NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 31. mai 2020

Den apostoliske trosbekjennelse. Den tredje artikkel


Av Olav Hermod Kydland. 

«Jeg tror på Den Hellige Ånd, 
en hellig, allmenn kirke, 
de helliges samfunn, 
syndenes forlatelse, 
legemets oppstandelse 
og det evige liv.
Amen.»

Luthers forklaring til den tredje artikkel lyder slik:
« Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham.
Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro.
På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden, og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene sanne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig alle synder hos meg og hos alle som tror.
På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle som tror på Kristus, evig liv. «
Hvem er Den Hellige Ånd?
Bibelen sier oss klart hvem Den Hellige Ånd er. Den Hellige Ånd er en person, den tredje person i guddommen. De oldkirkelige symbolene understreker sterkt Åndens plass i treenigheten.
Den Hellige Ånd har utgått fra Faderen og Sønnen og er ett med disse. Han er evig og av samme vesen som Faderen og Sønnen. Den Hellige Ånd er ikke noen upersonlig åndsmakt. Jesus taler om han som «talsmannen»: ”Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere”. (Joh 14, 26).
Vi finner mange benevnelser på Den Hellige Ånd i Bibelen: Ånden (Matt 4, 1), Guds Ånd (1 Mos 1, 2; 1 Kor 2, 11), Guds gode Ånd, Herrens Ånd, Faderens Ånd, Kristi Ånd, Sønnens Ånd, Livets Ånd, Nådens Ånd, Bønnens Ånd, Barnekårets Ånd, Visdoms Ånd, Råds Ånd, Styrkes Ånd, Forstands Ånd, Sannhets Ånd, Åpenbarings Ånd, Doms Ånd, Renselses Ånd, Herlighetens Ånd, En evig Ånd og Den høyestes kraft.
Det er viktig å se trosbekjennelsens ledd som et hele. Vi tror på en Gud. Åndens gjerning må ikke sees som noe spesielt som er løsrevet fra Faderens og Sønnens gjerning.
I den tredje trosartikkel bekjenner jeg at jeg tror på Den Hellige Ånd. Slik som Skriften omtaler Den Hellige Ånd på samme måten bekjenner jeg subjektivt at slik er Den Hellige Ånd både i vesen og gjerning.
Pinsedag
Den kristne kirke ble først en virkelighet på pinsedag. Jesus måtte første lide, dø og oppstå før han sendte Den Hellige Ånd. Jesus sier i Apg 1,8: ”Dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende”.
Det var først da Ånden ble utgytt at disiplene fikk klarhet i det budskapet de skulle bringe videre ut over hele verden.
«Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet»
Ingen kan ved egen fornuft tro på Jesus Kristus. Mennesket er en fallen skapning som ikke søker frelse. For det falne mennesket vil ikke tro på Gud, men det vil klare seg selv, tilfredsstille sine ønsker og begjær, og danne sin egen gud eller sine egne guder.
Mennesket er fortapt pga. sine synder og misgjerninger og søker ikke Gud. Men Gud søker menneske for å få den enkelte i tale. Loven forkynner hva Gud krever av mennesket. Når så den enkelte hører hva Gud krever, er det noen som gir opp og sier at kristendommen er over evne.
Andre igjen gjør så godt de kan for å holde loven, men de makter det ikke. De gir opp og vender seg til Gud i sin nød. For slike skal evangeliet lyde. Det var en som klarte det, nemlig Jesus Kristus som døde for all verdens synder på Golgata kors og sto opp den tredje dagen til vår rettferdiggjørelse.
Den Hellige Ånd og Ordet
Den Hellige Ånd er bundet til Ordet. Når evangeliet lyder, da er Guds kraft i funksjon. Evangeliet er nemlig «Guds kraft til frelse» for hver den som tror,» (Rom 1,16).
Hvordan oppstår så troen? Rom 10, 17 forteller oss det: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord”. Når et hjerte åpner seg for evangeliet, fører det alltid til frelse. Jesus sier: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Mark 16,16).
Troen skal imidlertid vokse, næres og befestes. Det er Ånden som gjør alt dette. Han skaper troen og oppholder den. I Heb 12, 2 står det at Jesus er ”troens opphavsmann og fullender”. Her ser vi altså at det er Den treenige Gud som er i virksomhet.
Men det er ikke bare meg dette gjelder. Luthers forklaring sier: ”På samme måte kaller, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene sanne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig alle synder hos meg og hos alle som tror.»
En hellig allmenn kirke
Hva er kirken? Ordet ecclesia betyr mennesker som er kalt sammen ut fra verden til en ny sammenheng. Kirken er de troende som Gud har kalt til å samles om ord og sakrament. Kirken er der hvor Gud er.
NT bruker bilder for å uttrykke enheten mellom Kristus og hans menighet. I Joh 15, 5 sier han: «Jeg er vintreet, dere er grenene”. Jesus er hele treet, ikke bare stammen. Uten livsforbindelse med treet betyr grenene ingenting. I Joh 15, 4 sies det at grenene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når det blir i treet.
Samme tanke kommer fram når menigheten kalles Kristi legeme. ( 1 Kor 12, 27.) I Kol 1, 18 leser vi: Og han er hodet for legemet, som er menigheten”. Et legeme er ikke noe uten hode. Alt dirigeres fra hode. Kristus leder menigheten, eller kirken.
Kirkens ytterside eller synlige side
Ordet kirke betyr det som hører Herren til. Kirkens ytterside kan vi se i dens funksjon. Mennesker samles om Guds ord, de nyter nattverden og bærer sine barn til dåpen. Dessuten driver kirken arbeid utad som diakoni og misjon. Alt dette kan vi se. Dette er med andre ord kirkens synlige side eller ytterside.
Forskjellen mellom den synlige og usynlige kirke
Her ser vi forskjellen mellom den synlige og den usynlige kirke. Den synlige kirke er splittet, oppdelt i en rekke kirkesamfunn. Vi ser også kirkens feilgrep og synder, men det er kirkens ytterside.
Men for kirken som samfunn av de hellige omkring ord og sakrament, gjelder bekjennelsens ord. Kirken er en enhet, kirken er hellig og kirken er for alle.
Apostelen Paulus sier i Ef 4,4-6: ”Det er ett legeme og en Ånd, likesom dere og ble kalt med ett håp i deres kall. Det er en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle”. Kirken er en enhet selv om man er oppdelt i ulike kirkesamfunn. Kirken er Jesu legeme.
Augustana art. VII: ”For kirkens sanne enhet er det nok å være enige om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning. Det er ikke nødvendig at man over alt har de samme menneskelige overleveringer eller kirkelige former og sermonier.”
Enheten bygger altså ikke på ytre ordninger, men på evangeliets sannhet. Derfor er vranglære så farlig, for den ødelegger enheten. Luther sier: «”Liv og død beror på dette at menneskene beholdes i den sanne lære.”
Kirkens hellighet
Kirken betegnes videre som hellig. I 1Pet 2,9 sies det: ” Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys”.
Kirken er hellig fordi Gud er hellig. Kirken er et hellig folk, Guds folk, utskilt fra denne verden, forskjellig fra denne verden. Kirken, Guds folk, er av et annet vesen og en annen art enn verdens rike og verdens barn. Fredrik Wisløff sier: ”Kirken representerer den evige Gud i en dødens verden.”
Kirken er allmenn eller alminnelig (latin: catholicam)
At kirken er allmenn, vil si at den er for alle. ”Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus” (Gal 3,28).
Det er ingen forskjell i stand, rase eller kjønn. Kirken er for alle som søker frelse i Kristus. Fredrik Wisløff peker på at kirken er for hele menneske, ikke bare sjelen. Videre har budskapet noe å si for hele samfunnet. Han tenker da på lovens 1. bruk.
Kirken (Guds folk) har også et misjonsansvar: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler” (Matt 28,19).
At kirken er allmenn betyr da at den omfatter alle forhold og at den er universell.
De helliges samfunn
Kirken er etter sitt vesen usynlig. Pontoppidan spør (522): «Hvordan kan det da være forskjell mellom den synlige og usynlige kirke, når det bare er èn kirke? Så svarer han: Det er bare en kirke. Men i den utvortes og synlige hop av mennesker er det to slags lemmer, nemlig hyklere og sanne kristne.»
Mange kaller seg kristne i dag, men de vil ikke leve etter de 10 bud og dermed etter Faderens vilje.
« Hvem er de sanne kristne og kirkens rette lemmer?» Spør Pontoppidan og svarer: «De som i troen gjør Guds vilje, så de blir hos Herren og er en ånd med ham1 Kor 6,17
De som lever i samfunnet med Kristus er en enhet i Kristus. De har fått Kristi Ånd (sml. Rom 8,9). De troende vet at de har gått over fra mørket og døden til lyset og livet. De hører både sammen med Kristus og sammen med hverandre på en inderlig måte.
I de helliges samfunn skapes nød for ufrelste og ønske om å hjelpe andre på forskjellige områder: Å drive misjon, både heime og ute, søndagsskole og diakoni.
Det er også viktig at alle kristne har et åndelig hjem hvor de kan bli oppbygget, og hvor de selv kan tjene andre.
Det alminnelige prestedømme
Til den hellige alminnelige kirke hører det alminnelige prestedømme. Apostelen Peter sier (1 Pet 2,9): ”Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys”. Dette ordet sier at alle kristne er prester for Gud, dvs. hver enkelt har åpen adgang til Gud uten noen menneskelig mellommann. På grunnlag av det alminnelige prestedømme har alle troende anledning og frihet til å vitne om Jesus Kristus og be til ham.
På grunnlag av det alminnelige prestedømme har alle troende ansvar for det som forkynnes og læres. Kristne har plikt og rett til å advare dem som slår inn på avveier og avviker fra Kristi lære, ellers blir de medskyldige med dem som farer vill (2 Joh v. 9-11).
I tillegg til den utrustning alle kristne får, gir Herren også spesielle nådegaver. Vi finner disse nådegaver omtalt i 1 Kor 12 og 14. Hensikten med nådegavene er at menigheten skal oppbygges.
Syndefallet og syndenes forlatelse
Bare Adam og Eva, ble skapt i Guds bilde, men var ulydige mot Gud. Syndefallet førte til skilsmisse mellom Gud og menneskene. Historien vitner om syndefallets konsekvenser både for menneskeheten og det øvrige skaperverk. Over den syndige verden hviler Guds vrede. Men Gud hadde sin frelsesplan klar. Joh 3,14: ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv”.
Menneskehetens største problem er synden selv om de fleste ikke erkjenner det. Men Jesus tok all verdens synd og skyld på seg og sonet den. Derfor får hver enkelt som tar imot han, syndenes forlatelse og blir erklært rettferdig å være. Dette er rettferdiggjørelse ved tro. Luther sier: ”Det er den artikkel hvormed kirken står og faller”.
Rettferdiggjørelsen ved tro
Rettferdiggørelsen skjer i himmelen hvor Gud erklærer en synder som har tatt sin tilflukt til Jesus for å være rettferdig, dvs. han blir frikjent for sine synder og får Jesu Kristi rettferdighet. Dette er det herlige plassbytte. Jesus tok synderens synd på seg og den botferdige synder får Jesu Kristi rettferdighet isteden. Samtidig blir han eller hun født på ny og blir et nytt menneske.
Luther sier i sin forklaring til den tredje trosartikkel: ”I denne kristne kirke tilgir han daglig synder hos meg og hos alle som tror”.
Vi synder daglig i tanker, ord og gjerninger derfor må vi daglig vende oss til Gud. Ved Jesus Kristus har vi nå adgang til nåden som vi er står i. Vi er ikke lenger under Guds vrede, men under Guds nåde.
Legemets oppstandelse og det evige liv
Det er helt sikkert at alt som lever, går døden i møte. Hva så? Er alt slutt med døden? Apostelen Johannes sier i Joh 5,28-29: ”Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, - de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse”.
Forventningen om Herrens gjenkomst ansporer alltid kristne til et hellig liv. Bibelen oppfordrer til ”å ferdes i hellighet og gudsfrykt”(2 Pet 3,11) og jage etter helliggjørelse” (Heb 12,14). Likedan advares det mot å bli revet med av ”de lovløses villfarelse” (2 Pet 3,17).
Troen på legemets eller kjødets oppstandelse fører oss fram til evighetens grense. Fredrik Wisløff sier: ”Evighet er noe blivende. Den er bestandig nå. Og dette nå er mettet av det absolutte, av det grenseløse, av Gud selv”
Legemets oppstandelse betyr at legemet skal stå opp av graven i sin tid, men ikke alle skal sovne inn. Se hva Bibelen sier i 1 Kor 15,51-55!
Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Alt skal bli nytt. Guds bolig skal være hos menneskene, og Gud selv skal være deres Gud.
Døden og syndens konsekvenser er borte. Guds ord sier:”Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort”. (Åp 21,4).
Dessuten skal Guds folk få oppleve et fullkomment samfunn med Jesus Kristus. Nå er det ikke noen begrensninger lenger. Apostelen Johannes skriver i 1 Joh 3,2: Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når Han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som Han er”.
Sangeren sier slik: «Så sovner jeg trygt i ditt hellige navn, Du våker til natten ender; Når morgenen stiger, jeg er i havn Og fedrelandet gjenkjenner. Da kysser jeg med usigelig fryd De naglemerkede hender”.

Olav Hermod Kydland

lørdag 30. mai 2020

Aftenposten med fordummende klimaomtale av isforhold i Arktis

Klimanytt nr. 280. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Ole Henrik Ellestad.


Isforholdene i Arktis og påvirkning av økosystemene har vært IPCC-leirens ‘lekegrind’ de siste 30 år. Alt basert på CO2-hypotesen og et utall av beregningsmodeller uten validering. Aftenposten fortsetter sin agenda-journalistikk og overser langtidsobservasjoner som viser naturens dominans.
Beliggenheten av iskanten i Barentshavet har skapt heftig politisk debatt i senere tid. Potensielle skader ved utslipp fra oljeaktivitet versus vern av det biologiske liv ved iskanten står sentralt. Blir det mindre is i Arktis eller vil iskanten krype sørover som nå ved et merkbart kaldere Barentshav? Svaret foreligger fra observasjoner langt tilbake i tid. Men myndighetstro forskere tøver det bort med CO2-fabulering.

Arktis har periodiske isvariasjonerIsen i Arktis er sterkt preget av sesong- og års-variasjoner knyttet til vær og kaotiske forhold. Men de mange studier omtalt i rapporter, bøker og vitenskapelige publikasjoner viser også systematiske naturlige variasjoner. Fingeravtrykket fra CO2 ser man lite til. Historisk domineres Arktiske forhold av solaktivitet (KN 41KN278), tidevann, vinder, havstrømmer og ferskvannstilførsel. En rekke systematiske, sykliske endringer på dekadiske, multidekadiske, hundreårs og tusenårs basis er etablert (KN121KN128KN180KN217, KN278 og bok av L.B. Klyashtorin 2007).


I figuren er vist en slik ca 60-års syklus basert på russiske data for variasjonene i isfritt areal i Barentshavet (svarte punkter, øverst) og Okhotske hav i Øst-Sibir (hvite, nederst) mellom år 1900 og 2000 (Ustinova et al. 2002, Klyashtorin 2007). Vi ser tydelig et åpent havmaksimum rundt 1955, med etterfølgende isdannelse frem mot et åpent havminimum rundt 1980. Derfra observeres redusert ismengde mot vår tid. Det stemmer med de første satellittdata som startet tidlig i 1970-årene.


Barentshavet er nå blitt ca 1.5 C kaldere ifølge Havforskningsinstituttet, iskanten er lengre sør, og syklusen som har dominert til tross for 70 år med menneskeskapte CO2-utslipp, peker mot en kommende periode med mer is. Intet av dette inkluderes i formidling om CO2-hypotesens effekter.

Aftenposten som agitator

I Aftenposten 7. mai har Ole Mathismoen et dramatisk oppslag om at sommerisen vil forsvinne i Arktis innen 2050 – første sommer-bølgeskvulp på Nordpolen kommer enda tidligere. Derav følger flere diffust omtalte katastrofer for økosystemet og endring av stormbaner, atmosfæresirkulasjon og havstrømmer. En varslet krise basert på en rapport fra 21 universiteter og institutter som har benyttet 40 klimamodeller. Årsaken er CO2 i så store mengder at det ikke er noen vei tilbake.
Gjemt inne i artikkelen formidles dog at det er stor usikkerhet med liten kunnskap om de angjeldende følgeeffekter. Modeller basert på lav CO2-klimafølsomhet vil sogar gi økt ismengde mot år 2100 (interessant nok siden det er de som stemmer best med observasjonene, jfr. KN49KN56 og KN88). Det må forskes mer uttaler de intervjuede forskere, til tross for at det i andre sammenhenger fremheves 97 % konsensus.


Artikkelen er klimatypisk med bevisst regi og dramatikk i oppslaget som skal gi det ‘riktige budskap’. Bare de få detaljinteresserte får med seg usikkerheten som også kan være greit å ha for avisen i ‘regnskapets time’. Referansen til de mange forskere og modeller er en kjent hersketeknikk – autoritetsbygging.


Men hva er 40 modeller når 120 modeller i IPCCs 2013-rapport paradoksalt nok ikke kunne reprodusere observasjonene? Men slike scenariovalg med uholdbare modeller presentert som overbevisende forskning, er ‘autostradaen’ for IPCC-leirens formidling, særlig i tider med nye rapport og arrangementer.


Godt hjulpet av Aftenposten som bevisst kuttet ut temperaturen på Nordpolen om vinteren i sin verdensoversikt for noen år siden. Kulda ville jo forringe deres formidling av krisen i nord. Avisen formidlet også den vanlige feilen om at åpent vann reduserer isens refleksjon av solenergi som gir oppvarming. Inkluderes varmekrevende fordampning i beregningene, vil det unnslippe snaut 200W/m2 mer fra åpent vann (KN 106) enn ved is. Dersom forskernes resonnement hadde vært riktig ville mer is i Antarktis gitt større kompenserende effekt fordi isen strekker seg nærmere ekvator og dermed reflekterer mer stråling.

Mer is i Arktis fremover

De involverte fra Aftenposten, Meteorologisk institutt og Polarinstituttet demonstrerer til fulle at de intet vet om tidligere forhold i Arktis. Paradoksalt nok kunne de lest seg til helt andre konklusjoner i deres respektive institusjoners arkiver, i tidligere rapporter, meldinger og omtaler om vær, temperatur, isforhold, deler av økosystemet osv. Allerede i 1922 var det et Arktis som ikke var til å kjenne igjen vedrørende de samme forhold som Mathismoen omtaler. Havet var 10-15 C varmere nord for Svalbard, hvit fisk var borte fra de vanlige fiskeplassene, Svalbard var 6-7 C varmere om vinteren, isbreene var gått flere kilometer tilbake og plante- og dyreliv var sterkt endret (Hoel 1923, KN 121). På den tid omtalt som klimaforbedring – i dag som klimakrise. Golfstrømmen, fra 1900 målt utenfor Skottland og Kola, var i 1945 2.2 C varmere enn i 1920 og økte i styrke og forklarte endring i isforholdene såvel som datidens positive oppvarmingsperiode – før økt CO2 inntrådte.
Men det største datatilfanget og litteratur finnes i Russiske historiske arkiver og i en rekke publikasjoner. Mye av materialet ble benyttet i FNs FAOs tekniske rapport om naturlige klimaforandringene fra 2001 (KN 180). En tydelig 60-års syklus ble observert globalt såvel som i flere soner samt kontinenter. Dominerende vindretning endret fra øst-vest til nord-sør, i dag knyttet til Jet-strømmens variasjoner i 10 km høyde (som Aftenposten burde nevnt). Alt fra en tid da forskere og observatører fikk rapportere hva de så og behandle data etter vitenskapelige prinsipper – ikke selvvalgte scenario med oppskrytte modellberegninger.

Konklusjon

Aftenpostens og Mathismoens artikkel følger IPCCs tradisjonelle scenariobeskrivelse med beregningsmodeller som ikke er validert og heller ikke stemmer med observasjoner. CO2 har en postulert dominerende rolle med tilsvarende dramatiske effekter uten at dets fingeravtrykk observeres. De mange naturlige variasjoner, kaotiske såvel som sykliske, forklarer endringene og vil gi holdbare prognoser for politiske beslutninger. (Detaljer i neste Klimanytt).

fredag 29. mai 2020

BREAKING: President Trump signerer ordre om å bekjempe sensur på nettet

President Trump, sammen med USAs statsadvokat
William Barr, signerte en eksekutiv order
om å forhindre sensur på nettet 28. mai 2020
Fra The White House. 

President Trump har nå undertegnet en utøvende ordre for å bekjempe sensur på nettet av teknologibedrifter, inkludert plattformer på sosiale medier.

Teknisk skjevhet er et stort spørsmål vårt demokrati står overfor. Det utfordrer den frie utvekslingen av ideer og den offentlige debatten som beskytter våre borgerrettigheter. Hver borger - liberal, konservativ eller på annen måte - har rett til å bli hørt og behandlet rettferdig online.

SE: President Trump kunngjør utøvende handlinger for å bekjempe sensur på nettet:
I løpet av de neste timene vil du høre mye om denne utøvende ordren. Venstre-medier vil hevde det løser et falskt problem fordi teknisk skjevhet ikke eksisterer. Demokratene i kongressen vil si at presidenten overskrider sin autoritet. Noen i Beltway-etableringen vil si at bestillingen ikke gjør så mye i utgangspunktet.

Alt dette er løgner. Her er noen av de viktigste handlingene i president Trumps ordre:


  • Gjør det for amerikanske retningslinjer at plattformer som selektivt redigerer, sensurerer eller ikke opptrer i "god tro" med hensyn til innhold, ikke vil motta ansvarsbeskyttelsen som er inkludert i paragraf 230 i Communications Decency Act     
  • Be handelsdepartementet om å begjære FCC om å lage avklarende regler om seksjon 230 i tråd med USAs policy
  • Hjelper med å forhindre at millioner av skattyternes penger blir kastet bort av føderale byråer på annonsering med partiske sosiale medieplattformer
  • Sikrer at justisdepartementet vil gjennomgå mer enn 16.000 klager på politisk motivert sensur som ble samlet inn av Det hvite hus i forkant av et toppmøte i sosiale medier som ble holdt i fjor
  • Mobiliserer statsadvokater generelt - som har enorm stevning og forbrukerbeskyttelsesmyndigheter - for å sikre at sosiale medier plattformer ikke driver med urettferdige eller villedende handlinger eller praksis
  • Opptrer som føderal lov og lister opp de mange måtene teknologiplattformer opptrer med skjevhet mot synspunkter de er uenige i
     
Massive selskaper som behandler millioner av amerikanske borgere urettferdig, bør ikke forvente spesielle privilegier og beskyttelse under loven. Med president Trumps eksekutiv order i dag er landet vårt et skritt nærmere det å ha en ærlig, rettferdig offentlig debatt.

Spikeren

torsdag 28. mai 2020

KrF vil hente flere unge sårbare menn fra Levos

Kaveh Kholardi. Skjermdump fra YouTube.
Av Kirkehøyden. 


Og helst de som raner og knivstikker våre tenåringer, mens de tvinges til kysse skoene til dette muslimske kriminelle pakket. Det er en del av den langsiktige strategien til KrF - fra Bondeviks og Høibråtens tid -  for å bli et stort parti da de endret vedtektene for å bli et parti akkurat for muslimer. De har holdt oss, det kristne grunnfjellet for narr, og ligger nå under sperregrensen.

Og nå jobber Høibråten for Kirkens Nødhjelp, som har hatt som hovedoppgave å støtte de krefter som har jobbet for Holocaust 2 - i 72 år. Derfor omfavnet Bondevik jødehater og terroristen Arafat, lærte seg å elske hans menneskesyn, og kastet derfor Israel under bussen. 

Bare FRP med sitt menneskesyn står nå opp for det jødiske folk. Disse KrF ledere visste at de måtte snu Israel ryggen og omfavne nazi religionen Islam om de skulle få en karriere 2. 

Likedan Valgerd, som satt i Stålsettutvalget, som ville ta fra oss foreldreretten, straffe oss om vi fortalte barna om Jesus før de kunne "velge selv". Derfor innstilte hun en notorisk norsk muslimsk jødehater til medalje, som takk til AP (sosialistvenner) for den flotte jobben - Fabian måtte stoppe det. 

Hun kunne ikke svare for seg på den tiden, fordi hun var på ferie på Cuba, men seinere ville hun svekke sikkerheten til Israels ambassade av estetiske grunner - igjen måtte Fabian gripe inn. De er nå en del av venstresiden, drømmen til kristen sosialisten Bondevik, som måtte få vekk Israelvennen Kåre Kristiansen og arve partiet først.

Og for å danne regjering måtte disse "kristne lederne" administrere tusenvis av summariske henrettelser av ufødte forsvarsløse barn, i pakt med deres nye "menneskesyn". Ergo de står ikke for annet enn sin egen maktsyke.

De ville tidligere ikke sitte i regjering med FRP grunnet deres og deres velgeres (mange kristne) menneskesyn. Det må være FRP motstand mot den muslimske invasjonen og deres barbariske menneskesyn, se nedenfor. 

Siden har FRP støttet Israel og flere kristne saker enn noe annet parti, som nei til homoekteskap. Grunnen var at KrF elsker det islamske menneskesynet, og hatet derfor FRP. Muslimer omtaler oss kristne og jøder, som aper og griser, og de skal omsider henrette oss alle, sammen en serie andre  "untermensch" iht profeten. Det liker KrF. Siden 2011 har muslimer halshugd og korsfestet tusener av kristne - ikke ett pip fra KrF: 

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Kirkehøyden

tirsdag 26. mai 2020

Regjeringen Solbergs svikefulle adferd mot det norske folk

De tre små griser.
Av May-Harriet Seppola. 

I en tid som vi lever i med en innbilt virus, som nå smuldrer hen til ingenting, velger regjeringen uten tillatelse til å sende milliarder av kroner til verden rikeste mann.

Ca 400.000 nordmenn er uten arbeide og permiterte på ubestemt tid og aner ingenting om hva fremtiden vil bringe.

Det forekommer meg at det ikke lengre finnes noen form for opposisjon på stortinget, ettersom ingen protester dukker opp. Nå har de fleste sett at alle stortinggsreperesentanter går med FN merket og ikke det norske flagg. Det har lenge vært kjent at de fleste stortingsrepresentanter er medlemmer av Europabegelsen.

Europabevegelsen har nå gjennom 40 år regjert Norge gjennom sin posisjon som landets absolutt største «parti» med solid flertall i Stortinget.

Årsaken ligger i at de allerede den 7. mai i 1969 konstituerte sin egen «hemmelige» stortingsgruppe i selve stortingsbygningen, og valgte stortingsrepresentant Peder Næsheim til formann for denne «hemmelige» gruppen. Påfølgende år (1970) ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann for denne gruppen, grunnet foregående formanns dødsfall.

Det står også å lese i deres beretning av 7. mai 1969 at de allerede på det tidspunkt hadde 120 av stortingets 150 representanter som medlemmer i sin hemmelige stortingsgruppe. Og i forrige stortingsperiode ble det på basis av EU relaterte avstemminger i Stortinget beregnet at denne gruppen nå måtte bestå av minimum 140 stortingsrepresentanter. Europabevegelsens norske avdeling ble imidlertid etablert i Norge så tidlig som 30. mai 1949.

I 40 lange år har altså Europabevegelsen operert norsk politikk i posisjon som Norges ukjente flertallsregjering – Norges Skyggeregjering. http://bmonline.no/html/eb_3.html

Bill Gates hadde nok håpet på sin andel på $450 millioner av det indiske 1,2 milliarder dollar-budsjett for å utrydde Polio, og tok derfor kontroll over Indias National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) som anbefalte opptil 50 doser poliovaksiner gjennom overlappende immuniseringsprogrammer til barn før fylte fem år. I India ble mellom 2000 og 2017 omkring 490.000 barn lammet av Gates poliovaksine og i 2017 ble han bedt om å forlate India. Epidemier i Konge, Afghanistan og Philippinene ble også knyttet til vaksinering. I 2018 var faktisk 70% av de globale poliotilfeller knyttet til vaksiner.

I 2014 finansierte Gates Foundation tester av eksperimentelle HPV-vaksiner, utviklet av Glaxo Smith Kline (GSK) og Merck, på 23.000 unge jenter i avsidesliggende indiske provinser. Omtrent 1200 fikk alvorlige bivirkninger, inkludert autoimmune, men også fertilitetsforstyrrelser. Syv døde. Indiske regjeringsundersøkelser anklaget Gates-finansierte forskere for å ha begått gjennomgripende etiske brudd: De presset sårbare landsbyjenter til å gjennomføre testene (pressuring vulnerable village girls into the trial), mobbet foreldre, tvang igjennom avtaler med underskrifter, for siden å nekte skadede jenter medisinsk hjelp. Saken er nå til behandling i Indias høyesterett.

Under Gates ‘MenAfriVac-kampanje’ i 2002 i Afrika sør for Sahara, vaksinerte Gates’ operatører tusenvis av afrikanske barn mot hjernehinnebetennelse. Omtrent 50 av de 500 barna som ble vaksinert utviklet lammelse (se tilføyelse den 16/4-20, her). Sør-afrikanske aviser klaget: «Vi er ‘guinea pigs’ (forsøksdyr) for narkotikaprodusentene.» Nelson Mandelas tidligere seniorøkonom, professor Patrick Bond, beskrev Gates ‘filantropiske praksis som «hensynsløs og umoralsk».

Bill Gates venter nå på avgjørelse i høyesterett i India.

I 2010 forpliktet Gates seg til å gi 10 milliarder dollar til WHO og sa: «Vi må gjøre dette til et vaksinenes tiår.» En måned senere sa Gates i et Ted Talk-arrangement at nye vaksiner “kan redusere befolkningen”. I 2014 anklaget Kenyas katolske legeforening WHO for kjemisk sterilisering av millioner av uvillige kenyanske kvinner med en ‘stivkrampe’-vaksinekampanje.

Uavhengige laboratorier fant en sterilitetsformel i hver vaksine som ble testet. Etter først å ha nektet for anklagene, innrømmet WHO endelig at de hadde utviklet sterilitetsvaksinene i over et tiår (min uthevelse).

Lignende anklager kom fra Tanzania, Nicaragua, Mexico og Filippinene. En 2017-studie (Morgenson et al. 2017) viste at WHOs populære DTP-vaksine (difteri, stivkrampe og kikhoste) dreper flere afrikanske barn enn sykdommene den forebygger. DTP-vaksinerte jenter led 10 ganger dødsraten for barn som ennå ikke hadde fått vaksinen. WHO har nektet å fjerne den dødelige vaksinen fra markedet, men fortsatte å tvinge den på et titalls millioner afrikanske barn årlig. Globale talsmenn for folkehelse over hele verden beskylder Gates for å styre WHOs agenda bort fra prosjektene som beviselig demper utbredelsen av smittsomme sykdommer som: Rent vann, hygiene, ernæring og økonomisk utvikling. Gates Foundation bruker bare rundt 650 millioner dollar av et budsjett på 5 milliarder dollar på disse områdene. De sier at han har begrenset ressursene for å spre budskapet om at god helse bare kan komme via en vaksinesprøyte.

I tillegg til å bruke filantropien sin til å kontrollere WHO, UNICEF, GAVI og PATH, finansierer Gates et privat farmasøytisk selskap som produserer vaksiner, i tillegg donerer han 50 millioner dollar til 12 farmasøytiske selskaper for å fremskynde utviklingen av en vaksine mot koronavirus. I hans nylige medieopptredener ser Gates ut til å være trygg på at Covid-19-krisen nå vil gi ham muligheten til å tvinge sine diktatoriske vaksineprogrammer på amerikanske barn (egen oversettelse av Kennedys artikkel; se originalartikkel her).

Først, la oss håndtere spørsmålet om vaksinasjon. Det finnes en meslingvaksine, likevel dreper den 140.000 i året. Det finnes en pneumococcus vaksine, likevel dreper den mellom 2 og 2.5 millioner i året. Det finnes en hepatitt B-vaksine, likevel dreper den 140.000. Det finnes en stivkrampevaksine, likevel dreper den 89.000 årlige dødsfall. Det finnes en rotavirus vaksine, likevel dreper den 800.000. Det finnes en HPV-vaksine, likevel dreper den 250.000. Det finnes en tuberkulosevaksine, likevel dreper den 1.5 millioner. Det finnes en influensavaksine, likevel dreper den 650.000 til 1 millioner dødsfall i året. Ingen av disse regnes som pandemier, medfører at hele økonomier legges ned, eller ber om ekstraordinære tiltak i det hele tatt.

Og så er det romanen coronavirus som har drept 218.187 mennesker til dags dato (de aller fleste av dem veldig gamle og / eller veldig syke) - og dette regnes som et problem å løses med all mulig hast. Noen smittsomme sykdomseksperter har foreslått at hele befolkningen kan være pålagt ly på plass til en vaksine blir tilgjengelig. I mellomtiden passer dødsfall fra romanen coronavirus i stor grad innenfor den vanlige dødeligheten i influensasesongen.

Det kan være vanskelig for deg å ta ombord på konseptet om en fremvoksende global intelligens som overgår grensene til enhver nasjon, kontinent og sivilisasjon. Du ser det kanskje ikke, men når du gjør det, er det usannsynlig at du ikke kan se det fordi det er for tydelig. Det er hinsides åpenbart: det er direkte i ansiktet ditt. Kanskje det ville være lettere for deg å betrakte det som en slags massepsykose som trenger en kur." https://thewallwillfall.org/2020/05/02/gaslighting-the-coronavirus-dimitry-orlov/

Er det dette “statsminister“ Erna Solberg ønsker for sine landsmenn?


May

Til Minotenk, (Bcc) venstresiden og andre som det måtte angå

Av Jan Johansen. 

Viser til artikkel i Dagsavisen 22 mai med tittelen "Ramadandagbok i koronatiden".

Her er hva muslimer har utrettet bare i denne Ramadam, og det er det samme hvert år, en høysesong for å drepe oss "infidels" - særlig kristne, men la oss takke Gud for at jøder har et land som beskytter dem i denne omgangen.

Dette har muslimer  fått til i sin "hellige" måned, for å prise "profeten":

Terror in the name of Islam: Attacks 159 - Kills 686. All other religions combined ZERO ON ALL ACCOUNTS.

De som startet websiden med nøyaktig statistikk, som lett kan etterprøves, var naive Amerikanere. De trodde etter 911 at rettroende muslimer ville si: - "Dette vil vi ikke skal hefte ved vår tro". Muslimer drepte over 3000 mennesker da de fløy inn i to skyskrapere, samt andre mål, mens de skrek hvor stor deres "gud" er/ var. 

Stifterne av https://www.thereligionofpeace.com/ så tvert i mot at muslimer feiret verden over, i takt med at nyheten spredte seg til alle tidsoner. Det sjokket med rette hedersmannen Fjordmann som var i Egypt, men også i Norge feiret muslimer uhemmet, sammen med venstresiden. Selv min nabo som stemte Venstre var helt i ekstase.

De alle feiret akkurat som disse barbariske "Palestinere". Typiske Norgesvenner, som får jødehat, vold og drap på jøder finansiert fra Norge. Pakistanske taxi sjåfører på Gardemoen gikk helt amok. Noe vår lissom "presse/ journalister" selvfølglig dekket over, som da voldelige muslimer + lederen gikk amok  på Norway Cup. Det ble beskrevet som "17 trøndere".

Jesus sa "Elsk din neste som deg selv." Jeg spør: Linda og andre norske konvertitter: Var dette grunnen til at dere valgte Islam? (se utdrag fra koranen nedenfor) og jeg spør hele den norske venstresiden: Hvorfor er dere så begeistret for denne nazi-religionen? Svar: Dere er våre sanne ny-nazister, grunnet dette slekskapet: Deutche Nationalsosialistiche Arbeiterpartei. 

Det dreier seg om Holocaust 2 denne gang, også det er lovfestet av deres venner i MØ, som Holocaust 1 var lovbestemt. Våre norske jøder har lenge skjult sine symboler i det offentlig rom av denne grunn, som også vi kristne må i visse områder for vår sikkerhet. Ikke hyggelig å bli knivstukket, ranet, banket opp, og hvis man overlever, må kysse muslimers sko. Statsminister Erna Solberg med flere kaller det en multikulturell berikelse, og de får ikke nok muslimer, ville hente dem hvor enn de finnes, særlig korrupte NGOs.


Og i deres "hellige" bok blir de kommandert til følgende:

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Jan Johansen