NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 30. april 2017

Å frykte Herren er begynnelsen til visdom (Salme 111,10)

Andakt av Kirkehøyden.

Det finnes fire hovedveier å tjene Gud, vokse I Kristus. Andre tradisjoner omtaler de samme fire, alt fra Østens - og ikke kristen vestlig litteratur. Og jeg vil relatere det til hvordan dette skaper gode samfunn og velstand for alle.

Og min intuisjon er at bibelen er plagiert både i antikken (GT),  av vestlige «læremesterer,» inkl. Marx og sosialister med sin solidaritet. Påklistret, og det stikker ikke særlig dypt, og intet har grodd der de får regjere.

Til dette udødelige skriftet av Adam Smith: Heri ligger suksessen til kapitalismen de siste 300 år, særlig i USA. Selv marxister beskylder de evangelisk kristne kalvinistene for denne ideologien med sitt moderate forbruk, og reinvestering av overskuddet (fruktene) i mer produksjon til glede for mange, som var hva det gjorde. Med utspring i Sveits, spredde grenen seg til særlig Nederland, Tyskland, Skottland, og videre til USA.

Adam Smith møtte Benjamin Franklin i 1756, og han snakker om den «usynlige hånd» i sin økonomiske teori, som den virkende kraft. I motsetning til marxismen, som gjør arbeideren til en slave, så fremmet Smith det autonome individ (under Gud). Slik ble velstand tilgjengelig for alle, og alt fordi noen har begått gudgitte gjerninger.

Og herav fulgte den private eiendomsretten, avtalers ukrenkelighet (løfter skal holdes), kontrakts frihet etc. Åpenbart her har Smith tatt fra både GT og NT og Jesu lære. Derfor oppstår velstand via frie individer, som handler i pakt med bibelelske prinsipper. Kunder som returnerer fordi den handlende så deres behov (ydet en god gjerning), og oppfylte dem til en kostnad du fant rimelig. Slik vokste smier, til gigantiske konserner, også i Norge.

Så ta oktober revolusjonen av 1917 og Sovjet unionen. Alt verdiskapning stoppet opp omgående, hungersnød, despotiet holdt det gående i ca 70 år. Et enormt moralsk og økonomisk konkursbo, som varte helt inn i vår tid.

I denne andakten/ kronikken skal jeg drøfte en serie emner, med tanke på at kristen tro er den ypperste form for intelligens. Og de som ikke kommer til tro er de uintelligente. Hvordan kan dere unngå det Evige Liv hvis dere så smarte, noen av dere tror å spise gulerøtter (ikke noe galt med det) og annen «intelligent adferd»  skal forlenge livet?

Det finnes unntak, åpenbart mange fremstående intelligente personer, var/ er ikke bekjennende kristne, men de var påvirket og er/ var alle åndsmennesker. Og det er/ var Guds Ånd som var i dem, det kan de takke for all sin suksess. Fra Ham og den Hellige Ånd fikk de også sin innsikt. Jeg snakker om personer, oppfinnere og andre som gav helt ny innsikt for menneskeheten, som Einstein. Han var ikke ateist og snakket med stor aktelse om «the nazarean.»

Og det er ikke de som kommer i annen runde, kopierer, og ofte skaper de for seg selv og samfunnet stor velstand, men de er «copy cats,» noen andre la grunnen for dem, og Gud var opphavsmann. Derfor har all velstand sitt opphav i Gud, han manifesterte det med tanke i ånd. For en hver manifestasjon starter med en gudgitt tanke i et sinn og hjerte. Fra der manifesteres den seg  i verden. Og det samme gjelder hvor mennesker viser store talenter, som skiller seg ut med sine gudgitte talenter, skaper stor kunst, så til dem som bare etterligner - ikke noe galt med det.

Jeg skal drøfte de fire veier og skule litt til andre tradisjoner, litt vitenskap - bare for å underbygge. Ja, alt for å underbygge at det intelligente er å bli en troende kristen og la Jesus virke igjennom oss.

Kroppens (den første) vei, de gode gjerninger: 

Endog «å fake» det, er bedre enn å gjøre det onde. Og et hvert vestlig sivilisert samfunn har adoptert loven/ GT (de tid bud) i sine lovverk. Uten at løfter holdes, sanne vitnesbyrd gies, det ikke stjeles etc, ingen velstand eller gode samfunn.

Men som allerede påpekt, lovene budene kom fra Gud, gitt til Moses. Vintreet opprettholder selv bladet på den ytterste gren. Og de er alle som gode gjerninger, utrettet av mennesker. Marxistene kan ikke vise til èn suksess, heller ikke islam. De er tiggere, og vestlige land med lange kristne tradisjoner skal betale, og derfor blir vi invadert. Sjarmøren Mikhail Gorbatsjov  hadde bare ett eneste motiv, vesten skulle finansiere den mislykkede kommunismen deres, som var konkurs. Den smarte Reagan og Thatcher så tegningen (begge kristne) og vant den kalde krigen for oss alle.

Og igjennom FN systemet skal vestlige land finansiere korrupte regimer, via svindler, som kommer på løpende bånd. Hvor de endog bevisst  utsulter barn for å lage «gode TV-bilder,» for å presse oss for penger. Og de nekter å følge oppskriften til de land som har utviklet seg etter krigen. De har alle fulgt bibelelske prinsipper – sekularisert.

Avtaleloven av 1907 var kodifisert, nedskrevet sedvane utviklet av de handlende (deres gode gjerninger), vær viss nasjons-bygger Hans Nielsen Hauge var med dem, lenge etter hans død. Best av alt er å være Gud lydig, for de gode ferdiglagte gjerninger er hans (Guds), ikke våre, derfor bærer de slike enorme frukter. Og vi vet at det finnes gode mennesker, som er på autopilot, uten tanke eller krav på anerkjennelse. De yder det gode, for den Hellige Ånd dikterer hvert skritt. Alt er relativt, for noen ganger tar det menneskelig og selviske over for en hver.

Det finnes samfunn med kristen kulturarv, som har hatt stor suksess, og de er/ har sin basis i gudgitte gjerninger, selv om det finnes selviskhet på periferien. Om det ikke fantes individer, som var Gud lydig og tok råd fra den Hellige Ånd , ville ingen nyte godene som følger.

Det marxistene gjør, der de får all makt: Kriminaliserer kristen tro, ytringer og forbyr andre tjenesteytere og monopoliser alt, så leverer de ikke. Og alt kollapser. Visste dere at små private hageflekker produserte det meste av maten i Sovjet Unionen. Disse heltene slet og fikk det alt til markedet.

Sanne tjenesteytere sies å ville leve opp til «egen standard» og se at kunden får noe av sann verdi, heri finner de sin glede, ja mening med livet. Og det virker, for i siste instans er det lydighet til Gud, den Hellige Ånd og det kommer til uttrykk igjennom hans gjerninger. Og dette var den første vei.

Hjertes (den andre) vei:

Og her får vi det «straight» og jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen: «It's all about Love» Matt 22,36-40 "Mester, hvilket bud er det største i loven?" Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene."

Amerikanere har et fint uttrykk: «Garbage in garbage out.»; et annet inntrykk for marxisme. Kirkehøyden sier: «Love in Love out.» Ja, vår «plikt,» som kristne, gjenfødt I Kristus, er å være videreformidlere av Kjærlighet til verden, og i den ligger alt latent, også velstand. Og heri ligger alle fordeler vi selv nyter:

Fil 4,19 Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.

Sal 103,2-4  "Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn." Hvor mange andre vers kunne jeg nevne, om vi blir de fullkomne videreformidlere av Guds Kjærlighet

Ja, si gjerne så ofte du kan: «Himmelske Fader, vår Herre, Kjære Gud: Vi takker, priser og elsker deg med hele våre hjerter, sjeler og sinn.» La ingen kimse av dette, en slik Kjærlighet, som vil bringe himmel på jord, og denne bønn vil bli oppfylt med presisjon: «...komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.» Ja, noen medmennesker har så mye Guds kjærlighet i seg at begeret flyter over.

Det andre budet (Matt 22..) vil oppfylles, slik: «Mitt beger renner over (og vil overstrømme vår neste, oppfylle det andre bud) «Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager» Dette står sterkt i esoterisk jødiske lære, praksis og åndelig utvikling – deres beger flyter over, slik oppfylles Guds to Kjærlighetsbud, som iht Jesus alt er bygget på.

Sinnets (den tredje) vei:

Trenger jeg å si mer? Om våre tanker er Guds Ord (Jesus), ikke Satans (vik fra meg), da er vårt sinn den tredje vei: "The wise in heart accept commands (from God), but a chattering fool comes to ruin." — Proverbs 10:8. En er vis i hjertet, men Ordet plantes i vårt sinn.

Ja, det må starte i våre sinn (bytt ut «the chattereing»), vi leser Ordet, vi sier Fader Vår (Guds ord bedre enn noe). Ja, noen mennesker har sitt tyngdepunkt/ force i sinnet (the mind), typisk for visse bokormer, det er nesten ikke grenser hva de kan absorbere av tekst. Jeg har en slik venn, jeg fikk ham inn på en «åndelig» vei, og han sluker alt av skrifter. Men når det kommer til Jesus og Bibelen vil han ikke høre, men jeg ber for ham.

For om han og andre, som er mottagelig for skrifter, leser den ene sanne skrift (Guds Ord) ville sinnet og hjertet gradvis bli samstemt. Guds Rike er den sikre realitet. «.. komme ditt rike skje din vilje, som himmelen så og på jorden»

For vi leser Ordet med vårt sinn (hjerne), som et frø plantes, og Hjertet/ Guds Kjærlighet er den gode jord, selv blant de utpregede intellektuelle. Og her vil jeg vise til den urettferdige dommeren, og kvinnen krevde sin rett. (Luk 18,1-5) For å «stoppe kjeften på henne,» bøyde den urettferdige dommer seg for henne.

Luk 18,6-8  Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Derfor er det håp også for «the mindy ones,» som dessverre ofte blir teologer, i stedet for å be ustanselig, og slik åpne hjertet, og skrive Ordet på dets tavle, hvor det blir virksomt.

Derfor skal våre tanker alltid være Guds Ord, og resten vil bli tatt hånd om. Det er noe som nylig er oppdaget; «neuroplasticity,» og her en pioner Joe Dispenza – den som er interessert google det. Grunnen til at det tar tid å endre vaner (tre uker sier en venn), bønner svares, skyldes at hjernen må bli «hard wired», nerver knytte fysiske forbindelser, den må lage helt nye varige forbindelser. Bare en tanke er ikke nok til at det skjer noe med hjernecellene permanent, men det må gjentas. Det kreves øvelse, som å kjøre bil uten å tenke på hver bevegelse eller spille på et instrument. Det må bli «second nature.» Så når Ordet leses med sinn og hjerte skjer dette. Hver gang en kommer tilbake til et vers, oppdager vi ny fylde og mening.

En god nyhet til: Ja, vi er født med gener programmert, men de kan også re-programmeres. Både Spikeren og jeg har referert til Bruce Lipton før. Her et fantastisk foredrag:


Han har funnet ut vitenskapelig at troen (your belief system) styrer og re-programmerer våre gener. Derfor vil Guds Ord og bønn transformere oss, og vi blir formidlere av Kjærlighet - inn og ut. Ja, noen er født med fantastiske talenter, som Mozart, og forklaringen er at hjernen og genene er allerede «hard wired» for dette. Andre må jobbe hardt, men tro og bibeltekster vil gjøre underverker. Selv i den tørreste intellektuelle om han/ hun tenker, som kvinnen, som gikk til den urettferdige dommeren, og gav seg ikke. De vil alle bli hørt:

Gal 6,7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste (på godt og vondt)

Matt 7,7-8 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.

For slik fungerer det, om Guds Ord plantes først i sinnet: Matt 13.31 "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i åkeren sin.» Det kreves bare tålmodighet til høsten kommer, slik også med bønner. Si Fader Vår («Guds Ord på like linje») morgen og kveld.

NB: Jeg viser til disse to forskere, bare for å underbygge Guds Ord, dessverre ser det ut som de blir selv guruer og får sine egne sekter. Vår «guru» er selvfølgelig Jesus og Guds Ord, og vi skal bare vite dette: Vitenskapen kommer alltid diltende etter (the bibel has IT already covered). Dog med slike referanser kan noen bli overbevist om å ta i mot Jesus.

For  hører vi ikke ustanselig at vitenskapen har satt kristen tro på sidelinjen, parkert den for godt - «not os fast.» Det motsatte er tilfelle, for de som gjorde de vitenskapelige gjennombrudd var alle åndsmennesker (hadde Guds Ånd), og alle de mest kjente universiteter i USA og UK, ble stiftet av kristne, og ingen overgår jøder i vitenskapelige bidrag. Ingen tilfeldighet, og det samme vil vi finne i vår historie. Vår kristne kulturarv, som våre «Pol Pot'ere,» skal utradere, og skal ha «K-en» ut av skolen. Der har du marxistene, de gir seg ikke, fordi de står i djevelens tjeneste, ha ingen tvil om det.

Den intelligente (fjerde) vei:

Dette er veien for en hver av oss og andre, som hørte Ordet, og ikke avviste det – hvorfor? Fordi den andre og tredje forutsetning (vei) er/ var nedlagt i oss. Det som plantes i våre sinn (om vi er intelligente), vi får straks respons fra hjertet. Guds kjærlighet veller opp, vårt beger fylles, om det ikke renner over umiddelbart. Men noe skjedde, det var godt, det var unikt i forhold til hva verden kan tilby og vi vil ha mer. Og dette er intelligens, mens intellektualisme er bare å reprodusere andres tanker. Derfor kommer intet ut av tåkepratet, alt faller på stengrunn.

I påsken gav Spikeren denne andakten: Kan vi stole på historien om Jesu oppstandelse?

Sitat: «Så klare er bevisene for Jesu oppstandelse, at når Gilbert West - en berømt ateist - valgte dette temaet som angrepspunkt, så endte det opp med at han ble så overveldet av hvor rikelig Jesu oppstandelse var bevitnet, at han selv ble en kristen.»

Under fortalte jeg om to andre intelligente, en ateist som skulle overbevise sin «room mate» på universitetet (UK) at han var på ville veier da han ble kristen, «forledet» av kjæresten. Dog bestemte han seg for å lese bibelen først for å ha argumenter, og falt på kne før 48 timer var gått.

En muslim, som fortalte sin kristne kone i Texas at bibelen var full av løgner. Hvorpå hun sa: «Find one lie, and I shall convert to Islam.» Igjen før 48 timer hadde gått falt han også på kne.

Dette er intelligens den fjerde vei, og det som kjennetegner denne er: «Det er den mest effektive og minst tidskrevende. Fordi Gud har nedlagt så mye ånd i oss, at vi alle burde ta i mot, med hjerte, sinn, og med en slik visshet at den fordufter tvilen. Ja, teoretisk, kan vi bli som Jesus i samme stund, for alt ville bli viten. Tro og viten blir to sider av samme sak, om hele Sannheten åpenbares  for oss. 

La meg fortelle en anekdote. Jeg hadde jobbet og jobbet for å finne en feil på et elektronisk anlegg, og snakket om det med en første maskinist fra Valderøy, skikkelig Sunnmøring. Og han sa: Når du finner feilen kan du bare legge ned arbeidet, gå opp spise middag eller lunch, slappe av med en kaffe. Så hente inn «folka,» og si hva de skal gjøre og alt er løst. Dere ser alle poenget, sann viten og visshet tar bort frykt, stress, «bypass'er tiden» og løser alt. Så også med Guds Ord, om det tas til hjertet.

Og her den fjerde vei, beskrevet med Guds egne Ord: Matt 13,44-46 "Himmelriket kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Himmelriket kan også lignes med en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han kom over en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den."

De tre ovenfor nevnte fra «solgte alt,» sine akademiske karrierer, som kunne ha vært storartet, og muslimen gav sin tro, podet inn fra han var en guttunge. Alt grunnet sann intelligens, feilsøkingen var over, de kunne senke skuldrene og hente inn «folka»/ studentene. Hvor mer intelligent kan noen bli? Igjen: de spiser ikke gulerøtter eller avokado for å forlenge livet (leste nettopp at det siste var bra), men de gav opp (ofret) det som var intet, illusjonen, synden og adam-kunnskapen – den ofret de for å kjøpe perlen, for de så at dette ville gi mangefold.

Slik kunne den første Adam komme tilbake til paradis igjen, som den ene røveren på korset ble med til paradis. Han viste ikke hva han kunne forvente  med  sin rørende ydmykhet – nemlig intet, men han fikk alt, det evige liv.

De sant intelligente ser hva som er innen rekkevidde, og de er beredt å komme med sitt offer, «de selger alt» for å kjøpe perlen. Hvorfor? Jo, når hjerte og sinn møtes, gis vi et fugleperspektiv, og valget gir seg selv. Det er å være intelligent, observere ovenfra, for unnslippe «the flat land.», hvor alt er relativt, alt må forklares iht annet på det samme flate dimensjonelle nivå. Fra der kan ingen emansipere.

Her skal jeg beskrive potensialet, og jeg skal med så mange ord bruke en fortelling fra en annen tradisjon, for tale for kristen tro (være intelligent), jeg forteller etter  hukommelsen her.

K (bare 15 år) ville høre sannheten (allerede så intelligent, visste den fantes). Han la ut på en lang reise for å møte en sann mester, som kunne gi ham svaret – det var hans overbevisning. Vell, fremme lot mesteren han vente ute på gårdsplassen i flere dager. Han ba tjenestefolkene gi ham føde og drikke. Mesteren spurte; er han der fortsatt. Ja, han insisterer på å få tale med deg. Omsider fikk han komme inn til mesteren, og fortalte rett ut hva hans ærend var: Han ville ha den hele og fulle sannhet! Mesteren sa: «You are that being (God).»

Gutten ytret resolutt; si ikke mer. Han trengte ikke å høre mer, heller ikke sitte ved mesteren føtter og høre det samme budskap om og om igjen, som mange dessverre gjør. Det er hva intelligens er, gjenkjenne Sannheten når du hører den, og handle derefter uten forsinkelse.

Der har vi det «straight»: «We are that being – Jesus Kristus.»

Kirkehøyden

lørdag 29. april 2017

Googles kunstige intelligens utvikler aggressiv atferd

Illustrert Vitenskap.

Google-firmaet DeepMind har skapt en kunstig intelligens som plutselig begynner å oppføre seg både aggressivt og grådig i konkurransesituasjoner.

Laserstrålene fyker til høyre og venstre og lammer motstanderen, slik at den kunstige intelligensen kan høste alle ressursene selv.

Det høres ut som en dommedagsscene fra Terminator-filmene, men faktisk er det virkeligheten i det spillet firmaet DeepMind har utviklet til sin kunstige intelligens.

Kunstig intelligens skyter for å vinne.

DeepMind har testet et enkelt «fruktsamler-spill» 40 millioner ganger. To enheter konkurrerer mot hverandre om å samle inn flest poeng. De to spillerne var styrt av kunstig intelligens.

Forsøket viste at jo færre poeng det var igjen å spille om, jo mer aggressiv ble den kunstige intelligensen – den forsøkte å lamme motstanderen med sin laserstråle.

Les mer i Illustrert Vitenskap

1 Mos 2,17 "Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø."


fredag 28. april 2017

2084: The End of the World - by Boualem Sansal

https://www.europaeditions.com/book/9781609453664/2084-the-end-of-the-world
Tipset av bitten.

A tribute to George Orwell's 1984 and a cry of protest against totalitarianism of all kinds, Sansal's 2084 tells the story of a near future in which religious extremists have established an oppressive caliphate where autonomous thought is forbidden.

It is the year 2084. In the kingdom of Abistan - named after the prophet Abi, earthly messenger of the god Yolah - citizens submit to a single god, demonstrating their devotion by kneeling in prayer nine times a day. Autonomous thought has been banned, remembering is forbidden, and an omnipresent surveillance system instantly informs the authorities of every deviant act, thought, or idea. The kingdom is blessed and its citizens are happy, filled with a sense of purpose and piety. Those who are not - the heretics -are put to death by stoning or beheading in city squares. But Ati has met people who think differently; in ghettos and caves, hidden from the authorities, exist the last living heretics and free-thinkers of Abistan. Under their influence, Ati begins to doubt. He begins to think. Now, he will have to defend his thoughts with his life.

"[In 2084] Sansal dared to go much further than I did," said Michel Houellebecq, the controversial novelist most recently of Submission. 2084 is a cry of freedom, a call to rebellion, a gripping satirical novel of ideas, and an indictment of the religious fundamentalism that, with its hypocrisy and closed-mindedness, threatens our modern democracies and the ideals on which they are founded.

Buy the book here.

Spikeren

torsdag 27. april 2017

Gapestokken

Av Dan Odfjell.

For en del år siden ifm Treholt-saken måtte en bekjent forklare meg, den gang som politisk relativt uskyldig, at Norge "er mye verre enn du tror." Dette utsagnet, meget korrekt skulle det vise seg, tok jeg senere i bruk som undertittel i boken "Makt Myter Media - det er mye verre enn du tror". Boken utkom like før valget i 2013 og ble motarbeidet i det skjulte. Forøvrig i likhet med Hege Storhaugs bok Islam. Den 11 landeplage. Dette blir en egen sak.

Jeg har siden gjort mine erfaringer og møtt mennesker som uten dom er blitt hengt ut bare fordi de har meninger som avviker fra det politisk korrekte. Det er selvsagt uhyrlig i et demokrati, en gapestokk-metode vi ikke kan akseptere. Norske riksmedier minner om kommunismen og diktaturer som fortier og fordreier sannhet. Den skjulte makten er ekspert på løgnaktighet og - nettopp - å holde seg skjult. Mange lar seg lure, for makt og politikk er skittent spill.

Tidligere i år tok jeg for meg NRK trakasseringen av Jan Hanvold i denne avisen. Sterke krefter søker å motarbeide kristendommen i dette landet, og samtidig å knekke den eneste ikke-sosialistiske TV kanalen i landet, Visjon Norge. Jeg håper det vil få et rettslig etterspill.

Idag vil jeg sitere Peder Jensen, som utga boken "Vitne til vanvidd" som snart kommer ut i annet opplag. I den forsvarte han seg selv mot venstresidens tildels skjulte makt og dens påstand om hans angivelige befatning med Anders Behring Breivik (ABB). Dessuten påpekte han i klartekst Aps vanvittige innvandringspolitikk. At Jensen fremdeles har problemer med å slippe til i norske dagsaviser med sin ikke-konforme penn forklarer, at han (samt et økende antall andre mennesker, som i medie-kontrollerte Kina) må ty til sosiale medier for i der hele tatt å få frem sannhet. Via Facebook fikk Peder Jensen i fjor ut dette interessante innlegget:

"Nordmenn har sagt nei til medlemskap i EF/EU i to folkeavstemninger, i 1972 og 1994. Det har vært flertall i Norge mot medlemskap stort sett kontinuerlig i flere generasjoner. I 2016 er motstanden mot norsk medlemskap i EU mer massiv enn noensinne. Minst to tredeler av befolkningen er imot å være med i EU.
 

Likevel er Norge, og Island, langt på vei blitt medlemmer av EU uten stemmerett. EØS-avtalen som ble forhandlet frem under statsminister og EU-tilhenger Gro Harlem Brundtland (Ap) har i praksis gjort Norge til et assosiert medlem av EU, uten innflytelse.
 

Nigel Farage fra UK Independence Party (Ukip) ledet 23. juni 2016 Storbritannia til Brexit. Et flertall av det britiske folket stemte da mot fortsatt medlemskap i EU. Skilsmissen vil bli komplisert. Farage er meget klar på at han ikke ønsker noen norsk løsning. "Det norske folk stemte mot medlemskap i EU. Man skulle tro at det første budet til politikerne er at de holdt sine ord. Stortinget har bedratt folket og lurt Norge inn i en dårlig avtale med EU," sier Farage.
 

Flere jurister har advart mot at den norske tilpasningen til EU og direktiver fra Brussel er så massiv at det strider mot den norske Grunnloven. Flertallet av landets lover skrives av ikke-folkevalgte mennesker i et annet land som vi ikke har noen reell innflytelse over.
 

Politikerne på Stortinget har satt til side folkeviljen, Grunnloven og det norske folks interesser for å gjøre Norge til et lydrike under byråkrater i Brussel. EØS-avtalen er en svindel.
 

Schengen-avtalen er farlig og må sies opp umiddelbart. Sør for Europa gjennomgår den islamske verden og Afrika en enorm befolkningseksplosjon. En konstant strøm av migranter og lykkejegere fra disse regionene og deres feilslåtte, overbefolkede samfunn kommer mot Europa hver dag. Dette vil fortsette i mange tiår fremover. Vi er vitne til de kanskje største folkevandringene i menneskehetens historie. Vi behøver mye sterkere grensekontroll, ikke svakere slik EU gjør gjennom Schengen-avtalen.
 

For mange år siden trodde noen av oss at EU kunne være en positiv kraft. Enhver illusjon om dette er nå knust. EU er blitt en gjennomkorrupt og autoritær organisasjon som truer fred og stabilitet i Europa gjennom sin innvandringspolitikk. At EUs selvoppnevnte oligarker bidrar til muslimsk innvandring til Europa er kriminelt, og burde fått et juridisk etterspill for de involverte".

Så langt Peder Jensen... Min hensikt er igjen å påpeke de manipulerende medier. Det passet Ap i 2011 og 2012 å late som om ABB angrep Norge, mens sannheten var en helt annen. For, og ved å koble ABB til høyresiden (angrep beste forsvar...) misbrukte de bevisst bloggeren Peder Jensen, kjent for sin kritiske penn.. Han hadde overhodet ingenting med ABB å gjøre. At sistnevnte hadde "lest ham" på sosiale medier gjorde ABB ingenlunde til en Peder Jensens disippel. Faktum er, Jensen meldte seg straks selv til politiet som seg uskyldig innblandet. Men, media bare fortsatte ufortrødent det kynisk kjøret – som tilslutt ble så stigmatiserende at Jensen følte seg tvunget i utlendighet. Uten midler kunne han ikke forsvare seg. Hensynsløshetens agenter hadde vunnet.

Jeg tror dette eksempelet viser at agentenes hensikter helliger middelet, at norske riksmedier tillater seg brukt til å formidle usannhet, for å si det pent. Samt som økende å være i utakt med, ja brukt av globalistene opp mot folkeflertallet mht innvandring og de flerkulturelle konsekvensene. Så langt har media tildekket disse realitetene, og arrogant knapt brydd seg. Men, den tapte folke-tilliten som nå tydelig gjør seg gjeldende er endelig i ferd med å slå tilbake. Til fordel for et politisk sannere, og langt bedre Norge. Håper jeg.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

onsdag 26. april 2017

Wahhabismen utfordrer våre friheter

FOTO: Faisal Al Nasser/Reuters/NTB Scanpix
Kronikk i Aftenposten, av Carl Schiøtz Wibye,
forfatter, tidligere ambassadør til Saudi-Arabia.

En liten gruppe radikale islamister prøver å rive ned det vi har brukt århundrer på å bygge opp: Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og fremfor alt: Tillit.

Fra å være en lokal, militant sekt i Saudi-Arabia, er wahhabismen blitt et globalt fenomen. Kritikk av wahhabismen dreier seg ikke om å grave grøfter mellom «oss og dem». Det dreier seg om å sette søkelyset på en radikal gruppe islamister som er i ferd med å gjøre stor skade.

I februar kom min bok Terrorens rike ut. Boken handler om hvordan en voldelig sekt klarte å overta kontrollen over størsteparten av den arabiske halvøya, for siden å eksportere sin versjon av islam til resten av verden.

Boken har fått mye omtale og mange gode anmeldelser. På kronikkplass i Aftenposten ble det imidlertid påstått at jeg ser på alle muslimer som ekstremister, at jeg har utenforliggende motiver med å skrive boken og at jeg oppkonstruerer en trussel som ikke finnes.

Alt dette er så feil som det kan få blitt. Det var fristende å anta at den som stod bak kritikken ikke hadde lest boken. Der understreker jeg gang på gang at det store flertallet av muslimer er normale borgere som i likhet med de fleste av oss ønsker å leve et normalt, fredelig liv med sine nærmeste.

Og om jeg hadde hatt et utenforliggende, skjult motiv med å skrive boken, da ville det ha vært svært vanskelig for meg å gjøre jobben min i Egypt og Iran, senere som norsk ambassadør i Makedonia med sin store muslimske minoritet, og deretter i Saudi-Arabia.

Og sist, men ikke minst: Enhver Aftenposten-leser kan konstatere at den islamske verden står overfor store og til dels truende problemer. Selv i vår hjemlige avkrok har vi sett at et åttitalls muslimer som er vokst opp i Norge, har reist til Syria for å slåss mot kuffar, hedningene, bredt definert som alle de som ikke deler deres trossystem.

Bak disse åtti står et ukjent antall støttespillere og sympatisører. Hva slags ideologi er det de forfekter? Og hva kan denne ideologien føre til i sin ytterste konsekvens?

Les hele kronikken i Aftenposten.

tirsdag 25. april 2017

Finnes det noe håp for et Europa i knestående?

Av Amund Garfors.

For de av oss som følger med og analyserer de skremmende begivenheter som stadig kommer oss nærmere, og som blir mer og mer tydelig, så gir ikke akkurat dette noe særlig stort håp for framtida.  Den som ikke fullstendig har sovna, ser jo at Europa forandrer seg og faller ned i det absolutt ukjente, der grunnen svikter under våre føtter.  Ja, det er som en følelse av å være om bord på S/S ”TITANIC” som gikk ned i Nord Atlanteren for akkurat 105 år siden, etter at de kjørte inn i et isfjell. Og det er mer enn nok av ”isfjell” i vår egen kurslinje.  Ja,  som river oss ut av tryggheten og sikkerheten. For absolutt ingenting er sikkert lenger! Der alt er satt på autopilot…

Den ulmende terroren som ligger der og lurer og vaker på oss alle, og som Sverige til fulle nylig fikk erfare, det er selvsagt det som bekymrer de fleste. Ja, fredag den 7.april markerer et tydelig tegn, i hvert fall i Sverige, der den svenske uskyld og politiske korrekthet gikk i knas. Og som markerer et skille på den tiden der det ikke rekker og bare sope problemene med innvandring og islam under teppet. Men der det nå er på høy tid å få øynene opp for terroren som banker på hos våre naboer.  Og som helt sikkert også vil ramme oss…

Jo, de må gjerne gå i rose tog og fylle opp hele Drottningegatan med blomster, og vise sin  kjærlighet til de som angriper dem. Der de enda mer skal ”åpne sine hjerter” - som denne naive forhenværende statsminister Reinfeldt oppfordret til.  Men uansett, hvor mye både svensker og andre europeere velger å grave hodet ned i sanda, så stirrer vi likevel inn i et heslig og stygt ansikt. Og det ansiktet vil ikke forsvinne, selv om media gjør alt de kan for skjule det.

Etter å ha jobbet et par år i den norske e/tjenesten, så veit jeg en del om disse nettverkene som har infiltrert Europa over en rekke år. Der disse terroristene som har erklært Europa krig, kaos og konflikter, enten er født her eller har fått komme hit som små, sammen med sine foreldre. Der de blir opplært til å hate oss ”vantro” - eller der de kaller oss aper og svin. Mens våre uansvarlige og naive politikere har tatt disse inn til sitt bryst. Og der t.o.m.  PST-sjefen,  mener vi må ta dem inn i armkroken og kalle dem for ”våre” landsmenn. Og der noen svikefulle politikere i hvert eneste politiske parti, ja der t.o.m.  kongen insisterer på at de er like gode nordmenn som oss. Skal man le eller gråte til denne himmelropende naivitet og unnfallenhet? Og hva er egentlig verst; dumskapen, naiviteten, folkevandringene eller terroren?

Det hele står i grell kontrast til en europeisk postmoderne politisk virkelighet, hvor ondskapen i verden ikke eksisterer. Og der disse Gudsfornekterne over hele Europa har kastet kristendommen over bord. Mens de ikke har forstått, at så lenge vi ikke vil stå opp og forsvare åndsliv og det hellige, og det, samtidig som vi importerer en livsfarlig ideologi som kalles islam. En ideologi som skjuler seg som religion! Og da finnes de svært lite håp for Europas framtid.

Det hevdes at vi må ta imot alle som banker på dette kontinentets dør, der vi skal elske dem og vise dem kjærlighet. Men hvordan skal man elske mennesker som ikke ser forskjell på ondskap og godhet? Og der man blir oppfordret fra en statsminister som jobber for NWO, til å ta disse inn i våre egne hjem? For hvordan kan man bry seg, når myndighetene ikke lenger ønsker eller ikke kan forsvare sine egne innbyggere mot en horde av inntrengere som ikke deler den kristne tro? Der de ofte har med seg et hat, en ondskap og en intoleranse, der vi omtrent er forsvarsløse og overgitt til oss selv. I et stygt møte med noe skremmende som vi ikke forstår.  Ja, det mens de kommer til et Europa og påberoper seg beskyttelse og medmenneskelighet. Der alt skal være lagt til rette. Og hvor skattebetalerne tar regninga.

Ikke nok med at skattebetalerne må ta regning for noe de aldri har bedt om å få se i landet. For i tillegg må folket betale for disse ubrukelige politikerne som ikke gjør annet enn å åpne opp landet for fremmede inntrengere. Ja, som aldri burde hatt lov til å sette sine bein i siviliserte land. Og det er ingen stor hemmelighet at terroristen som nylig slo til i Stockholm, han kunne gjøre dette, fordi Sverige har sluttet å føre indre grensekontroll. Har man først lurt seg inn i landet, da er man 99% sikker på at man aldri vil bli kontrollert på gata av en politimann som vil se gyldig ID og oppholdstillatelse. For saken er den at politikerne har lurt oss alle. I tillegg har de omtrent gjort en stilletiende avtale med asylsøkerne om at det ikke er så nøye med å overholde de svar de vil få. For et avslag betyr ingenting. De kan likevel fortsette å bli i landet.  Og med fulle rettigheter!  I tillegg er den svenske befolkningen også lurt trill rundt av de samme landssvikerne som sitter i Riksdagen. Ikke mist denne bløffmakeren, statsminister Stefan Løfven, som gang på gang står på svensk TV og lyver så det renner av ham. Der han til kjedsommelighet gjentar at i Sverige, der er det ”ordning och reda i asylpolitikken!"  Men Løfven, han er  aldeles ikke aleine om løgna.  Slike begredelige tilstander er det omtrent i hvert eneste land i Vest Europa. Det er vel kun bare Finland og Island der politikerne prøver å holde noenlunde ord overfor sitt folk?

Ja, alle disse terrorangrepene som vi har opplevd i land etter land over hele Europa de siste 2-3 år, det kommer på toppen av ei folkevandring uten sidestykke.  Der en fort ser at her må det trolig være en sammenheng. Og som lett lar seg knytte sammen. For når vi ser det som utspiller seg for tiden i Middelhavet, der det bare på tre dager nå i påsken kom over 7000 personer til land i Italia, da bør klokkene ringe.  Der nesten ingen vet hvem disse er, og da er det virkelig grunn til meget stor bekymring!

Hvor er sikkerhetsmyndighetene og hvor er helsepersonell, politi og militære som skal sikre Europa mot ulovlige inntrengere, sykdommer og terrorister? Ser ut som alle er maktesløse, der ingen innafor EU tar ansvar for den stadige økte trafikken. Ja, der også Norge er med på galskapen med dette piratskipet ”Siem Pilot” - som går i fast rute mellom fjæresteinene i Libya og Sicilia. Der bare dette ene skipet tok om bord 816 personer 1.påskedag.

En salig blanding fra en rekke land – herunder Mali, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Guinea, Ghana, Senegal, Sudan, Nigeria, Bangladesh, Kamerun, Libya, Niger, Liberia, Komorene, Somalia, Eritrea, Irak og Syria. Og alle disse skal norsk Kripos prøve å registrere? Der disse inntrengerne trolig til slutt havner i Norge, fordi dette fordømte skipet fører norsk flagg. Hvorfor kan ikke dette skipet føre et bekvemmelighetsflagg, slik de fleste norske skip gjør i disse tider? Der de samtidig har kvittet seg med norsk mannskap.

Sannheten er den, at når skipet ”Siem Pilot” (som burde vært omdøpt til ”Siem Pirat”) fører norsk flagg, da er det norske skattebetalere som både betaler for skipets trafikk over Middelhavet og for de kostnadene som kommer når disse menneskene skal bosettes i Norge. Dette skipet,  sammen med den norske regjering har gjort en enorm skade på det sårbare og åpne vestlige samfunn. Og det ved at dette skipet er satt inn som en forlengende arm for menneskesmuglerne. Kriminelle som blir mangemilliardærer på dette vanvittige prosjektet.

Uten tvil, så er dette en forbrytelse mot det europeiske folk uten  noe sidestykke i historien. Der Europas innbyggerne skal bære kostnadene for de hundretusenvis som kommer. Og ikke minst de negative konsekvensene som vil følge i kjølvannet av denne importen av mennesker, ja som aldri burde hatt lov til å sette sine bein på europeisk jord! En stor risiko, ikke bare for denne generasjonen, men for alle framtidige generasjoner som vil få betale en meget høy pris for forfedrenes ugjerninger. Disse menneskene som nå hentes over Middelhavet, de kommer vi aldri til å bli kvitt.  Fordi  tilbakesendelse er meget vanskelig og byråkratisk. Derfor MÅ denne trafikken over Middelhavet stoppes umiddelbart! Ellers vil vi få oppleve uante og store og vanvittige konsekvenser av dette eksperimentet.

Nei, det er bare ikke til å tro. Men vi har to merkelige personer i dette landet og som titulerer seg  ”Professor”!  Disse to professorene mener at enhver person som klarer å finne veien til Norge, har rett på å bli her. Og de to galningene som heter Thomas Hylland Eriksen og Per Fugelli, de sier t.o.m. at Norge eller et hvert annet land i Europa, ikke tilhører landets befolkning.  Noe som også denne undermåleren som styrte Sverige i åtte år, Fredrik Reinfeldt samtidig mente. Da han sa at Sverige IKKE tilhørte svenskene –men innvandrerne! Han som fløy over Sverige og som tittet ned på de store skogene og uttalte  følgende: ”Her er det jo mycket stor plats, så her kan vi få bosette många”!  Ja, disse tre galningene mener åpenbart at det er vår plikt å dele disse karrige landa som ligger under snø og is mesteparten av året, med alle som kommer hit. Selvforsyningsgraden til et land, det er noe de aldri har hørt om eller bryr seg med. De mener at der det er plass, der kan man også bosette disse fremmede i uante mengder.

Dersom folk fikk høre galskapen i alt det som sies av slike landssvikere, og som vi dessverre har tusenvis av, så ville de nekte å tro det, eller de ville gjøre opprør. Grunnen til at vi ikke får høre alt det dumme og uansvarlige som kommer ut av kjeften på disse undermålerne, det er at mediene har sluttet å opptre som folkets beskytter. Der de heller beskytter disse som ønsker å gjøre oss vondt, og der de har sluttet å gjøre jobben sin. Slik undergraver de tilliten i samfunnet, og reiser tvil om hvem myndighetene er lojale mot.  Dette er et fenomen vi dessverre ser i hvert eneste land i Vest-Europa.

Mens land etter land oversvømmes av fremmede kulturer, budsjetter sprenges, byer forandres til skrekksamfunn, kriminaliteten vokser og fremmedgjøringen øker, der jihadistene går til terror og krig mot et Europa som ikke lenger ønsker å beskytte seg, så blir befolkningen i større og større grad i tvil om hvem de kan stole. Der de blir sveket  av både politikere og myndigheter.  Nei, selv en fiksjons-forfatter som Jo Nesbø hadde knapt kunnet ha konstruert et verre scenario enn det vi ser i dagens Europa.

Men dette er hva vi må forholde oss til. Der vi uten varsel, kastes rett inn i dette vanvittige og utrygge tiden. Og med en voldsom kraft. Der vi ikke engang har mulighet til å forandre dette. Nei, som vi aldri ble spurt om vi ville ha. Ved inngangen til 2017, så synes alt å stå på spill for enhver europeer. For nå gjelder ikke anklagen om å være dyster og bli kalt for rasist, det som tidligere ble brukt for å stoppe oss som advarte.  For nå er det knapt mulig å overdrive skyggene som kastes over et hvert land i Europa.

Men kanskje historien kan være til hjelp? Det er ikke første gang Europa ser ut til å være fortapt.  For Europa fant styrken til å nedkjempe nazismen. Kommunismen tok lengre tid, men også den brøt sammen til slutt.  Men klarer vi å nedkjempe islamismen?

For med dagens uansvarlige og totalt likegyldige politikere, så ser det ikke særlig lyst ut for det gamle Europa! I tillegg så har Europa omtrent glemt viktigheten av å kunne forsvare seg mot fremmede inntrengere. Og som alltid vil komme når de oppdager at viljen til å sloss ikke lenger er til stede. Også dette er en gjentakelse av 30-årene, ikke minst i Norge med ”det brukne geværs politikk” - som gjorde sitt til at Hitler angrep oss 9.april 1940.

Men nå sender ikke tyskerne lenger sine soldater. Men de har fått en livsfarlig leder som ikke står det minste tilbake for Adolf Hitler. Og hun heter Angela Merkel. Nå sender hun heller bølger av såkalte ”migranter” og flyktninger – der hun gjerne vil fordele et par millioner slike på andre land. Og der hun har fått tilbud fra KrF sitt ungdomsparti, der disse unge og dumme uerfarne jentene i dette partiet som kaller seg ”kristne,”  gjerne tar imot 10.000 som Angela Merkel vil bli kvitt. Ja, det er god grunn til å undre seg over disse to merkelige figurene Angela Merkel og Stefan Løfven.  Og hva disse to  egentlig står for? Enten så hater de sitt eget folk, eller så er de besatt av selve Satan!  For deres handlinger med å fylle både Tyskland og Sverige med millioner av mennesker som ikke vil oss særlig godt, det er svært vanskelig å forstå.  Deres handlinger skjuler også en psykologisk gåte.

Dessverre er den norske regjering stolt av å følge i Tyskland og Sveriges fotspor. Men noe annet kan man ikke forvente når man lar mennesker uten kunnskaper få lov til å styre et land. For med disse galningene ved roret, som har bestemt at de skal avskaffe sitt eget land og skifte ut folket, samtidig som deres definisjon på et Europa, er at man avskaffer det hele. Og fyller hele kontinentet med mennesker fra Afrika og Midt-Østen.

Vi får tro at den siste terroren vekket dem. For nå er det ikke mulig, selv hvor mye de stritter i mot, å late som om dette skal gå bra.  Slik sett representerer fredag den 7.april i Stockholm en oppvåkning som kan bety den nødvendige realisme. I hvert fall hos svenskene som har sovet svært så tungt i alle år. For den realismen de nå endelig fikk oppleve, den håper jeg vil gi og grunn til handling. Ikke minst som forutsetning for all konstruktiv forbedring i et hvert land i Europa, som ellers vil være dødsdømt før vi skriver år 2040!

NARVIK, 18 april 2017  AMUND GARFORS

mandag 24. april 2017

Til Hadia Tajik, AP

by Friprog Hadia Tajik
Av Norvald Aasen.

Eg les på nettet at du skal ha sagt at "Bare far min har stått for mer verdiskaping i Norge enn Frp".

Det er svært så hovmodige de utlendingar tillet dykk å vere. Eg er gamald nok til å hugse korleis dei fyrste pakistanarane kom til Norge frå 1967 og utover i 1970 åra. Eg har også fylgt med i "verdiskapinga" innan drosjenæringa, innan organisert kriminalitet og innan dei utanlandske gjengmiljøa i landet mitt.

For nokre år sidan kunne ei av riksavisene fortelje ei historie om eit pakistansk ektepar som reiste heim til Pakistan og kom tilbake med eit "barn" som dei fekk utbetalt barnetrygd for, dette pågjekk heilt til det viste seg at "barnet" berre fanst på papir og ikkje eksisterte i verkelegheita.

Kva trur du ville skje med oss nordmenn om vi reiste til Pakistan og oppførde oss upassande og uhøfleg overfor ditt folk, og tilmed kravde at muslimske land skulle fjerne sin religion, slik m.a. AUF-leiaren og Huitfeldt arbeider for? Denne saka skal vi berre vinne seier ein arrogant AUF-leiar. Og slik opptrer de i landet mitt, Noreg!

Eg har mykje meir eg kunne fortelje, men tida strekk ikkje til då eg som 72 åring har mykje meir å føreta meg enn kva høgnasa politikarar har å sysle med. Kan berre tilrå deg å lese boka av Magnhild Ullsvik Hansteen, "Norge for alle? skriften på veggen".

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

søndag 23. april 2017

Forskjellene mellom den første og den siste Adam

Hvem av de to er ditt liv skjult med?
Den første eller den siste Adam?
Andakt av Spikeren.

Jeg tror alle kjenner til hvoran Adam sammen med Eva skulle vokte Edens hage. Men da hans hustru lokket ham til å bryte Guds befaling dro han dødsdommen over seg.

Det nye testamente taler også om Adam som et forbilde på Kristus. For likesom det fra Adam utgikk en virkning som brakte synd og død over hele menneskeslekten, så utgår det fra Kristus en frelseskraft som strekker seg til alle mennesker. Derfor kalles Kristus for "den andre Adam".

Som døden kom inn i verden gjennom den første Adam, så skal de dødes oppstandelse komme gjennom Kristus.

Den første Adam ble årsak til døden for alle som stammer fra ham, enda de ikke selv hadde spist av det forbudte tre. På samme måte blir Kristus for alle som stammer fra ham årsak til rettferdighet, på tross av at de ikke har rettferdighet i seg selv.

Rom 6,8 "Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham."

Rom 7,4 "Slik er det også med dere. Fordi Kristus døde, er også dere døde og står ikke under loven; dere tilhører en annen, han som stod opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud."

Kol 3,3 "Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud."

Den første Adam
Adam (1Kor.15:45)
Den siste Adam
Jesus Kristus (1Kor.15:45)
Ble en levende sjel (1Kor.15:45)
(Adam ble
gitt liv - 1Mos 2:7).
Ble en livgivende Ånd (1Kor.15:45)
(Jesus
gir liv - Joh 5:21,25; 6:33 etc.).
Representerer det sjelelige (1Kor15:46)
Representerer det åndelige (1Kor15:46)
Kommer fra jorden (1Kor15:47)
Kommer fra himmelen (1Kor15:47)
Bærer bildet av den jordiske (1Kor.15:49)
Bærer bildet av den himmelske (1Kor15:49)
Død i Adam (1Kor15:22)
Liv i Kristus (1Kor15:22)
Representerer den gamle skapningen
Representerer den nye skapningen (2Kor 5:17)
Adam representerer hele menneskeslekten
(Romerbrevet kapitel 5)
Kristus representerer også hele menneskeslekten
(Romerbrevet kapitel 5)
Adams fall hadde enorme konsekvenser
Jesu seier hadde større konsekvenser
Adams handlinger ble til fordømmelse (Rom.5:12, 15,16,17,18)
Jesu handlinger ble til frifinnelse (Rom.5:18)
Adam viste ulydighet mot Gud
(Rom 5:19; se også 1Mos 2:17; 3:6)
Jesus viste lydighet mot Gud, helt inn i døden
(Rom 5:19 se også Filipperne 2:8).
Adam’s ène handling førte til:
Død (Rom 5:12,14,15)
Dom (Rom 5:16,18)
Fordømmelse (Rom 5:16,18)
Jesu ène handling førte til:
Liv (Rom.5:17,18,21)
Nåde (Rom.5:15,16,17,18)
Frifinnelse (Rom.5:16,18,19)

Spikeren

lørdag 22. april 2017

Don't do stupid shit

Av Dan Odfjell.

Dette utsagnet refererte Jonas Gahr Støre til i sin Landsmøte-tale, at Barack Hussein Obama hadde sagt. Som om dette vulgære var noe å gjenta. Eller kanskje for å kunne si noe vulgært selv, men sleipt å unnslippe (som vanlig) å måtte ta skylden for det... Men meningen var nok mest å fremheve Obama som noe å etterligne, hva norsk riksmedia lenge har gjort gjennom sin skjev-rapportering. Mannen som av Jagland ble overrakt fredsprisen flaut, på forskudd. For siden i sin president-tid å ha startet den katastrofale Libya-krigen sågar med Støre som støttespiller, med sistnevnte i rollen som fredsnasjonen Norges utenriksminister. Likheten mellom Obama og Støre er at begge er glatte retorikere, ingenlunde til deres ære. For de fleste vet vel hvor ordet "retorikk" kommer fra og betyr.

Obama var en katastrofe for USA, det vil vise seg tydeligere etterhvert. Dersom Støre slik tar avstand fra selv å gjøre dumme ting, hva da med det å gjøre det multikulturelle prosjektet til sitt eget, slik han offentlig gjorde. Og hva med å foreslå 10,000 flere Syria flyktninger til Norge på et tidligere landsmøte, til trampeklapp? Nei, Støre som norsk statsminister ville blitt en katastrofe, selv om han pretenderes som kristen... Jeg tror vi kan konkludere, at politikk er skittent spill. Noe Støre også har vist ved tidligere løgnaktighet.

Valget til høsten står om å reversere hva nettopp uforstandige folk som Støre har påført Norge gjennom blant annet ukritisk innvandring. Helt å reversere denne "selvforherligende" forfeilede politikken er umulig. Men nye politikere og nye partier som setter Norge først og som fører en mindre liberalistisk politikk, er hva det gjelder om. Dessverre, vi som vil ha forandring kjemper mot et riksmedia som ideologisk og ellers ikke vil ha forandring. Deres propaganda apparat trengs det et folkeopprør til for å stoppe. Ellers får vi ikke nye på broen, og roret lagt om til ny kurs.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

fredag 21. april 2017

Åpent brev til statsminister Erna Solberg og de "folkevalgte " politikere

Av May-Harriet Seppola.

Jeg ser i en artikkel at statsministeren er meget gavmild med utdeling av våre skattepenger til en mann som åpent har erklœrt at han ønsker reduksjon av 90 % av jordas befolkning via vaksinering.

Så jeg undrer meg om det norske folk har blitt spurt om dette?

Norge har hele tiden vært en sterk støttespiller for GAVI. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg har vært meget engasjert i prosjektet, og tidligere Kr.F-leder og statsråd, Dagfinn Høybråten, er i dag GAVIs styreleder.

I januar i år var det tid for å samle inn pengebidrag til femårsperioden 2016–2020. Målet på 7,5 milliarder dollar ble nådd – og vel så det. Det betyr vaksiner til 300 millioner barn, og seks millioner liv spart.

Statsminister Erna Solberg fulgte opp den norske innsatsen, og Regjeringen bevilget 6,25 milliarder kroner for perioden 2016–2020 – en økning på over 50 prosent fra forrige femårsperiode. Millioner av barn reddes av vaksiner etter at verdens rikeste mann sa: TENK STORT!

Norske medier skriver selvfølgelig ikke ett eneste kritisk ord om Bill Gates og GAVI .

Hjelpeorganisasjonen OXHAM kom med en studie vedrørende den skjeve fordelingen av verdens økonomi.

Undersøkelsen viste til at 62 personer eier like mye som halvparten av verdens befolkning, og på toppen av lista finner vi nok en gang Bill Gates, som ifølge Forbes har en formue på 79,2 milliarder dollar. Saken ble dekket av norsk media.

Men samtidig er det to ferske rapporter om hans veldedige stiftelse Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), som begge har blitt ignorert. Konklusjonene som trekkes er identisk i begge rapportene, og hadde dette blitt tatt fatt i er det lite sannsynlig at den norske regjering ville fortsette å gi enorme pengesummer til stiftelsen.

Den første heter “Philanthropic Power and Development – Who shapes the agenda?“, og kom fra Global Policy Forum, som overvåker arbeidet til FN-organer og den globale utformingen av politikk. Studien så på hvilken innflytelse ultra-rike filantroper har på beslutninger som gjelder global helse og landbruk i utviklingsland.

Den andre rapporten ved navn “Gated Development – Is the Gates Foundation always a force for good?” er fra Global Justice. Det er en organisasjon som jobber for alternativer til den globale agendaen som settes av gigantselskaper som i stor grad styrer verden.

Deres rapport så spesifikt på BMGF, som er verdens største filantropiske veldedighetsorganisasjon. Den gir et innblikk i hvordan det som kan se ut som altruisme, skjuler en virkelighet hvor Gates bruker stiftelsens penger til å fremme sin private agenda – hans økonomiske interesser.

Resultatet er som begge rapportene viser – mennesker og samfunn som stiftelsen sier den skal hjelpe får det verre på lang sikt. Det er ikke tilfeldig.

Som rapporten til Social Justice viser får BMGF gjennomført sin agenda uten nevneverdig kritikk fra media. Det har sin forklaring, da vi her snakker om den veldedige stiftelsen som har brukt mest penger på å fange media.

Norske journalister kan søke penger fra et milliondfond finansiert av Bill Gates. Det skjer i konkurranse med journalister fra Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Spania, Sverige og Storbritannia.

Nettstedet så positivt på dette, og artikkelen er som en reklamesnutt for BMGF å regne. De tok med noen rosende ord fra Jan Arild Snoen som er tilknyttet tankesmien Civita, men hva det journalistiske fagbladet unnlot å fortelle er at Civita har mottatt 2 millioner fra Bill Gates for å “styrke norsk debatt”.

Som Bill Gates sa i 2015 så vil fokuset “bli drevet av innovasjon innen teknologi – alt fra nye vaksiner og hardføre vekster (les GM-planter) til mye billigere smarttelefoner og nettbrett – og av løsninger som bidrar til å levere disse tingene til flere mennesker. BMGF har et styre som består av Bill og Melinda Gates og deres milliardærvenn Warren Buffet. Under de kommer så en rekke personer som hovedsaklig kommer fra store amerikanske selskaper.

Det kommer spesielt til syne ved stiftelsens helseprogrammer, hvor man skulle tro det var naturlig å ha uavhengige eksperter innen folkehelse som rådgivere. Slik er det ikke for BMGF, da man der isteden finner tidligere toppsjefer for farmasøytiske selskaper. Det samme gjelder landbruk, hvor store deler av stiftelsens sjefer kommer fra biotekindustrien hvor fokuset er løsninger gjennom GM.

Nye rapporter med knusende kritikk av Bill Gates veldedighetsarbeid.

Desire Røver er en undersøkende journalist fra Nederland. På sin hjemmeside skriver hun “ingen del av en vaksine hører hjemme i en menneskekropp”. I 2012 deltok hun i “Open mind Conference” i Skanderberg i Danmark., der hun holder forelesningen “Vaccination - the Unknown dtory".

Desire mener at vaksinasjoner ikke er immuniserende, men at det tvertimot tilsammen med ytre fakrorer som nœringsfattig mat, forurensinger, andre legemidler, pesticider, stråling m,m er årsaken til den økende frekvens av autoimmune sykdommer, nevropsykiatriske problemer som autisme og kollaps av immunforsvaret .

En annen grunn er at legemidler fremheves som forebyggende til tross for at 59 % av de som stiller opp de medisinske retningslinjene har sterke koblinger til diverse firmaer som driver legemiddelfirma. Dette er noe som får konsekvenser for pasientene. Dette blé diskutert i “Health Policy Report NEJM 2004”.

Bertram Russel har uttalt at vaksiner er mental lobotomi.

Statistikk fra 2013 fra USA:
* 1 AV 6 barn har lœringsproblem.
* 1 av 9 barn lider av astma.
* 1 av 87 barn har autisme.
* 1 av 150 b arn har diabetes.
* 15-20 % lider av SDHD.
* 1-2 % av barna dør av vaksine.

Shaken baby syndrome kan virke som om foreldrene har mishandlet barna og mange foreldre har blitt arrestert på det grunnlag for mishandling. VAKSINERING - DEN UKJENTE HISTORIE.

May-Harriet Seppola
Haldenveien 1340
1875 Otteid.


torsdag 20. april 2017

Til Tove Strand, Oslo universitetssykehus

Av Norvald Aasen.

Jeg leser på nettnyheter at du, sammen med dine kampfeller, vil ha en mer liberal asyl- og innvandringspolitikk. Landet skal erobres med deres hjelp, må vi begripe!

Stopp litt der!

Kan det være på tide at dere i makteliten lar oss nordmenn få bestemme vår egen fremtid? Dere har herjet nok med dette landet. Helsevesenet, der du har hatt ditt virke gjennom mange år, synes ikke å kunne håndtere en større befolkning enn hva dere allerede har åpnet grensene for.

Er det et fremtidig kaossamfunn, som et multietnisk og multikulturelt samfunn representerer, det som du og dine innvandringsaktivister arbeider for? Mange forhold som kommer for dagen synes å bekrefte at deres "innsats" innen helseforetakene ikke har vært særlig vellykket. Kanskje dere er fornøyd med hyggelig jobb og romslig lønn uten at resultatene tilstrebes å skulle stå i forhold til det dere henter ut?

Når dere nå skal hente inn i mitt land nye fremmede millioner av mennesker ville det kanskje være i vår interesse at også vi urfolk fikk et ord med i laget. Selv om det kan virke underlig for dere så har vi som eier dette landet også krav på å få helsetjenester uten å måtte stille i køene bak deres inviterte fremmede gjester. Og nærmest bli tråkket ned inne på venteværelsene rundt om i landet av fremmede som tydeligvis er inspirert av sine velgjørere til å kreve mer enn hva landets egne kan drømme om. 

Dere i makteliten har vært svært så flinke til å holde meningene til Kari og Ola borte fra avgjørelses prosessene når det gjelder vårt land og vårt folks rett til overlevelse.

Men det er nå engang vårt land - vårt nedarvede fedreland - dere har tatt dere rett til å regjere over som om Norge skulle vært deres personlige kjøkkenhage. Og maktelitens frekkhet står tydeligvis i stil med feite lønninger og mulige frynsegoder.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tlf. 57731844


onsdag 19. april 2017

En tragisk, uakseptabel og uansvarlig avgjørelse

Les om Narvik Airport ved å klikke på bildet
Av Amund Garfors.

Når man ser hvordan politikerne i Narvik har ignorert sine egne velgere og innbyggere, der de omtrent uten den minste kamp, gikk med på å legge ned denne viktige, flotte og effektive Framneslia flyplass, så fortjener vel et slikt vedtak nesten betegnelsen som en ren skandale? Her legger man ned en flyplass fordi staten åpner ei ny bru på E6. Ei bru over Rombaken som vil forkorte reisetiden til Evenes med 15 minutter. Og her føler jeg bare at vanlige folk er lurt trill rundt og sitter igjen med svarteper og noen dårlige kort på handa. For hvorfor koble denne flyplassens nedleggelse med den nye brua?

Det burde aldri en gang har vært noe tema om denne nye brua skulle bygges eller ikke!  Den gamle Rombaksbrua som er over 55 år gammel, og den holder ikke lenger holder mål med den økte tungtrafikken som bare vokser år for år.  Derfor ville ei ny bru likevel ha tvunget seg fram. Her har nok politikerne i Narvik trolig sovet veldig tungt i timen.. Der de har latt seg overkjøre av noen glatte og sleipe byråkrater i samferdselsdepartementet og/eller i Avinor.

Joda, jeg veit at Narvik kommune har hestehandlet med staten/Avinor, og der staten lovte at flyplassen skulle bestå til denne brua som nå er sterkt forsinket, var ferdigstillet. Men som vi alle veit, så er avtaler som kommer ut av munnen på politikere totalt verdiløse. For disse folka, de er aldri til å stole på! Framneslia flyplass burde derfor i det minste ha forblitt i drift til den nye brua faktisk var åpnet. Og til de første bilene tok til å rulle over. Nå blir Narvik og omegns befolkning fri for flyplass i minst 15-16 måneder framover, der vi må til Evenes når vi skal en liten dagstur til Bodø. Noe som både forlenger reisetiden betraktelig, og der kostnadene blir langt høyere. Sjøl var jeg med som passasjer på det neste siste flyet som landet på Framneslia den 31.mars. Jeg snakket med flere som var om bord på dette flyet, og alle var vi enige om, at det å legge ned Framneslia flyplass, det var totalt uakseptabelt og helt på trynet! Tenk, her har man en flyplass som ligger midt i byen, der man kommer til sentrum på under 5 minutters kjøretid. Hvor mange byer i Norge kan skryte av noe slikt?

En annen ting som politikerne prøver å skjule, det er den meget viktige oppgaven flyplassen har hatt for ambulanseflyet. Jeg bor slik til at jeg følger godt med hva som forgår på denne flyplassen til ei hver tid..  Stadig oftere har jeg lagt merke til at landingslysene er i bruk midt på natta. Og ikke lenge etterpå lander et ambulansefly. Det er ikke få mennesker her i området som har reddet livet sitt grunnet den viktige oppgaven som Framneslia flyplass har hatt. Og det burde også faktisk telle mot å legge ned en slik livsviktig flyplass!

Ja, jeg er veldig enig med hedersmannen Roald Kristensen og som kjempet en livslang kamp for å bevare denne flyplassen. Han skal ha all heder og ære for sitt engasjement gjennom en lang rekke år. Og jeg kan forsikre Kristiansen om at han fikk sitt ønske oppfylt, ved at det var ikke en eneste politiker å se på Framneslia, verken ved nest siste eller den aller siste avgang. Jeg var der begge ganger, og jeg så heldigvis ikke en av dem. Og som Kristiansen sa i sitt intervju med Fremover, så burde de alle ha en flau smak i munnen! Ikke minst de som representerer FrP i kommunestyret. De burde satt seg på flyet til Oslo og oppsøkt sin kamerat Ketil Solvik Olsen som er landets samferdselsministrer. Der de kunne ha banket kraftig i skrivebordet til ham. Og gitt klar beskjed om full boikott av partiet ved årets valg, dersom ikke denne fatale avgjørelsen ble omgjort.  Ja, samme år som denne  regjeringen har kommet med forslag om å bruke 1000 milliarder på samferdsel i årene framover.

Men å bevilge noen få titalls millioner, slik at Narvik kunne få beholde sin flyplass, nei det var visstnok helt umulig. Ja, det er slik at man føler bare vemod, skuffelse og irritasjon over at man har slike dårlige politikere i denne kommunen. Og som ikke ønsker og sloss for framtida og kommunikasjon. Noe som bare blir viktigere og viktigere, ikke minst for næringslivet. Hvorfor heller ikke gå inn for å forlenge denne flystripa med noen hundre meter? Ja, slik at enda større fly kunne lande her? I ei tid der turismen øker og der Narvik gjerne vil tiltrekke seg enda flere turister som ønsker å komme hit for å drive vintersport? Da er det jo helt utrolig at et slikt underlig vedtak blir gjennomført, når man vet at samferdselsministeren, bare med et pennestrøk kunne forhindret dette.

Ja, med en enkel utvidelse av flystripa til 1500 meter så kunne Widerøe lett kunne lande med sine nye og større Bombardier CRJ900-fly eller et charterfly av den minste type Boieng 737-600, Embraer 190, Bombardier Q400 eller en Fokker 100. Vi vet også at Norwegian skal fly titusenvis av kinesere fra Kina til Tromsø hvert eneste år framover. Og med flyplassen i Narvik i fortsatt drift, da kunne disse turistene blitt fordelt også til andre steder, som f.eks hit til  Narvik. Ja, der vi trenger masse arbeidsplasser, ikke bare i butikker men også på hotellene og rundt det næringslivet som hører med.

Jo for all del, jeg har sett alle disse merkelige planene de skisserer opp for industrialiseringen av dette området. Det meste er jo fri fantasi. Har ikke tro på noen av disse urealistiske planene. Den menneskelige dumhet består ikke i at man ikke har noen ideer, men at man har dumme ideer. I dag ligger det en unik flyplass der, og den bør også ligge der i mange år framover!

NARVIK, 03.04.2017  Amund Garfors


tirsdag 18. april 2017

Knefallet for islam

Av Dan Odfjell.

Det skrev en leser til meg om, og la til: Bare så synd at vi som er glad i landet vårt blir dradd ned med dragsuget... Og jeg vil selv legge til: Der er ingen trøst overhodet i, at dette samtidig er skjebnen til halve Europa. Av og med mange forfeilede bortskjemte sosialister. Men i Russland i øst, og Amerika i vest, er forståelsen heldigvis en helt annen, for hva dette høyst truende totalitære går i. Måtte akkurat det komme til vår hjelp. Snarest. For disse to stormaktene "den gang" allierte nedkjempet nazismen sammen. Med enorme kostnader både menneskelig og materielt. Jeg mener mer enn 50 millioner mennesker strøk med under den annen verdenskrig.

Det var Churchill som sto opp og tok konsekvensen, for han så Hitlers strategi av gradvis å underlegge seg hele Europa, og mere til. Det er Kalifatet som idag på ny søker å underlegge seg oss europeere, til deres erklærte mål, på vei til totalt verdens overherredømme. Den som gidder å sette seg inn i realitetene, vet at dette er hva radikal-islamistene forkynner, med sine imaner og med Koranen som utgangspunkt. Alle muslimer er ikke radikale. Problemet er, at de "moderate" knapt tør stå opp mot konsekvens-trusselen av religiøst frafall. For den trusselen er like "disiplinerende" som nazismen som forkynte: "Enten er du med oss eller du er imot oss". Koranen gjelder, og den er absolutt og tilhører dem alle.

Vi venter fremdeles på en modig samlende Churchill i Europa, alt mens Amerika har fått sin realist
i president Donald Trump. Ettersom sosialisme og islamisme er nær sammenstøpt med sentimentalisme, er det ikke rart, i det "flerkulturelle" Norge at riksmedia hater konservative Trump. Den kampanjen mot Trump som vi så og som vi fremdeles ser er tegnet på uforsonelig hat. Og hat er farlige greier og blir i sin ytterste konsekvens til krig. Det er dette som gjør meg og så mange andre skikkelig bekymret. Selv om vi er enige i at Kalifatet nødvendigvis må bekjempes.

Men denne vår bekymring får vi knapt offentlig gi uttrykk for, selv om vi har ytringsfrihet nedfelt i vår Grunnlov. Derfor er demokratiet i stor fare, fordi det er presist den norske virkelighet. Forsøkt skjult gjennom et sensurerende riksmedia. Dersom synspunkter ikke får stå opp mot hverandre i ærlig åpen kamp i åpent lende kan vi like godt slå oss sammen med Russland. For da vi er ikke stort bedre enn en politi-stat. At riksmedia pretenderer at vi er så mye bedre, er ren skjær løgn. Faktum er, vi har lite å være stolte av lenger, det meste er propaganda tillatt av oljerikdom som forleder oss til å tro oss prektige, som verdens lykkeligste land. Bare det, at materiell velstand er ingen varig lykke, tvert imot. Det ble til Romer-rikets fall.

Med fortsatt innvandring og islamering med tilhørende kostnader gjør vi kol på oljerikdommen på relativt kort sikt. Jeg har lest at allerede "koster" det flerkulturelle samfunns-eksperimentet vårt samfunn nærmere 200 milliarder i året, uten at jeg kan regnestykket. Fortsetter dette blir det utvilsomt raskt til det doble. Kari og Ola har ikke forstått hva dette betyr, i form av økte skatter samt uvegerlig dårligere velferd. Kanskje først når folk opplever problemene på kroppen (ved å stå bakerst i køen) vil de forstå hvilken ulykke våre uansvarlige politikere har stellet i stand, et snikende landssvik av gigantiske dimensjoner. Men de oppfører seg som strutsen med hodet dypt i sanden. Hvordan kan voksne, antatte fornuftige mennesker i flokk oppføre seg slik, som i kamikaze rus? Det må være en kombinasjon av feighet og fornektelse eller skjær galskap.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

mandag 17. april 2017

Islam, Not Christianity, is Saturating Europe

Hundreds of Muslims engage in a mass prayer service
next to the Coliseum in Rome, on October 21, 2016.
(Image source: Ruptly video screenshot)
By Gatestone Institute.

Jihadists seem to be leading an assault against freedom and against secular democracies.

Sunni Islam's most prominent preacher, Yusuf al Qaradawi, declared that the day will come when, like Constantinople, Rome will be Islamized.

It is Islam, not Christianity, that now saturates Europe's landscape and imagination.

According to US President Trump's strategic advisor Steve Bannon, the "Judeo-Christian West is collapsing, it is imploding. And it's imploding on our watch. And the blowback of that is going to be tremendous".

The impotence and the fragility of our civilization is haunting many Europeans as well.

Europe, according to the historian David Engels will face the fate of the ancient Roman Republic: a civil war. Everywhere, Europeans see signs of fracture. Jihadists seem to be leading an assault against freedom and against secular democracies. Fears occupy the collective imagination of Europeans. A survey of more than 10,000 people from ten different European countries has revealed increasing public opposition to Muslim immigration. The Chatham House Royal Institute of International Affairs carried out a survey, asking online respondents their views on the statement that "all further migration from mainly Muslim countries should be stopped". In the 10 European countries surveyed, an average of 55% agreed with the statement.

Mainstream media are now questioning if "Europe fears Muslims more than the United States". The photograph used in the article was a recent Muslim mass prayer in front of Italy's monument, the Coliseum. In echoes of the capture of the great Christian civilization of Byzantium in Constantinople, Sunni Islam's most prominent preacher, Yusuf al Qaradawi, declared that the day will come when Rome will be Islamized.

Read more at Gatestone Institute


søndag 16. april 2017

Kan vi stole på historien om Jesu oppstandelse?

Andakt av Spikeren.

Det faktum at Jesus oppstod fra de døde er meget godt bevitnet. Det var faktisk en nødvendighet at det skulle være udiskutabelt, siden oppstandelsen er selve grunnlaget for vår hellige tro, og det er trøstende å tenke på at det er så, for dermed er trosgrunnlaget vårt det aller sikreste.

Etter sin oppstandelse var Jesus nøye med å vise seg for de som kjente ham best før hans bortgang, slik at de ville være i stand til å vitne om at dette var den virkelige Jesus som de hadde vandret sammen med i over 3 år. Han som de 3 dager tidligere hadde sett bli naglet til et kors, og etter 6 timers lidelse stukket med et spyd slik at blod og vann rant ut av hans side.

Hvis Jesus bare hadde vist seg til fremmede som ikke kjente ham fra før, kunne det sådd tvil om identiteten hans. Derfor viser han seg for menn som Thomas, og byr ham å stikke fingeren i naglegapet og hånden i hans side. Dermed gav han oss de absolutt beste bevis på at han virkelig var oppstått, og vi fikk de mest troverdige vitner på at oppstandelsen ikke var noe bedrag.

"Se på mine hender og mine føtter; det er meg. Ta på meg og se! En ånd har da ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har." sier Jesus i Lukas 24,39. Dette var en utfordring som var desto mer avgjørende for å bevise sin identitet fordi det var adressert til de menn som hadde kjent ham tett under hele perioden av hans guddommelige gjerning.

Disse vitnene var menn som ikke hadde noe å vinne ved å gi sine vitnesbyrd, men alt å tape. De var ulærde menn, helt uegnet til å svindle både presteskap og myndigheter. Likevel ble deres bevis på Jesu oppstandelse så klare at prestene og myndighetene fant det nødvendig å lage røverhistorier for å skape tvil rundt apostlenes vitnesbyrd.

I 1Kor 15.5-8 gir Paulus oss en oppsummering av de gangene Jesus viste seg:

"Han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg."

Ut fra evangeliserings rapportene er vi ledet til å tro at Jesus viste seg ikke mindre enn tolv ganger for disiplene sine, for noen av disse tilfellene som Paulus nevner kan omfatte to eller tre ganger, som for eksempel, “og deretter for de tolv” kan betegne to besøk til apostlene, for vi husker jo at Jesus først viste seg for dem når Thomas var fraværende, og etterpå når Thomas var til stede.

Isaac Ambrose gir oss også en oppsummering av disse hendelsene. Jesus viste seg først for Maria Magdalena alene, så for alle Maria'ene. Så viste han seg for Simon Peter alene, etterpå for de to disiplene reiste sammen til Emmaus. Så til de ti apostlene når dørene var stengte. Deretter til alle disiplene da Thomas var med dem. Han viste seg for Peter, Johannes og andre mens fisket på Tiberias sjøen. Deretter viste han seg for fem hundre brødre på en gang. Så til Jakob (Herrens bror), så til de elleve disiplene i Galilea. Han viste seg for alle apostlene og disiplene på Oljeberget før han steg opp til himmelen og til slutt viste han seg for apostelen Paulus på veien til Damaskus. Det kan også ha vært flere tilfeller enn disse, for det er ikke sikkert alle er nedtegnet. Men uansett har vi mer enn nok av øyenvitner som kunne bekrefte at Jesus virkelig var stått opp fra de døde.

Så klare er bevisene for Jesu oppstandelse, at når Gilbert West - en berømt ateist - valgte dette temaet som angrepspunkt, så endte det opp med at han ble så overveldet av hvor rikelig Jesu oppstandele var bevitnet, at han selv ble en kristen. Full av fordommer satte han seg ned for å veie bevisene for og imot oppstandelsen, og han har etterlatt oss den mest verdifulle arv med sine avhandlinger i boken “Observations on the history and evidence of the resurrection of Jesus Christ”. Gilbert West er altså historien om ateisten som forlot sin vantro og til slutt ble professor i kristendom.

Er det ikke slående å se hvordan historiske hendelser, som bare har en tiendel av vitneutsagn i forhold til Jesu oppstandelse, blir trodd av alle uten spørsmål? Signeringen av kjente traktater som påvirket nasjoner, fødsler av konger og fyrster, bemerkninger av statsråder, prosjekter av sammensvorne, gjerninger av snikmordere og enhver hendelse som har vært vendepunkter i historien blir det aldri stilt spørsmål ved, selv om det bare var noen få til stede for å bevitne det som skjedde.

Viktige historiske vitneutsagn viser seg altså å inneholde langt færre vitner enn de som så Jesus etter at han hadde oppstått og ble overbevist om at dette var Jesus fra Nasaret som ble korsfestet, og som nå var stått opp fra de døde. Hvis alle disse vitnesbyrdene om Jesu oppstandelse skal bli fornektet, da kan vi like gjerne fornekte alt som heter vitneprov. Da må hver mann bli så skeptisk til sin neste at han aldri vil tro noenting som helst, uten at han selv har sett det med egne øyne.

Jeg vil derfor påstå at det aller best bekreftede faktum i historien er Jesu oppstandelse fra de døde. Historiske fakta som eksistensen av Napoleon Buonaparte, eller knivstikkingen av Julius Caesar, eller den normanniske erobringen, ville være likeså rimelig gjenstand for tvil som Jesu Kristi oppstandelse. Likevel har ingen av disse sakene så mange vitneutsagn som de som vitner om Jesu oppstandelse. Og dette var vitner som var åpenbart sannferdig, siden de led for sitt vitnesbyrd. De fleste av dem ble utsatt for en ydmykende og smertefull død som resultat av sine vitnesbyrd. Vi har faktisk flere og bedre bevis for Jesu oppstandelse enn for noe annet som er skrevet i historien, enten det kommer fra hellige eller profane skrifter.

Å, hvor vi skal glede oss, vi som setter vår lit til Jesus Kristus, siden det utover enhver tvil er slått fast at “nå er Kristus oppstått fra de døde.” (1Kor 15,20)

Spikeren