NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 28. februar 2017

Hodne til Høyesterett

Charlotte Antonsen (Malika Bayan) har lagt vekk hijaben.
Av Crytearia.

Når Charlotte Antonsen nå har lagt vekk hijaben og det sjofle spillet hennes er avslørt, mener jeg Høyesterett bør avvise hele dommen mot Merete Hodne. Hvis frøken Antonsen fortjener "en ny start", da bør Hodne kunne få det samme.

Saken har jo avslørt og vist at det kun er den ene part som skal taes hensyn til og/ eller få ridd sine prinsipper på bakgrunn av sine sarte følelser og krenkethet, istedetfor å gå til og gjøre bruk av de prinsippielle hensyn, med forankring i grunnloven. Noe som jeg mener går foran og veier tyngre i forhold til det å ta hensyn angående en person eller en gruppe(r) som påberoper seg å være krenket i enhver sammenheng hvor religion og ideologi tilsynelatende spiller en avgjørende rolle.

Hvor denne høyst relativt subjektive og sarte følsomhet - eller overfølsomhet for å bli krenket, har fått forkjørsrett i alle henseende når det kommer til fremtidige domstolsavgjørelser; dvs. en fellende dom i kraft av høyesterett kommer til å skape presedens for fremtidige rettssaker og domstolsavsigelser av noenlunde samme karakter, og i lignende saker.

Da har domstolene lagt ut på en farlig galei når det kommer til rettstat og hevdvunne prinsipper, og den (folkets) allminnelige rettsfølelse.

Her må domstolene sette foten ned og vise prinsippfasthet ved å sette en standard og sende ut signaler om at slike saker for fremtiden høyst sannsynlig ikke kommer til behandling i høyere instanser. Man spiller ikke med og går ikke inn i noen kompromisser med hevdvunne prinsipper.

Hvis Merete Hodne mot formodning skulle bli domfelt, få en dom imot seg, og den går i favør av hennes motpart, mener jeg det er grunn til å rope varsko om tilstanden for rettssikkerheten og rettspleien i en nasjon som liker å slå seg på brystet og skryte på seg rettsstat og demokrati.

Jeg forventer full frifinnelse. Noe annet ville være en skandale av dimensjoner. Det ville være et tap for folket, demokratiet og rettsstaten Norge om utfallet av dommen skulle tilsi at Hodne blir dømt skyldig. Da har etter mitt syn rettsstaten og demokratiet spilt falitt, og et ærlig menneske blitt offer for nok et justismord.

Sånn kan vi ikke ha det. Slikt er ikke en rettsstat verdig.

Crytearia

mandag 27. februar 2017

Apen er et symbol på seksualitet

Av May-Harriet Seppola.

Den lille gutten plukket seg ut en lekeapekatt fra psykoterapeutens utvalg av dokker og lekedyr. Apen, forklarte psykoterapeuten til domstolen, er et symbol på seksualitet, og derfor måtte et overgrep ha funnet sted.

På åtti- og nittitallet opplevde vi en flodbølge av incestbeskyldninger i barnefordelingssaker. Mange foreldre fikk fengselsstraffer. Men i ettertid har det vist seg at flere saker ikke hadde noen forankring i virkeligheten.

Den pensjonerte dommeren Trygve Lange-Nielsen gjenopptok mange saker, og bidro til oppklaring av 24 justismord.

Atle Joar Hage tok sitt eget liv etter å ha sonet en dom for seksuelle overgrep mot sine to barn, men ble 11 år etter sin død fullstendig renvasket i en gjenopptakelsessak som barna selv anla.

Lagmannsrettens enstemmige frifinnelse av Atle Joar Hage inneholdt sterk kritikk av de sakkyndige psykologene som var overbevist om at Atle hadde misbrukt sine barn. Hages eks-kone har rettet feilaktige incestbeskyldninger mot i alt tre menn: Atle Joar Hage, Per Borthen (andre ektemann), samt hennes og Atle Joars sønn. Kvinnen har utrolig nok ikke blitt stilt til ansvar for all elendigheten hun har forårsaket.

Fremdeles forekommer det uforholdsmessig mange anklager om seksuelle overgrep ved barnefordelingsaker, men i dag fester domstolene sjeldnere lit til anklagene, og det fører sjeldent til straffesaker. Likevel mister som regel foreldre som er utsatt for incestbeskylninger all kontakt med barna sine, antakelig fordi rettssakkyndige psykologer og barnevernsansatte er veldig opptatt av sex.

I boken “Norske ruiner i utvalg” gir Jon Gulbrandsen følgende eksempler: En psykolog hadde analysert en barnetegning i forbindelse med en undersøkelsessak for barnevernet. Barnet hadde tegnet en by, og blant alle husene fantes også noen høyhus, noe psykologen syntes var mistenkelige fordi de var avlange i form. Hun konkluderte med at høyhusene var fallossymboler og at barnet derfor kunne ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Men det er ikke bare høyhus som kan synes mistenkelige.

I den berømmelige Bjugnsaken hadde en ingen konkrete holdepunkter for at overgrep hadde funnet sted i Botngård Barnehage, men sju mennesker ble likevel fengslet, og én var nær ved å bli dømt. Grunnlaget var ofte ikke annet enn at en spesialpsykolog hadde fortalt retten at hun var bekymret fordi barn tegnet store ører, eller at en klinisk pedagog mente at hun kunne avdekke overgrep ved å oppfordre barn til å fantasere om overgrep eller hypotetisk å godta at overgrep hadde funnet sted.”

Psykolog Arvid Inge Solli, som har operert som rettssakkyndig siden 1984, møtte en svært velartikulert far i retten. Solli likte ikke å bli motsagt, og proklamerte til retten at ”farens veltalenhet var et forvarsel om at han kunne bli voldelig og ukontrollert”.

Om psykologer tror at barn har blitt utsatt for overgrep, og prøver å mane fram minner, kan de skape falske minner hos barna.  Store norske leksikon definerer det slik: ”Falske minner – forekommer når folk mener å «huske» hendelser som avviker fra det som virkelig har skjedd. Slike forestillinger kan oppstå ved at man forveksler informasjon fra andre kilder (hva man er blitt fortalt, kan tenke seg, eller har opplevd i ettertid) med faktiske erindringer. Hendelser fra barndommen som man tilsynelatende har glemt eller fortrengt, men som kan vekkes til live på et senere tidspunkt (for eksempel under psykoterapi), kan vise seg å være falske.

Turid Kavli manipulerer barn til å bekrefte overgrep. Justismord og kongens fortjenestemedalje.

May-Harriet

søndag 26. februar 2017

For Ordet er Gud

Andakt av Spikeren.

Det var Dan Odfjell's utsagn "For Ordet er Gud" som inspirerte meg til å skrive denne andakten.

Fire små ord som rommer et enormt stort budskap. Og jeg er nokså sikker på at det er følgende bibelvers Odfjell sikter til:

Joh 1,1 "I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."

Videre fortelles det i Joh 1,14 "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss."

Vi kan egentlig ikke fatte dybden av disse ordene. Men én ting står klart og tydelig: Det er likhetstegn mellom Ordet og Guds Sønn. Guds Sønn er Ordet, og Ordet er Guds Sønn.

Like tydelig er at i dette Ordet er det evige liv. Ordet er en person. For som det står i Joh 1,3-4 "Alt er blitt til ved Ham, uten Ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i Ham, var liv, og livet var menneskenes lys." - "Alt er skapt ved Ham og til Ham", står det i Kol 1,16.

Likeså gjør dette klart for oss at denne person, Guds Sønn og dette evige liv, kommer til oss i det budskap som Han selv gir oss. Den som mottar ordet om Jesus, mottar Ham selv. Det evige liv er en gave fra himmelen. Den formidles i budskapet om Guds egen Sønn som er blitt menneske. Derfor sier Jesus om det vitnesbyrd han avlegger om seg selv i Joh 6,63 "Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv."

Dette evige liv er menneskenes lys. Har du livet, da har du lyset. Jesus selv er lyset, som han er livet. Og har du mottatt lyset, har du mottatt livet.

De som leser disse ordene og tar imot dem, får vi evig liv. Det kan ikke skje gjennom våre anstrengelser, våre forsøk på å bli gudfryktige. For kjødet - det gamle mennesket - gagner ingenting, sier Jesus. Det som kommer fra det gamle mennesket, er og blir det gamle mennesket.

Det derimot som kommer fra himmelen, Ordet og det evige liv, gjenføder et menneske og gjør det til en ny skapning!

Til deg som har mottatt dette vil jeg si: Om det mørkner for deg og du kommer til kort, se på dette budskapet og innprent i deg hva det betyr. Se på Jesus og ikke på deg selv!

1 Joh 5,12 "Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet."

Spikeren

lørdag 25. februar 2017

Alt for Norge?

Av Norvald Aasen.

Til
Harald Stanghelle, Aftenposten
og Lars Petter Forberg, Slottet

Viser til Dagsrevyen sitt intervju med dykk den 21.02. 2017 i høve Kong Harald sin 80 års dag.

For underteikna var innslaget og dykkar utsegner som venta og mest å rekne som tvilsame utsegner og ikkje så lite avgudsdyrking. Nina Owing legg dykk ord i munn, og får dermed dei svara ho vil ha som propaganda til folket.

Lars Petter Forberg fortel at Kongen er svært medviten sitt valspråk "Alt for Norge". Er de så sikker på at det er eit samla folk som gjennom dei seinaste tidene har fått kjensle av at dette er sant? Truleg har mange av oss heller fått kjensla av at Alt for Noreg er skifta ut med Noreg for alle - eller aller verst, Noreg for Allah?

Harald Stanghelle seier også at Kongen er eit samlingsymbol for folket. Dette er også for underteikna ein svært tvilsam påstand. Eg, og truleg mange med meg, føler ikkje at vi er med i den flokken som Kongen samlar under seg.

Når det gjeld den viktigaste politiske saka i vårt land si historie, masseinnvandringa og omforminga av vårt norske samfunn til eit multietnisk og fleirkulturellt samfunn som vert stadig mindre norsk, så har venstresida, som støttar ei slik utvikling, funne å bruke Kongen og hans familie for alt dei er verd til støtte for si sak. 

Og Kongen og kongehuset har villeg lete seg bruke. Ved kongelege vitjingar ved asylmottaka sit deira verbale gotteri laust, og media jublar og formidlar dette vidare til folket i beste sendetid. 

Dette er den same venstresida som rimeleg raskt ville kvitta seg med monarkiet om dei ikkje kunne brukt kongehuset til eigne føremål. Men når kongehuset og Kongen og Dronninga har lete seg bruke i venstresida sine planar for eit framandgjort Noreg, så er monarkiet freda. Og venstresida og deira media og institusjonar driv såleis si propaganda overfor folket for å fremje det sterkaste kortet dei har i kampen for eit nytt Noreg, der nordmenn meir og meir vert sett på sidelinja i eige land.

Er dette Alt for Noreg, må eg spørje? Og er dette å vere eit samlingsymbol for landet sine eigne to folk, nordmenn og samar?

Eg kan ikkje sjå at den oppskrytte tala som Kongen framførde i Slottsparken den 1. sept. 2016 var noko godt signal for oss som har vår heimstadsrett til Noreg. Kongen fortalde oss ved det høvet at det var nordmenn som innvandra frå Afghanistan, Pakistan, Somalia m.fl. Kan dette kallast anna enn hån mot dei to folk som historisk eig det territoriet som staten Noreg er etablert på?

Mykje meir kunne eg sagt her med skal la det vere med dette, men eg er ikkje noko tilhengar av avgudsdyrkinga korkje når det gjeld kongelege eller andre som vert nytta for at visse grupper i samfunnet skal nå sine politiske og ideologiske  mål.

For underteikna, som har vore tilhengar av monarkiet gjennom det meste av livet, er det no vondt å sjå kva veg Kongen og hans hus har lete seg leie inn på, og som for meg korkje vitnar om noko "Alt for Noreg" eller om ei kongefamilie som eit samlingsymbol for Noreg sine heimehøyrande folkeferd, nordmenn og samar. Eliten si nye tid er ikkje vår tid!
  
Norvald Aasen, 6983 Kvammen
Dato: 21.02.2017
57731844

fredag 24. februar 2017

Fikk ti millioner i erstatning - utførte selvmordsangrep

Jamal al-Harith kort tid før selvmordsangrepet.
Jamal al-Harith fikk ti millioner i erstatning for Guantanamo - mandag utførte han selvmordsangrep.

Jamal al-Harith, født Ronald Fiddler fra Manchester, ble gitt krigernavnet Abu-Zakariya al-Britani av terrorgruppen IS. Bildet, skal vise al-Harith smilende kort tid før angrepet.

Han skal ha fått ti millioner av den britiske staten etter løslatelse fra Guantanamo. Mandag utførte han et selvmordsangrep mot en amerikansk-støttet militærleir i Mosul.

Mandag ble det utført et selvmordsangrep mot en militærleir for styrker støttet av den amerikanskledede koalisjonen i den irakiske byen Mosul.

Det er uklart om noen soldater ble drept i angrepet. Det har imidlertid kommet fram nye detaljer om den angivelige selvmordsbomberen - som skal ha dødd, skriver Dagbladet som gjengir britiske aviser.

The Times skriver i dag at mannen som utførte selvmordsangrepet er et britisk medlem av Den islamske staten (IS). Avisa har fått identiteten til Jamal al-Harith (50) bekreftet av mannens bror. Også BBC erfarer at mannen døde i angrepet mandag, melder Dagbladet.

Ifølge BBC og The Times er mannen født Ronald Fiddler, og oppvokst i Manchester i England. I 2001 ble han pågrepet av amerikanske styrker i Pakistan.

I 2002 ble mannen sendt til den beryktede terrorfangeleiren Guantanamo Bay. al-Harith ble løslatt to år etter. Han var én av fire briter som ble løslatt fra Guantanamo i 2004.

Ifølge en rekke rapporter i britiske medier skal han ha blitt gitt opp mot én million pund (10 420 000 kroner) i kompensasjon fra britiske myndigheter etter han ble løslatt, skriver Sky News.

Ifølge The Guardian skal blant annet innenriksminister i Storbritannia i 2004, David Blunkett (Labour Party), ha vært delaktig i løslatelsen av al-Harith. Han forsikret den gang om at ingen av fangene som ble løslatt fra Guantanamo ville være en trussel for sikkerheten til det britiske folk.

(NTB)

torsdag 23. februar 2017

Salman Rushdie: - Den vestlige kultur er sin egen største fiende

Salman Rushdie.
Av Dan Odfjell.

Dette er en indisk forfatter nå bosatt i USA. Som i 1989 utga boken "Sataniske vers" som av islamistene straks ble ansett som blasfemisk. Han fikk sågar en "fatwa" utstedt mot seg over Radio Teheran fra Ayatollah Khomeini personlig, en dødsdom. Rushdie er selv ateist og har siden levd mye i skjul, nødvendigvis.

Dette begynner å bli noen år siden, så selv om saken den gang skapte oppstandelse er der idag mange yngre mennesker som knapt kjenner historien. Derfor tar jeg den her kort opp mest pga Salman Rushdies relativt tidlige og tydlige, men alvorlige advarsel mht sivilisasjons- og religions-konflikter i verden. Som siden har utviklet seg fra vondt til verre. Med tapt ytringsfrihet og borger-krig-lignende farer og økende terror, spesielt i Europa.

Men allerede den gang da jakten på dødsdømte Salman Rushdie var på sitt mest intense uttalte ham, hva vi mange dekadente bør påminnes:

"Den vestlige kultur er sin egen største fiende. Den er så liberal (blitt) at den prøver å forstå (nærmest akseptere) selv de mest motstridende sider av andre kulturer. Samtidig som den er lite villig til å stå opp for sin egen kulturs ubestridte gode sider".

Ja, relativt mildt skrevet, dog dypt korrekt - og jeg sender "utfordringen" videre til den norske kirken. For jeg har problemer med at kirkens ledere bare fortsetter å late som ingenting. Spesielt når demografien og realitetene til de grader er blitt påtrengende - og for kirken potensielt utslettende. Hva venter dere på, en verdenskrig som kan frata dere kalken, dvs frita dere ansvaret mht det å velge, og å velge rett side, mht hvem skal vi kjempe med og for: Enten egen egalitær kultur - eller tillate fremmedes tvangs-kultur å overta, gradvis, til nasjonal destruksjon. Som Rushdie så presist sa det, vi er vår egen verste fiende. Problemet er eksemplifisert i midt-østen og overalt hvor muslimene får fotfeste - hvor ubønnhørlig den for oss tilvante tros- og annen frihet forsvinner. Og konklusjonen til Rushdie er klar, at frihet er det viktigste.

Historisk, gjennom kristne troppers kamp ble muslimene stoppet på vei nordover allerede år 772 ved Poitiers i Frankrike, omtalt som det store slaget ved Tours. Og igjen i 1677 ved Wien da tyrkerne, de forenede Ottomanske styrkene, endelig ble slått tilbake. Idag, er Europas utfordring mest blitt en farlig blanding av liberalisme, sosialisme og islamisme, min påstand. Og det kan knapt lenger underslåes, at kombinasjonen feighet og/eller det onde og/eller det totalt naive sterkt preger dagens Norge.

Som politisk parti står KrF samfunnsmessig nærmest det å måtte stå opp og sloss, ettersom biskopene tilsynelatende har meldt pass... Hvis ikke bør det "kristelige" ut av parti-navnet, for eksempel forandres til HfP -- Hyklerisk Folkeparti eller, bare Folkepartiet. Dette er brutalt sagt, men ment for å provosere. Samt for å minne om at politikk er mye et pretensjons-spill og om retorikk - og slik dårlig forenelig med oppriktig sann kristendom.

Til slutt, Kirkemøtet er ikke kirken. Biskopene har tiltatt seg en makt de slett ikke har. Som ikke-teolog finner jeg det rart å måtte påminne dette enkle. For Ordet er Gud.

Dan Odfjell

onsdag 22. februar 2017

Malika Bayan har lagt vekk hijaben

Jærbladet.

Fredag formiddag postet Malika Bayan bilde av seg selv uten hijab på sosiale medier.

– Ja, jeg har tatt det valget. Jeg trenger en ny start og gjør det av personlige grunner jeg ikke vil uttale meg om nå, sier Malika over telefon.

Bayan har gått med hijab i 3-4 år, og ser fortsatt på hijaben som et religiøst plagg.

– Jeg er fortsatt muslim. Det var et frivillig valg å ta på seg hijaben, og jeg står fritt til å ta den av dersom jeg ønsker det, sier hun.

Malika Bayan fra Nærbø ble kjent for hele Norge da hun ble nektet adgang til Merete Hodnes frisørsalong på Bryne fordi hun bar hijab. Saken ble anmeldt og var først oppe i Jæren tingrett i september 2016. Her ble Merete Hodne dømt til å betale 10.000 kroner i bot. Hodne anket saken videre til Lagmannsretten. I januar ble hun dømt også her. Saken er anket til Høyesterett.

Les mer i Jærbladet

tirsdag 21. februar 2017

Til Statsminister Erna Solberg: De sit i eit falleferdig glashus!

Av Norvald Aasen.

Eg ser på nettaviser den 5. jan, 2017  at du, Erna Solberg, seier at forholdet til Russland er blitt "mer trøblete".

Og kven må ta skulda for det, statsminister? At vesle Noreg skal innføre straffetiltak mot Russland er ein slik grunn. Noreg nektar visum til russiske borgarar, men når så Russland nektar visum til norske borgarar er verdsfreden i fåre, får vi inntrykk av.

Russland rustar opp, seier Børge Brende i ein tåkeprat på Dagsrevyen nyleg.

Har Russland noko val i så måte når verdas mektigaste militærallianse rustar seg opp mot grensene til Russland, ja, kloss opp til grensene med både personell og militærutstyr?

Russland har gjort noko som ikkje har vorte gjort sidan 2. verdskrig i Europa, jallar Brende og Stoltenberg som fyrstesongarar i hylekoret. Russland har gått inn i eit anna land med militære styrkar, vert det sagt.

Jau då, Erna Solberg, dette har vorte gjort av andre etter 2. verdskrig, og Nato har gjort det. Dei/ de gjekk inn i Serbia, tungt militært, og rana Kosovo frå Serbia for å forære provinsen til muslimske albanarar, kosovoalbanarane.

De seier at Russland støttar opprørarar i aust-Ukraina, men kva gjer de i Nato og vesle puslete Noreg? For utan det nemnde felttoget i Serbia, så går de inn og tek side i borgarkrigar i Afghanistan, Libya, Irak og Syria for å nevne nokre døme. De sender militært personell til Georgia og Polen og fleire.

Så, Erna Solberg og Børge Brende og andre i hylekoret mot nabolandet vårt, Russland: De sit i eit falleferdig glashus! Og med dykkar Russlands hets håpar de at folket ikkje skal sjå det som skjer på heimebane.

Grunnen til hetsen, der de har alliert dykk med media for å hause opp hatet mot Russland, er at Putin vil forsvare og verne om det russiske folk sin rett til å leve i sitt eige land i fred. De har gjort Putin og Russland til hovudfiende fordi  landet ikkje vil kaste seg inn i dødsdansen som vestlege politikarar for tida svettar seg gjennom over heile Vesten, og som de gjerne vil ha Russland med på for at også dei kan gå dukken i dragsuget etter det havariet som de er i ferd med å skape i heile Europa.

Eg vil nemne for deg, Noregs Statsminister, §1 i Grunnlova: "Kongerike Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udelelig og uavhendeleg rike".

Så spørs det om innvandringa og framandgjeringa av Noreg er i tråd med Grunnlova? Det tvilar eg på!

Dessutan ber eg deg merke deg at paragrafen også nemner avhending. Det er nett dette eg ser har vore norsk politikk sidan slutten på 1960-talet då innvandringa, framandgjeringa og avhendinga tok rennefart mot landet mitt.

Nyleg uttala din ven og samarbeidspartnar, Jens Stoltenberg, at Nato var vellukka i sine operasjonar. Har Nato vore vellukka i Libya, i Afghanistan og andre områder der deira krigsromantiske draumar har vorte sett ut i livet? Det de har skapt i kjølvatnet av Nato sine "operasjonar" er å ha blitt fadderar til dei mest grufulle terrorgrupper verda kan tenkast å kunne ha avla.

Thorvald Stoltenberg uttala omlag i 1999 at han såg det berre som positivt med ein muslimsk stat i hjartet av Europa. Slik det ser ut no så vil truleg gamlefar Stoltenberg få sine ynskjer meir enn oppfylte. I fylgje Det muslimske brorskapet så er det ikkje nok med berre ein stat, men at heile Europa skal verte muslimsk. Dette er også eit brorskap som forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide har omtala i varme ordelag. (Sitatet kan eg skaffe om det har interesse) Kan dette bety at norsk offisiell politikk har samanfallande interessar med det muslimske brorskapet sine planar for islamsk erobring også av vår verdsdel? 

At Putin og Russland ikkje vil delta i denne vestlege sjølvutslettande dødsdansen ser eg på som ein sterk grunn til det vestlege russarhatet. Denne stadige hetsen verkar å skulle vende folk sin merksemd vekk frå Europa og Noreg sine eigne politiske problem og politikarane sine skjulte baktankar. Det verkar lite truverdig når europeiske statsleiarar samlar seg med alvorstunge andlet, og hand i hand, etter terroraksjonar, når vi veit at media og politikarane kan dele på ansvaret for dei tilstandane vi no lever under i Europa - og i heile Vesten. 

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tlf.: 57731844


mandag 20. februar 2017

WIKILEAKS EXPOSES THE TOP 30 REPORTERS ON HILLARY CLINTON'S PAYROLL

Tipset av "Dennis"


Spikeren

søndag 19. februar 2017

Fjordårets norske karakterdrap

BRENNPUNKT: Lite visste undertegnede at programmet var
en uredelig dekkoperasjon. På basis av klipping og liming
skulle innholdet bli brukt til et kostbart og nøye planlagt
anti-kristent angrep på Hanvold.
Av Dan Odfjell.

Omtalen av predikanten Jan Hanvold i NRKs Brennpunktprogram i fjor høst var et rent karakterdrap. NRKs vinkling var sjofel og bevisst ødeleggende for ham, og for Hanvolds konkurrerende TV kanal, Visjon Norge. Som tidligere privat næringsdrivende mener jeg bestemt at NRK burde vært anmeldt til Pris- og Konkurranse-tilsynet. Selvsagt ikke for ulovlig markedsmessig prissamarbeide, men for tilsvarende konkurranse-ødeleggende monopolisering. Taperne er det norske TVpublikummet.

Knekke en konkurrent
Jeg mistenker sterkt NRK for å søke å knekke en konkurrent. Dvs før Visjon Norge er blitt sterk nok til å kunne utfordre NRK også på helt andre felter enn evangelisk forkynnelse, noe som ligger i kortene. Forøvrig synes denne uthengningen av Hanvold samtidig del av den lange norske avkristningskampanjen som sosialistene på de forskjelligste måter har stått for. Mangfold pretenderes, alt mens islamismen spesielt beskyttes.

Dette samtidig som vår grunnlovsfestede 1000-årige folke-religion motarbeides. I seg selv, dette synes et uforståelig forhold. Hvorfor forfølges de kristne?

Norge IDAGs generalforsamling
Min forhistorie til saken daterer seg til det kristne sommerstevnet på Bildøy utenfor Bergen i juni i fjor. Jeg ankom dit sammen med Hege Storhaug som hadde avtalt å holde et foredrag. Noen karer fra NRK kom straks opp til oss og spurte om vi var parat til - foran et film-team - sammen å bli filmet og intervjuet. Hege Storhaug spurte hva dette skulle gå i. Etter et upresist NRKsvar sa hun at hun hadde særs dårlig erfaring med NRK og at hun derfor ikke ville la seg intervjue. Deretter ble jeg spurt - og jeg lot meg filmintervjue.

Etterpå spurte jeg når programmet skulle på luften. De smilende folkene forklarte noe om at dette var en generell undersøkelse av kristne menigheter og at jeg kunne se programmet via en NRK-kanal til høsten. Lite visste jeg at dette var en uredelig dekkoperasjon, at på basis av klipping og liming skulle innholdet bli brukt til et kostbart og nøye planlagt anti-kristent angrep på Hanvold.

Maktmisbruk
Dette minner meg forøvrig om hvordan NRK misbrukte sin makt ved ulovlig å trenge seg inn på min families gård i Chile på slutten 80-tallet - med Erling Borgen og et TV-team fra NRK på slep.

Vår formann måtte to ganger avvise inntrengerne som pretenderte forhåndstillatelse fra meg, som på det tidspunktet var i Norge. Formannen på gården påpekte at dette hadde han ikke fått beskjed om, og derfor kunne heller ikke feriehuset mitt like ved besøkes og filmes.

Før teamet ville forlate stedet, stillet de seg da opp utenfor porten ved arbeidsslutt den dagen for å intervjue arbeidere på vei hjem. Disse fikk mikrofonen opp i fjeset med det ledende spørsmålet: «Dere er dårlig betalt, ikke sant?» Dette var et opplagt forsøk på uriktig å henge familien og meg ut, og det rapporterte jeg straks via den lokale ambassaden.

Benektet negativ vinkling
Hva jeg i etterkant av Bildøy-møtet har hørt, er at Anita Apelthun Sæle hadde vært kontaktet av NRKteamet på Telenor Arena i forbindelse med Maldonado-møtene, og at hun da hadde spurt om dette skulle vinkles negativt mht Visjon Norge og Jan Hanvold. Det ble ettertrykkelig benektet. Noe lignende gjentok seg angivelig for ulike personer også på Bildøy.

Fusk
Man lager ikke journalistikk under falske påskudd. Aller minst fra en folkets, hele folkets rikskringkaster. NRK må ha brukt minst 40 timer på TV-opptak totalt. Av disse ble der i Brennpunkt-programmet kun brukt noen få setninger - som en slags «bekreftelse» for det NRK selv hadde på hjertet. Dette er fusk og fanteri for å skape en mest mulig negativ fremstilling - oftest om penger. Der klipp og lim ikke er helt uvanlig, men i dette tilfellet knapt uten sammenheng.

Jeg så personlig begge TV-programmene, både NRKs og deretter forsvars-programmet fra Visjon Norge med Hanvold og Finn Jarle Sæle i samtale foran kameraet. Jeg konkluderte for meg selv med at de økonomiske opplysningene fra NRK om predikanten (og om Visjon Norge) virket både ondsinnede og feilaktige, og at hele programmet var oppkonstruert. Uten bevis, men med stygge insinuasjoner.

Gapestokk
De som tør stikke seg frem og opp mot det norske konforme blir utsatt for tre stadier av «behandling»: Først forsøkes de ignorert, ikke omtalt i det hele tatt. Dersom vi allikevel «står på» er stadium 2) at vi offentlig omtales, men fremstilles ufordelaktig. Dersom heller ikke det stopper oss, da begynner stadium 3) som er grov trakassering i form av regelrett offentlig gapestokk-behandling.

Så uhederlig er taktikken blitt for å stoppe opposisjonelle og annerledes tenkende i Norge. Uten dessverre en eneste landsdekkende dagsavis som fremfører seriøse motforestillinger til dette falske, sosialistiske vinklingsspillet. Fra folk som gladelig slår oss ikke-konforme til marken dersom vi «våger» å gå riksmediamakten virkelig på klingen.

USA
Forøvrig ble denne deres uhederlighet demonstrert med all tydelighet i forbindelse med valgkampen i USA nylig. Tenk, deres kandidat den løgnaktige Hillary ble likevel ikke president - rett og slett fordi Trump ikke tillot seg «mediafiltrert» og ødelagt. Men ved heller å henvende seg direkte til folket.

Oppvask
Dessverre, jeg har registrert at mange mennesker faller for de falske vinklingene fra NRK. Jeg håper dette får sin oppvask. I det minste at folk slutter å tro på denne udemokratiske og grovt ensidige propaganda-kanalen.

Vi kristne ser det spesielt tydelig på måten palestinerne blir fremhevet, på bekostning av det demokratiske Israel - med NRK-medarbeidere som tydelig tar side og som slik går god for Hamas' påstander, en terrorist-organisasjon. Forklaringen synes å være at islamisme og sosialisme i Norge for dem er blitt sammenstøpt.

Dan Odfjell

lørdag 18. februar 2017

Risikodefinisjon i vaksinedebatten

Av May-Harriet Seppola.

Jeg fikk æren av å få tilsendt en studie der jeg og andre er betegnet som konspirasjonsteoretikere og løgnere og har skrevet svar til Universitete i Bergen.

Ein kvalitativ studie av vaksinedebatten og småbarnsforeldre sin oppleving av risiko.

Liv Kristin Heggheim
Masteroppgåve i medievitenskap
Institutt for informasjon – og medievitenskap
Universitetet i Bergen

Våren 2016
Rettleder Tone Kolbjørnesen

Møtet med vaksinedebatten:

Sitat:
“På dette tidspunktet var jeg klar over skepsisen til MMRvaksina som hadde oppstått som følgje av Andrew Wakefield sin studie frå 1998. I studien blir det hevda å være ein link mellom MMRvaksina og autisme. Eg viste også at denne studien var blitt tilbakevist og diskreditert for juks, og eg blei difor forundra over at denne påstanden fortsatt heldt stand, og nyfiken byrja eg å søke informasjon.”

Retttelse:
Hvor er dokumentasjonen på at Dr. Andrew Wakefields studie om autisme er tilbakevist og diskreteditert Lege og forsker Dr Wakefield har gjentatte ganger vært sammenlignet med den kjente legen Ignaz Semmelweis. Dr Reichelt og medforfattere påpeker at prosessen mot Wakefield innehar aspekter av “Semmelweis-effekten». Et fenomen som beskriver psykologiske fenomener i fagmiljøer der vedtatte sannheter utfordres og brytes ned.

"Følg de som søker sannheten, men flykt fra dem som sier de har funnet den."
Jeg foreslår at artikkelforfatteren søker andre kilder enn Camilla Stoltenberg og Folkehelseinstituttet, men tar seg tid å lese boken til Rolf Erik Hansen, som har skrevet boken "Vaksinasjon - hva er sannheten om vaksiner" fra 2005.

Boken "Folkefiender" spør om det finnes eksempler på Stockmann og Semmelweis-skjebner også i dag, og da nettopp på de tre nevnte feltene. Kategorisk å utelukke den muligheten ville være overmodig.

Tre mulige kandidater er identifisert, som vil behandles både mht. til deres forskning og deres skjebne. De tre er:

Dr. Andrew Wakefield (vaksiner),
Professor Olle Johansson (stråling),
Dr. Árpád Pusztai (GMO).

Under følger noen opplysninger om hver av dem.

Foredrag om Andrew Eakefield:
Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=r2AeCr8-jjI
Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=6CjVUi3yZU0
Del 3 https://www.youtube.com/watch?v=otH-8MRgGBQ
Del 4 https://www.youtube.com/watch?v=1o_psEs2W70

Den mulige assosiasjonen mellom autisme og MMR-vaksinering har vekselvis blitt forsøkt dysset ned – møtt med kraftig motstand i medisinske kretser. Behovet for å diskreditere Wakefield har vært stort. Nylig ble hans kollega John Walker-Smith frikjent i retten i relasjon til deres felles forskning på autisme og MMR.

Liv Kristin Heggheim har en stor tiltro til barnevansinasjonsprogrammet og snaskker om flokkbeskyttelse.

Atle Johan Løvaas har skrevet en utmerket artikkel om dette med solide kildeanvisninger.

I 1871/2 ble 98 prosent av Englands befolkning mellom 2 og 50 år vaksinert mot kopper (smallpox) og landet gjennomgikk deretter det verste utbrudd av kopper med 45.000 døde. (Don`t get stuck: Hanna Allan).

I Tyskland hvor 96 prosent var vaksinert, døde der i samme periode 125.000 mennesker av kopper. (Don`t get stuck: Hanna Allen).

I Japan ble der mellom 1886 og 1892 gitt ca. 25.5 millioner koppervaksiner inklusivt rèvaksiner. Dvs. to tredjedeler av befolkningen var rèvaksinert i følge loven av 1872. I løpet av de 7 årene fra 1886/92, ble der rapportert om 165.774 tilfeller av kopper, og 28.979 dødsfall.(Eleanor MCBean: Poisoned Needle).

I Tyskland, med tvungne vaksinasjoner mot difteri i årene 1940 til 1945, gikk tallene på difteri opp fra 40.000 til 250.000, etter vaksinene. (E. McBean P.N.).

I 1958 økte antallet polioutbrudd i USA med 43 prosent mot året før, til tross for at 52 millioner mennesker var vaksinert tre ganger (E. McBean: P. N.).

Les mer her.

Jeg skal ikke gjenta den rosende omtalen av samtlige vaksiner og den eneste kilden er Folkehelseinstituttet, som har gjort seg skyldig i flere tragedier, som de burde ha bli stilt avsnarlige for. HPV -naksinen ødelegger unge kvinners evne til å få barn.

Jeg ser at De også betegner “Ntyhetsspeilet“ som i stor grad består av konspirasjonsteorier. Der finnes det faktisk 100 flotte sannhetssøkende mennesker som har en utrolig stor kunnskap, mens de antar at Gunnar Tjomlid er en sikker kilde.

Gunnar Tjomlid har vært foredragsholder på HEFs konfirmasjonsleir. Tjomlid er mest kjent for sine merkelige uttalelser omkring pedofili og voldtekt: «Jeg er i stor grad enig med Staff, selv om jeg vil sette en seksuell lavalder på 12 år med tilhørende praksis som i Nederland» (Tjomlid «Hysteri om lommemannen» 2008).
«Det skremmer meg også å tenke på den skade samfunnet påfører et barn som av egen fri vilje har valgt å følge sine følelser for en eldre part ved at vi kobler inn psykologer, politi, skole, media og domstol i en høyst personlig seksuell eksperimentering» (G.R Tjomlid «Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes» 2008.

Ettersom De nevner mitt navn i forbindelse med en artikkel jeg skrev og som stod på Norgespartiets nettside og innholdet står jeg helt inne for. Begrunnelsen til jeg ikke legger dokumentasjon for dette er at innholdet er i Rolf Erik Hanssens bok, som Atle Johan Lovaas har skrevet  en omtale for.

Ingen i Norge har før ham skrevet en bok, som er i nærheten av dette, hva angår det å avsløre de løgner og bedrag som ligger bak to hundre års virksomhet med vaksinering over hele verden. Aldri har noen våget, ei heller maktet å sette bjella på katten, og så til de grader klart å kle av vaksineskammen, som det Hanssen har gjort i denne boken. Han dokumenterer og påviser med nitid etterrettelighet det bedrag som vaksinene representerer. Han stiller nådeløse spørsmålstegn som ingen, verken leger, helsesøstre, helsemyndigheter eller farmasøytisk industri er i stand til å svare på.

Hanssen påviser i denne boken at helsemyndighetene er totalt på gyngende grunn, og at de aldri noensinne har klart å fremskaffe noen som helst beviser for at vaksiner noen gang har hjulpet, mot noen som helst sykdom. Tvert i mot avkler han deres bortforklaringer og løgner, ved hjelp av elegante motstikk, så formelig blodet drypper. Han klarer elegant å immunisere ethvert fornuftig tenkende menneske, (som fortsatt har bondevettet i behold), til å forstå hvor viktig det er å holde seg langt unna alt som heter vaksiner. Noe som kanskje er en forutsetning, hvis en vil beholde det samme “bondevettet”.

Jeg vil anbefale Dem om å lese hva en fantastisk journalist skriver om den ukjente histoien om vaksinering. Hun påpeker at nesten ingen foreldre stiller spørsmål om hva vaksinen som barna får og ber aldri om å få se innholdsfortegnelsen. Foreldre stoler fullt og fast på propaganda om vaksiner som fastholder at “vaksinasjoner har alltod vœrt og de er sikre og effektive.”

Desire mener at vaksinasjoner ikke er immuniserende, men at det tvertimot tilsammen med ytre fakrorer som nœringsfattig mat, forurensinger, andre legemidler, pesticider, stråling m.m. er årsaken til den økende frekvens av autoimmune sykdommer, nevropsykiatriske problemer som autisme og kollaps av immunforsvaret.

En annen grunn er at legemidler fremheves som forebyggende til tross for at 59 % av de som stiller opp de medisinske retningslinjene har sterke koblinger til diverse firmaer som driver legemiddelfirma.

I sitt foredrag sier hun at feber er en naturllig prossess i kroppen for å helbrede seg selv og hvis denne prossessen stoppes betyr dette det samme som å forgifte seg selv.

Bertram Russel har uttalt at vaksiner er mental lobotomi.

Statistikk fra 2013 fra USA:
* 1 AV 6 barn har lœringsproblem.
* 1 av 9 barn lider av astma.
* 1 av 87 barn har autisme.
* 1 av 150 barn har diabetes.
* 15-20 % lider av SDHD
* 1-2 % av barna dør av vaksine.

Shaken baby syndrome kan virke som om foreldrene har mishandlet barna og mange foreldre har blitt arrestert på det grunnlag av “mishandling”.

Désirée Röver: "Vaccinations - the unknown story" at the Open Mind Conference 2012”.

Jeg avslutter med en undring over at en sœroppgave kan bli skrevet med et slikt ensidig kildemateriale. Nivået virker underlig lavt ved Universitetet i Bergen.
Men jeg takker for oppmerksomheten.

May-Harriet Seppola.
Et bedre alternativ for kroppen.

Barley Grass (Byggress) er en helt ren supermat som lages av juicen fra byggress høstet på sitt aller mest potente stadie. Pulveret lages ved å presse juicen ut av byggspirene. Juicen tørkes så til det blir et meget fint, næringsrikt pulver som er veldig lett for kroppen å benytte. Dette er supermat av ypperste klasse som umiddelbart tilfører kroppen din en stor mengde viktige vitaminer, mineraler, karbohydrater, proteiner, lipider og klorofyll. Gresset er umiddelbart "flash air dried" for å bevare alle enzymer og næringsstoffer. Dette er en potent antioksidant og har naturlig mange positive egenskaper. Bygg er svært rik på klorofyll, som er en av naturens beste middel for avgiftning. I tillegg har byggress et imponerende innhold vitaminer, mineraler og enzymer. Byggress er rapportert å ha svakt kolesterolnedsettende virkning, gjøre kroppen mer basisk og hjelpe på fordøyelsen.

Byggress inneholder ikke gluten eller gliandin og kan derfor trygt brukes av personer med glutenintoleranse fordi gluten i frøet forvandles til aminosyrer når frøet spirer. Barley Grass inneholder bl.a. 11 ganger mer kalsium enn kumelk, 5 ganger mer jern enn spinat og 7 ganger mer vitamin C enn i appelsiner. Fordi produktet er helt naturlig er det lett for kroppen selv å regulere mengden næringsstoffer den trenger og skille ut det overflødige.

May-Harriet

fredag 17. februar 2017

Og de kaller oss for rasister og ekstremister?

Av Spikeren.

Jeg snublet tilfeldigvis over dette bildet igår og tenkte: - Gule og Gilbert? Hvorfor er de ikke i Syria og hjelper i stedet for å arrangere møter for å få folk til å boikotte Israel? Og dette er altså de samme som kaller oss for rasister og ekstremister? Her er programoversikten fra gårsdagens møte:
BDS Norge vil i 2017 sette søkelyset på akademisk boikott av Israel.

Vi kick-starter derfor med en debatt om nettopp akademisk boikott. I tillegg vil vi vise en film i forbindelse med Human Rights Human Wrongs [HRHW] festivalen.

Debatten er støttet av Fritt Ord.

Sted: Wergeland, Litteraturhuset
Dato: Torsdag 16. februar
Tid: 18:00-19:45 Debatt 20:15-22:10 Filmvisning "The Settlers"

Debattmøtet er åpent for alle. Billettpris for filmen kr 100,- (50,-).

Ordstyrer for debatten vil være Aslak Bonde.

INNLEDER:
Omar Barghouti, grunnlegger av den internasjonale BDS-bevegelsen.

PANEL:
Mads Gilbert, lege, professor, UiT
Lars Gule, førsteamanuensis, HiOA, styremedlem BDS Norge
Anja Sletteland, phD om Israel/Palestina, UiO
Torkel Brekke, professor, UiO, assisterende direktør, PRIO

KOMMENTARER:
Gjermund Skaar, nestleder i SVs internasjonale utvalg
Nils Butenschøn, professor, Senter for menneskerettigheter, UiO
Kristina Klakegg, internasjonalt ansvarlig, Studentparlamentet. UiO
Dette vil uten tvil bli en spennende og viktig debatt!

Vel møtt!
Spikeren

torsdag 16. februar 2017

Jagland stiller spørsmål ved påstander om russisk hacking

abc nyheter.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland mener mediene bør stille spørsmål ved påstandene om massiv russisk hacking og desinformasjon i Vesten.

Tidligere i måneden advarte også PST-sjef Benedicte Bjørnland mot russisk hacking og desinformasjon i det digitale rom og slo fast at "russisk etterretning utgjør en økt trussel i Norge".

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland advarer mot å ta påstandene for god fisk og mener mediene bør stille spørsmål ved påstandene fra blant andre Etterretningstjenesten og PST.

– Jeg er forundret over hvordan norsk presse lydig referer alle påstander om hacking og fake news, og at alt kommer fra Russland. Mye kommer sikkert fra Russland, men det er også mye informasjon der ute som peker i andre retninger. Mitt kontor følger dette nøye og det er mye interessant å fange opp, skriver Jagland på Facebook.

– Etter valget av Trump er det viktigere enn før å stå opp for den frie presse. Men da må pressen være i stand til å stille de rette spørsmålene og rapportere korrekt i stedet for å bli rapportører, mener Europarådets generalsekretær.

Les mer i abc nyheter

onsdag 15. februar 2017

Listhaug: - Jeg lar meg ikke kneble

Nettavisen

NYDALEN (Nettavisen): Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har gjentatte ganger satt fyr på innvandringsdebatten med krasse utspill.

- Hun bør tenke på hvordan hun selv ordlegger seg, påpeker Dagsavisens Hege Ulstein.

Hun har omtalt sine meningsmotstandere som et «hylekor», men selv mener Listhaug at hun blir stemplet og bevisst misforstått.

- Dersom du velger å tolke meg etter beste mening og hører hva jeg har å si, så er det ingen grunn til å bli sint. Men det er klart hvis du velger det motsatte for å lage krig, da blir det en opphisset stemning, sier statsråden til Nettavisen.

Idag deltar hun på Nettavisens konferanse om islam, innvandring og ytringsklima i Oslo, der hun skal i duell med Dagsavisens kommentator Hege Ulstein, som tidligere har fått Listhaug til å se rødt med sine skriverier.

- Jeg synes det er veldig fort at man blir stemplet hvis man mener noe på dette feltet her. Spesielt hvis du ønsker en streng politikk, sier Listhaug.

Sjekk hele programmet til konferansen her.

Les mer på Nettavisen
 

tirsdag 14. februar 2017

– Carl I. Hagen forpester samfunnsdebatten

Rune Berglund Steen, leder av Antirasistisk Senter.
Foto: NTB scanpix
ABC nyheter.

Carl I. Hagen har lagt frem en rekke kontroversielle innspill til Frps nye politikk i forkant av partiets landsmøte i april. Dette får Antirasistisk Senter til å rase.

Han vil blant annet gjøre om på reglene om bruk av hijab og heldekkende plagg som niqab og burka, og vil ha hijabforbud gjennom hele grunnskolen og videregående.

– Jeg mener hijab ikke skal brukes før etter fylte atten år, når folk er myndige. Vil de bruke det etter den tid, er det greit. Hensikten er at foreldre ikke skal kunne få barna sine til å bruke hijab, men at de skal kunne bestemme det selv, sier Hagen til Dagbladet.

Frp-nestoren mener òg det er viktig at innvandrere skal avkreves en troskapsed til den norske stat før de får norsk statsborgerskap. De må også love at de forstår at det er norske lover som gjelder i Norge, og ikke lover fra opprinnelseslandet.

Les mer på ABC nyheter

mandag 13. februar 2017

Tucker Carlson vs Venstresiden

Av Kirkehøyden.

Helt herlig! Hver kveld har Tucker Carlson en av "these idiots on," og de vet de er opp i et hjørne.

Desverre vil ikke NRK og TV 2 tillate et slikt program. De synger første stemme i det samme PK hylekoret fra ytre venstre.

Og for å komme seg ut i live, driver Tuckers gjester med fili-buster teknikker (mens Tucker må stoppe våset etter en stund). Hvis ikke slutter de aldri å snakke.

For å komme seg ut av hjørnet som de vet de er oppe i, se på kroppspråket på denne dusten. Alt de formår er å komme med Hitling (nå utvidet), fordi de kan ikke komme ett eneste sant argument. Alt sammen er bare refrenger og avskrift de har på deling. De er som de verste nettroll. De tenker; "Kall dem Hitler." - Så orginalt - Dette er nemlig kjent som "Godwin's Law".

Og de utvider den hitleriske listen sin. Trump og hans folk (Brennon, en flott smart mann) er skikkelig hits blant disse "pressefolk"/  hjerneløse flokkdyr.

Alt dette er tegn på at hele MSN i den vestlige verden kommer til å rakne. De er avvslørt, sammen med "akademia." I USA har både professore (baby boomers) og studenter helt mistet det. De kjemper mot "free speech" med vold. Det er over fordi Trump kommer ikke til å bøye seg, og hans herlige tweets fortsetter. Det er det første jeg sjekker når jeg går online. Derfor er de alle nå så desperate, også våre "pressefolk", og derfor tilbyr de blekkene på billigsalg. Aftenkampen får man nå for èn krone.

Det samme skjer også i Norge, for våre "jounalister og akademikere" formår ikke bedre - hitling, med noko attått. Dette har de holdt på med i minst fire tiår, siden Klassenkampen pionerte teknikkene, og deres folk tok over "journalistutdanningen."

Og fordi Hans Rustad (en sann journalist), og document "broke ranks" har de brukt masse tid på å knekke, for å gjøre jobben de ikke gjør selv. Det samme med Hege Storhaug og hennes team av smarte damer.

Her på berget er det gjerne FRPere og nevnte bloggere som trosser dem som utsettes for disse avskylige teknikkene. Og klart, Sylvi Listhaug skal karakterdrepes - hun har som Trump stått opp mot denne mobben. Også våre "pressefolk" begynner å bli desperate nå. Vi kjenner det igjen fra Øst Europa under kommunismen. Det er jo stort sett bare de facto kommunister som styrer alle norske redaksjoner.

Kirkehøyden

søndag 12. februar 2017

Hvem er kirken?

Andakt av Odd S. Beverfjord.

Den norske folkekirke, tidligere statskirken, er en sakral, religiøs institusjon. I folkekirken holdes ikke menighetslemmene sammen først og fremst av lære og bekjennelse, men av liturgi og sakrale handlinger. Religiøse, sakrale samfunn er ikke bundet sammen av lære (doktrine), men av et religiøst tilbedelses-system, ved sakramentale handlinger, ritualer, liturguer, seremonier og gester. 

Hvordan man tolker Ordet eller hva som faktisk står skrevet i Bibelen er ikke avgjørende for samholdet i menigheten. Forskjellige syn og meninger og lære om for eksempel ekteskap og homoseksuelle handlinger er således ikke kirkesplittende i et sakralt trossamfunn.

Menighetslemmene har lært at de kan føle seg trygge for utgangen av dette livet så lenge de er døpt, er medlemmer i kirken, og gjerne også går til nattverd en gang i blant. Den sakrale kirke er ikke følsom for avvik i lære, men svært følsom for avvik i kultiske/liturgiske detaljer. Derfor kan en liturgi for homoseksuelle par vedtaes uten at det får følger for menigheten i form av masseutmeldelser.

Forfølgelsen av kristne i de første tre århundrer etter Kristus ble ikke forårsaket av læren om Jesu guddommelighet, forløsningen eller rettferdiggjørelse ved tro eller andre grunnleggende elementer i apostlenes lære. Forfølgelsene oppstod fordi den kristne evangeliske tro og lære ikke var en sakral gudsdyrkelse (Ef 2:8-10) og undergravde derfor homogeniteten i det romerske sakral-religiøse samfunnet, hvor keiseren var øverste religiøse autoritet og tilbedt som gud som guds/gudenes stedfortreder. Ved ikke å akseptere keiseren som den høyeste religiøse autoritet eroderte de kristne samfunnets loyalitet til staten. En slik holdning ble oppfattet som forakt for keiseren. Kristne ble anklaget og forfulgt for helligbrøde og forræderi mot staten fordi de ikke tok del i de hedenske ofringer og sakrale handlinger.

Sakralisme er troen på at bare innvidde prester og religiøse ledere og guruer kan ha kontakt med religionens guddom. Andre som vil ha kontakt med guddommen må gå gjennom presten/guruen. Dette skjer ved diverse offer, sermonier og ritualer. Alle hedenske religioner er sakrale. Gudsdyrkelsen knyttet til tabernaklet og templet i det gamle testamentet var også en sakral religion, men ofringene og seremoniene pekte mot den lovede Frelser og Gjenløser – Messias.  Jesus avskaffet sakralisme da forhenget til det aller helligste i templet revnet i det øyeblikk Jesus døde for våre synder på Golgatas kors (Mar 15:38). Vi trenger ikke lenger en prest som mellommann for å komme inn i det aller helligste (Heb 10:19-20). Jesus er vår eneste mellommann (1Tim 2:5). Gud selv er vår yppersteprest.

Overgangen fra evangelisk kristendom til "kristen” sakralisme begynte med kunngjøringen av Milano-ediktet (Toleranse-ediktet, et resultat av en politisk avtale mellom de romerske keiserne Konstantin og Licinius) år 313 AD. Kristendommen ble erklært å være religio licita (en tillatt kult). Kristendommen ble godtatt som en kult på lik linje med andre hedenske religioner i det romerske riket. Anklagen om helligbrøde-forræderi var således ikke lenger mulig og forfølgelsen av kristne opphørte.

Keiser Konstantine favoriserte kristendommen og ble selv yppersteprest (Pontifex Maximus), dvs. den øverste leder både for sin favoriserte religion og for de hedenske religionene i riket. Den delen av den kristne menighet som gikk i ledtog med den nye form for kristendom (ekteskap med staten) ble nå en sakral kirke (sacerdotium) med keiseren som øverste beskytter og leder. Sakrale handlinger og ritualer skulle nå etter hvert bli det som bandt kristne sammen med staten og samfunnet. Untatt var den delen av kristne som skilte lag med de som gikk sammen med den nyopprettede konstantinske kirken.

Under keiser Konstantins organisering av kristendommen som en favorisert statsreligion ble den kristne menighet splittet. På den ene siden var de evangeliske (apostoliske) menigheter som var i mot ekteskapet mellom stat og kristendom (Regnum & Sacerdotium). På den andre siden var de som var for den nye statsreligionen og gikk med keiser Konstantin. I den konstantinske kirken (Regnum & Sacerdotium), det som etter hver skulle bli kjent som den romersk-katolske kirke (pavekirken), ble det nå sakrale handlinger og ritualer som bandt kristne sammen med staten og samfunnet. Den andre delen av kristenheten, de som var imot den nye statskirken, de evangeliske, apostoliske kristne ble forfulgt av den konstantinske kirken. De ble anklaget for kjetteri.

Ved romersk lov var keiseren Pontifex Maximus, yppersteprest i pontifikalkollegiet (Collegium Pontificum) for alle anerkjente (hedenske) religioner i det gamle Roma. Dette var den viktigste posisjonen i den gamle romerske religion. Kollegiet av pontifikaler (paver) var ansvarlig for administrasjonen av jus divinum, dvs. den delen av sivil lov som regulerte samfunnets forhold til de gudene som staten hadde anerkjent.

Konstantin utnevnte biskoper, og de som ikke godtok hans avgjørelser ble henrettet. Dette var særlig tilfellet med de evangelske kristne (”donatistene”) i Nord Afrika. De godtok ikke ekteskapet mellom stat og kirke og ble stemplet som kjettere og forfulgt. Under hele sin regjeringstid beholdt Konstantin tittelen og funksjonen som Pontifex Maximus (leder for for både hedenske religioner og for den delen av kristenheten som fulgte med på lasset til ”kristen” statsreligion. Også de keiserne som etterfulgte Konstantin beholdt tittelen, inntil midten av 400-tallet da pave Leo I (440-461) overtok tittelen, Pontifex Maximus, den hedenske tittelen for yppersteprest.

Pontifex betyr brobygger. Som hedensk yppersteprest, bygde keiseren "bro" mellom de religionene som han anerkjente, det vil si førte dem sammen (synkretisme). Vi har i våre dager hørt paven og andre religiøse ledere, inkludert biskoper i Dnfk, samt gjennom diverse kvasikristelige programmer og artikler i riksmedia, snakke om å bygge bro mellom kristendom og islam og andre religioner. Kristendom skal likestilles og parres med alle hedenske religioner som en del av globalistenes agenda (https://parliamentofreligions.org). Dette er den store skjøgen i Åpenbaringsboken kapitel 17.

”Og på hennes panne var skrevet et navn, MYSTERIUM,  BABYLON DEN STORE, mor til skjøgene og til styggdommene på jorden.” (Åp 17:5)

År 381 ble kristendom lovfestet statsreligion i det romerske riket. All annen religion ble forbudt. Forbudet inkluderte de kristne som ikke lot seg innlemme i den nye institusjonaliserte, sakrale statskristendom. Kristne ble splittet. På den ene siden var de evangeliske (apostoliske) menigheter som var i mot ekteskapet mellom stat og kristendom (Regnum & Sacerdotium). På den andre siden var de som var for den nye statsreligionen og gikk med keiser Konstantin.  De som ble opptatt i den nye kirken med keiseren som leder, var den delen av kristenheten som etter hvert skulle bli kjent som den romersk-katolske kirke – pavekirken. De kristne som før var blitt forfulgt, skulle nå begynne å forfølge de evangeliske kristne som var imot den romerske statskirken med keiseren som kirkens leder og beskytter. Dette var de kristne som fortsatte å ”stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige” (Jud 1:3).

Etter hvert som det  vest-romerske imperiet ble svekket politisk og militært, fikk pavekirken større makt og pave Leo I (pave 440-461) overtok tittelen, Pontifex Maximus, den hedenske tittelen for yppersteprest.

Alle kristne som ikke ville godta det nye kirkeordningen og sakralismen, det vil si de evangeliske kristne, eller ”frikirken”, ble stemplet som kjettere og vranglærere. De ble forfulgt, torturert og drept. Regnum & Sacerdotium, staten og pave-kirken, begikk folkemord i langt større skala enn vi har sett i moderne tid, kanskje med unntak av Stalin, Mao og Hitler. Med inkvisisjonen stod ikke pavekirken tilbake fra våre dagers muslimske terrorister og islamske jihadister i menneskeforakt, råskap, ondskap og djevelskap. Det hedenske Roma gjorde en sport av å kaste til løvene, brenne og drepe tusenvis av kristne og mange jøder. Men det "kristne" Roma slaktet et mange ganger større antall av både kristne og jøder. Foruten ofrene for inkvisisjonen ble hugenotter, albigensere, waldensere og andre kristne massakrert, torturert og brent på bålet i hundretusentall kun fordi de nektet å rette seg etter den romersk-katolske kirke og dens korrupte og kjetterske dogmer og sakralisme. De ønsket å følge Kristi og apostlenes lære, og for denne "kriminelle" praksisen de ble forfulgt, fengslet, torturert og drept. I sin bok, The Trail of Blood, hevder J.M. Carrol at 50 millioner evangeliske kristne er blitt drept av pavekirken i dens historie. Luther og reformatorene kalte paven for antikrist. Det er en korrekt betegnelse. 

Allerede i tidlig middelalder var det innført dødsstraff for ikke å delta i eucharist (nattverden), for ikke å la seg døpe, for ikke å døpe sine barn og for ikke å møte opp og overvære diverse prosesjoner omkring eucharist (Kristi legemsfest). De som ikke fulgte kirkens påbud ble henrettet. Særlig var nattverden et stridstema under reformasjonen. Pavekirken hadde tillagt nattverden magiske evner som bl.a. formidlet Guds nåde. Nattverden opphørte å være et minnemåltid (Luk 22:19; 1Kor 11:24), men ble gjort til et ”nådemiddel”, et ”sakrament” som angivelig formidlet Guds nåde. Luther beholdt mye av denne romersk-katolske sakralismen i sin lære. Men Guds Ord kjenner bare ett nådemiddel, det er Herren Jesus Kristus.
 
Det nye testamentet opererer ikke med grupperinger av kristne som konservative eller liberale, åpen eller lukket(?) ”folkekirke”, osv. En kristen er en som følger Jesus og apostlenes lære, og alle frelste er prester i den nye pakt (”det allmenne prestedømme”). Vi trenger ikke en presteklasse som mellomledd mellom Gud og mennesker, slik som hedenske religioner trenger for å få kontakt med den gud de dyrker. Kristus alene er vårt mellomledd. Den nye pakt kjenner ikke til prester – hverken kvinnelige eller mannlige.

I den nye pakt i Jesu blod består menighetens lederskap av et eldsteråd – en gruppe modne kristne menn som vekselsvis fungerer som tilsynsmenn (”biskoper”), tjenere og hyrder (”pastorer”). I menigheten er det også lærere og evangelister, og alle tjener slik de er kalt og utrustet av Herren. Religiøs rangordning eksisterer ikke. Religiøse stillinger og titler som biskop, prest, ”pastor”, o.a. finnes ikke i det nye testamentets menighet. Skillet mellom ”geistlig” og ”lek” er ukjent, for de er alle medtjenere (Åp 19:10; 22:9). Tjenerskapets ånd er rådende (Matt 20:25-28: Åp 22:9). De som er ”ledende menn blant brødrene” tjener de andre. De eldste er hyrder (”pastorer”) og lærere og tilsynsmenn (biskoper) etter behov og er involvert i det åndelige tilsynet med den lokale menighet så vel som den administrative. Menighetens ledere er betrodde tjenere – de hersker ikke, men tjener Herren og de som den Hellige Ånd har satt dem som tilsynsmenn over, for å skjøtte Guds menighet som Kristus vant seg ved sitt eget blod (Apg 20:28). Kristus alene er kirkens Herre og Hyrde (”Pastor”) og samlingspunkt, og alle gjenløste og gjenfødte troende er lemmer på Jesu Kristi legeme  ̶  kirken. Institusjonalisert og autorisert statsreligion som sådan er ikke Herrens menighet.

Den norske kirke er en betegnelse som er feil. Kirken (ekklēsia) består av alle frelste. De gjenløste i pinsekirkene og baptistkirkene, de frie evangeliske forsamlinger og andre frie, kristne kirker i Norge er like mye den norske kirke som kristne i statskirken/folkekirken. Den riktige betegnelse vil være Den kristne kirke i Norge. Det omfatter alle gjenløste og gjenfødte kristne. Det er disse som er kirken – de som hører Herren til og ved troen på evangeliet har fått den Hellige Ånd i sitt hjerte (Ef 1:13) som pant på at de er Guds barn i Kristus og skal arve evig liv. Biskoper og kristenledere som forakter Guds Ord og forfører Herrens menighet er ikke en del av den kristne kirken.

Det er ikke folkekirkemøtets avstemning om hva som er et ekteskap og biskopenes utarbeidelse av liturgi og ritualer som avgjør hva som er sannhet, og det er ikke sakramentale handlinger, prosesjoner, seremonier og gester eller såkalte ”nådemidler” som frelser fra evig fortapelse. En løgn blir ikke sannhet fordi om flertallet tror på løgnen. ”Det lengste sverdet, de sterkeste lungene, og de fleste stemmene, er falske mål på sannheten.” (Benjamin Whichcote)

Det er intet som blir sant fordi man tror. Sannheten kommer først, deretter troen. Vi tror fordi det er sant. En sannhet er ikke sannhet fordi vi tror. Sannheten lar seg heller ikke tro vekk, likegyldig hva biskopene bestemmer og Kirkemøtet vedtar av finurlig liturgi og andre religiøse påfunn. Den nye liturgi vil ikke frelse homoseksuelle. Det er dårskap å late som om Gud har sagt noe annet enn det som står skrevet. Det er forføreri å lede andre til å tro det. Sannheten lar seg ikke tro vekk. Man kan ikke fjerne virkeligheten ved å tro den vekk. Det er selvbedrag. Det endrer heller ikke sakens natur om man bøtelegger eller fengsler de som taler sannhet. Forøvrig, det er bedre å stå i sannheten sammen med de få enn å være forenet i løgnen med de mange.

Det er ekteskapsløftet, avgitt for Gud og mennesker, som binder ektefellene sammen i ektepakten. Religiøs liturgi og andre folkekirkelige festligheter og menneskelige påfunn gjør ikke noe hverken fra eller til. Og det som Gud har sammenføyet, det skal mennesker ikke adskille. Men Gud sammenføyer ikke to mennesker av samme kjønn til ekteskap, selv om biskopene gir kirkens Herre beskjed om å gjøre som de sier. Gud velsigner ikke et slikt ekteskap. Det er imot hans skaperordning. To kvinner eller to menn kan ikke få barn sammen. Det må en mann og en kvinne til for at det skal bli barn og familie. Gud er ikke part i et ekteskapsløfte mellom to av like kjønn, selv om biskopene ønsker å forføre mennesker ved å få menighetslemmene til å tro det. Gud forbanner det. De som velsigner en likekjønnet ekteskapsinngåelse i Herren Jesu Kristi navn, misbruker Herrens navn (2Mos 20:7).

”Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.” Når biskopene ber den bønnen Jesus lærte disiplene å be, mener biskopene da det de sier?

Det er ikke biskoper og religiøse ledere som forteller Gud, Herren hva han skal mene og hva som skal være hans vilje, slik biskopene, religiøse maktmennesker og militante homoseksuelle ledere later til å tro. Det er Herren som forteller menneskene hva som er hans vilje og hva de skal gjøre. Det er Gud som er Herre – ikke biskoper og religiøse ledere som kaller det for rett som Guds Ord kaller urett.

Norge som nasjon står og faller med kristenfolkets egen identitet og kristnes tilstedeværelse i samfunnet og forkynnelsen av evangeliet. Nasjonale stater, organisasjoner, institusjoner etc. som sådan er ikke kristne. Det er mennesker som er kristne (eller ikke kristne). Det er hvert enkelt menneske som blir gjenløst eller kommer for dommen på Herrens dag – ikke organisasjoner, institusjoner eller religioner.

Kristne skal være jordens salt, også innen stat og styre. Men når saltet har mistet sin kraft . . . (Mat 5:13) 


Odd S. Beverfjord

Litteratur:
Kulturdepartementet, NOU 2013:1, Del 2; 3.1.1 og 3.1.2
Leonard Verduin, The Anatomy of a Hybrid
James Milton Carroll, The Trail of Blood
Charles Chiniquy, 50 Years in the Church of Rome
Alexander Hislop, The Two Babylons


lørdag 11. februar 2017

FM vs DAB

Av May-Harriet Seppola.

FAKTA:
Overgang til DAB+ og stenging av FM-nettet.

* I 2011 vedtok et bredt flertall i Stortinget at radio skal digitaliseres og valget fra kringkasterne er DAB+ ( DIGITAL AUDIO BROADCASTING).

* I 2015 behandlet stortinget lokalradioenes vilkår og stadfestet overgangen til DAB+ og stenging av FM-nettet.

DAB+ er en viderutvikling av DAB, og radioer som kan ta inn DAB+, kan også motta DAB, men ikke omvendt ifølge Medietilsynet. FM-senderne blir slukket regionvis.

Først ut er Nordland 11 januat 2017. Deretter følger Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene i februar, før det går slag i slag frem til at de norske FM-senderne slåes av i Troms og Finnmark 13 desember 2017.

1 Septemder 2014 ble DAB-nettet i Norge ferdigstilt, som det mest omfattende i verden. Dekningsgraden skal vœre 99.5 % av befolkningen for NRK og 90 % for de for de kommersielle blokkene, ifølge utbyggeren.

Utbygger og netteier er Norkring, et selskap eid av Telenor med Nrk som tidligere majoriteteseier.

De tre nasjonale radioaktørene er NRK, radio Norge og P4 sender på nasjonalt DAB+ nett, andre sender på lokale nett.

Vegdirektoratet er pålagt å innstallere DAB-sendere til nødnett i 265 tunneller over 500 meter eller med mere enn 5000 kjøretøypasseringer pr. døgn.

Utbyggingen misset fristen 15 januar 2014 og har fått utsettelse til høsten 2016.

Lokalradiostasjoner gis tillatelse til lokale DAV-frekvenser, men overgangen krever investeringer i klassen 1.2 millioner kroner for en middel stor lokalradiostasjon, ifølge beregninger fra Norsk Lokalradioforbund.

Ifølge digitalradio Norge, som representerer P4, Radio Norge og Nrk, vil kostnader til leie av DAB frekvens i Oslo komme på under 7000 kroner i måneden.

I en overgangsperiode på 4.5-7 år, kan lokale radiostasjoner fortsette å sende på FM-nettet, bortsett fra kommersielt drevne radiostasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, som må følge FM stengingen av hensyn til like konkurransevilkår, ifølge Kulturdepartementet.

Mens Nrk, Kulrurdepartementet og Medietilsynet tegner et strålende fremtidsscenario for norsk radio med digital teknologi, er 100 talls av lokale radiostasjoner bekymret for fremtiden.

Mangfoldet av lokale srasjoner som sender lokalt stoff, vil det bli slutt på.

Når FM-nettet stenger, blir mellom 8-12 millioner radioer ubrukelige til alt annet enn noen få lokale stasjoner, som fortsetter på FM i en overgangsperiode.

Beslutningen om å stenge FM-nettet ble fattet med ett bredt flertall i stortinget allerede i 2011 og gjentok sin støtte til stenging av FM-nettet i en egen stortingsmelding.

Sitat: "I digitalradiomeldinga, Meld. St. 8 (2010–2011) Digitalisering av radiomediet, vart det stilt opp kriterium for å digitalisere det riksdekkjande radionettet i 2017 eller 2019. Eit breitt stortingsfleirtal slutta seg i 2011 til kriteria og til opplegget for digitaliseringa av radiosektoren. Regjeringa har vedteke at kriteria for å digitalisere det riksdekkjande radionettet frå 2017 er oppfylte. Dette inneber at FM-sendingane frå dei riksdekkjande radioaktørane Radio Norge, P4 og NRK kan slutte etter ein regionvis plan i løpet av 2017."

Antallet DAB apparater har økt til 2.8 millioner i landet - av dem 600000 i biler.

2 millioner biler mangler DAB-mottakere, som kun kan løses ved at eierne kjøper nytt apparat eller adapter. Nye biler må spesialutrustes med DAB utstyr ettersom mange bilprodusenter ikke leverer dette i nye biler.

Per Morten Hoff, tidligere generalsekretœr i IKT-Norge, bransjeforeningen for teknologi bedriftter, sier at DAB-teknologien er gammeldags og at den virkelige motivasjonen er at Nrk ikke hadde råd til en gigantisk investering i nytt digitalt sendeutstyr.

Da markedet ikke etterspurte DAB, fikk Nrk panikk og klarte deretter å få Stortinget med på å innføre DAB med tvang for å redde invesrteringen.

Nrk adviser dette bestemt.

Hovedansvarlig for digitalisering av radio i Nrk. Øyvind Vassaasen, sier at det blir for dyrt å drifte 2 nett i Norge. Sveriges forkevalgte og regjering har kommet til helt motsatt konklusjon.

Sverige gjennomørte en konsekvensutredning av tvungen nasjonal overgang til DAB-sendinger, om bl.a beredskap, dekningsgrad og om forbrukerne ønsket dette.

Norge har ikke foretatt noen konsekvensutredning. Som vanlig blir også dette påtvunget folket uten informasjon av noe slag.

Sveriges riksrevisjon gransket satsingen og kom frem til den slutning at radiobransjen hadde definert problembildet og hadde undervurdert den betydeige risikoen for dårlig samfunnsøkonomi, svekket beredskap og hensynet til forbruklerne.

Thor Magnar Thorsen, nestleder i Lokalradioforbundet sier at DAB-dekningen ikke er på langt nær så god som FM-nettet.

I Sverige får radiostasjonene selv velge om de vil sende på DAB eller FM og lytterne velger selv hvilke apparater de ønsker å kjøpe.

Andre land som bygger ut DAB nett har vedtatt at FM radio kan sendes patallelt.

Forbrukerne blir tapere når FM-nettet legges ned mens vinnerne er NRK, Telenor via Norkring og elektronikkbransjen som vil selge millioner av DAB radioer til et manipulert folkeferd, som aldri protesterer på noe som helst.

Prislappen på DAB-utbyggingen er 1 milliard norske kroner. Bak disse nullene ligger det mange komponenter som til sammen gir verdens mest omfattende DAB-nett.

Lokalradioforbundet har klaget stortingets vedtak inn for EØS-landenes overvåkingsorgan ESA for brudd på reglene på det indre markedet. Advokat Bjørnar Alterskjœr i firmaet Kluge har forfattet ESA-klagen.

Reglene for det indre marked i EØS krever fri bevegelse  av varer og tjenester, samt fri etableringsrett.

ESA mottok i alt tre DAB-klager knyttet til statsstøttereglene i EØS-avtalen. På bakgrunn av informasjonen vi har fått til nå, mener ESA det ikke er statsstøtte involvert. Dersom vi ikke mottar ytterligere informasjon innen utgangen av måneden som vil gjøre ESA i stand til å undersøke videre, vil disse tre klagesakene avsluttes, skriver Anne Vestbakke, kommunikasjonssjef i ESA, i en e-post til Dagbladet.

Kilde: Aftenposten Innsikt nr. 3 2016.

En bok å hygge seg med mens du hører på radio FM eller DAB.

Boken om følelser, av Claude Steiner.

Boken om følelser forteller hvordan du kan styre dine følelser. Slå av og på følelsene. Forandre sinne til glede. Kjedsommelighet til entusiasme. Frykt til ro. Lær å kjenne dine egne og andres følelser. Denne boken er en gave som kan åpnes mange ganger. Å oppleve gang på gang at samarbeid med andre mennesker mislykkes, er en kilde til håpløshet og depresjon. Men når våre menneskelige kontakter hjemme, med venner, på gaten og på arbeidsplassen er lovende og gjensidig tilfredsstillende, føler vi oss oppmuntret og optimistiske. Gleden over livet, viljen til å kjempe og energinivået bedrer seg.

May-Harriet


fredag 10. februar 2017

Study: Stick With Marriage for Long Term Happiness

From Breitbart.

Sticking with an unhappy marriage after the birth of children could be the best decision couples ever make, researchers have found.

A study into the long-term success of marriages found that the majority of couples who reported being unhappy following the birth of their first child feel fulfilled a decade on, The Telegraph has reported.

Seven in 10 couples report being unhappy when their first child is born, but 68 per cent of those report being happy 10 years later, with 27 per cent saying they were “extremely happy”, giving their relationships a score of seven out of seven.

The study, commissioned by the Marriage Foundation, suggests that couples would do well to work through difficult periods if they want to achieve long term satisfaction.

Harry Benson, from the Marriage Foundation, said: “Contrary to popular belief, staying in an unhappy marriage could be the best thing you ever do.

“Most marriages have their unhappy moments, but apart from the fortunately extremely rare cases where the relationship involves abuse, most couples can work through the difficulties to be happy later on.”

Read more at Breitbart