NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 31. desember 2021

Mist ikke motet - Nytt år gir Nytt håp!

 Godt Nytt År folkens!

Vi avslutter 2021 med et smil og et håp

med en talende tegnefilm fra 1937.

Sett av 17 minutter og 25 sekunder

og kos dere med denne tegnefilmen

som sier det meste om vår egen tid.

Skipper'n møter Ali Baba og de førti røverne!


torsdag 30. desember 2021

Befolknings-utskiftningen, en konspirasjonsteori?

Av Dan Odfjell. 

Nei, se Sverige, Tyskland, Frankrike og Europa rundt og spør deg selv hva du vitterlig ser, med to hederlige og standhaftige unntak: Polen og Ungarn. Gjesteskribenten på document.no 27/12/21 het Ansgar Amund fra Danmark og han tydeliggjorde realiteter som politikerne med vitende vilje tildekker oss med overskriften: «2022 bliver et annus horribilis for kristne og jøder». Han mener politikerne har gjort ordet islamofobi til et akseptert slags trylleformular for å beskytte seg selv samt den islamske tro (ideologi) fra å kunne be-skjemme seg selv. Til det har de nå den feige norske kirken på lag, som åpent ikke vil erkjenne islams totalitære politiske system, samt dets nedsider. Ei heller islams villighet til vold overfor ikke-troende; også seg selv imellom. En tilsvarende ondskap (ideologi) eksisterer ikke motsatt, hvilket «røper» den nå høyst ujevne åndskampen. Norsk samfunns retning blir dramatisk farligere for hver dag som går. Enkelt og brutalt: retningen er oss politisk påtvungen og totalt uforsvarlig mht frihet og demokrati. Og motsatt nordmenn flest, er den islamske beundring for nazismen og Hitler-kulten utbredt i islamske land. I det «liberalistiske» Sverige brukes nazismen som et klenge-navn for de borgerlige.. Ingen påstander er for dårlige til ikke å kunne brukes i enkeltes «gode» hensikt: nemlig en «totalitær» samfunns forandring.

Den «gode islamske samfunns-kampen» har mest venstresiden på sin side. Og når vi går inn i 2022 tyder lite på at trenden vil snues til fordel for den tradisjonelle frie, demokratiske verden som Norge stolt under kors-flagget har vært del av. Tvert imot, ytringsfriheten knebles og forfølgelse av makt-motstandere minner oss også i Norge mer og mer om Øst-Tyskland. Nedslaktningen av helt uskyldige kristne i Afrika går for fullt. Men de svulstige «islam beskyttende» de norske riksmedier er likegyldige. I araber-verdenen er der knapt kristne igjen. De «uverdige» som er i live, mest kvinner som slaver, arbeider tildels som i Pakistan i «kloakk-bransjen» og skjult om natten. For islam tilhører «herre-folket», arrogante og oppfarende, og imamene oppfordrer til hat og vold mot kristne, kvinner, jøder og homolfile. At Ansgar Aamund får spalteplass hos Document, det frieste media-pustehullet i landet her, gir stor honnør til redaksjonen som «tør skrive og snakke der andre bare feigt bøyer unna». Avslutningen til Aamund er lite oppmuntrende: Der er ingen hjelp i sikte, vi kan forvente at 2022 blir et nytt redsels år for millioner av kristne og jøder verden over. For «gode krefter» forholder seg avventende; feigt som under forrige okkupasjon.

Sosialistene har forlengs vendt seg vekk fra den lille norske mann og kvinne, det er propaganda som det kun henger litt igjen av fra tidligere tider med trauste og virkelige arbeidere. Som var stolte av og kunne sine fag, og som bygget landet. Og som så seg representert både i regjering og på Stortinget; ikke som nå med oppkomlinger og alminnelige fuskere uten ryggrad for det meste. Nær alle er blitt globalister og liberale opportunister i denne seneste utopi- og penge-galoppen som også kalles «en-verdenen», søkt ledet fra det gjennom-korrupte FN i New York. Som Erna Solberg spilte opp til, på lag med de søkk-rike overnasjonale Bill Gates-typene som også Arbeiderpartiet nå menger seg med. Det eneste sosialistiske og noenlunde jordnære norske partiet idag på Stortinget synes å være Rødt som kaller seg kommunistisk. Etter min mening mest for å differensiere seg fra det hovmodige Ap. Men for den kinesiske ledelsen er «kommunist-fasaden» ut fra rene makt-hensyn, nemlig å lure og holde de store og ufattelige fattige massene på plass. Verden vil bedras, i Norge bevisst med «media-tillatt» politiker dans rundt olje-gull-kalven.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

onsdag 29. desember 2021

Konsentrat av julebetraktning i Bibelsk Tro

Av Harald Claudius. 

Betraktningen omkring det følgende tema: Sammenhengen mellom det historiske før, (profetiene), det som nå er skjedd, (inkarnasjonen) og det som komme skal, (parusien, dvs Jesu Kristi gjenkomst i herlighet).

Juletekstene iflg. de gamle tekstrekkene kretser henholdsvis om Julaftens, 1. og 2. juledags-tekstene:

1) Selve den historiske julefortellingen i Luk. 2:1-20, (2:1-14), i Betlehem: ”Det skjedde i de dager… ” (Latin: ”Factum est”). Dette kalles en narrativ tekst fordi den fremstiller et konkret hendelsesforløp med dette budskapet i sentrum:” Frykt ikke! For se, Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. Dere er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad, ” v.10-11.

2) Dernest, den mer høytidelige (og dypere teologiske!) proklameringen av Jesu Kristi komme til jord, hans fødsel her i tiden i og med at det evige Ordet (kalt Logos) ble kjød og tok bolig iblant oss, Joh.1:1-14. Nettopp 1. juledag markerer gjerne toppunktet i vår feiring: Ordet, Guds Sønn, sluttet slett ikke med å være Gud, men begynte å være menneske. I julehøytiden minnes vi fremdeles at Gud den gang ”ble åpenbart i kjød,” 1Tim 3:16. Det guddommelige og det menneskelige går først nå hånd i hånd i en ubrytelig enhet.

3) Og endelig, på tampen av høytiden, 2.juledag, kommer et par–tre tekster som en kontrast til de øvrige jule- beretningene, nemlig en konsekvens av dette budskapet. De gjengir den dramatikken som utspiller seg i forbindelse med den såkalte ”Stefanus-dagen,” jfr. Apostlenes gjerninger 7:52-60, nemlig om den første kristne martyr i Jerusalem. Iflg. Matt. 10:32-39; 23.34-39 var dette forhold på forhånd varslet av Messias, Frelserkongen. Dessuten: Også i vår tid blir det ikke en mindre aktuell markering når f. eks. slike ”Stefanus-dager” kommer til å gjenta seg i nye former, ja nærmest med tidløs gyldighet: ”Har de forfulgt meg, skal de også forfølge dere,” Joh. 15:20, jfr. 2Tim 3:12.

4) Når det gjelder epistlene i julen, f. eks. i tillegg til Titus 2:11-14, står især Hebr. 1:1-5 sterkt i den samme leseteksttradisjonen, rettet på kristologien i høytiden: Den samme Gud, som tidligere talte til fedrene ved profetene, talte i disse siste dager til oss ved Sønnen. (aorist)

5) a. Dette forhold leder oss over til Messias-profetiene, pre-tekstene, som klinger med i hver av disse i høytidsdagene. Han kalles f. eks. ”under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste,” Jesaja 9:6. Hvem kunne lodde dybdene i alle disse for oss usedvanlige sterke betegnelsene, anvendt på det lille, ny- fødte barnet, den sønnen som er oss gitt, barnet i krybben?

b. Dessuten selve Immanuels - profetien, Jesaja 7:14: Se en jomfru blir med barn og føder en sønn, og hun gir ham (det megetsigende) navnet Immanuel, som betyr: ”Gud med oss.” Nærmest likelydende heter det like etterpå i Jesaja 8:10: ”For med oss er Gud.” Dette gledelige ”Gud-med-oss-forhold,” profetert ca 700 år før Kristus, markerte en konkret virkelighet for menneskene allerede i aposteltiden. Ja endog der dette gudsforhold også kunne proklameres for ”gudfryktige hedninger” (såkalte”portens proselytter”) innen Israels land og senere i Lille-Asia/Europa. Hvordan da? Jo, iflg. Apgj. 10:38 henviser apostelen Peter til denne Immanuel-tanken overfor den romerske offiseren Kornelius: ”…hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet (les gjerne: undertrykt, eng. ”oppressed,”) av djevelen fordi Gud var med Ham.” Med dette kjære Immanuelstegnet vant de første kristne seier. Satan måtte vike for dette vidunderlige navnet!

Mon ikke også for oss hedningeætlinger av i dag gjelder det samme Immanuels – tegnet, riktignok hentet direkte fra Jesu munn i en avskjedsstund i Galilea: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler… Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Matt. 28:18-20.

6) Apostelen Paulus tar nettopp tak i det samme temaet (”For med oss er Gud”, Jes. 7:14; 8:10) og spør retorisk: Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med Ham? Rom 8:31-32. Kristologien er sterkt framme her også, liksom hos profeten.

Det såkalte ”juleevangeliet” hos apostelen Paulus dukker også opp i våre tekstrekker, riktignok på første søndag etter jul, nemlig Gal.4:4-7:”Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven for at vi skulle få barnekår.” Slik er vi gjennom Jesus Kristus dyrt kjøpt og prisen er allerede betalt, 1 Kor. 6:20, 7:23 og 1 Pet. 1:18. Mer spissformulert siktet på dette hovedformål: For å kjøpe oss fri fra lovens absolutte herredømme og ikke minst med tanke på å fri oss ut av den fremtidig (og fryktelige!) kommende vredesdommen, 1 Tess. 1:10, som ellers ville ha rammet alle oss fortapte og fordømte syndere!

7) a. Skal vi driste oss til å kalle Rom 3.21 for et mulig juleord fra apostelen liksom i Galaterne 4 og i Hebr. 1, i spenningen mellom det som den gang var og det som komme skal?: ”Men er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, -- Jfr. 1Mos 3:15; 49:10; Jes. 46:13; 56:1; Jeremias 23:6; 33:14-16; -- åpenbart uten noen lov.” Dette som i julen markerer et verdenshistorisk : Guds Sønn, født av Faderen fra evighet, men som i tidens fylde trer inn på vår egen histories arena ved å bli åpenbart i menneskenatur – først ved å la seg unnfange og føde av en jomfru v/ Maria. Her er det -- historisk sett-- neppe tale om et før og et nå i tid bare, men heller mer om en saklig forskjell, en kvalitetsforskjell mellom det som før var, (forberedt gjennom loven og profetene) og det som er nå er: Åpenbaringen av Kristus som vår nåværende rettferdighet og ikke minst i forbindelse med det fremtidige, det som komme skal, åpenbaringen av denne rettferdighet ved Jesu gjenkomst til dom og herlighet, Åp. 19:11f. Hebr. 9:28.

b. Men Guds frelsesplan var jo en realitet lenge før Jesus Kristus ble et menneske i kjød og blod, ja fra evige tider av, 2Tim 1:9. Mens djevelen av Jesus er kalt denne verdens fyrste, som nå er i ferd med å kastes ut, Joh.12:31, -- og av Paulus kalt denne verdens gud, 2 Kor 4:4, -- ser vi bl.a. av utsagn om den manglende framdriften i en ellers offensiv misjonsgjerning i Makedonia ved at ”Satan hindret oss”, 1Tess. 2:18. Senere er dette beskrevet som et universelt herredømme: Han forfører nemlig hele jorderike, jfr. Åp. 12:9. Utfoldingen av hans makt har aldri ligget i noen ubegrenset overjordisk eller kosmisk kraft. Satan er ikke en del av Guds ”hoffstab” slik som Job 1:6; 2:1 kunne oppfattes. Han er nemlig ved Kristi Jesu og englenes virksomhet kastet ut av himmelen, Luk. 10:18, Joh. 12:31 og Åp. 12:9; v.12: ”Derfor fryd dere, – dere himler og dere som bor i dem! (Lik julegleden over Betlehemsmarkene?)

c. Riktignok lyder fortsettelsen slik: Ve jorden og havet! for djevelen er faret ned til dere i stor vrede fordi han vet han bare har en liten tid.” At Guds suverene allmakt fortsatt står urokkelig fast, ser vi av det flg. skriftord i Salme 119:91: Til å utføre dine dommer, står de – dvs. himmelen og jorden – der enn i dag. For alle ting er dine tjenere. Derfor kan Luther kalle Satan for Guds bann- hund. Fremtidsaspektet for dette forhold i NT er jo ganske klart: Til dette er Guds Sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger, 1 Joh.3:8.

Dette definitive, eskatologiske perspektivet er ment å være til stor trøst for oss som har trodd på dette gledes- og seiersbudskapet, men som først vil realiseres fullt ut i endens tid. Jesu komme til vår jord i sitt kjøds dager, sikter både på Guds rikes -- og vårt personlige—fremtidige, ja endelige gjennombrudd!

8 a) Avslutningsvis: Et siste juleord fra Paulus finner vi også i 2Kor 8:9: ”For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at Han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved Hans fattigdom skulle bli rike.” Jesu fattigdom harmonerer godt med hans utsagn i Luk. 9:58: ”Revene har huler, himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke noe å helle sitt hode til.” Denne fattigdommen kommer nettopp til uttrykk i det følgende: Han som var i Guds skikkelse i himmelen, aktet ikke det for et rov å være Gud lik, men gav frivillig avkall på det. I stedet kom Han ned i en tjeners skikkelse, Filip. 2:5. Jesus holdt bevisst, riktignok midlertidig og tidvis, tilbake sin guddoms- majestet, sin allmakt og sin universelle domsmyndighet – nemlig den etter loven, jfr. Joh. 3:17. I stedet trer han inn i tjenerrollen, lar seg friste i ørkenen osv. , dvs. i den saktmodige og fornedrede stilling – Matt. 21:5, nemlig den i harmoni med evangeliet. Han valgte altså i sitt kjøds dager som Gudmenneske av egen fri vilje å holde tilbake denne sin domsmyndighet ut fra loven, som han jo i stedet kom for å oppfylle, Matt. 5:17. Dette nye forhold kom til å stå i intim forbindelse -- og nøye korrespondere-- med det som Han på våre vegne tok på seg til vår saliggjøring, nemlig lovens dom og forbannelse for alle våre synder, Jes. 53:10; Gal. 3:13-14. Alt dette kanaliseres til oss ved evangeliet. Dette skjedde altså kun for vår frelses skyld, Rom 5:10. 2Kor 5:18-21.

b) Derfor vil vi her og nå, i pakt med det vi nå har sett som hendte den gang, kunne bryte ut med apostelen foran vår nåværende julefeiring: Gud være takk for sin usigelige (”jule-”) gave, 2 Kor 9:15.

Harald Claudius

tirsdag 28. desember 2021

NATO forbereder seg på krig, hevder Russland

Fra RT.com

Den USA-ledede militærblokkens stilling har drevet russisk frykt for konflikt

Mens han talte under en briefing for militærattachéer og andre utenlandske diplomater, i Moskva, mandag, anklaget den russiske viseforsvarsministeren Alexander Fomin NATO for å forberede seg på en fullstendig krig med Russland.

"Den militære utviklingen av blokken har blitt omdirigert i sin helhet for å forberede en storstilt, høyintensitets væpnet konflikt med Russland," sa Fomin.

Forberedelsene kommer med utvidelsen av blokkens militære kapasiteter, og gjenspeiles også i NATOs programdokumenter der Moskva utvetydig har blitt kalt "som hovedkilden til trusler mot koalisjonens sikkerhet," bemerket Fomin. Samtidig forblir eldre dokumenter, inkludert Roma-erklæringen fra 2002, som slår fast at Russland og NATO ikke ser på hverandre som motstandere, i kraft, la han til.

Det vedvarende kalde forholdet mellom Russland og den USA-ledede alliansen har blitt enda verre de siste månedene. I oktober sa Moskva at de ville suspendere alle direkte bånd med NATO, og legge ned sine kontorer i Moskva som svar på utvisningen av åtte russiske diplomater fra hovedkvarteret i Brussel. På den tiden sa utenriksminister Sergey Lavrov at de bilaterale kanalene ble brukt av blokken for å «piske opp propaganda og legge press på Russland» i stedet for meningsfull dialog.

Tidlig i desember la Russlands president Vladimir Putin opp ideen om en omfattende, juridisk bindende sikkerhetsavtale med Vesten. Forslaget har allerede materialisert seg i to utkast til dokumenter, ett for USA og et separat for NATO som helhet. Den foreslåtte avtalen ser for seg en stans i NATOs utvidelse østover og inneholder garantier om ikke-utplassering av visse våpensystemer i Europa.

Utkastet til avtale var utformet for å tjene både Russland og NATO, uttalte Fomin, og uttrykte håp om at blokken vil gjøre seg klar til å konstruktivt diskutere sikkerhetsforslagene snart nok.

«Vi mener at denne avtalen er utviklet i interessene til både Russland og Europa som helhet. Vi ser frem til en seriøs, konstruktiv samtale, sa han til diplomatene. "Vi venter på at alliansen skal gi en reell reaksjon på forslagene våre og er klare til å starte forhandlinger når som helst."

mandag 27. desember 2021

Danskene har fått nok, men ikke Norge?

Av Dan Odfjell. 
 
Danskene har gått lei av den økende innvandrer-kriminaliteten, mens norske myndigheter synes å vende det blinde øyet til. Fordi de ikke tør å se sannheten midt imot? Nemlig, at også vårt nye «mangfold» har sine narko-kriminelle sider. Nå vil danskene kaste verstingene ut av landet i et vedtatt program om gradvis innstramming av all innvandrings-kriminalitet. Igjen viser de tøffere, mer pragmatiske danskene oss nordmenn vinterveien. I det som burde vært vårt glansnummer, her i kjempenes fedreland. Men hvor er kjempene blitt av? Er det Støre, du vet han med fullt navn Jonas Gahr Støre, som nå skal være kjempenes veiviser tilbake til svunnen storhet? Og vekk fra globalisme feilsporet med forgjengeren Erna Solberg. 
 
Det påminner meg dessverre om liberalisten Erna´s meget dårlig gjennomtenkte rus-reform-forslag sist februar, som gikk på å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk. Men heldigvis ble forslaget nedstemt i Stortinget av Ap, Sp og FrP. 

Tro det eller ei, rævedilter og "minister-partiet", KrF, tok ikke Erna til motmæle, et hull-i-hodet forslag som fikk H.P. Martinsen, Finnmarks store boksersønn, i harnisk. Jeg hørte ham selv i et narko-foredrag i regi av Partiet De Kristne (PDK). Men nå får Marthinsen «konkurranse» fra en Farid Shariati som går av som Miljøpartiet De Grønnes (MDGs) sosialpolitiske talsmann, for å bli «narko-lobbyist» for den ruspolitiske paraply-organisasjonen Preventio. Og han lover ikke å ta på «noen» med «silkehansker».. Vel, tiden vil vise om han er noe opp mot "boksehanskene" til Marthinsen.
 
Men tilbake til Støre, skal han kunne redde landet må vi snarest ut av EU. En opplagt straks-tiltak er å få oss ut av den uholdbare Acer-avtalen for å «gjenvinne» vår naturgitte vannkraft og vår billige strøm, vårt nordlige lands arvesølv. At norske husholdninger alvorlig lider, vet alle. Men se overskriften «Norsk Industri vil ha tilbake nasjonal kontroll over energiforsyningen» på Resett 23/12/21 og tenk over hvor viktig dette er, vår tradisjonelle aller viktigste komparative fordel i konkurranse med resten av Europa. At politikerne kan være så dumme, så hodeløse, ja så unasjonale, at de på denne og andre måter ødelegger hva våre forfedre har kjempet og sloss for, det fortjener riksrett, intet mindre. Acer-avtalen er bare en prikk over i´-en i galskapens Norge. At innvandringen i Sverige er verre er oss en fattig trøst. 
 
Erling Marthinsen på document.no i dag 23/12/21 hadde kommentaren som treffer politikerne midt mellom øynene; de er som blinde høns uten evne til å finne korn. De har det tydeligvis for travelt med å ta vare på egoistiske seg selv; mine ord.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 26. desember 2021

Guds evige rike

Av Olav Hermod Kydland. 

«Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet» (Dan 2,44).

Dette er en åpenbaring fra Herren gitt ved profeten Daniel i det babylonske verdensrike, 500-600 f. Kr. Gud vil opprette et rike som skal bestå i all evighet og som skal knuse alle andre riker.

Det er underlig å tenke på at Gud ved profeten Daniel åpenbarte det som skulle skje i framtida, om verdensrikene, Jesu komme, død og oppstandelse, den endelige kamp og seier over Satan og hans allierte – Antikrist, Jesu gjenkomst, den endelige dom og det evige Gudsriket.

Tydningen av Nebukadnesars drøm om den strålende billedstøtten åpenbarte Gud for sin tjener, Daniel, som overbrakte budskapet til kongen. Billedstøttens hode var av gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, føttene var dels av jern og dels av leire.

Billedstøtten, formet som et menneske, er billede på verdensrikene. Hodet av gull er billede på Nebukadnesar, herskeren over det babylonske verdensrike i all sin makt, velde, rikdom og skjønnhet. Det er himmelens Gud som har gitt han makten over alle menneskene, dyr og fugler. Etter det babylonske riket (612 – 538 f. Kr.) kom det medo-persiske riket (538 - 333 f. Kr.), så det greske riket (333 – ca 146 f. Kr.). Det fjerde riket er ikke navngitt. Det er det romerske riket.

I det fjerde verdensriket

I det fjerde verdensriket vil himmelens Gud opprette et evig rike som er totalt annerledes enn verdensrikene. Vi skal legge merke til hvordan verdensrikene går fra øst mot vest og forringes fra gull, sølv, kopper og til jern og leire. Det betyr at verdensrikene går mot kveld, mørke, natt og forringes og blir mer og mer gudfiendtlige, lovløse og umoralske.

Verdensrikene framstilles i billedstøtten som et menneske. Likesom menneskelegemet er en organisk enhet er også verdensrikene en enhet i ånd og vesen. I Dan 7 ser Daniel fire forskjellige dyr som stiger opp av havet. Det første verdensriket framstilles som en løve, det andre som en bjørn, det tredje som en leopard og det fjerde dyr var fryktelig og overmåte sterkt, fullstendig annerledes enn de andre. Det er den siste verdensherskeren, dyret eller Antikrist, som skildres her (Dan 7,7-8).

Verdensrikene, under innflytelse av «denne verdens gud» og hans åndehær, avspeiler deres dyriske ånd og vesen, en sekulær humanisme hvor Gud og hans livslover er forkastet. Men i det fjerde verdensrikets tid vil himmelens Gud opprette et rike. Da Augustus var keiser i Rom og Kvirinius var landshøvding i Syria, sendte keiseren ut befaling om at alle skulle la seg innskrive i manntall (se også Luk 3,1-2 om da Tiberius var keiser). Dette førte Josef og Maria til Betlehem hvor Jesus ble født. Den gamle pakts løfter gikk nå bokstavelig i oppfyllelse. Guds rike ble opprinnelig opprettet i en stall i Davids by hvor Guds enbårne Sønn ble født. Den stein som ble revet løs fra fjellet (Sions berg), er (et bilde på) Jesu Kristi rike (Dan 2,45).

Jesus proklamerte at himlenes rikes var kommet nær, for han var kommet. Men det daværende Guds rike var usynlig og åndelig. Det nåværende er likedan. Disiplene mente imidlertid at Guds rike skulle komme straks til syne. Jesus fortalte da lignelsen om mannen som dro bort for å få kongemakt og så komme tilbake (Luk 19,11-27). Jesus skulle først dra bort og overlate oppgavene til sine tjenere. Deretter skulle han komme tilbake og opprette sitt herlighetsrike. Anklaget av de religiøse lederne lot verdensrikets representanter ham (Guds Sønn) korsfeste som forbryter (Dan 10,24-26). Men han stod opp fra de døde den tredje dagen, og 40 dager senere forlot han sine og satte seg ved Guds høyre hånd i himmelen, men han skal komme igjen.

De siste tider

Men om ikke lenge er hedninge-folkenes tider til ende (se Luk 21,24). Tidens tegn i naturen, folkelivet og det politiske og religiøse liv peker entydig på at det siste oppgjør mellom Satan og Den treenige Gud nærmer seg. Men første skal det stå fram en verdenshersker, dyret – Antikrist (se Dan 7,7-8; 9,27; 11,36-45). Han er besjelet av Satans ånd og vesen. Antikrist skal ved hjelp av den falske profet, forføre verdensmenneskene og få dem til å tilbe seg som gud og ta hans (dyrets) merke. Han vil tale spottende ord mot Gud og forfølge Guds barn. De som ikke vil tilbe ham, vil bli drept. Han har ikke stått offentlig fram ennå, men hans ånd bereder hans komme blant verdensmenneskene.

Når han stiger fram, vil verden oppleve et redselsvelde uten sammenligning i historien. Men etter sju år kommer slutten. Dyret og jordens konger skal da måtte gi tapt for Kristus og hans hær. Dyret og den falske profet skal bli kastet levende i ildsjøen (Åp 19,20).

Så blir djevelen bundet for 1000 år, og riket for Israel begynner. Det vil bli en rik misjonstid. Etter de 1000 år skal Satan løslates fra sitt fengsel og han skal forføre folkeslagene, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Men ild fra himmelen skal falle ned og fortære dem. Deretter skal også djevelen bli kastet i ildsjøen. Da er verdensrikene knust og tilintetgjort for alltid.

På den tid skal alle mennesker framstilles foran den store hvite trone og dømmes etter sine gjerninger. Bare de som har sitt navn i livets bok, får komme inn i det nye Jerusalem. De andre blir kastet i ildsjøen. De er utenfor til evig tid.

En ny himmel og en ny jord oppstår. Lammet er midtpunket i det nye Jerusalem hvor alt er såre godt. Frelste syndere som under sitt jordeliv, ble tilsidesatt, spottet, forfulgt og drept, skal da prise Lammet og ta del i saligheten sammen med Guds folk i all evighet.

Takket være Lammet står Guds rike fast til evig tid, mens verdensrikene og de onde åndsmakter er knust og borte for alltid.

(Fra «Bibelsk Tro» nr. 6,2009)

lørdag 25. desember 2021

Hva skjedde etterpå?

Fra andaktsboken "I lys av Ordet". 

"Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem." (Luk 2,20)

Denne dagen er lovsangens dag i kirker og bedehus, i hytte og hus. Tonene fra englekoret gir gjenklang i menneskets hjerte.

Hva er grunnen til det?

Jo, i går hørte vi om den store glede at vi har fått en frelser. Det var det største budskap som noen gang har blitt forkynt på jord. Nå lyder himmelbudskapet fra vår Bibel, uforanderlig og fortsatt like aktuelt. Det gjelder frelse for alle mennesker.

Englekorets lovsang lød: "Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden i mennesker Guds velbehag!" Den blir fulgt opp av menneskets gjensvar: "Oss er i dag en frelser født!"

Hyrdene sprang til Betlehem. Kanskje de lot sauene være i Guds varetekt. Med englevakt var de trygge.

Til Maria og Josef fortalte de om engelens budskap og lovsangen fra himmelkoret. På tilbakeveien sang de av glede. "Det var slik det var blitt sagt dem".

Dette var heller ikke dikt og eventyr. Maria, som var jomfru, hadde født Guds Sønn, Messias, verdens Frelser.

Slik fant hyrdene ham.

Hvor finner du Jesus i dag?

I Bibelen, Guds hellige Ord. Der åpenbarer Den Hellige Ånd for hvert menneske at: "Så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv" (Joh 3, 16).

Den som har fått se dette med troens øye, har også fått lovsangen i sitt hjerte - en lovsang til Herrens pris.

I dag kan også du stemme i lovsangen, sammen med tusener her på jorden: "Han er frelser min!"

fredag 24. desember 2021

Inkarnasjonen

Av Olav Hermod Kydland. 

Inkarnasjonen er det største som har hendt i verdenshistorien. Guds Sønn steg ned til vår arme jord og ble kjød, menneske, som du og jeg, men uten synd.

Selve ordet «inkarnasjon» er latin og kommer av incarnatio som betyr «kjødpåtagelse» eller «menneskevorden». Det vil si Guds Sønn ble kjød, Gud-mennesket.

I Det gamle testamente finner vi løfter om at Gud skulle sende Messias, den salvede, til jord. Allerede på syndefallets dag fikk Adam og Eva dette løfte fra Herren. Gud Herren sa til slangen: «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl» (1 M 3,15).

I Jes 7,14 finner vi en klar profeti om inkarnasjonen: «- Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel». Videre i Jes 9,6 leser vi: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste». Profeten Mika sier at han skal bli født i Betlehem, men hans utgang er fra evighets dager (Mika 5,1).

I Salme 72,6-8 sier Salomo om han som skal komme: «Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden. I hans dager skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde, inntil månen ikke er mer. Han skal herske fra hav til hav, fra elven inntil jordens ender». I Salme 45,3 leser vi: «Du er den fagreste av alle menneskenes barn, nåde er utgytt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig». Her må det være tale om indre skjønnhet, vår Frelsers herlige bilde. Han ydmyket seg og tok all verdens synd på seg, og var lydig inntil korsets død.

Disse løftene om at Gud selv skulle komme ned til vår jord, fikk sin oppfyllelse i tidens fylde. Apostelen Paulus sier: «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven» (Gal 4,4). Det var jomfru Maria som fødte Guds Sønn til jord. Den hellige Ånd kommer over henne, og hun ble med barn, senere fødte hun en sønn. Både Maria og hennes trolovede var av Davids ætt, men de levde ikke sammen før etter at Jesus var født (Mat 1,24-25).

Jesus ble født i Betlehem, Davids by, da Augustus var keiser i det mektige romerske riket, mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Dette viser oss at Jesu fødsel skjedde på et bestemt sted og til en bestemt tid. Med andre ord det er ikke noe eventyr eller legende, men en historisk kjensgjerning som er godt dokumentert.

Hva er så inkarnasjonen? Det er at Guds Sønn eller Ordet tok på seg kjød og ble menneske, Gud-menneske. Bibelen har forskjellige måter å uttrykke dette under på. Apostelen Johannes sier: «Og Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss» (Joh 1,14). Hebreerbrevets forfatter sier at han fikk del i kjød og blod (Heb 2,14). 1 Joh 4,2 taler om at Jesus er Kristus, kommet i kjød (se også 2 Joh v.7). Apostelen Paulus taler om «Gud åpenbart i kjød» (1 Tim 3,16). Paulus sier også at hele guddommens fylde bor i ham legemlig (Kol 2,9). Derfor kan vi si at Jesus er både sann Gud og sant menneske. Han har alltid vært Guds Sønn, men i tidens fylde ble han også menneske med kjød og blod som han fikk fra sin mor, en representant av menneskeslekten.

Sønnen ble altså et menneske som alle andre mennesker, men uten synd. Derfor taler Skriften om hans menneskelige og fysiske natur: hans legeme (Joh 2,21), hans sjel (Joh 12,27), hans ånd (Luk 23,46), hans føtter (Luk 7,46), hans ben (Joh 19,33) og hans hender (Mat 19,13).

Skriften taler også om hans grunnleggende behov og følelser: hunger (Mat 4,2: 21,18), tørst (Joh 4,7; 19,28), tretthet (Joh 4,6), angst og bedrøvelse (Mat 26,37) og sorg og tårer (Joh 11,36).

Dette viser oss at Jesus var et reelt og sant menneske, født under menneskelige kår og født under loven. Han som alltid har vært til og som alt i universet er skapt til og ved, ble født i en stall og lagt i en krybbe. Derfor taler vi om Kristi fornedrelsesstand. Pontoppidan forklarer den slik: «Etter sin menneskelige natur uttømte han seg for en full og stadig bruk av de guddommelige egenskaper, som var meddelt ham som menneske, og tok en tjeners skikkelse på seg, så han med sin lydighet kunne forsone Gud for oss» (fra «Sannhet til gudfryktighet»). Jesus måtte bli et sant menneske for å være menneskeslektens representant. Den første Adam var vår representant i fallet. Siden menneskene er skapt som en slekt, falt hele menneskeslekten i synd da Adam falt. Vi taler om arvesynd. Den siste Adam, Jesus, hadde ikke arvesynd og gjorde aldri noen synder, men oppfylte loven i sin helhet.

Jesus måtte også være sann Gud for at hans forsoning kunne gjelde for alle mennesker. Følgelig kan apostelen si: «Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker» (Rom 5,18).

Dette er et godt budskap for hele menneskeslekten. Jesus Kristus kom ned til oss fordi vi ikke var i stand til å stige opp til Gud. Derfor kom Guds Sønn ned til oss og ble kjød og levde i en menneskelig eksistensform og oppfylte Guds hellige lov for oss. Han sonet all verdens synd på Golgata, døde og ble begravet, men sto opp fra de døde den tredje dagen. Døden kunne ikke holde på han, da han var rettferdig etter loven, og han ble etter hellighets Ånd godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde (Rom 1,4).

Derfor blir hver botferdig synder som tar sin tilflukt til Jesus, erklært for å være rettferdig i han og blir gjenfødt til et nytt liv i samfunnet med den Herre Jesus Kristus til evig tid.

La oss derfor denne jula takke Den treenige Gud for inkarnasjonen og forsoningsverket.

(Fra «Bibelsk Tro» nr.6,2011)

torsdag 23. desember 2021

Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry

Av Spikeren. 

"Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry" (Matt 2,2)

Dette utsagnet er hentet fra historien om vismennenes komme til Betlehem som vi finner i Matteus kapitel 2. Vanligvis leser vi "vi så hans stjerne i Østen", eller bare "vi så hans stjerne gå opp". Det utsagnet vi siterer her lyder imidlertid litt annerledes. Det er hentet fra den norske 1978/85 oversettelsen og der står det at stjernen "gikk opp ved morgengry".

Det første vi tenker er kanskje "Dette må være en feiloversettelse", men det er ikke tilfelle. For utrykkene "Østen" og "morgengry" er oversatt fra det samme greske ordet "anatolê", som faktisk kan bety begge deler ifølge Strongs G0395: anatolê, an-at-ol-ay'; from anatellô (G0393); a rising of light, i. e. dawn (figuratively); by implication the east (also in plural):- dayspring, east, rising.

Vi finner det samme ordet (anatolê) i Luk 1,78-79 "for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang (anatolê) og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre skritt inn på fredens vei."

Vi leser at stjernen gikk opp ved "morgengry" - ikke ved "daggry" - så dette må ha vært veldig, veldig tidlig i overgangen fra mørke til den svakeste antydning av lys. Når vi så vet Jesus ble født FØR vismennenes ankomst, betyr det i praksis at han ble født mens det ennå var mørket som dominerte.

Dette bekreftes i det som vi kaller "Jule evangeliet": Luk 2,8 "Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord." Her tales det imidlertid ikke om noen stjerne, slik som vi leser i historien om vismennene. Det hyrdene fikk se var nemlig en engel, som plutselig ble omgitt av en hel hærskare av engler: Luk 2,9-14 "Luk 2,9-14 Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.

Er det ikke underlig å se hvordan Jesus - Guds Lam - blir født på de samme Betlehemsmarkene hvor hyrdene alet opp offerlammene som skulle brukes i de regelmessige ofringene i templet for å ta bort folkets synder?

Akkurat hvor gammel Jesus var da vismennene kom er vanskelig å si, men han kan i hvert fall ikke ha vært eldre enn to år. Det kan vi slå fast ut ifra historien om barnemordene i Betlehem som vi leser om i Matt 2,16.

Sigurd Odland skriver følgende kommentar til Matt 2,16:

"Kort fortelles det hvordan Herodes, da han oppdaget at han var "narret" av vismennene, i raseri iverksette sine planer mot det farlige barnet. Hadde han fått rede på hvor barnet bodde, kunne han lett ryddet dette ene barn av veien. Nå måtte han velge en annen framgangsmåte. På oss gjør handlingen hans inntrykk av avskyelig ondskap. Men sammenlignet med hva vi ellers vet om denne blodhundens voldshandlinger, blir barnemordet i Betlehem, som det med rette har blitt kalt, som en dråpe i havet. Det dreide seg vel i høyden om 20 til 30 guttebarn av fattige herkomst. Ved "i Betlehem og omegn" forstås de enkelte hus og gårder utenfor Betlehem som tilhørte den lille byens område."

Til sammenligning kan vi jo bare nevne at det drepes ca. 40 barn hver DAG ved abort på norske sykehus.

Men uansett: Det som ble fint for meg å tenke på, var at Jesus kom til denne vår jord mens mørket ennå dominerte. Det tror jeg kan være både et håp og en trøst for oss i disse mørke tider der alt faller fra hverandre og menneskene mister motet og håpet under et stadig sterkere tyranni, akkurat som på Herodes' tid.

Sammenligner vi historien om hyrdene på Betlehemsmarkene i Lukas 2 med vismennenes ankomst en tid senere i Matteus 2, får vi visse assosiasjoner til bortrykkelsen. Hyrdene fikk nemlig møte Jesus før vismennene ute i verden, og dette møtet skjedde mens mørket ennå var dominerende. Synet av engelen som plutselig ble omgitt av en lovsyngende hærskare forsterker dette bildet av vårt møte med Herren i luften, før kaoset og myrderiene finner sted.

Men engelen sa til dem: "Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren." (Luk 2,10-11)

Spikeren

onsdag 22. desember 2021

Hvor er dette samfunnet på vei?

Av Amund Garfors. 

Man ser til daglig at noe som virker litt mystisk og litt hysterisk, ja som folk ser ut til å godta og uten de minste protester. Og det er at samfunnet sakte men sikkert forandrer seg til noe der man ikke lenger kjenner seg igjen, som litt etter litt får folk til å bite på et agn som etter ei stund vil føre til ufrihet og tvang. Og for meg, så blir det stadig verre å tro at det er annet enn noe som er planlagt, ja et slags transhumanistisk djevelsk heksebrygg. Joda, denne pandemien for mitt vedkommende, den er jo ganske helt og åpenbar en konstruksjon. For når sykdommer som dukker opp i kjølvannet av ei vaksinering som går for full rulle, ja der det minner om en slags utsprayene krise, en slags måte den søkkrike eliten omfavner denne verden på, for da er de gjennomskuet. Og da begynner håpet å svinne hen...

En slags merkelig stillhet senker seg over samfunnet, et samfunn som stenger ned, der en rekke bedrifter og ansatte som snart vil merke konkurser, køer hos NAV og trolig en fattigdom som Norge ikke har sett siden 30-tallet. Mange bedrifter har nå ikke engang hodet over vannet, og må stenge ned enten grunnet denne pandemien som stadig dukker opp, og med nye navn og begrep. Eller fordi prisen på strøm har gått bananas. Der det er blitt umulig å kunne holde det gående. Våre nokså likegyldige politikere i samtlige partier forstår sjøl ingenting. Der de fleste av oss har mistet all tro og tillit på disse, og som bare snakker.

I dag ble jeg beskylt for å være like "gal" som Donald Trump, som nekter å godta myndighetenes svada om vaksiner og munnbind. Og det tok jeg som et stort kompliment på at jeg også har gjennomskuet det meste. For jeg lærte ufattelig mye om covid etter at Trump forlot oss. Og har ikke minst lært mye om flokkmentaliteten blant mange mennesker, der jeg har funnet ut at de koser seg når de finner oss som kan brukes til syndebukker. Nei, ingen ønsker en ærlig debatt lenger, verken folket eller myndighetene. Et prakteksemplar på dette er f.eks innvandringsdebatten som aldri våger å røre ved selve kjernen til alt, den unevnelige middelalder ideologien vi stadig relativiserer og går i ring rundt. Og det samme skjer i debatten rundt Covid-19.

Men nå er det "vaksinen" som er blitt hellig, og der mye ikke lenger tåler dagens lys. Ja man kan godt si at det er en slags falsk varebetegnelse som brukes akkurat som det passer dem. Hadde dette vært en vare, kjøpt i en butikk eller på nettet, ja da kunne vi ha klaget til de rette vedkommende. Og firmaet ville blitt dømt for å villede, og måtte ha betalt pengene tilbake. Men nå har disse "Snake oil" fabrikantene gode dager, der de svømmer i penger.  Og der svindelen fortsetter på ubestemt tid...

Fortsatt er jeg veldig glad for at jeg ikke har tatt vaksinene og aldri kommer til å gjøre det. Kineserne som sammen med denne denne Fauci, helseministeren i USA, han har fortsatt ikke gitt en skikkelig profil av dette viruset som nå har eksistert i over 2 år. Og det er derfor at det er helt umulig å lage en effektiv vaksine! Denne luringen Fauci, han sitter også nokså sikkert sjøl på den rette profilen. Men frekk som han er, så tier han om alt han visste da han satt som eksperten i krisestaben i Det Hvite Hus. Og der han t.o.m lurte President Trump trill rundt.

Hemmelighold, sensur, trusler og trakassering er den nye sjangeren i samfunnet for å splitte og herske med folket. Endring av definisjoner, som f.eks hva er en pandemi og hva er en vaksine, dette gjøres hele tiden for å tilpasse egen agenda.  Naturlig immunitet som vi alle er født med, det skal undergraves og ikke snakkes om. For ikke å snakke om flokkimmunitet, slik Sverige valgte. Der de nå ligger langt bedre an en her i Norge, vedrørende smitte. Mens her, der anbefaler FHI boostere i søkk og kav, enda det viser seg at denne "vaksinen" bare ødelegger folks normale immunforsvar. Og det er vel derfor de blir syke i hopetall? Er det ikke på tide å spørre seg selv om hvorfor smitten øker i takt med vaksineringen, når målet har vært og fortsatt er det motsatte? Et godt eksempel er Gibraltar der 100% av befolkningen er vaksinert. Men der det aldri har væt mer smitte og sykdom blant befolkningen!

I en sjokkerende ny rapport om Covid-19-vaksiner har det blitt oppdaget at Pfizers vaksine mot koronavirus på lang sikt kan føre til helseproblemer som tidligere ikke har vært avslørt, der dette inkluderer ALS, Alzheimer og andre nevrologiske degenerative sykdommer. Jeg blir bare riktig forbannet på helsemyndighetene som ikke er i stand til å følge basic etikk ved utprøvingen av ny eksperimentell medisin. Som en minimum burde man ha kontrollgrupper med uvaksinerte gående noen år. Og massevaksinerig av barn, det er bare helt kriminelt og burde vært totalt forbudt!

Det som fikk meg til å skrive denne avisartikkelen var at ei hyggelig dame ringte meg i går og fortalte at hun ikke fikk gå i begravelsen til sin venninnes mann som skal i jorda om noen dager. Og grunnen var at hun er uvaksinert. Og kona til den avdøde, hun ble også ilagt forbud om å komme i begravelsen til sin egen mann, dersom hun ikke var vaksinert. Noe hun derimot kunne legge fram papirer på. Ja der er vi altså kommet! Og fortsatt er det folk som tror at vi lever i et fritt, og gjør som vi vil? Nei, diktaturet is just around the corner!

Og da jeg hørte nyheten på NRK søndags morgen, der de kunne berette at ved en spørreundersøkelse i Tyskland nylig, der svarte 35% av de spurte at de ville forsøke å unngå alle uvaksinerte under jule og nyttårsfeiringen. Ja da ser vi virkelig hvilke samfunn som er på vei? Jeg tror jeg veit hvem som nå ler fra sine graver...

Ha ei god jul!

Ankenes, 20/12-21.
Amund Garfors
Demokratene i Nordland

tirsdag 21. desember 2021

Takk til de kristne lag og foreninger på Klepp

Fra Olav H. Kydland & Einar Gjerde. 

Ifølge media har kommunestyret i Klepp vedtatt nye retningslinjer for støtte til lag og organisasjoner. Flertallet stemte for følgende formulering: «Organisasjoner må rekna alle medlemmer/deltakere som likeverdige når det gjeld å kunne veljast til til styre, tillitsverv  og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet.»

I følge disse retningslinjer vil ikke noen lag eller organisasjoner som har Den hellige Skrift og bekjennelsen som læregrunnlag, få kulturstøtte fra Klepp kommune.

Dette er diskriminerende overfor de kristne foreningene og lag. Men vi er takknemlige for at de og deres ledere vil stå fast på Den hellige skrifts lære og etiske veiledning, og ikke inngå kompromiss for å få støtte fra kommunen.

Vi undrer oss over at kommunestyret vedtok et slikt forslag når  både Likestillingsombudet og statsråd Kjersti Toppe stiller seg spørrende til om vedtaket kan være et inngrep mot religionsfriheten. 

Ifølge et intervju med NORGE I DAG (17.12.2021) åpner statsråden som har tros- og livssynspolitikken som en del av sitt ansvarsområde, for å vurdere en statlig overstyring av det kontroversielle vedtak i Klepp kommune. Videre sier statsråden at staten krever ikke at alle medlemmer kan velges til styre, og regjeringen har heller ikke noen planer om å forandre loven på dette området.

Derfor kan en undre seg over at flertallet i kommunestyre heller ikke gikk med på å utsette forslaget for å få en juridisk vurdering om det er juridisk holdbart eller ikke etter Likestillingsombudet utsagn som var kjent før vedtaket i kommunen.

Dette viser oss at flertallets medlemmer har en svært negativ innstilling til sann evangelisk kristendom. Med andre ord så oppfatter vi det slik at de kristne lag og foreninger sitt livssyn kolliderer med flertallets eget livssyn. Vi kan kalle det et sekulær humanistisk livssyn, hvor Den treenige Gud og hans livslover for menneskelivet ikke hører hjemme i vår moderne tid.

Underforstått hadde de kristne lag godtatt de nye kriteriene for støtte, da ville de nok ha fått det. Men for kristne lag som er bundet av Guds ord og bud vil det si at for å godta de nye kriterier, måtte de fornekte Gud og hans bud, altså sin bibelske- og teologiske overbevisning. Derfor var det rett av dem  å avvise de nye kriterier fra kommunen. 

Men det undrer oss at flertallet i kommunestyret har gjort et slikt anti kristelig vedtak som har konsekvenser for mange unge gutter og jenter i ungdomsalderen som ønsker å leve i samsvar med Guds bud. Det er vel ikke disse ungdommene  politi og rettsvsenet har mest bry med?

Vi finner ikke noe annen forklaring enn at flertallet i Klepps kommunestyre har et sekulært livssyn som kolliderer med det kristne livssynet. Med andre ord: Det kristne livssynet tolereres ikke lenger, i hvert fall får de ikke kommunal støtte i Klepp kommune før de tilpasser seg til en bibel kritisk holdning, eller et sekulært livssyn og en sekulær moral. Men heldigvis, må vi si,  har ikke staten de samme kriterier for støtte, ifølge statsråd Toppe.

Vi vil takke de kristne foreninger og lag og deres ledere i Klepp for at de vil stå fast på Guds hellige ord i en vanskelig og forførende tid.

Vi vil oppfordre dem til å fortsette arbeidet for å fremme Guds rike, og reflektere over Guds ord som sier: "Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt." (2 Tim 3,12).

Ønsker dere alle en velsignet og god jul!

Olav H. Kydland, (Cand.theol)

Eivind Gjerde, (Cand. theol)

mandag 20. desember 2021

Prisen for krisen

Av Ten4. 

Prisen for krisen ...er det «vanlige folk» som får svi for!

Ja vi snakker SELVFØLGELIG om krisen over alle kriser: Klimakrisen.

Det finnes neppe noe mer krisete enn klima. Har vi konsensus?

Alle har vi lest såkalte ledere og kommentatorkommentarer i avisene, som F. eks «Sunnmørsposten mener» etc. Der man slipper konsensusfolket til tastaturene. Klin gærne ferdigprogrammerte møkkafolk altså, skal man komme til en rask konklusjon.

Her klager de på politikerne, for å gjøre for lite med klimakrisen, som de har fattet vedtak om at eksisterer og er ferdigsnakka om den konklusjonen på bred basis.

Krisa er meislet i stein! Nå er det opp til noen uvitende fjoller i storting og regjering, mener de.

De SKAL og MÅ fikse noe som ikke finnes. De skal jage spøkelser med røkelse, plumbo og rap-musikk.

Skru ned termostaten på klimaet ved mer pengebruk skriker de. Mens de hutrer under stilongsen og parkasen og  gruer seg til å skrape is på bilrutene. Hjemme på Majorstuen har de varmekabler i den dobbelte garasjen og ut til veien gjerne. De hopper altså over selve definisjonen av ordet «krise» og fortsetter på den brede vei som er staket ut av FN; en gjeng med korrupte sjarlataner som lager sitt eget daglige brød med pekefingeren, høyt der oppe i luftslottet de også har vevd.

De nøye sertifiserte, kvoterte, silte meningsbærende kommentatorene er enda mer uskikket til å analysere et hvilketsomhelst tema. De som kunne forstyrret konsensus, slipper selvsagt ikke til.

Det blir som at Innkjeila Il spiller fotballkamp mot Utkjeila Il, begge i 11. Divisjon, der sistnevnte lag blir utvist med 11 røde kort, og buret er tomt i andre enden av banen. 

Klart det blir mye mål av sånt!

5482-0 bare i første omgang. 

Og sævvene som har betalt for å se kampen, er steike imponert.

De som sitter i møter i de titusener av komiteer har bare ett eneste middel: Stjele folks penger, også fra minstepensjonister for de har selv gullpensjoner so who cares? 

(BTW: De som taper mest på inflasjon, er pensjonister og uføre. Det måtte sies).

Disse pengene brukes så for å gi seg selv goder, og resten pøser de ut på håpløse prosjekter som med feiende flotte Powerpoints og sirlige bullet points og italics,  ser fantastisk seriøst ut på papiret. Lærerinna i andre klasse hadde vært stolte av dem. For riktig nok er de kunnskapsløse klovner, men skrive meningsløse paragrafer og lage statistiske kakestykker som lyver deg opp i trynet, det kan de.

Milliardene får finnføtter. Månelandingen til Stoltenberg på Mongstad, kostet 5 milliarder liksompenger. Skattepenger rett i dass.

Hvis du bruker 100 kr hvert 10’ nde sekund. Hvor lang tid tar det å bruke 5 mrd? 

Jo:

- 15 år

- 10 mnd 

- 12 døgn

- 53 min og 20 sekunder. 

Opp i røyk, og helt ustraffet. POFF!

I alle disse klimakrise prosjektene og vedtakene så står det NULL om reell målbarhet. Hvordan måler man kost-nytte av alle milliardene som investeres i ingenting?

Jo de måler det i «tonn CO2» som er en rent teoretisk størrelse som ikke har noe som helst med klima å gjøre. Og så fordeler de kvoter seg imellom basert på det. «Grønne sertifikater». Man kan jo få brokk av mindre.

Dette er menneskenes andel av klimaet liksom. Men menneskene har en konkurrent på området: 

- Naturens uforutsigbare oppførsel!

Mens mennesker snakker om kyr som fiser, blåser vulkaner opp CO2, CO, Metan, svoveldioksid, og aske. Aske som legger seg over kontinenter. Et lite puff fra Island, og man blir askefast i Norge. Sola slipper noen ekstra stråleglimt som fyrer opp, og må umiddelbart bortforklares som tøv.

Naturen har frekkhetens nådegave som rett og slett moser menneskenes nøye danderte modeller og tall noen har vedtatt i endeløse møter til kl. 0300. Hvem som satt i møtene? Drop-outs og folk som har kvalifisert seg gjennom «skal vi danse».

Nå har strømkrisen nådd «vanlige» og «uvanlige» folk. De som trakk på skuldrene over norsk politikk, får nå en liten innføring i resultatet og kostnadene ved galskapen vi har snakket om å årtier. Men siden vi er ekskludert fra det gode konsensusselskap, så fikk de ikke med seg det. De fikk bare med seg 5482-0.

Nå roper de opp. Men de roper i granskævven. De hører bare suset fra trærne, og hvis de er heldige, gjøken som mener de er ko-ko. 

Snakkehodene har begynt å snakke om litt mer en bare kinaviruset, men fortsatt leder corona 20-2 i antall artikler på forsidene deres.

Når de sjelløse har solgt våre sjeler til EU/FN, så er det for sent å gjøre noe med det. De har vevd oss inn i en kokong uten dør som kan åpnes på innsiden.

Vi må umiddelbart UT av avtaler signert av de sjelløse, slik at vi får handlekraft og sikring av våre egne ressurser. 

Hu budeia som er olje og energiminister måtte  avbryte sin meningsløse tur i USA pga klimakrisens resultat, strømkrisa. Det kunne hun spart seg, for hun er ute av stand til å løse noen av krisene.

1. Å reise til USA er tull, når kofferten er tom

2. Å reise tilbake pga strømkrisa er tull, når kofferten er tom

3. Å prøve å løse noe er tull, når man går i EU’ s fotlenker, og kofferten er tom.

Så hva blir resultatet av hennes avbrutte tur?

Nok en papirtiger 

Energiprisene fortsetter ufortrødent å stige til stratosfæriske høyder.

Når man setter seg selv på gangen, så gjelder det å finne syndebukker, og i beste fall pynte på resultatet. Når strømprisene er på ca. Kr. 5,-/ KWT, så reagerer regjeringen med en «tiltakspakke» (alt leveres i pakker for tiden) på Kr 10 øre/ KWT i mindre avgifter som en handlekraftig gavepakke til oss heldige velgere. Altså 2%.

REGJERINGEN SETTER NED AVGIFTER FOR Å LØSE STRØMKRISA. I STEDETFOR KR. 5,-  NÅ KR 4,90

Man kan ikke bli annet enn imponert over den bunnløse dumskapen.

Når en skøyteløper faller på siste indre, så tenker:

Vanlige folk:- Tom for krefter!

Politikere: - Har ikke strødd!

MEN. Det er noe som er verre enn alle de konkrete problemene de utsetter samfunnet for. Det er at de (etter kok frosken prinsippet) gradvis tar vår individuelle frihet fra hver og en av oss i allmuen. 

Det merkes nesten ikke, men de gjør det via dumme mottagelige idioter som er deres slaver.

Eksempelvis går de, allmuen, til angrep på andre i allmuen som ikke underordner seg hva sjarlatanene hevder er sannheten. Vi ser de ekle slavene i avisene hver dag.

De gjør det de blir fortalt, og dem forakter jeg dypt og inderlig. Jeg setter kuruker høyere enn dem.

Ten4

søndag 19. desember 2021

Et lys for hedningene!

Fra «Bibelsk Tro» nr. 6,2017. 

«Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørke ut av fengslet» (Jes 42,6-7).

Dette er løfte fra Israels Gud om å sende sin tjener, Messias, til denne verden. Denne tjener er Guds egen Sønn, som skulle komme til jord og bli kjød (menneske) i jomfru Marias liv. Han som alltid har vært til, skulle komme ned til vår jord for å frelse både jøder og hedninger fra synden, døden og djevelen.

De troende i den gamle pakt så fram til at dette løfte fra Herren skulle bli oppfylt, noe som også hedningene skulle få del i (1 Pet 1,10-12).

Messias skulle bli en pakt for folket (jødene) og til et lys for hedningene. Han skulle «åpne blinde øyne». Det naturlige menneske er blindt overfor Guds rike. Det er ikke i stand til å se sin sanne stilling overfor en hellig Gud. Herren må åpenbare det for hjerte. Apostelen Paulus sier: «For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde» (2 Kor 4,4).

Det er ikke noen annen enn Den treenige Gud som kan åpne blindes øyne slik at de kan se sin synd og sanne stilling overfor Gud. Men enhver som tar imot Jesus Kristus, får sine øyner åpnet og får se hva vi er frelst i fra, og hva vi er frelst til.

Vi som lever i den nye pakts tid vet at Guds Sønn, Jesus Kristus, kom til verden i tidens fylde. Det gikk i oppfyllelse det Den allmektige Gud lovet ved sine profeter.

Herrens tjener, Messias, skulle også føre de budne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørke ut av fengslet. Av naturen er alle mennesker bundne av synden og lever i mørket. Ingen er i stand til å redde seg selv.

Tre mektige fiender kjemper om menneskene. Det er vår gamle syndige natur som kretser om seg selv, og ønsker å tilfredsstille sine egne lyster og begjær. For det andre så lever vi i en verden som ligger i det onde, og hvor folk fleste ikke bryr seg om Gud og evigheten, men er mer opptatt av alle materielle ting. Likedan er de også preget av tidsånden, det vil si sekulære tanker, ideologier, fremmede religioner og ny-religiøse tankesett.

I tillegg arbeider «denne verdens gud» på mange utspekulerte måter for at ikke noen skal tenke på Den treenige Gud, og tilskynder menneskene til å tilbe andre guder og å skape seg et paradis her på jord slik at de glemmer Guds paradis, det nye Jerusalem, der oppe hvor alt er fullkomment.

De vantro menneskene er bundne og fanget av djevelen og er ikke i stand til å se sin sanne stilling. Apostelen sier de er fanget av djevelen og må gjøre etter hans vilje.

Djevelen setter opp mange snarer for å få menneskene til å være tilfreds i synden. Men synden binder dem slik at de må fortsette å synde. Han ønsker å fange dem på forskjellige måter, og sette dem i fangehullet eller fengslet. Bare Jesus kan løse den enkelte og føre dem ut av fangehullet, ut i lyset hvor de kan se lyset.

På Golgata kors tok Jesus all verdens synd på seg og døde en stedfortredende død for alle mennesker. Dermed beseiret han djevelen som hadde dødens velde, og åpnet veien til himmelen som før hadde vært stengt.

Nå er det åpen adgang til Gud for den som tar imot Jesu fullkomne verk og blir frelst. Vi får opplyste øyne og gjenfødt til et nytt liv. Enhver som tar imot Jesus og blir døpt, blir ført ut av fangehullet, fridd ut av mørkets makt og blir satt over i Guds «elskede Sønns rike» (Kol 1,13).

Gud være lovet for sin store miskunn og sitt salige budskap til verden!