NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 31. mars 2015

Israels historiske trengsel og islams fremvekst

Kronikk av David Lindheim.

Den onde har helt siden tidenes morgen prøvd å stoppe Guds frelsesplan. Fordi verdens frelse og forløsning går via Israel så har den onde forsøkt å utrydde jødene en rekke ganger.

Helt siden syndefallet har djevelen vært denne verdens herre, og hovedredskapet han har brukt opp gjennom tiden har vært verdens makter og riker. Og slik er det den dag i dag, verdens herre, djevelen, gir sin kraft til konger og riker, og han bruker dem til å forfølge Guds folk. De hedenske rikene blir derfor styrt av onde åndsmakter. Og når vi studerer Israels historie blir det veldig tydelig.

Skriften beskriver mye av forfølgelsen som ble utført av de regionale kongerikene i Midtøsten.

Egypt:
Det startet med Farao som herska i Egypt der israelittene levde som slaver, han beordret drap på alle hebraiske guttebarn og prøvde å stoppe Israels flukt fra landet. Men Gud frelste israelittene ved å dele rødehavet og ved og drukne egypterne som forfulgte dem.

Fra tiden etter de vandret gjennom ørkenen og kommet inn i Løftes landet, gikk det slag i slag og de ble forsøkt utslettet av de påfølgende rikene i Midtøsten.

Det Assyrisk rike var det andre i rekken:
Salmanasser som hersket Assyria Erobret Israels nordrike og bortførte og spredte ti av tolv stammer ut i eksil.

Det Babylonske var det tredje:
Nebukadnesar som hersket Babylon erobret assyrerne og overtok makten i Midtøsten.
De angrep Jerusalem, ødela det første templet og førte resten av jødene ut i eksil til Babylon.

Medio-Persiske var det fjerde:
Riket overtok området etter Babylon og Haman i Persia, planla å drepe alle jøder i imperiet, men han misslyktes.

Grekenland var det femte:
Det påfølgende Greske riket overtok så makten i Midtøsten. Antiokus Epifanes angrep Israel og beleiret Jerusalem. Den krigen regnes som en av de blodigste i Israels historie.

Det sjette i rekken som forfulgte Guds folk, var Romerriket:

Romerriket okkuperte Israel. Jødene fikk beholde sin religion og kultur under romerne så lenge de ikke gjorde opprør mot okkupasjonsmakten. Keiser Titus slo ned på det jødiske opprøret i år 70, og det endte med at Jerusalem og templet ble ødelagt.

Under keiser Hadrians ledelse i det andre århundre, knuste romerne det jødiske opprøret til Bar Kockba og utslettet landet. De drepte over 1. mill jøder og tok ca. hundretusen til slaver. Hadrian byttet også navn på landet og oppkalte det etter Israels gamle fiende, nemlig filisterland, som i dag er blitt til Palestina. Det var den onde som sto bak forfølgelsen hele veien, han vet at om han klarer å utrydde jødene, så vil Guds frelsesplan misslykkes fordi den går via Israel.

Noen år etter at romerne hadde jagd jødene på flukt og spredt dem rundt i Midtøsten, vokste kristendommen seg sterk. Og det hedenske Romerriket ble til slutt regnet som kristent, det gikk da under navnet det Byzantiske rike. Men, så vokste det frem et nytt rike i regionen som var helt annerledes fra de andre historiske imperiene.

Islams fremvekst

Det syvende regionale riket i rekken som forfulgte Guds folk, var det islamske kalifat:

Muhammedanerne eller det islamske imperium vokste frem på 600 tallet og startet en ny type forfølgelse som ikke bare gikk spesifikk etter jødene, det utvidet sitt hat og forfulgte også Israels søsken, de som da påvirket store deler av Midtøsten, nemlig de kristne.

Riket ble bygd opp på en religiøs lære som gikk til frontalangrep på Bibelelske sannheter. Læren har mange tilsynelatende likhetsrekk med Bibelen, men den har snudd de mest sentrale sannheter opp ned. I sin natur kan læren karaktiseres som selve motstykke til kristendommen og den er bygd opp på et svært undertykkende og voldelig system. Og rikets klare mål er verdensherredømme, målsettingen er at hele verden skal underkaste seg deres gud og sharia lover.

Når profeten Muhammed sto frem i det sjette århundre på den arabiske halvøya, så hevdet han å ha fått åpenbaringer fra en engel og proklamerte at han var den siste profeten sendt fra Gud d.v.s. Allah. Mange jøder bodde på den tiden i Arabia og Muhammed gjorde seg til venn med dem. Noe av det første Muhammed prøvde på var å omvende jødene til sin nye religion.

Jødene mente at Muhammed var en falsk profet, akkurat som jødene hadde avvist Jesus som Messias, avviste de også Muhammed.

Frem til denne tiden hadde åpenbaringene og budskapet til Muhammed vært fredelig.
Koranen kaller jøder og kristne for bokens folk og alle vers som er fredelig og positive til dem, stammer fra den helt første tiden av Muhammeds virke. Men etter den kollektive avvisningen fra jødene, så fikk Muhammed nye åpenbaringer som opphevet og annullerte de positive og vennlige ordene om bokens folk. Hat, terror og krig skulle bli Muhammeds endelige liv og lære.

De nye åpenbaringene forbannet jødene og anklaget dem for å ha forfalsket innholdet i Bibelen og for å ha fjernet profetier om Muhammed. Islam lærer at fordi jødene hadde forfalsket Guds ord, så måtte Allah sende Koranen til verden. I følge læren ble Koranen skapt gjennom åpenbaringene som Muhammed fikk av engelen Gabriel.

Her er det på sin plass å minne om Paulus sin advarsel til Galaterne:
"Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!" (Galaterne 1: 6-9)

Og det er et faktum at Muhammed påstår å ha fått åpenbaringer fra en engel som skal erstatte Bibelen. Ut ifra Bibelens advarsler, så er det ikke noen tvil om at Muhammed oppfyller kriteriene til å være en falsk profet. Islams lære forfører milliarder av mennesker bort fra sannheten om Gud.

Fordi jødene ikke konverterte til islam, bestemt Muhammed seg for at jøden var hans verste fiende. Muhammed forteller da at jøder og kristne ikke lenger er Guds utvalgte folk og erklærer at Allah har utvalgt ham til å beskytte den eneste ekte og sanne religionen islam.

Muhammed ble etter dette bare mer og mer voldelig og krigersk. I Sure 9 i koranen omtales det som kalles sverdets vers, og det forklarer den endelige løsningen på forholdet til de som ikke underkaster seg islam:

"Allah og Hans sendebud sier seg fri fra inngåtte paktsavtaler med avgudsdyrkerne…. Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen (5 ganger om dagen) og betaler det rituelle bidrag (dimmi skatt), så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik." (Sure 9: 1 og 5) 

Ut i fra historiens sammenheng, så vet man at verset er spesielt rettet mot jøder, men også kristne. Verset forteller at alle avtaler med jøder og kristne settes til side og annulleres.
Heretter skal muslimer tvinge hver eneste jøde, kristen og andre vantro til å underkaste seg islam. Underkastelsen betyr at menneskene må omvende seg og godta Muhammed som Allahs profet, eller betale en skatt hvis de velger å beholde sin tro. Hvis de ikke kan betale for seg eller nekter, så skal sverdet skjæres over halsen på dem.

Hele 64% av koranen er fra tiden med de endelige åpenbaringene som taler negativt om de vantro, og vers 29 sier det samme:

"Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i full ydmykhet." (Koran 9:29)

Muhammed gir altså sine disipler påbud om å forfølge og bekjempe jøder/kristne på grunn av sin tro. De endelige tekstene i Koranen og andre islamske tekster er fylt av et slags gudgitt hat, og befaler muslimer å bekjempe jøder og kristne helt frem til dommens dag med alle midler.

Når vi leser om Muhammeds handlinger, liv og lære, så er det islams grunnlegger vi snakker om. Dette er ikke en person som fortolker islam, men det er selveste profeten som tok imot åpenbaringene. Neste gang du diskuterer om løgn, slavedrift, voldtekt, terror, halshugging o.s.v har noe med islam å gjøre, så spør: hva var det læremesteren Muhammed gjorde?

Kristne ser opp til Jesus og ønsker bli mest mulig lik ham, på samme måte ser muslimene opp til Muhammed og ønsker å bli mest mulig lik ham. Og kort fortalt så ble Jesus drept av sine fiender, mens Muhammed drepte sine fiender.

Det å være en kristen handler ikke ”bare” om å tro på Jesus, men det handler om omvendelse fra sitt eget å se på seg selv som død. Det handler om å være trofast mot det Jesus lærte oss gjennom sitt liv og virke. Når vi er trofaste mot Jesus, så hverken lyver, stjeler eller terroriserer vi andre mennesker, selv ikke våre fiender som vil oss vondt.

Men de som er trofaste mot Profeten Muhammed gjør slikt for å etterligne sin læremester.
Profeten Muhammed, var hersker og krigsherre som plyndret og terroriserte folk som ikke underkastet seg islam. Han grunnla et imperium, organiserte samfunnet, laget skattesystem og utstedte lover - og var religiøs leder. Alt på en gang. Han er den aller beste muslimen, han er den aller beste personen som har levd i følge muslimene.

Det opprinnelige og sanne islam er ikke bare en religion, det er politikk utkledd som tro, det er en politisk ideologi som aldri skiller mellom politikk og religion. De endelige åpenbaringene i Koranen befaler muslimer å ødelegge alle andre religioner som ikke underkastet seg Allah. Og de nye og fiendtlige åpenbaringene, avløste som sagt de fredlige som kom først.

Dette er seden som Muhammed sådde og fruktene av denne demoniske læren er roten til ca. 90% av all terror og krig i verden i dag.

Koranen er selve motstykket til Bibelen, og helt fra islams fødsel har den spesielt angrepet
jøder og kristne for å knuse deres tro og overta deres landområder.

Det islamske riket var et av de mektigste i verdens historien og det var sannsynligvis det mest destruktive av dem alle. Områdene som ble erobret ble styrt med jernhånd av kalifstyre. Her levde jøder og kristne som ikke konverterte til islam, som dimmier d.v.s tredjerangs borgere under slavene.

Islam har helt fra sin start forfulgt jøder og kristne systematisk. De fikk ikke lov til å bygge gudshus og de fikk heller ikke lov til å vedlikeholde de gamle. Titusener, ja kanskje hundretusener av kirker og Gudshus er enten blitt ødelagt eller omgjort til moskeer. Og på grunn av sterk forfølgelse og undertrykkelse, konverterte veldig mange til islam.

Det islamske riket vokste raskt, hovedsakelig fordi det var så brutalt, nøyaktig slik IS er i dag.

Hvor mange jødiske og kristne martyrer som er drept i Allahs navn kan vi bare spekulere i. Men forskeren Bill Warner trekker fram tall som antyder at islamismen og dens utbredelse med sverd og krig, til nå har kostet svimlende ca. 270 millioner menneskeliv.

Husk, at selve ordet Antikrist betyr imot og istedenfor Kristus. Når vi ser på islams historie, så har den tatt over og knust områdene til de første kristne, og byttet ut Bibelens Treenige Gud, med Koranens Allah og sin Profet Muhammed.

Det islamske imperiums fall

Men historien forteller oss at det islamske imperium gikk i oppløsning under første verdens krig når vestlige makter angrep Ottomanerne som var hodet på det siste kalifatet i historien.

Etter det islamske rikets oppløsning ved starten av 1900 tallet mistet islam sitt opprinnelige styresystem, kalifen ble fjernet, sharialover og det arabiske språket ble mer irrelevant. Det førte til at det poppet opp mer sekulære nasjonalstater der hvor det islamske imperiet hadde styrt i 1300 år.

Gjenopprettelsen av Israel kom også i kjølevannet av dette. På ruinene av det islamske riket ble de allierte og partene i området enige om å gjenopprette en jødisk stat der hvor Israel eksisterte for ca. 1900 år siden.

Med bl.a godkjenning fra den siste kalifen i Tyrkia (som hadde latt området forfalle i ca 400 år) fikk jødene lovnader om å gjenopprette et jødisk nasjonalhjem (San Remo 1919). I 1922 ble jødenes hjemlandsrett i Palestina bestemt (ratifisert) og gjort til gjeldende folkerett i Folkeforbundet.

Det islamske riket som djevelen hadde brukt til å forfølge Guds folk var nå dødelig såret, det banet veien for Israels gjenopprettelse slik det profetiske ord varslet. Men så skjedde det noe dramatisk i den åndelige verden, den Onde trengte da et annet rike for å stoppe jødene.

Prosessen rundt Israels gjenopprettelse førte til en intens mobilisering fra Satans side.
Profetienes oppfyllelse skulle forhindres.

Og den Onde brukte nazistenes rike som sitt fremste redskap i forsøk på å utrydde alle jødene på jordens overflate. Adolf Hitler inngikk en allianse med han som regnes som grunnleggeren av den palestina-arabiske bevegelsen. Stormuftien av Jerusalem, Hajj amin al Husseini, var en av Hitlers ivrigste partnere i gjennomføringen av den endelige løsningen.


Nazistene og Husseini la bl.a. planer om å bygge utrydnings leirer for jøder i Midtøsten etter hvert som Hitlers rike vokste frem. De lyktes heldigvis ikke med det, men resultatet ble ca. 6 mill jøder massakrert bare fordi de var jøder.

Så på denne måten prøvde altså den Onde å stoppe planen om gjenopprettelsen av Israel.
Djevelen vet at Jesus skal returnere til jødene i Israel, derfor skjønte han at hans tid snart var over. Men, som et mirakel ble Israel gjenreist tre år etter askeskyen fra Holocaust hadde lagt seg.

Jødenes lidelses historie er uendelig, og jeg kunne tatt med at; kristne som har forfektet teorien om at Gud er ferdig med Israel (erstatningsteologi), også har forfulgt jødene på det groveste, men det er ikke temaet denne gangen.

Hvis en ser på hvordan jødene er blitt forfulgt opp gjennom historien, så bør et hvert tenkende menneske forstå at dette ikke er tilfeldig. Og når en ser på Holocaust, så blir det veldig tydelig at den onde står bak.

I tiden etter andre verdenskrig sa nasjonene at dette aldri må skje igjen. Men Bibelen sier at det ville skje igjen, rett før Jesu gjenkomst.

Dessverre, så glemmer mennesker veldig fort og jødehatet er i dag på sterk fremmarsj igjen.
Men, vi ser nå en ny vri. Propagandaen er i stor grad rettet mot jødestaten, og det er ikke så rart fordi det er der det vil ende til slutt.

Den jødiske nasjonen blir demonisert og jugd på av FN, presse, politikere, akademia o.s.v.
Til og med kirkens erstatningsteologer stiller seg helt i front i fordømmelsene av den eneste nasjonen i Midtøsten hvor kristne er trygge, de fremstår faktisk som en forlenget arm for fienden som vil utslette dem.

Akkurat slik folk trudde på løgnene om jødene før andre verdens krig, tror alt for mange på løgnene om jødestaten i dag. Jødehatere i Vesten og Midtøsten er i dag enige om at de vil ha jødene vekk fra Palestina.

Den islamske oppvåkningen

Den opprinnelige islamismen som døde ut på starten av 1900 tallet, er nå for alvor vekket til live igjen. Islamistene jobber på spreng med å gjenreise det historiske kalifatet, det er med andre ord full mobilisering i den åndelige verden, og vi ser at dette rammer spesifikk Israel, jøder og kristne.

Men Israel står i veien for muslimenes store drøm, kalifatet. Faktum er at Israel har stått helt i front i kampen mot islamismen siden 1948. Mens Israel har kjempet for sin overlevelse og blitt påtvunget kriger og uttalelige terror angrep , har Vesten valgt feil side.

Med Norge i spissen har verden gjort alt hva den kan for å dele opp og ødelegge jødestaten som er på størrelse med Hedmark fylke. Vesten har alliert seg med terroristene i PLO som har programfestet at de vil bygge en jøderen arabisk stat på ruinene av Israel. Vesten har til og med sponset hard-core islamistene i Hamas (som har programfestet det endelig holocaust), med milliarder av dollars.

Verdens politiske korrekte hylekor lever i fornektelsen og nekter å ta inn over seg det som er helt åpenbart, nemlig at det er islamismen som er roten til problemet i Midtøsten.

Ved et hvert terror anslag fra radikale muslimer (mer enn 25000 siden 9.11.2001), så får vi høre at dette ikke har noe med islam å gjøre. Men fornektelsen av sannheten gjør verdens politiske korrekte elite blinde, det medfører at den islamske vinden feier inn over Vesten uten nevneverdig motstand.

Store deler verden blir i våre dager sterkt berørt av terror trusselen fra islamistene som stiger dramatisk. Skjebnens ironi er at den samme terror trusselen som Israel har forsvart seg mot i mer en 60 år, kommer nå til Vesten med full styrke.

Minner om det Paulus sier skal skje i endetiden:
"...de ville ikke elske sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten." (2.Tess: ..10-12)

Jesus kommer snart

Som trofaste disipler av Jesus, så er det viktig å minne hverandre på at kampen som nå hardner til ikke er en kamp mot mennesker, men mot åndsmakter. Og vi trenger å forberede våre hjerter slik at vi blir stående og ikke faller den dagen ondskapen manifesterer seg i vårt land. Jesus sa følgende om hva som vil skje når lovløsheten tar overhånd:
"Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste." (Mat. 24:12)

Spør du meg så er dette kanskje det mest skremmende verset i hele Bibelen.
Her snakker Jesus om kristne og ikke kristne, det gjelder oss alle.

Men hva gjør vi i tiden som kommer? Først av alt så må vi be. Vi må be for våre myndigheter, de bærer et tungt ansvar med å gjøre alt hva de kan for å stoppe lovløsheten som nå brer om seg. Som ektefødte barn av Kristus, er vi kalt til å be for våre fiender og samtidig stå opp for Israel og våre kristne søsken som blir undertrykt og forfulgt.

Vår hovedoppgaven er å fortelle hele verden at de er tilgitt og elsket av Gud, og her er det ingen forskjell, om man er jøde eller araber, om man er ateist eller muslim, alle er like mye elsket og tilgitt av Jesus og kan ta imot arveretten til Guds rike. Dette er de gode nyhetene som vi er kalt til å forkynne helt til Jesus kommer tilbake!

Men når Jesus endelig kommer og Guds rike opprettes på jorda, så kommer Han som både frelser og dommer. Da er det ikke ”teddybjørn” Jesus vi får se for å si det sånn, da er det Løven av Juda vi får se, Han skal stoppe ondskapen som tar overhånd. Og når vi ser hvordan lovløsheten nå brer om seg, så skjønner vi at verden trenger en rettferdig dommer i tiden som kommer.

Verden har vært inne i nådens tidsalder i ca 2000 år, men en dag så trykker Gud til slutt på reset knappen for å gjenopprette jorda. Dette er faktisk vår største trøst i tiden som kommer!

Ressurser: Dyret fra Midtøsten og Antikrist, islams ventede Messias av Joel Richardson.

David Lindhjem

mandag 30. mars 2015

Klage på NRK

Jeg innklager herved NRK for at dere sendte Fredrik Skavlans skammelige intervju av partilederen Jimmie Åkesson. Jeg er tvangsabonnent og er tvunget til å betale for dette skvulpet jeg ikke vil ha. Jeg forlanger en oppriktig og dyp beklagelse av dette planlagte politisk motiverte angrepet på partilederen Jimmie Åkesson som dere attpåtil visste var psykisk syk og psykisk utmattet av nettopp all slik politisk motivert forfølgelse.

* Skavlans spørsmål var vel planlagt og er derfor uten unnskyldning – det var et regelrett planlagt politisk angrep på en psykisk syk mann.

* NRK hadde god tid til å gjennomgå programmet før dere sendte det – likevel valgte NRK å sende dette skammelige politisk motiverte skvulpet – altså en bevisst handling.

Det var et skammelig politisk vinklet angrep som minnet meg stygt om NRK`s utallige angrep på Frp opp gjennom årene - som når Frp på å slutten av 1980 tallet gjorde det svært bra på meningsmålingene rett før et valg, så bra at AP og deres lakeier i NRK fikk panikk. Da trommet "systemet" sammen propagandaapparatet og sørget for at Einar Førde og redaktør i Aftenposten Egil Sundar satt i beste sendetid på datidens NRK monopol som to vismenn, og sammenlignet Frp. "bevegelsen" med den grumsete brune "bevegelsen" i 1930 årenes Tyskland. Og man sammenlignet den "sterke lederen" i 1930 årenes Tyskland med Frp "bevegelsens" sterke leder. Selvfølgelig uten at Frp`s "sterke" leder kunne forsvare seg. Et grotesk politisk overgrep! Jeg husker at jeg var så sint at jeg holdt på å sparke i stykker TV`en. Og jo visst virket det – meningsmålingene ble raskt halvert. Sannheten er jo det stikk motsatte som denne utmerkede grafen viser.

Frp er høyreorientert og milevis fra det venstreorienterte rødbrune grumset.


Jeg forlanger at NRK og Skavlan legger seg flate og beklager det hele uten forbehold ovenfor både Jimmie Åkesson og tvangs-abonnentene som er tvunget til å betale for dette skvulpet.

Henry Østhassel

søndag 29. mars 2015

Hvorfor feirer vi Palmesøndag?

Hosianna! Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! Israels Konge!
Idag feirer vi det som kalles for "Palmesøndag". Hvorfor gjør vi det? Hva står egentlig "Palmesøndag" for?

På Jesu til ble det brukt palmegrener (eller palmeblader som det egentlig er) i marsjer og prosesjoner som symbol på jubel og seier. Derfor kan vi kanskje sammenligne Palmesøndag med vår egen 17-mai feiring og palmebladene med vårt norske flagg. Det var med andre ord feststemning i Jerusalem denne søndagen.

I over 3 år hadde Jesus talt og gjort store tegn blant det jødiske folk. Han hadde talt om en Konge som skulle komme for å sette folket fri og han hadde gjort mange tegn og under. Derfor mente mange at Jesus var den lovede Messias som profetene talte om i Skriftene. Og nå kom han altså ridende inn i Jerusalem, Han som mange mente var Messias.

"Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge!", står det i Joh 12,13 .

Palmesøndag er en av de mest bemerkelsesverdige hendelser i Jesu jordiske liv. Det som skjer på Palmesøndag er ganske ulikt alt annet vi leser om Jesus i evangeliene. Hittil vi har vi nemlig sett at han så mye som mulig trakk seg tilbake fra offentlighetens lys.

Da Han sendte disiplene sine ut skulle de ikke fortelle noen at han var Messias. (Matt 16:20) Da han vekket datteren til Jairus opp fra de døde, ba han dem at ingen skulle vite av det. (Mark 5:43) Da han kom ned fra forklarelsens berg ga ordre han om at disiplene ikke skulle fortelle noe menneske hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. (Mark 9: 9) Pluss mange flere lignende eksempler.

Men nå på Palmesøndag, ser vi at Jesus plutselig gjør en stor offentlig inntreden i Jerusalem. Han lar seg til og med bli bejublet av store folkemengder. Legg også merke til at det var Jesus selv som tok initiativet til det som nå skjer. Det var Han som sendte to av disiplene sine ut for å hente en eselfole. Og når fariseerne forsøker å irettesette folkemengden fordi de ropte "Velsignet være Kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste!", svarer Jesus dem med å si: "Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope." (Luk 19:40)

Hvordan skal vi forstå denne oppsiktsvekkende endringen av politikk? Hva er den egentlige forklaringen på Jesu oppførsel? Hvorfor krevde han plutselig en eselfole til å ri inn i den kongelige byen med? Hvorfor godtok han folkemengdens hyllest og "Hosianna" rop? Hvorfor tillot ham dem å utrope ham til Konge? Svaret er enkelt: Fordi det var forutbestemt i Skriftene. Alt sammen var nøye planlagt fra evighet av.

500 år før det skjer, skriver nemlig profeten Sakarja følgende i Sak 9,9 "Fryd deg stort, Sions datter! Bryt ut i jubel, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på en eselfole."

Tiden var nå kommet for Jesus å stå offentlig fram og fortelle alle hvem han egentlig var.

Hvis du leser historien om Palmesøndag i Matteus 21, vil du se at når Jesus kommer inn i Jerusalem, går han rett til Tempelet og renser det for korrupsjon. Slik står det skrevet i Matt 21,12 "Jesus gikk så inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker."

1000 år før det skjer, beskriver Kong David nettopp denne hendelsen i Sal 69,10 "Nidkjærhet for Ditt hus har fortært meg, og spotten fra dem som spotter Deg, har falt på meg."

Videre kan du lese om hvordan det går med Jesus de neste dagene, fra han rir inn i Jerusalem på Palmesøndag, inntil han dør på korset bare 5 dager senere. Alt sammen er beskrevet i detalj av Kong David i Salme 22, hele 1000 år før det skjer.

Til slutt har jeg bare helt kort lyst til å nevne at det kommer en ny Palmefest for oss som venter på at Herren skal komme igjen for å hente alle dem som tror på Ham, og som har tatt imot Hans frelse.

Slik står det skrevet i Åp 7,9-10 "Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet."

Hvem vet - kanskje Jesus kommer tilbake nettopp denne søndagen - eller neste? Er du klar til å møte Ham?

Spikeren

fredag 27. mars 2015

Dagsrevyen gir oss nyhetene før de skjer

Herr Lars Weisæth:

Jeg så den lite innholdsrike samtalen mellom deg og Jon Gelius på Dagsrevyen i kveld den 26.03.2015.

For undertegnede virker det som at dere bevisst unngår en sannsynlig innfallsvinkel på saken med piloten som styrtet flyet. Det er da heller ikke noe ukjent triks fra det lisensfinansierte NRK.

I stedet for alt tåkepratet omkring 2. pilotens mulige psykiske helse, eller manglende helse, kunne dere kanskje fortalt oss noe om hva som driver mennesker til å drepe utfra religiøs fanatisme. Kunne dere for eks. nevnt noe om muligheten for at piloten lot flyet gå i fjellveggen med bekjennelsen om at Allah er stor? Og at piloten nå kanskje sysler med 72 jomfruer? Trolig var mange av passasjerene, eller kanskje de fleste, for "vantro" å regne?

Hva skjedde 11.09. 2001 der fire fly med passasjerer, de fleste trolig "vantro", med vilje ble  styrtet i døden? Hvem utførte ugjeringen? Air Malesia-flyet som for ikke lenge siden forsvant på uforklarlig vis, styrtet det også i havet med sine passasjerer i bekjennelsen av at den samme guden er stor?

Ikke gå så fort frem, herr Weisæth, det kan føre til at dere villeder opinionen. For NRK og media er vel ikke det noen ukjent taktikk, men seriøse personer bør ikke la seg rive med av de som søker et spor som er som eventyr å regne, sett fra grasrota, da.

Med hilsen
Norvald Aasen,
6983 Kvammen

torsdag 26. mars 2015

Annenpiloten styrtet Germanwings-flyet med vilje

VG

Co-pilot Andreas Lubitz from his Facebook page
Her er den rystende årsaken til Germanwings-styrten: Annenpilot Andreas Lubitz stengte kapteinen ute fra cockpit, vendte nesen mot bakken – og tok med seg 149 andre i døden.

– Lydopptakene tyder på at andrepiloten bevisst endret flyets høyde, og at han ønsket å ødelegge maskinen, sier Brice Robin, som leder etterforskningen av flystyrten i Alpene.

Dermed bekrefter ikke bare myndighetene opplysningene om at annenpilot Andras Lubitz var alene i cockpiten under styrten. De bekrefter at den 28 år gamle tyskeren med vilje tok med seg både fly og passasjerer i døden.

– Jeg vil ikke kalle dette selvmord. Selvmord er noe man gjør alene. I dette tilfellet har vedkommende tatt med seg 150 personer, sier etterforskningslederen

Les mer på VG

En storkrig i dette området vil være katastrofalt

E24

Oljeinvestorene frykter nå krig i verdens viktigste oljeområde, ifølge oljeanalytiker Thina Saltvedt.

Natt til torsdag gikk saudiarabiske flystyrker til angrep på Houthi-militsen i nabolandet Jemen. Dermed kan den allerede krigsherjede regionen stå overfor en storkrig.

Allerede sent onsdag kveld begynte oljeprisene å stige som følge av krigshandlingene, og en time før Oslo Børs åpner torsdag er oljeprisen opp 3 prosent til 58,14 dollar per fat.
 
Jemen står bare for 0,2 prosent av verdens totale oljeproduksjon, så men landet ligger likevel i verdens energisentrum. Den lange grensen mot Saudi-Arabia - verdens største eksportør av olje - og kystlinjen ut mot en viktig fatøysled for oljetankere sørger for det.

– Jemen er ikke en spesielt viktig oljeprodusent, men Saudi-Arabia er det viktigste oljeområdet i verden så en storkrig i dette området ville vært katastrofalt, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets til E24.

Les mer på E24

onsdag 25. mars 2015

France Declares War on Radical Islam

Gatestone Institute

The French government has cut the social welfare benefits of nearly 300 jihadists who have left France to join the Islamic State in Iraq and Syria. Amid a rapidly expanding jihadist threat, it has also started confiscating passports, imposing travel bans and blocking access to jihadist websites.

The moves are part of a raft of new anti-terrorism measures aimed at preventing French citizens or residents from joining jihadist groups abroad, and at slowing the spread of radical Islam at home. Muslim groups are criticizing the flurry of activity as "Islamophobia."
 
Meanwhile, for the first time ever, French authorities on February 23 confiscated the passports and identity cards of six French citizens who were allegedly planning to travel to Syria to join the Islamic State. The government said it might seize the passports of at least 40 other French citizens.

On March 16, the Interior Ministry also blocked five Islamist websites that, it said, were promoting terrorism. The sites included one belonging to al-Hayat Media Center, the propaganda wing of the Islamic State.

On February 25, Cazeneuve unveiled a plan to "reform" the Muslim faith in order to bring it into line with the "values of the French Republic." This would be done by means of a new "Islamic Foundation" devoted to conducting "revitalizing research" into a form of Islam that "carries the message of peace, tolerance and respect." Among other measures, the government would create a new forum to: promote dialogue with the Muslim community; improve the training of Muslim preachers; combat radicalization in French prisons; and regulate Muslim schools.

Read more at  Gatestone Institute

tirsdag 24. mars 2015

Obama Declares War on Israel

Gatestone Institute

Instead of congratulating the Israeli people for being one of the few countries in the Middle East to hold real free and democratic elections, Obama has decided to inflict collective punishment not on Netanyahu, but on all Israelis, even its Muslim and Christian citizens, for having an election that came out not the way he wanted it to.

The terrorists have also been following with great enthusiasm reports that the Obama Administration is considering reassessing its policy -- that the U.S. no longer considers Israel a strategic ally in the Middle East.

In short, Obama's anti-Israel stance is the best gift the Americans could have given to Muslim terrorists and radical Arabs.

Obama also seems not to want to face the fact that because of his withdrawals and neglect, the situation in the Middle East today, with the rise of Islamic State and other terror groups, is not the same as it was even five years ago.

Thanks to Obama's policies, the Iranians and their friends are now in control of Iraq, Yemen, Syria and Lebanon, and much of Bahrain, and have surrounded the oilfields of the Persian Gulf. Meanwhile the U.S. has been forced to close down its embassies in three Arab countries -- Syria, Libya and Yemen.

Even Palestinians and Arabs are aware of the fact that under the current circumstances a Palestinian state would sooner or later be controlled by jihadists and Islamic terrorists, whose dream is the destruction of Israel, Europe and the U.S.

The last thing the Americans and Europeans need is another Islamic extremist country that exports terrorism -- with nuclear weapons -- to all parts of the earth.

The real enemy is not Netanyahu. The real enemy is Iran, Hizbullah, Hamas and Islamic Jihad and Islamic State.

Read more at Gatestone Institute

Kristen-harselas i Vårt Land

Norge IDAG

Journalist Alf Gjøsund har vore innom Oslo Symposium for å observere. Han brukar to sider i Vårt Land sist laurdag (21. mars), ei slags burlesk og underhaldande, men overdådig negativ folkelivsskildring, for å harselere med menneske som er såpass engasjerte og interesserte at dei reiser frå fjern og nær til hovudstaden og brukar tid for å skaffe seg kunnskap og kveik i sitt arbeid for å styrke kristenfundamentet i norsk samfunnsliv.

Det ser ut som Gjøsund har eitt mål for auga: å framstille arrangørane og deltakarane på Oslo Symposium som nokre avleggse tullingar. «Dette er Kristen-Norges outsidere», skriv han, slike konservative attergløymer som den offentlege makteliten helst vil halde på armlengds fråstand.

Fordommane tyt. Gjøsund held stereotypisk narr av eldre damer i salen «med skjørt og hårknute». Og verre: Innlegg som sjokkerer andre, får applaus her. Ja, dette er ein gjeng, skriv han, som er så dumme at dei trur at Noreg atter kan bli eit homogent og kristent land. Og tenk: Når talarar åtvarar mot islam og kva islamismen representerer, fører det til «usmakelig applaus» i salen.

Les mer i Norge IDAG

mandag 23. mars 2015

Israels kommende trengsel og Guds dom over nasjonene

Kronikk av David Lindhjem.

Det er slik at teorien som hevder at Antikrist vil stige frem fra Europa har stått veldig sterkt blant vekkelses kristne, men det er nå i endring. Vi er i dag vitne til et paradigmeskifte i synet på profetiene.

Bibelen er i hovedsak Jerusalem, Israel og Midtøsten sentrert og det er viktig å forstå at Bibelen er jødefolkets historiebok. Med andre ord så lærer vi Gud å kjenne ved å studere Israels historie. Men, Israels historie er ikke over. Profetiene om tidens ende handler også om Israel, og for at vi skal forstå det Gud ønsker å fortelle oss, så må vi fortsatt fokusere på dette landet og området rundt.

At Israel-hat og jødehat nå øker kraftig, er et ubestridelig faktum.
Nå i 2015 forlater jødene Europa i tusentall. De frykter – med god grunn – for sine liv.
Utenfor synagoger, jødiske skoler og butikker er det nå tungt bevæpnet vakthold.
Profeten Jeremia sier at når Gud vil samle jødene i endens tid, så sender han først fiskere og så til slutt jegere. Vi ser nå at jakten har begynt.

Fra verdens politikere, medier og akademia får vi i dag høre at jødene har for mye land og at arabernes og muslimenes drøye 50 stater er for lite. Israel blir forsøkt slette fra kartet på alle mulig vis, enten det er FN resolusjoner, boikott programmer, løgn propaganda, terrorisme eller krig.

Dagens islamister og jødehatere har felles mål, de vil det lille jødiske landet til livs.
Og det er skremmende å se at dagens jødehat er mer åpent og direkte enn det var før andre verdenskrig. Fra den muslimske verden kommer det i våre dager fler og mer direkte antisemittisk utalleser enn det gjorde på 30 tallet i Europa.

Men dette er et klart endetids tegn, skriften legger stor vekt på at Gud skal dømme nasjonene etter hvordan de har behandlet Israel. At Gud skal dømme nasjoner fordi de har behandlet Israel dårlig, betyr at verden kommer til behandle henne svært dårlig i tiden som kommer.

Det er viktig å være klar over at det er den onde som står bak den økende trenden. Årsaken er at Israel skal føde frem Jesus gjenkomst, og verden som ennå ligger i det onde, gjør nå alt hva den kan for å forpurre Guds store frelsesplan som går via Israel.

Rett før Jesus forlot verden refset han fariseere og skriftlærde i Jerusalem og profeterte at han skulle forlate dem, og at de ikke skulle se ham igjen for de ønsket ham velkommen: "For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet er han som kommer i Herrens navn!” (Mat. 23:39)

Og vi vet at Israel er tilbake på kartet etter 2000 år, og det varsler at tiden for Hans gjenkomst står for døren. Profeten Sakarja beskriver hvordan Israel skal ta imot Jesus som Messias etter at landet er invadert av folkene til Antikrist: "Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring...Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne….." (Sak. 12:2..-3)

Legg merke til at Sakarja sier at Israel blir beleiret og inntatt av folkene omkring Jerusalem, altså folkene i Midtøsten.

Avsnittet gjør det klart at etter Israels makt er knust, kommer Jesus for å frelse dem og de vil da gjenkjenne ham: "Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem. Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte." (Sak. 12:9-10)

Sakarja beskriver her selve dagen hvor Israel vender om når Jesus igjen viser seg for dem, de ønsker ham velkommen slik Jesus forutsa. Så på denne måten blir Israel frelst, men trengselen de opplever i forkant blir voldsom. Jesus sier i Mat. 24.21-22 at han kommer tilbake for å stanse historiens største trengsel.

Bibelens profeter gjør det helt klart at historiens siste kapittel skrives i Jerusalem.
Etter at Jerusalem er inntatt i endens tid, vil Jesus komme for å redde de overlevende, sette de fagne fri og for å stoppe nedslaktingen: "Herren skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på stridens dag. Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst.... Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med ham." (Sak. 14:3-4...5)

Israel blir invadert av folkene rundt Israel og mange avsnitt navngir hvilke folk og landområder det er snakk om. Joel 3 navngir følgende folk og nasjoner:
"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Juda og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land…" (6-7)

"Så, hva vil dere meg ,Tyros og Sidon og alle filisterbygder? Vil dere ta igjen for noe jeg har gjort?...."(9)

Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josjafats dal, for der vil jeg sitte til dom over folk fra alle kanter. (v17)

"Egypt skal bli til en ødemark og Edom til en øde ørken på grunn av voldsverket mot judeerne, fordi de spilte uskyldig blod i sine land".(24)

Dette er noen folkene rundt Israel som vil bli dømt for vold mot israelerne og for å ha delt landet, men hvem er de i dagens verden?

Egypt er Egypt og der finner vi det muslimske brorskap som står helt i spissen i kampen mot Israel. Filisterbygdene er dagens Gaza og der finner vi Hamas som er en gren på det muslimske brorskap. Tyros og Sidon er i dagens Libanon hvor vi finner Hizbollah som er en forlenget arm for Iran. Edom er dagens Jordan og nord i Saudi-Arabia.


Fellestrekkene med dagens folk i området er det ekstreme jødehatet og folkene er i dag muslimske. Vi ser hvor presist profetiene stemmer med dagens situasjon!

I et intervju med den libanesiske kanalen NBN TV, sa libanesisk geistlig og imam ved Al-Quds-moskeen i Sidon, Sheik Maher Hamoud, at i henhold til ulike beregninger, basert på Koranen, Toraen, og astronomi, vil Israel bli utslettet i 2022.
Salme 83 er egentlig ikke en profeti slik mange hevder, men det er en jødisk bønn om at Gud må vise sin Hellighet ved å dømme Israels fiender som på den tiden forsøkte å utslette dem gang etter gang. Og Salmen avslører de historiske folkenes slue planer: "Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke stille og taus, Gud! Dine fiender buldrer! De som hater deg, løfter hodet. De legger listige planer mot ditt folk, de rådslår med hverandre mot dem du verner. De sier: «Kom, la oss utslette dem som folk, så Israels navn ikke lenger blir husket!» De holder råd og blir enige, de inngår en pakt mot deg,.."

Salmen åpenbarer også identiteten til folkene som på den tiden konspirerte mot Israel:
Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagrittene, Gebal, Ammon og Amalek, Filisterland og de som bor i Tyros, selv Assur slutter seg til dem..."


Dette var slik det var den gangen, men bønnen er like aktuell i dag. Vi kan med stor frimodighet hevde at dagens folk i området besitter følgende områder:


Fellestrekkene til dagens folk i området er det voldsomme jødehatet, og de er alle Israel fiendtlige nasjoner med muslimsk majoritet. Og de konspirerer mot Israel akkurat slik som de historiske folkene i salme 83.

Faktum er at ved en dybde studie av alle Herrens Dag profetier, så blir følgende åpenbart:
Ikke et land fra Europa er navngitt til dom, samtlige områder som blir navngitt befinner seg i Midtøsten og Nord-Afrika og de har i dag muslimsk majoritet!


Når vi studere det profetiske ord ut i fra dagens situasjon, så ser vi at historien bare gjentar seg og det blir helt åpenbart at den muslimske verden spiller en sentral rolle i kampen mot Guds frelsesplan og hans folk i tiden som kommer.

Når vi i tillegg ser på hvor den største forfølgelsen av kristne nå finner sted, ja så bør dette få alarmklokkene til å ringe hos alle som studerer det profetiske ord.


Gjennom Skriften gis det flere hint om fremgangs måten til Antikrist sitt lovløse system, de tar fanger, plyndrer, voldtar, halshugger og slakter folk. Over alt hvor radikal islam er på fremmarsj blir både jøder og kristne utsatt for sterk forfølgelse. Jihadistene skyr ingen midler og vi ser at kristne blir nedkjempet på en barbarisk måte som ligner veldig på det Åpenbaringsboka varslet for ca 2000 år siden.

Den rådende og mest utbredte tolkningen av det profetiske ord har lenge hevdet at Antikrist vil stige frem fra et nytt Romerrike gjennom EU, men den tolkningen blir i våre dager sterkt utfordret av den islamske endetids teorien.

La meg minne om at den største delen av kristne som nå blir forfulgt i den muslimske verden, er faktisk katolikkene. Det er ikke pavens folk som nå utfører den alvorligste forfølgelsen av kristne i historien, men det er faktisk pavens folk som blir halshugget og forfulgt på det groveste sammen med andre kristne. Dette er et stort tankekors med tanke på den romerske Antikrist teorien som hevder at Antikrist vil bli en katolsk pave.

Daniels bok sier at endetids profetiene er skjult frem til enden, helt frem til oppfyllelsen begynner å ta form. Det betyr helt enkelt at vi forstår stykkevis og delt, men at vi vil forstå mer jo nærmere enden vi kommer.

Kan det være at sløret er i ferd med å tas bort? Kan det være at historiens mektigste antikristelige system som nå våkner opp etter å ha ligget nede med brukket rygg i ca 100 år, virkelig kan være "Dyret som ble dødelig såret og som livnet til igjen"? Det er vertfall helt åpenbart at islam i sin opprinnelig form, slik profeten Muhammed grunnla det, nå truer Israel og resten av verden med terror, krig og lovløshet.
Jeg tror vi lever i en høyprofetisk tid og at verden er øyevitner til at endetids profetiene nå virkelig åpenbares for oss. Ved å flytte fokuset fra Vesten til Midtøsten åpenbares profetiene på en helt ny måte, de blir plutselig mer logiske og mye enklere å forstå. Det som skjer i Midtøsten preger nyhetsbildet og det kommer det til å gjøre helt frem til Jesus kommer tilbake. Våres tidsalder, sivilisasjon og frelser hadde sin fødsel i Midtøsten, alt startet der og det vil også ende der.

Ressurser: Dyret fra Midtøsten og Antikrist, islams ventede Messias av Joel Richardson.

David Lindhjem.

lørdag 21. mars 2015

Sverige er i alvorlig trøbbel og situasjonen er eskalerende

Gatestone Institute

Men jag er jo kvinna! - Yes, you're less worth than a cow.
Swedish Foreign Minister Margot Wallström wanted to lecture the Arab League on human rights. Saudi Arabia's King Salman was not amused.

Evidently, Sweden's Foreign Minister was unaware that by criticizing Islamic sharia customs, such as flogging a blogger a thousand times and the ill-treatment of women, she was, in fact, seen as turning against Islam itself.

There appears to be a genuine but concerning lack of knowledge in the Swedish government about Islam and Islamic affairs.

"It makes no difference what she says. In Islam, it is for Muslims to determine whether or not one has criticized their religion." — Johannes J.G. Jansen, author and historian of Islam.

From a Muslim perspective, any criticism or infringement of sharia law and Muslims' obligation to wage jihad [war in the service of Islam] is a violation of their freedom of religion.

In other words, it is incumbent on Muslims to "terrify" non-Muslims (referring to the Koran 8:60). But when they succeed, Muslim spokesmen accuse their frightened victims of suffering from "Islamophobia," and demand that Western authorities denounce and persecute people beset by the psychiatric malady.

There is nothing, however, to indicate that Margot Wallström and other members of the Swedish government have been driven by fear. They have no knowledge of what orthodox Islam is about, and evidently believe that the religion is benevolent and peaceful, but unfortunately hijacked or misinterpreted by evil men.

Read more at Gatestone Institute

Ope brev til alle norske politikere og norske medier

Knut Arild Hareide vil ikkje støtte mistillit til regjeringa, men krev at dei utsende asylfamiliene vert henta tilbake til Norge. Dette til hån og latter for Norges lov og regelverk.

Han likar å kalle dei "lengeverande asylbarn". Og korleis vart dei her i landet så altfor lenge? Jau, fordi Krf og andre som ønskjer fri masseinnvandring til eit lite folk på knapt 4 mill. nordmenn og samar har vore på barrikadane stadig vekk for å krevje at desse familiane ikkje skulle sendast ut, men at dei skulle få "prøve" sakene i utallige ankeinstansar gjennom år etter år. Det å "prøve" sakene betyr i verkelegheita at dei får tvinge seg til opphald sjølv etter avslag på asylsøknadane.

På denne måten har dei klart å få det til slik at dei har vorte "lengeverande" i landet. Vi skal også hugse på at taktikken frå Hareide og co har vore å kalle desse sakene for "asylbarna", medan familiane som har brukt borna som brekkstang for å få opphald nesten aldri vert nemnt. Dette er noko av dei triksa som Hareide og hans våpendragarar har nytta for å smelte hjarta hjå oss nordmenn. 

 

At AP som har hatt mange justisministrar gjennom dei siste 30 åra, og som har fått nærkontakt med asylstrategien for å tvinge seg til opphald, no vil vere med på mistillit mot Justisministeren, fortel vel sitt om uredelegheita i den politiske sirkusmanesjen. Dette tenar AP til liten ære.

Vi har i denne regjeringa ein justisminister som ofte vert kalla folket sin Justisminister, det er vel slike ting som får Krf, Venstre, SV og AP til å sjå raudt. Kva anna farge skulle vel disse vere istand til å sjå?

Det er å håpe at kristenfolket etter kvart innser at Krf ikkje er eit parti for folk og land, og eit langt betre alternativ finns alt for nasjonalsinna kristne.

Eg vil oppmode Frp om å forlate denne regjeringa om Hareide, Grande og Lysbakken får viljen sin gjennom, og at dei utsende asylfamiliane vert henta tilbake til nye rundar i asylmanesjen, og som dermed vert endå lenger "lengeverande".

Med Frp ute av regjeringa har sperregrensepartia fått viljen sin med å fjerne Frp frå regjeringsmakta. Partiet sine mange gode statsrådar kan ikkje sitje i ei regjering og forsvare ein svikefull politikk mot folk og land.

Då vert Krf og Venstre nøydde til å gå inn i regjeringa med Høgre, og vil få svi for sviket ved neste val.

Frp har alt å vinne på å gå ut av regjeringa i staden for å la seg presse til å føre ein politikk som fører landet og vårt vesle urfolk stadig nærmare kanten av stupet. La Krf få segle sin eigen sjø, det er ein bra start for folk og fedreland.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen,
tel: 57731844

fredag 20. mars 2015

Vårt Lands Verdidebatt og ytringsansvar


Det skal godt gjøres å falle like dypt som Vårt Land's Verdidebatt. Under artikkelen "Skremsler betalte seg" av Erling Rimehaug står; "stemt på krapylet" fremført i kommentar 57 av Ben Økland.


Verdidebatt skal jo ellers være kjent for vise ytringsansvar ved å stenge tråder og slette serier med kommentarer, men ettersom artikkelen nå er fjernet helt fra hovedsiden uten en eneste link, må den søkes opp under profilen Rimehaug.


Kommentar 57;

"Det innebærer imidlertid ikke at de israelere som har stemt på krapylet, nødvendigvis er rasister. Heller ikke nødvendigvis alle de nordmenn som tiljubler galningen, for den saks skyld. Jeg tror bestemt at religiøst betinget, fundamentalistisk fanatisme gir en bedre forklaringsnøkkel for de hyppigst forekommende, norske symptombærernes vedkommende"

Lederen for den jødiske nasjon, statsmannen Netanyahu, som reiste uinvitert til Paris og gikk i tog med erkefienden Abbas som hyller persongalleriet mufti Hussayni og "martyren" Arafat og lar dagens mufti Hussain resitere jødemordhadith på Fatah's samling, - som stilte USA's president i forlegenhet på hjemmebane og har ledet Israel mot krefter som helst vil viske dem av kartet, omtales altså som krapylet, - bestemt form.

Hva skal en da med moderator? Hva sier Fritt Ord til degraderinger av mennesker, ikke til hunder, aper eller svin, men til krapyl?

Som en kuriositet nevnes at da undertegnede falt for fristelsen å omtale Lars Gule's meningsfeller som pudler, ble dette umiddelbart slettet, - etter at konservative kristne hadde blitt betegnet som "premoderne hissigste og tradisjonsstyrte muslimer" av Lars Gule selv med deres up votes. Noen skal visst ha frie hender, - andre ikke.

tetrade

torsdag 19. mars 2015

Obama is in serious trouble

Norway: The Land of Pre-Chosen "Truth"

Gatestone Institute

When Muslims themselves now understand there is an issue, politicians and key decision makers throughout the West might do well to understand this, too -- and seriously support them.

Another level that will have to be addressed is how Islam is presented in Europe's education system. The Norwegian translation of the Koran has been abridged to take out the less charming parts. Islam is presented as if it were already reformed. It is as if Einar Berg, the translator of the Koran, were shocked by what he translated, and trying to package it in a more charming light.

Amal Aden, at left in the picture with a police escort, has been living with death threats from Muslims for years, including threats from Arslan Maroof Hussain (right).

The crucial question is: Will Islam now be reformed to meet the version found in the textbooks? Or will the textbooks be altered to describe accurately Islam's stated ideology?

This self-censorship -- whether voluntary or the result of some implicit threat -- is the death of enlightenment, humanism and the foundation of all science: the spirit of free inquiry.

Possibly more important is the pervasive, divisive focus on non-believers -- the insistence on disparaging them and killing them -- and how this might well condition the minds of many Muslims, especially children.

Islam gives every child this conditioning. Imagine if those tenets were the desired result of every Confirmation, or every Bar Mitzvah or every First Holy Communion.

Norway also has plans to deport at least 7,800 illegal asylum-seekers this year.

Read more at Gatestone Institute

Dette er den samme teknikken NRK bruker i Midt Østen

Dagbladet

Brennpunkt-dokumentaren «Matvarekrigen» om norske matbutikker og deres forhandlinger med leverandørene har skapt reaksjoner etter at den ble vist på NRK i går.

Dokumentaren fokuserer blant annet på Rema 1000-kjøpmennenes festing i Las Vegas og kjedens leder Ole Robert Reitans tale til Dagligvareleverandørenes forening i Tønsberg i fjor høst.

Men sekvensen fra dette møtet, der det framstår som om landbruksminister Sylvi Listhaug sitter i salen og reagerer på Reitans tale, er manipulert.


I motsetning til hva dokumentaren gir inntrykk av, var ikke Listhaug tilstede under Reitans tale, får Dagbladet bekreftet av landbruksdepartementets kommunikasjonssjef Ottar Løvik.

Saken ble først omtalt av Nettavisen.

Bildene av Sylvi Listhaug som sitter i salen og lytter, er tatt under en annen tale på samme møte.

Les mer i Dagbladet

* * * OPPDATERING * * *

Enda en person ble klippet inn i Reitan-tale

Heller ikke Orkla-sjefen satt i salen.

Les mer i Dagbladet 

 

onsdag 18. mars 2015

Netanyahu says he will seek 'strong, stable government'

Jerusalem Post

A triumphant Prime Minister Benjamin Netanyahu told Likud supporters in his victory speech early Wednesday that he would aim to form "a strong, stable government" that would tackle "security and socioeconomic challenges."

Netanyahu told a jubilant crowd of Likud supporters early Wednesday morning that "against all odds, we have scored a major victory for the Likud."

"Hail, hail, Bibi," Likud adherents chanted as Netanyahu took to the podium on Wednesday.

"We have scored a major victory for the nationalist camp headed by Likud," Netanyahu said.

"I'm proud of the Israeli people because at the moment of truth they knew to differentiate between challenge and nonsense and they took up the challenge," the prime minister said.

Netanyahu said that his government will work to improve on "the most important things for all of us, which genuine security and socioeconomic welfare."

After the prime minister raised eyebrows in the latter stages of the campaign by warning of a high voter turnout among Israel's Arabs, Netanyahu seemed to be extending an olive branch to Israel's minorities during his speech.

"These are important things for every family, citizen, soldier, and all of Israel's Jewish and non-Jewish citizens," Netanyahu said. "You are all important, and you are all important to me."

The prime minister also seemed to be going out of his way to mention economic matters, a departure from his public appearances during which regional threats and the security front were prominent.

"Now we must form a strong, stable government that will know how to uphold security and socioeconomic well-being."

"We are faced with major challenges on the security and socioeconomic front," Netanyahu said. "We promised to take care of cost of living and rise of housing costs, and we will do it."

"I spoke to all of the nationalist party leaders, and I called on them to join me in forming a government without delay, because reality doesn't take a timeout."

"Citizens expect us to form a responsible leadership that will work for it, and that's what we will do."

tirsdag 17. mars 2015

Two Norwegian Christian fundamentalists created havoc at Stonehedge

Two Norwegian Christian fundamentalists, R. Règangen (Spikeren) and W. Kirkehøyden - created havoc during a Stonehedge gathering of the faitful, by suggesting that new agers and pagans would all go to HELL if they did not repent, ask forgivness for their sins and accept Christ as their saviour. 

The police managed to rescue the Norwegians from the lynch mob. They are now held in a safe house, awaiting deportation to Norway, with armed guards. The Norwegian government has been informed, and prime minister Erna Solberg has appolized to PM Cameron. They would be taken care of by mental institutions and their professionals, upon arriving at Oslo International Airport Gardemoen.

 

SC News

mandag 16. mars 2015

Seek good, not evil, that you may live

Vi må skille mellom JEG og Jeg. JEG du/meg og Jeg du/meg er ikke det samme. Det er åpenbart at Gud la ned en Sjel i oss, antagelig i mors liv, et JEG som ønsket å søke ham, et JEG som lengtet etter å vende Hjem. Det var JEG som kanskje sto utenfor kirken eller bedehuset, men som ikke turde å gå inn. Det var JEG som etter mange lange omveier endelig satte kursen hjem til Faderhuset.

Jeg du/meg er ego personlighetene, som er fullstendig kunstige. Jeg er bare hukommelse, akkumulert propaganda fra velmenende omgivelser. Om vi holder uavbrutt fokus på vår status, stilling og identitet I KRISTUS, er Jeg død. Og jo mindre oppmerksomhet Jeg får, dess raskere vil den dø.

Hele poenget er at vi ikke mistet vår Sjel. Derfor sto du utenfor kirken eller bedehuset. Derfor ble Faderhuset mitt eneste alternativ. - Hva er SJEL? Det er det i oss som ønsker å elske/bli elsket. Og her snakker vi ikke om begjær, men om et inderlig ønske å være God, vise empati for det mest uelskelige, slik Han som elsket oss først gjorde.

Seek good, not evil, that you may live. Then the LORD God Almighty will be with you, just as you say he is. — Amos 5:14

Her sier Gud det rett ut - det er en betingelse for å leve: Seek good!

Det er lagt ned en kime av Guds Kjærlighet i oss allerede i mors liv. Det er barnet, som elsker betingelsesløst. Så kjære "brother of Faith," la oss takke og prise Herren for at han la Sjel ned i oss, og at vi tross all motstand og propaganda aldri mistet den. Ja, mange barn fødes inn i forstandige kristne familier, men det er ikke poenget nå. Vi mistet ikke barnet i oss SELV.

Kirkehøyden

søndag 15. mars 2015

Bibelen forutså Islam 2600 år før Islam i det hele tatt oppstod

Ja, det er sant! Bibelen forutser faktisk Islam hele 2600 år før Islam oppstår.

For å finne kilden til det hele, må vi gå 4000 år tilbake i tid. Til tiden da Abraham levde. Jeg tror imidlertid det er viktig at vi kjenner litt til Abrahams liv og historie før vi går videre. Derfor vil jeg først bare gi dere en kort liten oversikt.

Væren i kratet - 1Mos 22,13 - funnet i Ur
Abraham (eller Abram, som han først blir kalt) er den første av Israels stamfedre. Navnet Abram betyr "opphøyet far". Dette navnet forekommer helt frem til 1 Mos. 17, 5, hvor det byttes ut med Abraham, som betyr "far til mange folk."

Abram var Tarahs eldste sønn og en slektning av Sem. Abram bodde i Ur i Kaldea ved bredden av Eufrat, en by som vi nå gjennom utgravingener har lært godt å kjenne. I denne provinsen nær den Persiske Bukt lå det mange store byer tett ved hverandre. Sammen utgjorde de en veldig millionby, som også var oldtidens første store kultursentrum.

Abrams far Tarah dyrket mange guder, men Abram tilba bare èn eneste Gud. Man har stundom søkt å forklare denne Abrams tro ut fra den babylonske religionen, ettersom en viss monoteistisk tendens gjorde seg gjeldende der på Hammurapis tid. Man begynte mer å dyrke Marduk som den høyeste av Babels guder og mente at han hadde makt over alle de andre gudene. Abrams tro har imidlertid intet å gjøre med den tilfeldige strømningen innen den babylonske religionen. Abrams tro må oppfattes som en motstand også mot denne nye form av hedenskap.

Abram representerer istedet den urgamle monoteismen, som har gått i arv innen hans omgivelser, til tross for at hans nærmeste forfedre forkastet den. Når Tarah valgte Karan, som lå ca. 880 km. fra Ur, til sitt nye bosted, kan det bero på at Karan, likesom Ur, var et sentrum for månedyrkelsen og derfor en by med livlig handel.

Etter Tarahs død bega Abram seg til Kanaan. Sannsynligvis dro han gjennom Damaskus, hvor han kan ha truffet Elieser og fått ham med seg, 1 Mos. 15, 2. Abrams vei i Kanaans land utmerkes av altere som han bygde.

Tvunget av hungersnød drar Abram til Egypt. Der utgir han sin hustru Sarai for å være sin søster, fordi han frykter Faraos ubeherskede sinn og de farer som derfor truer ham selv. Abram bragte ved sin nødløgn både sin hustru og seg selv i stor fare.

Da han vendte tilbake til Kanaan gjennom Sydlandet (Negev), fikk han fornyet løftene om dette landet (Kanaan) og bosatte seg ved Hebron.

Deretter leser vi om hvordan Gud lover å beskytte Abraham og belønne ham stort ved å gjøre hans ætt like talløs som stjernene.

Dette kan vi lese om fra i 1Mos 15,1, og det starter med at Abraham er fortvilet fordi han ennå er barnløs og ikke har noen etterkommere. Gud lover imidlertid Abraham at han skal få barn og at hans ætt skal bli veldig tallrik. Men ettersom årene går og ingenting skjer, foreslår Abrahams hustru, Sarai, at de skal bruke trellkvinnen Hagar som konkubine. (Det samme praktiseres faktisk av norske ektepar idag).

Under svangerskapet oppstår det imidlertid konflikt mellom Abrahams hustru, Sarai, og trellkvinnen Hagar, hvor Hagar begynner å mobbe Sarai fordi hun ikke er istand til å gi mannen sin barn. Sarai jager dermed Hagar på dør slik at hun flykter ut i ørkenen.

Men Herrens engel finner Hagar, ensom og forlatt, og sier til henne at hun skal vende tilbake til sin husfrue Sarai og underkaste seg henne. For du er med barn, og du skal føde en sønn. Du skal kalle ham Ismael, for Herren har hørt deg i din fornedrelse, sier han. Men engelen sa noe mer, noe som faktisk er utrolig viktig å få med seg. Han sa nemlig dette om barnet som skulle bli født: "Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham. Han skal bo rett for øynene på alle sine brødre." Med disse ord, vender altså Hagar tilbake til Abrahams hus, og hun føder Ismael som de alle venter på og til slutt får.

Men Gud bryter aldri sine løfter, og 14 år etter at Ismael var født, blir Abrahams hustru Sarai gravid og gir dem sønnen Isak, som betegnes som "løftessønnen", fordi det var denne sønnen Gud hadde lovet Abraham.

Dermed hadde Abraham plutselig to sønner, hvorpå den eldste (Ismael) var født gjennom et konkubinat forhold, mens den yngste (Isak) var født gjennom et ekteskaps forhold. Dermed var det duket for storkonflikt når man skulle avgjøre hvem som var den rettmessige arving av de to.

Her har du faktisk starten på Midt-Østen konflikten, som ligger 4000 år tilbake i tid. Det er også her Jødedom og Islam skiller lag. For mens Jødene mener Isak er den rettmessige arving, mener Araberne at Ismael er den rettmessige arving, siden han ble født før Isak.

Tar vi en rask titt på Wikipedia, kan vi se hvor vanskelig det kan være å avgjøre slike saker. Der står det nemlig slik:

"Konkubinat betegner et åpent, ikke-ekteskapelig samliv mellom to personer av motsatt kjønn (se også frille, samboerskap). Dermed var ikke samlivet regulert av loven om ekteskap. Konkubinat var straffbart i Norge frem til 1972. Bestemmelsen hadde imidlertid blitt forsøkt opphevet allerede på 1950-tallet, og var «sovende» i de siste tiårene av sin eksistens i Norge. Konkubinatets utforming er meget avhengig av historisk og kulturell kontekst. Barn som er født fra et samboende forhold kan til forskjell fra barn født i ekteskap ofte ha andre arverettigheter. Konkubinatet har ofte vært begrenset til velstående og politisk mektige sosiale lag."

Her ser vi altså at barn som er født fra et samboende (konkubinat) forhold kan til forskjell fra barn født i ekteskap ofte ha andre arverettigheter.

Følger man slektstavlene vil en se at Ismaels ætt fører til araberne og Muhammed, mens Isaks ætt fører til jødene og Kristus. Når vi så ser på hva engelen sa om Ismael, at "Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham. Han skal bo rett for øynene på alle sine brødre.", ja da begynner vi å ane hva denne konflikten går ut på.

Derfor er ikke Midtøsten konflikten noe som kan løses med menneskelige midler. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Islam ble grunnlagt av "profeten" Muhammed, 600 år etter Kristus. Muhammed hevdet at han fikk syner og drømmer fra engelen Gabriel. Men 500 år før Islam oppstår, sier Gal 1,8 "Om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!"

Det sies at da Muhammed fikk sine angivelige syner fra engelen, var han lite villig til å snakke om det, nettopp fordi han fryktet for at det hele kunne være et bedrag fra den Onde selv. Det gikk faktisk flere år før noen endelig klarte å riste budskapet ut av ham, og dermed ble Islam født.

Så kan vi spørre: Ble ikke Ismaels ætt både stor og tallrik gjennom araberne? Og har ikke araberne nettopp vært som et villesel gjennom Islam, hvor de har løftet sin hånd og kriget mot alle og enhver, og alle har måttet forsvare seg mot dem? Og har de ikke bodd rett foran øynene på sine brødre - Jødene? Jo det har de. Det skjedde, akkurat som Bibelen sa.

Idag har vi dem til og med boende rett foran våre øyne, og de er like ville. For også idag løfter de sine hender og fører jihadkrig imot oss. Vi har Ismaels ætt rett utenfor stuedøren vår. Ser du dem?

Spikeren