige beslutninger og vite å skjelne mellom hvem som skal hjelpes og hvordan hjelpen skal best utføres, til beste for alle parter og for at landet ikke en dag blir overlatt til Islam. Mange kristne organisasjoner hjelper til lokalt i utlandet, med åndelig og annen hjelp og hadde sikkert satt pris på økonomisk støtte fra myndighetene i Norge. Økonomisk støtte til misjons og hjelpearbeid i utlandet trenger en kontrollinstans da det er mye korrupsjon og feilslåtte prosjekter. USA har brukt milliarder av dollar beregnet til oppbygging av Midt Østen, men innrømmer at pengene forsvant i korrupsjon. Min onkel jobbet i Norad, i Afrika, og fortalte at millionene forsvant i korrupsjon mellom etasjene i mottakerbygget. I militæret fortalte militærpresten meg at hans far var misjonær i India og Norge hadde sendt mange traktorer dit for å hjelpe bøndene med mer effektivt jordbruk. Traktorene stod der bare og rustet fordi bøndene ikke torde bruke dem da de trodde på jordguder og ved å pløye med traktor kappet de hodene av jordgudene. Altså må opplæring til først. Norge har hatt mange feilslåtte prosjekter, fiskeforedlingsanlegg, fiskebåter etc. Pengene må følges opp slik at de blir brukt til virkelig hjelp og ikke bare sløses bort.

Som et eksempel kan nevnes at Norge sendte penger til Sør Amerika for at ikke regnskogen skulle hogges ned i et visst område. Pengene blir gitt, men skogen blir hogget, bare et annet sted. Til sammenligning kan nevnes at Honda fra Japan ville hjelpe de samme folk til å bevare regnskog, men istedenfor å gi dem penger bygde de en teglstensfabrikk hvis produkter de produserte skulle brukes til å bygge hus slik at de slapp å kutte skog. Som strømkilde bruker de solpanel, det er jo nok sol der. Effektiv hjelp, ikke penger, men lokalt produserte produkter med ren strømkilde som hjelper befolkningen i lang tid framover og  bidrar til mindre avhengighet av regnskogen. Honda begynte planting av trær i Mongolia ørkenen for over 40 år siden og i New Zealand planter de to trær for hver bil de selger. Alle deres fabrikker har trær plantet rundt fabrikkområdene og mange andre økologiske prosjekter har de gående. Dette hører ingen om, men over hele verden vet de at Norge har verdens beste fengsler, liten straff, lønn og utdanning for innsatte, god velferd for fremmede, at Norge kjøper gater og rundkjøringer i utlandet og sløser stort med midler til helt og delvis mislykkede hjelpe- og misjonsprosjekter.

Gamle i Norge får mange steder dårlig stell, både sulter og tørster ihjel, dopes ned for å inaktiviseres, får beskjed om å gjøre det i bleia og vaske seg selv med våtservietter. Noen må gå ukesvis uten å få vasket seg. Norge er så rike at de har ikke råd til sine egne, men så fort lykkejegere kommer har de penger så det monner, penger de aldri kunne bruke på sine egne. Kommunene har flere bygninger som har vært aldersboliger, men som har stått tomme fordi de holdt ikke standarden og siden  kommunene ikke hadde  råd til modernisering stod de der tomme. Nå derimot når fremmede strømmer til landet fordi de har hørt gjetord om hvor lettvint det er å få velferdspenger i Norge blir plutselig disse tomme aldershjemmene modernisert og private som tar inn flyktninger i disse bygningene tjener seg søkk rike på penger Norge har for fremmede, men ikke sine egne borgere. Biblioteker utrustes med flere nye datamaskiner fordi det kommer “flyktninger”, men hvorfor hadde de ikke råd til det for sine egne landsmenn? Hvem styrer denne flommen av penger de har for fremmede, men ikke sine egne?

Jeg håper politikere ved Guds hjelp kan påvirke de rette personer i de rette posisjoner slik at Norge kan finne nåde hos Gud til omvendelse og prioritere riktig slik at ikke fremtidens barn må lide under åket til Islam. Det er mye å rydde opp i for i lang tid har det vært politikere som har jobbet mot sannhetene i Guds ord, politiske og religiøse krefter har undergravet og infiltrert samfunn og institusjoner slik at Norge kom på feil kurs.

Politikere må søke Guds hjelp og visdom og de trenger sikkert mange støttepartnere i bønn for Satan går rundt som en brølende løve og søker med alle midler å stoppe de som fremmer Guds sak. Går du imot tidsånden i denne verden og det som er politisk korrekt vil du gjerne møte motstand fra folk som anklager en for å være trangsynt, rasehater, fremmedhater, islamofobi, homofobi, komme med usannheter, påstander og masse annet. Husk da Nehemias bygde opp igjen Jerusalems murer hadde de våpen i den ene hånden og mureskjeen i den andre. Motstanden var stor, men han gav ikke opp for det. Fienden ville stoppe arbeidet, men dette er hva Nehemias sa til folket:

Nehemja 4, 14: Og da jeg så dem (folket) oppstilt, gikk jeg fram og sa til stormennene og forstanderne og til hele folket: Vær ikke redd dem (fienden), tenk på Herren, den store og forferdelige. Og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres koner og deres hjem!

Det er fremtiden for Norge og Norges folk som står på spill, vi må ikke lulles inn i en søvn som sier at alle religioner fører fram, at det er den samme Gud osv. Dra til et hvilket som helst land hvor Islam dominerer og du finner undertrykkelse, flerkoneri, innavl, analfabeter og forfølgelse av kristne og jøder. Vi må ikke  tro at Norge eller Vesten unnslipper dette hvis vi lar Islam få grobunn og vokse. Polygami er allerede akseptert i England hvor de også har sharia dommere. Kravene til forandringer i lovverket i retning sharialov øker i takt med prosentandelen av muslimer i landet. Fred og kjærlighet i Islam betyr noe helt annet enn hva vi tenker på. Selv i land hvor Islam er i minoritet blir muslimer som blir kristne forfulgt og drept. Målet for Islam er at religionen styrer politikken og alle underordner seg sharialoven. At de taler   fred og kjærlighet er kun ordbruk for å passivisere folket, i bakgrunnen jobbes det aktivt ved lobbyvirksomhet og infiltrering for å fremme islamske interesser. Det er en av Islams lære å ta over land ved å befolke det, noe de gjennom hele historien har gjort. Det er politikeres ansvar å beskytte land og folk, svikter de ender vi opp med konflikter i samfunnet for friheten i Vesten har vært for stor til at de vil underordne seg sharialov. En kirke som har forlatt Gud og å bli kvitt monarkiet i Norge som noen vil er et skritt i prosessen som må til for at Islam og sharia lov kan utbre seg. Frankrike valgte å bli en sekulær stat, se hvordan de lider nå, for ikke å snakke om problemene i England, Tyskland og Sverige.

Må Gud styrke politikere i arbeidet og gi visdom til å ta rette avgjørelser. 

Vennlig hilsen,
P54

PS! Hva skjer i Midt Østen idag? Byer ligger i ruiner. Tyrkia, et NATO land, hadde nylig et kupp hvor tusener ble arrestert på kort tid. Erdogan bygger opp en Islamsk stat og ønsker å gjennopprette det Ottomanske rike. Erdogan leser flittig “Mein Kampf”, (Jihad), en bok forøvrig veldig utbredt i Saudi Arabia og Hitler var en av de tidligste støttespillere til det muslimske brorskapet. Er invasjon av Syria og ødeleggelse av Damaskus neste? Israel? Da Adolf Hitler bygde opp maktbasen sin ble advarsler ignorert av de fleste. Noen flyktet mens de kunne. De fleste endte opp i tyranneriet som fulgte. Hva skjer idag?

"How fortunate for governments that the people they administer don't think" -- Adolf Hitler.