NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 30. november 2014

Men da tidens fylde kom, utsendte Gud Sin Sønn

Jesu Kristi ættetavle som vi finner i Matt 1,1-17 er interessant lesning, og den er oppbyggelig. Den forteller oss nemlig at Jesus Kristus ikke er en oppdiktet heltefigur, men i høyeste grad en historisk person.

Matteus begynner med Abraham, fortsetter til David, videre fram til bortførelsen til Babylon og inntil Kristus (v 17). Fra Abraham til Kristus regnes det 42 slektsledd. Fra Kristus til vår generasjon blir omtrent like lang tid. Det betyr ikke at man av dette kan regne ut tiden for Jesu gjenkomst. Men at han kommer snart, er sikkert.

Lukas har også en ættetavle som begynner med Josef og slutter med Adam, altså i motsatt rekkefølge (Luk 3, 23-38).

Hva forteller disse ættetavlene oss? Hvilken betydning har det for mitt forhold til Jesus?

Han har et slektsregister, slik som du og jeg har det. Likevel er hans opprinnelse helt annerledes, han er Guds veldige Sønn fra evighet. Men han ble født inn i menneskeslekten for å være vår frelser, født av jomfru Maria.

Han kom for å være vår bror, ikke som en onkel eller en fjern slektning (Heb 2, 17). Fordi han kom og tok all din og min syndeskyld på seg, skal vi ved troen på ham få være Guds arvinger (Rom 8, 17).

Så blir spørsmålet: Er jeg i slekt med Ham? Hører jeg til blant dem som han har gjort til Guds barn?

I dag får du komme til din bror, og takke for hans kjærlighet og nåde, at han gav sitt liv for at du skal få leve og være arving til Guds rike. Du får også fortelle ham om dine problemer, ja, du skal få si alt til ham. Han hører og svarer.

fredag 28. november 2014

Likhetene mellom Antikrist og Mahdi - Del 1

Del 1 av 3
Av David  Lindhjem

Helt først må jeg understreke at innleggets hensikt ikke er å fyre opphunder frykt og hat mot muslimer eller å hisse til religionskrig slik enkelte på Verdidebatt har anklaget meg for. Min hensikt er å sette fokus på hva Bibelen sier om endetiden og hvordan islam passer inn i de tallrike beskrivelsene som Skriften gir. Innlegget er ment som et vekterrop for å spre kunnskap om hvordan menighetens og islams fremtid er knyttet sammen på en guddommelig måte.

Minner om hva Jesus sa: "Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige." (Matt.5:43-45)

Ved en studie av islamsk endetids tro kan det dokumenteres at islams ventede frelser, Mahdi/12 Imam, har klare likhetstrekk med Bibelens Antikrist. Både sunnier og sjiaer venter på denne Messias figuren, derfor er det en universell forventning om Mahdis komme i den muslimske verden. Det gjelder likevel ikke alle, det er teologiske forskjeller innen islam akkurat som i kristendommen.

Akkurat som kristne venter på Jesus komme, så venter islam på sin "ventede frelser". Men hvem er egentlig denne "ventede Mahdi", og hva er det han skal gjøre som gir muslimer så stor forventning? På samme måte som kristne venter på at Jesus skal komme igjen for å oppfylle løftene til sitt folk, venter muslimer på at Mahdi skal oppfylle løftene til dem. Både jøder og kristne har en sentral plass i det islamske endetids bilde, det er derfor viktig at kristne forstår hva islamske tradisjoner sier om hva de skal gjøre med oss i endetiden og om hva som skal skje når deres Mahdi og dommedag kommer.

Fellestrekkene mellom Antikrist og Mahdi som jeg har tatt med i denne analysen dokumenterer:

- Begge blir mektige politiske, militære og religiøse verdensledere.

- Begge forfølger spesielt jøder og kristne.

- Begge invaderer Israel og setter opp sin trone på Tempelhøyden og påtvinger verden sine egne tider og lover.

- Begge sender store hærer øst for Irak for å erobre Jerusalem.

- Begge vil inngå en syv årig fredsavtale med Israel.

- Begge blir identifisert gjennom avsnitte om rytteren på den hvite hesten.

- Begge halshugger folk.

Begge blir mektige politiske, militære og religiøse verdensledere:

Bibelen beskriver at Antikrist vil bli diktator uten sidestykke i historien for et religiøst og politisk alt i ett system rett før Jesus kommer tilbake:

"...All verden undret seg over dyret (riket til Antikrist) og fulgte det. De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?... Dyret (riket) fikk en munn (Antikrist) som talte store og spottende ord...og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner." (Åp.13: 3..-7..)

"Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike(riket til Antikrist) på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge( Antikrist), som er forskjellig fra de andre". (Dan.7:23-24)

Islams Messias blir også beskrevet som den mektigste diktatoren i historien før dommedag kommer. I følge islamsk tradisjon vil Mahdi bli en fremtidig muslimsk hersker som ikke bare vil herske over den islamske verden, men også over den ikke-muslimske verden:

"Mahdi vil opprette rett og rettferdighet i verden og vil utrydde ondskap og korrupsjon. Han vil slåss mot muslimenes fiender og være seierrik." (Veliankode, Doomsday Portents and Prophecies)

"Han (Mahdi) vil komme tilsyne på den forutbestemte dag og han vil slåss mot de onde kreftene, lede en verdensrevolusjon og sette opp en ny verdensorden basert på rett, rettferdighet og dyd … til slutt vil de rettferdige ta styringen av verden i sine hender og islam vil seire over alle religioner.(Al-Sadr og Mutahhari, The Awaited Savior)

Begge forfølger spesielt jøder og kristne:

Bibelen er veldig tydelig på at Antikrist vil forfølge Guds folk:

Det (dyret = riket til Antikrist) fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem,...
Den som har ører, hør! Den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd. (Åp.13: 7..og 10)

I følge islamske tradisjoner vil Mahdi lede en revolusjon som vil innstifte en "ny verdensorden" basert på religionen Islam. Islam blir da den eneste tillatte religionen.

I Koranen forteller Profeten Muhammed i det syvende århundre at jøder og kristne ikke lenger er Guds utvalgte folk. Muhammed erklærer at Allah har utvalgt ham til å beskytte den ekte og sanne religionen islam. De endelige åpenbaringene i Koranen befaler muslimer å ødelegge andre religioner som ikke underkastet seg Allah og angriper spesifikk jøder og kristne. Denne strategien var ikke noe som bare gjaldt på Muhammeds tid, hellig krig med sverd var i all hovedsak den måten islam erobret hele Midtøsten og nord-Afrika i løpet av 100år.Og i følge profeten skal denne strategien brukes til hele verden er underlagt Allah, det blir bekreftet bl.a. i Sure 8:39: "Og kjemp mot dem inntil det ikke lenger er Fitna (vantro) Og all religion tilregnes Allah. Men om de gir seg, så ser Allah visselig det de gjør."

Det er derfor veldig interessant å studere hva islam sier om Mahdis spesielle kall til å omvende kristne og jøder til islam. Omvendelse av kristne og jøder vil være Mahdis fremste evangeliske fremstøt. Et sitatet fra Ayatollah Amini setter ord på visjonen:

"Mahdi vil tilby islams religion til jødene og de kristne, hvis de godtar den vil de bli spart, hvis ikke vil de bli drept." (Amini, Al-Imam Al-Mahdi.)

Så når Mahdi kommer vil en nedslakting av jøder og kristne som ikke konverterer til islam bli utført ifølge Ayatollahen.

Islams forfølgelse av kristne i dag

Når vi ser på dagens situasjonen i den muslimske verden, så er det et unektelig faktum at kristne blir forfulgt og utryddet flere steder. Årets oversikten fra Åpne Dører dokumenterer og bekrefter islams ekstreme forfølgelse av kristne hvor 12 av 13 land med mest forfølgelse regnes som muslimske. Og vi kan allerede slå fast at neste års oversikt over forfulgte kristne vil bli mye verre i den muslimske verden.

Det islamske jødehatet

Årets oversikt fra Anti Defamation League sin spørreundersøkelse om jødehat viser at antisemittismen er voksende i hele verden, men at den er klart størst i den muslimske verden. I USA er 8% av befolkningen antisemittisk mens i Midtøsten og Nord Afrika er 74% av befolkningen antisemittisk (93% i de palestinske områdene).

Hvorfor det er slik fotsår en bedre ved å studere islams hellig tekster. Islam bygger sin ideologi og lære på de tre islamske skriftene: Koran, Hadit og Sunna. Den amerikansk forskeren Bill Warner har studert skriftene systematisk og kommet frem til at 9,6% av innholdet er antisemittisk. Til sammenligning så har han gjort det samme med Hitlers bok Mein Kampf, og kom frem til 7% av innholdet antisemittisk. Hitlers bok er faktisk en bestselger i mange muslimske land, men det som virkelig er talende er at islams hellige tekster er mer antisemittisk en boka til Hitler.

Her noen eksempler fra Koranen:

"Du vil sikkert finne at jøder og de som er Al-Mushikrun (de som ikke tror på Allahs enhet) er de mest fiendtligsinnede av alle overfor de troende (muslimene)." (Sure 5:82)

Koranen forteller at jødene er islams verste fiende og Muhammed forbannet jødene fordi de ikke konverterte til islam, og at Allah forvandlet jøder om til aper og griser:

"Skal jeg fortelle om en gjengjeldelse verre enn som så fra Allah? Det gjelder dem (jøder) som var under Allahs forbannelse og mishag, som Han gjorde til aper og svin…." (Sure 5:60)

Vi ser at det giftige jødehatet kommer fra den islamske guden Allah og hatet ble omsatt til handling, profeten Muhammed sa følgende:

"Å dere som Skriftene er gitt til (jøder og kristne) ! Tro det vi har åpenbart som bekrefter det som dere har, før vi stryker ut ansikter (dvs. å skjære av nese, munn og øyne) og legger dem på ryggen, eller forbanner dem som forbrøt seg mot sabbaten. Og Allahs befaling blir alltid utført." (Sure 4:47)

Koranen bekrefter at fiendskapet mot jødene varer frem til dommedag ved tidens ende:"Og Vi (Allah) har satt fiendskap og hat mellom dem (jødene) til oppstandelsens dag." (Sure 5:64)

Og i følge profeten Muhammed så kommer ikke oppstandelsens dag før muslimene har gjort følgende: "Profeten sa … den siste time vil ikke komme uten at muslimene vil kjempe mot jødene, og muslimene vil drepe dem til jødene gjemmer seg bak en stein eller et tre og steine eller treet vil si: Muslim, eller Allahs tjener, det er en jøde bak meg, kom og drep ham."(Sahih Muslim, Bok 041, nummer 6985.)

Kampen mot jøder og kristne skal som sagt foregå frem til den siste dag som er oppstandelsens dag.

Til avslutning av del 1vil jeg ta med Jesu advarsel om endetidens martyrer. Jesus advart om at i endetiden vil de som dreper kristne faktisk tro at de gjør Gud en tjeneste:

”Det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg.” (Joh.16:2-3)

Islam har en direkte fornektelse av både Faderen og Sønnen i sin lære og vi ser i dag at radikale islamister ærer sin gud Allah når de dreper kristne. Dette bekrefter at de handler nøyaktig slik Jesus advarte om.

Kilde: ”Antikrist: Islams Ventede Messias” av Joel Richardson.

torsdag 27. november 2014

Professor Utvik sammenligner islamister med Haugianere

MIFF

Apollon er forskningsmagasinet til Universitetet i Oslo. I den siste utgaven er “Midtøsten” tema. I den anledning er professor Bjørn Olav Utvik intervjuet om den arabiske våren, mulighet for demokrati i arabiske land og islamister.

Hva er en islamist? spør journalist Bror Hagemann. Vi gjengir professorens svar i sin helhet.
“En islamist kan defineres som et menneske som mener at islam ikke bare handler om den enkeltes forhold til Gud. Religionen innebærer også et samfunnsrelevant budskap som må reflekteres både i lovverk og politikk. Å være en god muslim, er for islamistene en altomfattende idé som forplikter også utenfor den religiøse sfæren, man tar seg av sine nærmeste, bidrar i nærområdet, deltar i fagforeningssaker, kjemper mot fattigdom og så videre. Vi kan sammenlikne med kristne vekkelsesbevegelser i Norge på attenhundretallet, som gjennom sin orientering og sitt engasjement bidro til å svekke embetsstandens makt, og beredte veien for modernisering og demokrati.”
Der har du altså svaret. Utvik sammenligner islamister med kristne vekkelsesbevegelser.
Forholder professoren seg i det hele tatt til empiriske data?

“Det er ingen løsning å politisere forskningen ved at det trekkes sterkere eller mer entydige konklusjoner enn det forskningsresultatene gir grunnlag for,” skriver Trine Nickelsen, ansvarlig redaktør for Apollon i sin lederartikkel i samme utgave. Hun burde kanskje sørge for at konklusjonene til den tidligere kommunistlederen ble avpolitisert, eller i det minste imøtegått, før hun satte dem på trykk?

Det er mulig SVs tidligere stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen har gått i skole hos Utvik. I 2006 hevdet han at “Hamas er som Haugianerne å regne”.

onsdag 26. november 2014

Evolution without God

Reasonable Faith

Question:

While taking an anthropology course at San Jose State University about 10 years ago, the instructor took a poll on the first day of class asking students if that we are here because:

1) God created the world that we know including humans in their present form.
2) God guiding evolution to present times
3) Evolution without God via chance and natural selection.

The instructor ended the survey by saying that by the end of the course he would convince the class that #3 is, in fact, the truth. One of the examples that he used was the argument involving vestigial limbs and body parts. He pointed to humans resembling tadpoles with tails in the embryo state, whales with hip joints, dogs with toe high on their legs that it useless, genetic trail showing that a horse's hoof is really the middle toe that continued to grow longer than the others, etc.

I would love to hear Dr. Craig's answer to such a evidence. I have been strengthened by your ministry and I will continue to support it. Please feel free to paraphrase my question to correct any grammatical errors.

Best regards, 

Joaquin
United States

Dr. Craig responds:

Wow! I guess your question shows that the professor portrayed in the movie “God is not Dead” is not just a caricature! Allowing for the fact that you are recalling your professor’s words after a space of 10 years, I have to say that his argument is just laughable. How can professional academics at our state universities get away with such nonsense?

In the first place, who is supposed to believe (1) God created the world that we know including humans in their present form? Not even biblical fundamentalists who believe that the world was created in six, consecutive, 24-hour days a few thousand years ago believe such a thing. So-called Young Earth Creationists hold that God created certain “kinds” of animals and plants which were then allowed to evolve. They therefore have no problem whatsoever with canine or equine evolution from a primitive ancestor. As for vestigial parts, like the human coccyx or tailbone, creationists can point to the useful functions which these parts serve, like anchoring the sphincter muscles that close the anus, in the absence of which—well, you get the idea. The claim that the resemblance of a human embryo to a tadpole is evidence of human evolutionary development is an embarrassing and discredited argument.

Evidence for the evolutionary development of whales will be tougher for the creationist to handle. He will probably say that God may have used a similar design plan for aquatic mammals as for terrestrial mammals, and that their similarity therefore does not show evolutionary connection. We might think, however, that these similarities are more plausibly explained as due to evolutionary development of one from the other. Even then, that would at most show that the primal “kinds” were broader than at first envisioned by the Young Earther.

And in any case, how does such evolutionary development go to invalidate option (2) God’s guiding evolution to present times? That option affirms that God used mutations and natural selection to bring about the life forms we see today. I take it to be obvious that nothing that you reported your professor saying goes to refute this alternative.

So I have to think that there was more in his case for (3) than what you remember! Where is his argument against God’s guiding evolution? Where is his argument that the evolution of biological complexity terminating in homo sapiens did occur, or even could have occurred, without God? Notice that (3) Evolution without God via chance and natural selection is not a scientific, but a philosophical or metaphysical, claim. So what argument can he offer on behalf of (3)?

I myself am sceptical about (3). To learn why, I suggest you watch my debate with the evolutionary biologist Francisco Ayala or read my Defenders II lectures on “Creation and Evolution.” 

tirsdag 25. november 2014

Striden som bringer Jerusalem til kokepunktet

Aftenposten

Kampen om verdens mest omstridte hellige sted bidrar til å gjøre konflikten mellom arabere og jøder til en religiøs krig.

Steve Frankel (62) sier at han er klar.

- Vi har ventet i 2000 år, og vi venter ennå tålmodig, sier han.

- Men i mellomtiden jobber vi for at det skal skje.

Frankel referer til oppføringen av det tredje tempelet. Han står i besøkssenteret til Tempelinstituttet i Gamlebyen i Jerusalem, ved siden av en modell av det andre tempelet som ble ødelagt av romerne i år 70. Klagemuren - som i dag er det helligste stedet der jøder kan be - var del av muren rundt tempelkomplekset.

- Det andre tempelet var 17 etasjer høyt, i gull og marmor. Det tredje tempelet vil være mye større, for hva er 17 etasjer i dag? sier Frankel.

Les mer i Aftenposten

mandag 24. november 2014

The Nazi Romance With Islam

Tablet
by David Mikics

Both Hitler and Himmler had a soft spot for Islam. Hitler several times fantasized that, if the Saracens had not been stopped at the Battle of Tours, Islam would have spread through the European continent - and that would have been a good thing, since “Jewish Christianity” wouldn’t have gone on to poison Europe. Christianity doted on weakness and suffering, while Islam extolled strength, Hitler believed. Himmler in a January 1944 speech called Islam “a practical and attractive religion for soldiers,” with its promise of paradise and beautiful women for brave martyrs after their death. “This is the kind of language a soldier understands,” Himmler gushed.

Surely, the Nazi leaders thought, Muslims would see that the Germans were their blood brothers: loyal, iron-willed, and most important, convinced that Jews were the evil that most plagued the world.

“Do you recognize him, the fat, curly-haired Jew who deceives and rules the whole world and who steals the land of the Arabs?” demanded one of the Nazi pamphlets dropped over North Africa (a million copies of it were printed). “The Jew,” the pamphlet explained, was the evil King Dajjal from Islamic tradition, who in the world’s final days was supposed to lead 70,000 Jews from Isfahan in apocalyptic battle against Isa - often identified with Jesus, but according to the Reich Propaganda Ministry none other than Hitler himself. Germany produced reams of leaflets like this one, often quoting the Quran on the subject of Jewish treachery.

Read more in Tablet

lørdag 22. november 2014

"Day of rage" vs innholdet i brevet fra rabbiner enkene


Ordet "hat" møter oss ofte i diverse tråder på Verdidebatt. Noen ganger oppfattes uenighet som hat - andre ganger lurer en på om vedkommende som skriver virkelig hater - ja, hater den skribenten han er uenig med. Allikevel - dette er en banal bruk av hatbegrepet.

Hvis vi flytter oss til Midt-Østen, er vi ikke i tvil om at hat er en pådrivende faktor, både hos enkeltindivider og hos de offisielle palestinske myndigheter. "Day of rage" (vrede, raseri) annonseres eksempelvis av Hamas eller andre grupper der det forventes en videreføring av voldhandlinger mot Israel og jødene.

Fredag, etter muslimenes bønnetid, er ofte brukt som en utløsende vredestund. Som i dette eksemplet nå nylig: "Palestinians call for 'Day of Rage' against Israel"

Fire rabbinere blir brutalt drept mens de ba i en jødisk Synagoge, og dette er bare èn av flere handlinger i Jerusalem som har rammet israelittene i den seneste tid.

Hva gjør så disse fire rabbiner enkene? Ber de om hevn? Ønsker de at sinne og vrede er det som skal budbæres som ettermæle av sine kjære? 

Nei - de forfattet dette brevet:


With broken hearts, drenched in tears shed over the spilt blood of holy men - the heads of our families. 
We call on our brethren wherever they are - let us come together so that we may merit mercy from Heaven, and let's accept upon ourselves to increase love and comradery, between each individual and each community.
We ask that every person accept upon himself on this Sabbath Eve (Parshat Toldot, November 20-21, 2014), to set aside the day of Shabbat as a day of unconditional love, a day during which we will refrain from words of disagreement and division, from words of gossip and slander.
 
May this serve to elevate the souls of our husbands and fathers who were slaughtered while sanctifying God's name.
 
God will look down from the heavens, see our suffering, wipe away our tears and put an end to our tribulations.
 
May we merit seeing the coming of our Moshiach (Messiah) speedily in our days. Amen.
Signed with a torn heart,
Mrs. Chaya Levin and family
Mrs. Bryna Goldberg and family
Mrs. Yaacova Kupensky and family
Mrs. Bashy Twersky and family
Disse enkene ber enhver israelitt å sette av denne sabbaten til å fremvise betingelsesløs kjærlighet - en kjærlighet som bryter grenser - og som bygger på alt annet enn hat. Dette brevet gir jødene og nasjonen Israel både verdighet og respekt!

Innlegget er skrevet av Knut Nygaard i Verdidebatt. (Redigert av Spikeren)

fredag 21. november 2014

Fatah official assures Palestinians that Abbas' condemnation was a scam, everyone supports killing rabbis

Elder of Zion

Najat Abu-Bakr
In response to the widespread Palestinian Arab anger at Mahmoud Abbas' reported "condemnation" of the terror attack in Jerusalem this week (that he was pressured to issue by the US,) a Fatah official has assured her people that he doesn't really mean it.

From Qudsnet, November 19:

Fatah: President Abbas's Statements on the Jerusalem Operation for Diplomatic Purposes

The Palestine National Liberation Organization, Fatah, has justified Palestinian President Mahmud Abbas's statements in which he condemned the operation in Jerusalem yesterday. The organization considered these statements to be political diplomacy, according to a statement by Najat Abu-Bakr, deputy for Fatah in the Palestinian Legislative Council [PLC].

Abu-Bakr expressed her belief that President Abbas's behaviour under such conditions is the height of diplomacy because he is required to make statements like everyone else. He is responsible for the entire Palestinian people. She pointed out that the public diplomatic front does not accept bloody statements, but ones that are extremely balanced and well-thought out.

In an interview with Al-Quds radio today, Wednesday [19 November], Abu-Bakr said: "The Palestinian president is forced to speak this way before the world. These statements are responsible for the plight of the Palestinian people." She noted that the objective behind these statements is to light up all the diplomatic signs for the world to wake up to the importance of the Palestinian cause, which the settlers have encroached on through their practices against the Palestinians.

Five Israelis were killed yesterday morning, Tuesday [18 November], and others were injured in an operation of shooting and stabbing with cleavers against extremist Jews in a synagogue on the so-called Agassi Street in the western part of occupied Jerusalem. Two Palestinians were also martyred; they were the two who carried out the attack according to reports by Israeli media sources.

Deputy Abu-Bakr clarified that President Abbas is giving the world more time to resolve the Palestinian cause, which is now going through a state of push and shove, while the scale of confrontation with the occupation is increasing. She noted that President Abbas's statements contain a clear message addressed to those who are aspiring to make Jerusalem a city for the Jews only, that there are forces that will not show any mercy towards the settlers.

She indicated that Israel is currently using a Talmudic policy based on destruction, killing, and saturating the Palestinians with even more death, particularly since the settlers in the West Bank possess 60,000 pieces of weaponry. Yesterday, they had a similar amount added to the weapons they already have, which is a dangerous indicator. Abu-Bakr considered the Israeli victims to be extremist settlers who are storming Al-Aqsa.

Abu-Bakr clarified that the Palestinians today are facing a battle that is spearheaded by the extremists in Israel consisting of rabbis. This situation compels us to always remember that the real base for action is the West Bank, which Israel is desecrating on a daily basis with its crimes.
So all of the news articles that claimed that Abbas condemned the attack were missing most of the story -  something they should have known had they looked at the actual words in the statement he released.

And we also can see that the Palestinian Arab leadership is who is turning this into a religious war, essentially saying that rabbis are legitimate targets.

Abu Bakr just justified the synagogue murders in the name of Fatah and the Palestinian Legislative Council - which is part of the PA government.

(Translation by BBC Monitoring via Asher)

«Den tredje intifadaen har begynt»

Norge IDAG
av Lars-Toralf Storstrand

Det sier Sheikh Raed Salah, lederen for den islamske bevegelsen, og ber PA gi palestina-araberne fritt spillerom til å øve vold.

Mens volden tiltar over hele Israel, maner lederen for den islamske bevegelsen Sheikh Raed Salah arabiske beboere i Judea og Samaria til å ta for seg med vold og føre terrorkrig mot Israel. Han proklamerer også at «den tredje intifadaen» har begynt.


Les mer i Norge IDAG

torsdag 20. november 2014

Mahdi, islams ventede Messias

Av David Lindhjem

At radikal islam er den største trusselen mot Israel og de kristne er det bred enighet om, men å sette islam i sammenheng med det profetiske ord sitter enda langt inne. Kristne bør nå sette seg inn tematikken og refokusere på profetiene.

Mange profetier i det gamle testamentet navngir landområder til dom på Herrens Dag for voldsverk mot Israel. Det enkle faktum at alle land som blir nevnt befinner seg i Midtøsten og Nord-Afrika og at samtlige er muslimske i dag, indikerer at islam har den mest sentrale rollen mot Gud og hans folk i endens tid.

Det islamske riket

Bibelen beskriver det geografiske området i imperiet til Antikrist flere steder. Daniel 7 beskriver riket gjennom bilde på det "fjerde dyr" som sluker og knuser hele det geografiske området som de historiske rikene Babylon (løve), Media Persia (bjørn) og Grekenland (leopard) besto av. Når vi studerer historie og karter over området, er det er bare ett rike som har slukt hele området og som oppfyller Daniels beskrivelse. Det islamske kalifat vokste frem på 600 tallet og slukte hele området rent geografisk. Men det gjorde mer enn det, islam knuste bokstavelig talt det som ble til overs og knuste de tidligere folkenes religion, kultur og språk (Romerriket erobret kun 1/3 av området). Og hele det geografiske området til det "fjerde dyr", er i dag muslimsk med unntak av Israel.

Kalifatet er dyret i Åpenbaringsboken.

Johannes Åpenb. 13 og 17 beskriver også det geografiske området i riket til Antikrist gjennom bildet på et dyr. Visjonen til Johannes handler om dyret som ser ut som tre forskjellige dyr på en gang, nemlig løve, bjørn og leopard. Symbolikken er den samme som i Daniel 7 og peker derfor på det samme geografiske området i Midtøsten med muslimsk majoritet.


Antikrist, Islams ventede messias

Perleporten.org lanserer denne høsten boken "Antikrist, Islams Ventede Messias" av Joel Richardson. Bibelen taler om endetiden, men det gjør også islam og islams beskrivelse har klare anti-paralleller til profetiene i Guds ord.Bibelen forutsier at i de siste dager vil det fremstå en karismatisk leder som vil etablere en global bevegelse i fredens navn. Også islam forutsier at en mann vil stige frem for å lede nasjonene inn i en ny fredens tidsalder. Mannen i islam kalles Mahdi/12 imam, eller islams frelser, men mannen som omtales i Bibelen er Antikrist. Richardsons forbløffende analyser antyder at Mahdi og Antikrist faktisk er en og samme person.

Islam i fremtiden

Islam er verdens nest største religion og vokser i dag fire ganger raskere enn kristendommen. Hvis denne utviklingen fortsetter vil islam bli større en kristendommen i løpet av noe få tiår. Når Antikrist stiger frem på verdens arenaen vil det allerede eksistere en bevegelse som omfavner ham fordi de har ventet på hans komme. I den populære romerske endetids teorien påstår mann at vesten roper på en sterk leder som kan styre EU. En slik leder er vanskelig å se for seg i dagens demokratiske Europa, men innen islam er diktatur den eneste rette styreformen. Demokrati er helt uforenlig med det 1400år gamle sharia systemet og den muslimske verden forventer at en mektig diktator (Mahdi) snart skal stå frem for å lede et gjenoppstått islamsk rike.

Den islamske oppvåkningen

"Antikrist,Islams Ventede Messias" ble først lansert i USA 2009 og leseren bør merke seg hvilken retning islam har tatt siden den gang og hvor rivende fort utviklingen går. Den arabiske våren som startet i 2011 endte opp i en islamsk vekkelse hvor islamistene fikk mer makt i store deler av Midtøsten. Den sekteriske volden mellom muslimer har økt voldsomt og forfølgelsen av kristne når nye høyder i vår tid. Kristne samfunn blir bokstavelig talt knust og utryddet av islamister som er på fremmarsj i regionen. ISIS har i sommer erklært et mini kalifat i Syria og Irak og truer nå hele verden med terror. Islamistenes agenda er å skape mest mulig kaos og rydde vei for sin ventede frelser Mahdi som den siste kalifen i islam.

Historiens siste kapittel skrives i Jerusalem

Rett før Jesus kommer tilbake, vil det i følge Skriften komme stor trengsel over jorda som kulminerer med at Antikrist invaderer Israel og setter opp sin trone i Jerusalem. Daniel 7:25 nevner i den forbindelse at Antikrist vil innføre sine egne tider og lover. Islam har tatt kvelertak på hele Midtøsten og Nord Afrika og viser i dag sitt sanne ansikt og hensikt som er å gjenopprette det historiske kalifatet og vende tilbake til sine egne tider og lover(sharia). Det endelige målet er å knuse Israel for å gjøre Jerusalem til hovedsete for Mahdi som verdenshersker.

Islam er lovløshet satt i system

Gjennom Skriften gis det flere hint om fremgangsmåten til det lovløse systemet til Antikrist. De tar fanger, plyndrer, voldtar, halshugger og slakter folk. I våre dager trenger du ikke å være en ekspert for å forstå at islam virkelig er den største trusselen mot Israel og de kristne. Islamister følger sin profet i ord og handling når de plyndrer, kidnapper, voldtar og halshugger de "vantro". Alle i deres vei som ikke konverterer blir forfulgt og må flykte. Islam er lovløshet satt i system, de mest ondskapsfulle handlinger er tillat i hellig krig for Allah. ISIS erklært i sommer et nytt kalifat i sentrum av området Bibelen kaller for ”Dyrets rike” og fremstår som prototypen på systemet til Antikrist med sin brutale fremferd. Vi ser at verden undrer seg og er øyenvitne til at det totalt lovløse ISIS er med på å rydde vei for islams ventede messias Mahdi, eller ”den lovløse” som Skriften kaller ham.

Vekterrop

Som sagt vokser islam i voldsomt tempo og radikalismen likeså, det er derfor på tide å våkne opp å ta en fakta sjekk på Bibelens profetier å se hvordan det passer inn i dagen situasjon. Joel Richardson hjelper oss med det, han har gjort en formidabel jobb og er ment som vekterrop. Og det trengs!

David Lindhjem

tirsdag 18. november 2014

Angrep mot synagoge i Jerusalem

VG

Palestinians Celebrate Jerusalem Synagogue Slaughter
Forkledd som ortodokse jøder og bevæpnet med økser og kniver, skal to personer ha angrepet en synagoge i Jerusalem  tirsdag morgen.

Palestinerne feirer massakeren, skriver Israel  Today

  • Netanyahu: Vil gjengjelde angrepet med «full styrke».
  • Midtøsten-ekspert: Uttrykk for ekstrem frustrasjon.
  • Palestinas president, Mahmoud Abbas, fordømmer angrepet.

Netanyahu sier at verdenssamfunnet på et uansvarlig vis ignorerer at Hamas og Abbas oppfordrer til vold. Statsministeren lover at angrepet blir gjengjeldt med «hard hånd».

Les mer i VG

mandag 17. november 2014

Finnes det høst-tegn? - Hva høstes egentlig for tiden?

Kan vi si at vi nærmer vi oss slutten på vår tidsalder, - omtalt i Bibelen som "hedningenes tid" eller "folkeslagenes tid"?

- Jesus, vår Herre sa; "Jerusalem skal ligge nedtråkket av hedninger inntil hedningenes tid er forbi". Luk.21.24

- Profeten Sakarja sa : "Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring... jeg vil gjøre Jerusalem til en løftesten for alle folk. Alle som løfter på den skal såre seg selv,"  Sak.12.3.

Der er mer: 10 profetier som ble oppfylt i 1948,  pluss mye mer:

  • Kirkens Verdensråd sier likevel: Israel har ikke krav på land!
  • Generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, Fykse Tveit sier; "Israel har like lite hevd på Jerusalem som Norge har på Gøteborg".
  • Den muslimske verden sier: Israel har ikke rett på landet. Koranen krever at jødene skal bort.
  • Kairos dokumentet fra Betlehem 01.12.09 hevder at landløftene ikke gjelder. Dette skal være et sannhetens dokument, som er drevet av kjærlighet. Men istedet finnes 16 sider med anklager og påstander mot Israel og jødene, som er antatt av biskoper og de fleste kirkesamfunn.

Vi er altså vitne til at kirker og nasjoner har gjort en åndelig og juridisk helomvending. Dette etter at jødene fikk retten til å "re-konstituere sitt nasjonale hjem" i 1922, - som selvfølgelig også inkluderer Judea og Samaria, Øst Jerusalem og Gaza, hvor hele 2/3 av stedsnavnene er nevnt i GT.

Eller tilhørte kanskje ikke Judea og Samaria og hele Jerusalem deres nasjonale hjem?
"Til evig tid skal dere eie landet":  1Mos.13.15 - 2Mos.32.13 - Jes.34.17, 60.2.

"Kristus kom for å stadfeste løftene til fedrene." Rom.15.8:
"For så mange som Guds løfter er, i Ham har de fått sitt ja," 2 Kor 1.20

Kan i hele tatt Rom 9 - 11 leses uten at løftene er med?
"Fra Sion skal redningsmannen komme".  Rom 11.26.

Hvilket håp gir ikke dette for regionen og verden, hvor jøder, kristne og vantro høster så mye død og fordervelse, særlig av hva som er sådd i islam?

Men det finnes flere tegn:

Etter at "tegnene" i sol og måne nå er registrert og bekreftet av NASA, er det kanskje mulig å få et lengre perspektiv. Blodrøde måner har nemlig kun oppstått særlige i "død til liv" situasjoner for det jødiske folk. Første gang, ifølge NASA, i årene 32 og 33 under påsken og løvhyttefesten da Jesus ble korsfestet.

Senere da jødene ble drevet ut av Spania i påsken 1492, var månen blodrød. Dette var en katastrofe for jødene, men og et vendepunkt i forfølgelsen etter at Columbus oppdaget Amerika, som ble et fristed både for forfulgte jøder og gjenfødte kristne.

Så var det blodrøde måner i forbindelse med opprettelsen av Israel under kritisk forfølgelse, krig og trusler om utslettelse. I året 1949, da Israel hadde blitt erklært, ble det blodrøde måner i påsken Pesach, 15. Nisan, og deretter under Løvhyttefesten Succot, 15. Tisjri, - og det gjentok seg året etter. Jødene kjempet da en kamp på liv og død kort tid etter Holocaust, men overlevde mot alle odds, Men de fikk ikke tilbake Jerusalem som hovedstad. Tvert imot ble over 10 000 jøder fordrevet fra Øst-Jerusalem, da Jordan også okkuperte kjernelandet Judea og Samaria.

Da Israel igjen ble angrepet av muslimarabiske land i 1967 under beslutning om endelig tilintetgjørelse av Israel, måtte jødene forsvare seg. Da gjenerobret de Jerusalem, Judea og Samaria.

Endelig er det verd å merke seg at det var blodrøde måner under Pesach og Succot i 1967 og 68, og at blodrøde måner viste seg nå når Israel igjen var under meget sterkt press.

Luk 21,25 Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser.

Joel 3,4 Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før* Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende. 


Sanctos.

søndag 16. november 2014

Nederland har påvist svært smittsom fugleinfluensa

NRK
NTB

Nederlandske myndigheter har påvist en type fugleinfluensa som også kan smitte mennesker.

Viruset er påvist på kyllinger på en gård sentralt i landet.

Som følge av at viruset kan smitte mellom kyllinger og mennesker, har myndighetene innført midlertidig forbud mot all transport til og fra kyllingfarmer i hele landet.

Lørdag kveld varslet myndighetene at 150.000 høner skal destrueres som følge av funnet i landsbyen Hekendorp.

Det ble da innført forbud mot transport av fjærkre i en radius på én kilometer fra gården.


Da det ble klart av fugleinfluensaen også kan smitte mennesker, ble transportforbudet trappet opp til å gjelde hele landet.

(NTB)

Emiratene setter Islamsk Råd Norge på terrorliste

VG 

De forente arabiske emirater har satt Islamsk Råd
Norge på sin liste over terroristorganisasjoner, skriver NTB.

Regjeringen i De forente arabiske emirater kunngjorde den nye terrorlisten lørdag og understreket i den anledning viktigheten av å øke folks bevissthet om organisasjonene som er listet opp.

Islamiska Förbundet i Sverige, Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Den islamske menighet i Finland og Det islamske trossamfund i Danmark er også å finne på terrorlisten.
Utenriksminister Børge Brende (H) innledet fredag et tre dager langt besøk i De forente arabiske emirater, som er et absolutt monarki der president Khalifa bin Zayed al-Nahyan styrer og politiske partier er forbudt.

VG har forsøkt å kontakte Islamsk Råd Norge for en kommentar, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Les mer i VG

fredag 14. november 2014

"Forsker" Lars Gule vil ha mer islam i skolen

NRK
NTB

Wow - I'm a researcher?
Det er større behov for å lære om islam enn om kristendom i skolen, mener forsker Lars Gule.

Gule oppfordrer lærere til å gi blaffen i kravet om 50 prosent kristendom i KRLE-faget.Gule, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, forklarer overfor Klassekampen hvorfor han mener islamkunnskap er så viktig for norske elever:

– Hvorfor får en gruppe som Den islamske staten (IS) oppslutning i Norge? Dette er et langt viktigere tema enn at Sakkeus satt i et tre for å se på Jesus da han kom forbi, sier Gule.

Gule mener det er viktig å gjøre minoritetsungdom trygge på sin muslimske identitet ved å gi dem solide kunnskaper om egen religion.

– Det vil hindre utvikling av ekstreme og voldelige islamtolkninger, og er i tråd med regjeringens handlingsplan mot radikalisering, sier Gule.

Gule var leder av Human-Etisk Forbund fra 2000 til 2005, og var den gang en av RLE-fagets skarpeste kritikere.

Mads Gilbert utestengt fra Gaza på livstid

VG

De to Gaza-turene hans i sommer gikk via Israel, med et visum som i utgangspunktet skulle gi ham fri inn- og utreise til den isolerte landtungen ved Middelhavet frem til 11. november.

Men da han i oktober skulle tilbake for å følge opp pasienter og jobbe videre med flere forskningsprosjekter han driver ved Shifa-sykehuset, ble han stoppet.

Årsaken skal være av sikkerhetsgrunner.

– Når penn, kamera og stetoskop blir en sikkerhetstrussel, står vi overfor et regime som bare frykter én ting: Sannheten, sier Gilbert til VG.

Les mer i VG

torsdag 13. november 2014

Til Kringkastingsrådet

Klage på NRK

Vedlagte musikkvideo viser  Palestina-Arabisk oppfordring om å bruke bil til å meie ned Jøder, og vi har sett i høst at oppfordringen allerede er tatt til følge ved flere anledninger. Det er helt vanvittig at NRK  og våre venstreorienterte medier ikke lager store overskrifter at dette djevelskapet.

Her oppfordrer igjen Muslimene - denne gang i en musikkvideo - til massedrap på uskyldige mennesker. Hadde det derimot vært en Jøde som hadde oppfordret til slik djevelsk ondskap - da hadde det skapt feite overskrifter og fordømmelser i NRK og den øvrige Norske media, og vært hovedsak i flere dager. I denne svært alvorlige saken opplever man bare en øredøvende taushet.


Norge er en bistandsnasjon til Palestina-Araberne ved at denne regjeringen følger de rød/grønnes praksis og overfører enorme beløp til Palestina-Araberne. Det er derfor i høyeste grad i skattebetalernes interesse å vite hva vi er med å finansiere, direkte eller indirekte.

Jeg klager herved NRK inn for manglende dekning av oppfordring til massedrap på uskyldige mennesker.

Med hilsen,
Henry Østhassel.

tirsdag 11. november 2014

God of the Gaps

Question:

Dear Dr. Craig,

Thank you so much for your site. As an opener, I thought I'd share how much you've impacted my life, and the "random" (quotes intended) road that led me to you. If hope you'll answer my question eventually, which is very important to me. You can feel free to share or not share this story as part of the question, but I think the question works just fine as a stand-alone.

About a year ago, I'd have called myself a believer, but intellectually an agnostic. I'd attended an Ivy League school in the 90s, been taught that science and religion were to be kept separate, and that the books of the Bible were all written centuries after the fact by non-witnesses. I "believed", but if pressed, I'd admit that it was probably a matter of upbringing and Pascal's Wager that kept me in the camp.

I was having a conversation with a believing friend, and mentioned that the New Testament were third century documents. He corrected me, and told me that I should read Bauckham's book on the subject. I said "what the heck," did so, and found it persuasive.

Now, the chronology of what follows is important. It was Christmas, and I asked my Mom to just get me some books off of my Amazon wish list. She sent them to me early because my parents were traveling, and asked that I just put the box on my shelf and open it when my parents arrived for New Years'.

So the box sat, unopened, on my shelf. In the meantime, I told my friend how much I enjoyed Bauckham's book. He told me if I *really* wanted to get into the history, I should read Wright's Resurrection and the Son of God. So, I put it on my wish list. This is while the box is sitting on my shelves.

By now, I'm sure you see where it is going. I opened the box when my parents arrived, and, among a number of books on politics and history, Wright's book was in there. My parents aren't academics or avid readers in Christian literature, so they wouldn't have known to get it for me. I hadn't even heard of the book when the box arrived at our house. It is utterly inexplicable by "normal" means.

In any event, talk about scales falling from my eyes! The book was amazing. Wright's book led to the book about his debate with Crosson, which led to the book about your debate with Crosson, which led to your other debates and podcasts. As an avid high school debater myself, I loved watching your debates, and was impressed by the soundness of your arugments. More to the point, I was impressed by the utter inability of your opponents to rebut them.

I am now not agnostic in any sense of the word, and love the rational basis for my faith. A few days ago, I was tucking my son into bed, and he asked me a question about God. Whereas I might have dodged the question before, I answered that, yes, that was part of God's plan because he loves us. As I did so, I was filled with a warmth and euphoric feeling I'd never felt before. I realized that, possibly for the first time in my life, I'd been filled with the Holy Spirit. How amazing! Thank you so much for helping me down this road. It's been enthralling. Plantinga is next on my reading list!

Now, my question. In watching your debates, I came across your debate with Sean Carroll. What an outstanding performance by the both of you. I think it might be the best debate available on your site. But Carroll made a point in passing that bothers me, and I wonder if you might not flesh it out more for me. It is: How are the teleological argument, and, for that matter, the cosmological argument, not God of the gaps? It seems the argument really is "we don't know how this fine-tuning could occur without God, so it must be God." Or, "we don't know how something came from nothing, so it must be God." I admit, as I think it through, why can't the atheist simply tack on "yet." This does seem like an Ancient Greek saying "we don't know how lightning exists, so it must be Zeus." The correct answer then was simply to tack on a "yet" after "we don't know how lightning exists." I'm certain I'm missing something, but I do find this troubling from an intellectual standpoint.

Sean
United States

Dr. Craig responds:

Thank you for sharing this inspiring story of your journey to faith, Sean! I, too, have found Richard Bauckham’s work to be quite helpful, particularly his “God Crucified,” in Jesus and the God of Israel (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 2008), which I’d commend to our readers. As for N. T. Wright’s The Resurrection of the Son of God (Minneapolis: Fortress Press, 2003), it is the best development of that third line of evidence for Jesus’ resurrection which I include along with the empty tomb and post-mortem appearances of Jesus, namely, the origin of the disciples’ belief in Jesus’ resurrection, without which the Christian movement would not have come into being. What is most surprising about Wright’s massive book, from my point of view, is how much is left unsaid. He fully unfolds that third line evidence but says very little about those other two independent lines of evidence for Jesus’ resurrection, so that a complete case is all the more compelling.

Let me say as well how impressed I am that your friend and parents should refer you to the work of Christian scholars on these subjects rather than to popular level treatments. It’s a sad fact that not only most unbelievers, but even most Christians, are largely unaware of the body of work of Christian scholars on such subjects. Of course, not everyone is ready to jump in the deep end, as you did, but it’s important that people eventually graduate to reading such work. How great, too, that you have profited from the remarkable Greer-Heard Forums, which have featured exchanges between scholars such as Wright and Crossan or Carroll and me! I am so glad that Plantinga’s work is next on your list and would commend to you his Warranted Christian Belief (Oxford: Oxford University Press, 2000), which I think you will find not only intellectually stimulating and but also spiritually uplifting.

As for your question, we must first ask, what is a God-of-the-gaps argument? It had better not be just any argument which infers God’s existence as the best explanation of some phenomenon. For that would be simply to rule out in advance supernaturalistic explanations, which begs the question in favor of naturalism. To be objectionable, a God-of-the-gaps argument has to be an unprincipled or gratuitous inference to God: “We have no scientific explanation of X; therefore, God did it!” Your illustration of an ancient Greek’s saying, “we don't know how lightning exists, so it must be Zeus” is a good illustration of God-of-the-gaps thinking.

It’s fairly easy, then, to see that the kalam cosmological argument is not a God-of-the-gaps argument. For the scientific evidence is not marshalled to prove the proposition God exists but to support the second premiss that the universe began to exist. Recall what I said in my opening speech:


This is not to make some sort of naïve claim that contemporary cosmology proves the existence of God. There is no God-of-the-gaps reasoning here. Rather I’m saying that contemporary cosmology provides significant evidence in support of premises in philosophical arguments for conclusions having theological significance.

For example, the key premise in the ancient kalam cosmological argument that

2. The universe began to exist.

is a religiously neutral statement which can be found in virtually any contemporary textbook on astronomy and astrophysics. It is obviously susceptible to scientific confirmation or disconfirmation on the basis of the evidence. So, to repeat, one is not employing the evidence of contemporary cosmology to prove the proposition that God exists but to support theologically neutral premises in philosophical arguments for conclusions that have theistic significance.


Since the argument is appealing to scientific evidence to prove, not the existence of God, but the beginning of the universe, it cannot be accused of God-of-the-gaps reasoning. I take this point to be decisive.

With respect to the first premiss of the argument, I’m sure you can see that I in no way argue, “We don't know how something came from nothing, so it must be God.” Rather I present metaphysical arguments and scientific confirmation for the proposition that if something (for example, the universe) comes into being, there must be a cause which has brought that thing into existence. God doesn’t even come into the picture in this defense of the causal premiss of the kalam cosmological argument.

The argument deductively implies that there is a transcendent cause of the universe. Even at this point, it is not inferred that that cause is God. It is only after one has done a conceptual analysis of what it is to be a transcendent cause of the universe that one is able to deduce logically a number of striking properties of this cause: that it is beginningless, uncaused, changeless, immaterial, timeless, spaceless, enormously powerful, and personal. Even at this point, I am content to say that the argument shows, not that God exists, but that a personal Creator of the universe exists.

So it’s no good hurling empty epithets of “God-of-the-gaps!” at this argument. The critic has got to dispute at least one of the premisses.

In fact, I’m inclined to turn the tables at this point and accuse the critic of holding to a naturalism-of-the-gaps. It is he who resists the scientific evidence for the religiously neutral statement that the universe began to exist. Why does he refuse to follow the evidence where it leads? Because of the supernaturalistic conclusion implied by the kalam cosmological argument. His naturalistic faith prevents him from following where the scientific evidence points. He hopes against hope that the scientific evidence will be upended and will restore the eternality of the universe.

What is ironic is that the prospects for such a scientific reversal are growing increasingly dim. In a recent interview George Ellis, one of the world’s most prominent cosmologists, explains that we are at the physical limits of our knowledge.1 We shall never be able to build subatomic colliders bigger than the surface of the Earth or to train our telescopes further into the past because of event horizons. If Ellis is correct, then the faith embodied in naturalism-of-the-gaps is a vain hope.

Now the fine-tuning argument does infer on the basis of scientific evidence to a Designer of the cosmos. Whereas the kalam cosmological argument inferred from the scientific evidence merely that the universe began to exist, in the case of the fine-tuning argument we do have an inference from the evidence directly to a theologically significant conclusion. But that inference is hardly unprincipled or gratuitous. As I explain in the second footnote to my opening speech in the debate,

the key premise in the teleological argument based on the fine-tuning of the universe that

2. The fine-tuning is not due to physical necessity or chance.

is logically equivalent to a conjunction, both of those conjuncts have been argued by scientists on theologically neutral grounds. As stated, (2) is a disjunction, but its logical form is equivalent to (¬p & ¬q).

Premiss (2) is a theologically neutral statement which is true if the fine-tuning is not due to physical necessity and the fine-tuning is not due to chance. Richard Dawkins, no friend of theism, has argued against physical necessity on purely scientific grounds, and Roger Penrose, an agnostic, has similarly argued against chance on a purely scientific basis.

Thus the argument for design as the best explanation is a principled argument based upon eliminating the two competing alternatives of physical necessity and chance.

Moreover, as critics of Intelligent Design have been quick to point out, the argument does not prove the existence of God but merely of a Cosmic Designer. Since the argument says nothing about the moral properties of the Designer, it cannot be said to prove God’s existence in a theologically full sense. The theist will plausibly argue that the probability of God’s existence is considerably higher if a Designer of the cosmos exists, but the argument itself is not a God-of-the-gaps inference.

So I trust you can see that it does a disservice to the argument from fine-tuning to portray it as the simplistic argument “we don't know how this fine-tuning could occur without God, so it must be God.” Rather the argument is that design is a better explanation than the other two alternatives. Of course, by the very nature of the case arguments based on scientific evidence are always provisional and open to revision. That just is the nature of science. But we have a pretty good reasons for agreeing with Dawkins and Penrose that physical necessity and chance are not good explanations. So unless and until design is shown to be even more implausible than those alternatives, it remains the preferred explanation.

mandag 10. november 2014

Sidsel Wold har fått Ossietzkyprisen 2014

Sidsel Wold får årets Ossietzkypris, begrunnelsen er ABSURD, hun "behersker kunsten å være en reporter med bredt perspektiv"

Norsk PEN Årets Ossietzkypris er tildelt journalisten Sidsel Wold. Prisen vil bli overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo torsdag 13. november kl 19.00. I sin begrunnelse sier styret blant annet:

- "I flere år har Sidsel Wold rapportert fra Midtøsten og særlig om Israel-Palestina konflikten.  Med engasjement, innlevelse, gode kunnskaper og omfattende kontaktflate har hun bidratt til viktige nyanser og god bredde i dekningen av konfliktene og utviklingen i området."

Det har vært stille fra Sidsel Wold i det siste, ikke fordi det ikke finnes saker å dekke, Egypt kaster for eksempel ut arabere fra sine hjem i gaza fordi de skal ha buffersone ved grensen, de skal destruere hjem, og har kastet Gaza-innbyggere ut på gaten, men dette vet svært få i Norge, fordi det ikke skrives om.

Om det var Israel som sprengte palestinske hjem i fillebiter for å utvide buffersonen mot grensen, eller mot "apartheidmuren" som det kalles på antisemittisk ville norsk media sansynligvis  sende Sidsel  Wold nedover for å demonisere over Israel i beste sendetid, men dette er selvsagt bare spekulasjoner basert på tidligere erfaringer.

Hamas har også sprengt en mengde bygninger i et område hvor Fatah holder til på gaza uten at det ble dekket i norsk media, igjen, intet Israel å demonisere, ingen sak.

Irrasjonelt hat -- eller inspirert?

Har den frie verden gått inn i en farlig symbiose med destruktive og lovløse krefter?

Da FN la frem den mislykkede og famøse delingsplanen i 1947, og lot jødene sitte igjen med småbiter av hva som ble tilkjent av Folkeforbundet, ble ikke bare lov og rett sveket, men også grunnen lagt for alle freds-fiaskoer, kriger og fortsettelser av den intifada som allerede hadde pågått i flere ti-år og vedvart til denne dag.

Rent prinsipielt er det derfor liten forskjell på Nebi Musa oppstanden den 4-7 april 1920 og terrorkratiet i PA og Hamas, hvor Abbas belønner mordere, Mufti Muhammad Hussein og Hamas påkaller død over jødene og utslettelse av Israel.


Men dette vil ikke verden se. Istedet «ratifiseres» den muslimarabiske aggresjonen til gjeldende rett ved at frontlinjene etter angrepet i 1948 forsøkes omgjort til grenser, -- en ellers uhørt praksis, men som ble gjort mulig pga. FN`s forsøk på tyveriet av jødisk land i 1947 da Palestinamandatets gyldighet ikke ble holdt i hevd:

«Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country;

The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.»

Dersom teksten leses i favør av intensjonene «grounds for reconstituting» -- «secure the establishment» -»safeguarding», vil en se at FN feilet grovt ettersom også araberne aldri har villet innrømme jødene land -- heller ikke småbitene som FN foreslo, men straks gikk til krig for å utslette lille Israel og restene av ben etter Holocaust.

Så legger araberne opp til krig igjen i 56 -- 67 -- 73. PLO blir tatt inn i varmen under FN`s generalsekretær Waldheim (nazist) med et Charter som påkaller Israels undergang, PLO anerkjennes med en erklæring om selvstendighet (1988 ) med tekst «much blessed intifada» og hyllest av terrorister.

En må spørre; kan det da nektes for at bibelen har rett i at lovløsheten skal bli stor? Når man snur saken på hodet; kaller offer for aggressor -- okkupert for okkupant -- bytter Jesus mot Barabbas, - kan hatet være annet enn irrasjonelt?

Det er fristende å ta med dagens bibelord og se om det kan anvendes på «FN treet»:

Matt 12,33-36
Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd. Jeg sier dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag.

- Sanctos

lørdag 8. november 2014

Ver så snill, Trygve Slagsvold Vedum

Ope brev:
Til Trygve Slagsvold Vedum, SP

Underteikna såg litt på Debatten i går kveld den 6.nov. Men i likheit med andre slike debattar var også denne eit mareritt av tåkeprat. Derfor let eg marerittet verte kortvarig.
Og kjære Slagsvold Vedum, kan du vere så snill å slutte med dette pratet om at Norge er ei "humanitær stormakt"? Norge er verken ei humanitær, politisk, demokratisk eller militær stormakt! Slikt prat er bedrag!

Norge er ei stormakt av toskeskap, sjølvros og dumsnillheit, og der det er politisk korrekt å vere unasjonal og undergrave oss sjølv som folk og land! Så er vi "velsigna" med politiske verhanar som er på stadig glideflukt verda rundt for å ordne opp i krigar og konflikter som dei ikkje har det minste begrep om røtene til. Men i håp om å verte tekne vel i mot har dei med sekkar med oljepengar - folket sine verdiar - som dei aldri har spurd folket om lov til å gje bort!

No har det kome ei ny trugsmålvurdering frå PST, då argumenterar du og Lysbakken for at Norge skal hente meir ferdafolk, såkalla asylsøkjarar, frå konfliktområda i verda, då helst frå det muslimske midt-Austen. Er det i håp om at vi nordmenn skal få fleire muslimske ektremistar  på nakken? De har sjølve stått for å opna grensene til landet med fri flyt av det de vil få oss til å tru er flyktningar. No kan de klø dykk i kruna for det de har skapt, og halde fram med å trakassere oss som gjennom mange ti-år har åtvara mot det som ville kome, og som de har stelt i stand.

Kven skal no setje bjølla på katten og trekke til ansvar dykk som har skapt den situasjonen som landet har kome opp i? Det er ikkje hjelp i at de freistar å kome med rare forklåringar på det som skjer. Alt er planlagt!

Hadde de vore ærlege så hadde de teke på dykk ansvaret og bede om orsaking for det de har drive med, og som alt har påførd vår folk og land uoverkomelege problem for all framtid.

Etter at utlendingsforskrifter vart endra for ei tid sidan uttala tidlegare leiar i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, seg såleis: "Det vil føre til at fleire får bli, og det er bra". Ja, no ser vi kor bra det er at fleire får bli, og vi har sett det lenge.

Det er opne grenser og globaliseringa som er skuld i den katastrofa som Europa og Norge no står framføre! Dette veit vi, og vi skal minne dykk på det. Men vi får aldri oppleve at de kjem til å ta på dykk ansvaret for verken islamiseringa som no skyt fart, trugsmåla mot land og folk og den øydelagde livskvaliteten som nasjonalsinna nordmenn må finne seg i å leve under. De er frekke nok til å legge skulda for fylgjene av opne grenser på dei som har åtvara mot ein slik politikk.

Når eg såg panelet under Debatten som eg nemnde ovanfor, så såg eg eit panel av ungdomar utan livserfaring, og med tanke på politikken dei står for, trygt kan kallast personar utan snev av omtanke og ansvarskjensle for folk og fedreland. Og det vil no framtida sine svinnande norske generasjonar måtte leve og gråte under! At vi er på tilbakegang som folk er også ein planlagt politikk.

Du verda for eit ansvar de sit med, Trygve Slagsvold Vedum!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen      

fredag 7. november 2014

Bombe funnet i kjøpesenter i Stockholm

Dagbladet
NTB

Gjenstanden som førte til at det travle kjøpesenteret Liljeholmstorget i Stockholm ble evakuert denne uka, var en flere kilo tung bombe, ifølge avisen Expressen.

Den mistenkelige gjenstanden ble funnet gjemt inne i en kasse på en kafé i senteret onsdag kveld denne uken. Ifølge avisens kilder dreide det seg om en «skarpladd bombe».

En mistenkt mann er identifisert gjennom DNA-spor fra en kaffekopp i tillegg til andre bevis på funnstedet, skriver Expressen.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo deltar i etterforskningen av bombefunnet, men vil ikke bekrefte opplysningene overfor avisen.

KrF-leder Knut Arild Hareide er blitt homofavoritt

abcnyheter
NTB

Vi koser ræva av oss på landsmøte
Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti, hylles nå av norsk homobevegelse, som sier det er tydelig at han har andre holdninger enn KrF-lederne før ham.

De gleder seg over at KrF i sitt alternative statsbudsjett lover to millioner kroner til LLHs prosjekt, Rosa kompetanse, et undervisningsprosjekt om homofili i skole og barnehage.

– Det er veldig positivt at de nå trekker frem Rosa. Det har skjedd en positiv utvikling i det partiet, sier Ingvild Endestad, kommunikasjonsrådgiver i LLH.

– Jeg blir dypt skuffet over at delegater på vårt landsmøte bruker vår talerstol til å si at homofilt samliv er unaturlig, og at det er hån mot skaperverket. Det er ikke KrFs syn, skrev Hareide i et innlegg på KrFs nettsider.

Les mer i abcnyheter

torsdag 6. november 2014

En trave med stil: Forkledd Hamre trener ulovlig

abcnyheter
NTB

Atle Hamre er utestengt fra norsk travsport på livstid, men han trimmer hester på Jarlsberg Travbane iført finlandshette.

Det skriver fagbladet Trav- og Galopp-Nytt torsdag. Hamre er en viktig høyre hånd i lillebror Frodes meget suksessrike stall.

Men han bidrar stort sett på gården utenfor Larvik. Nå melder TGN at han har tatt seg inn på ulovlig område og kjører treningsøkter på en DNT-registrert bane.

Det har han ikke lov til etter en rekke runder i rettsapparatet.

- Dette er en sak vi skal behandle med tanke på å få slutt på denne praksisen, sier travselskapets generalsekretær Rune Gustavsen.

Atle Hamre er fradømt retten til å oppholde seg på alle norske travbaner.

onsdag 5. november 2014

FN sponser terrorisme - FN sponser jihad mot Israel

På skoler drevet av FN-organisasjonen UNRWA lærer barn å bli jihad-krigere. Marissa Semkiw i Sun News har intervjuet David Bedein, produsenten av en sjokkerende dokumentar som avslører en at FN-organisasjonen finansierer jihad i Palestina. I praksis har Hamas overtatt FN-skolene og bruker dem til militær opplæring av barn, fremgår det av programinnslaget. FN lar det skje.
tirsdag 4. november 2014

Konvertitten fra Levanger som nå er tilsluttet ISIS

Jeg ble rett og slett lei meg da jeg leste Amina Nordstrøms konvertitthistorie på Islamnet. Bl.a. dette med å "søke inn i seg selv", som hun skriver om. For det er ikke i oss selv vi finner svaret. Det bor nemlig intet godt i mennesket. Ofte sies det at "på bunnen er vi alle gode", men det stemmer slett ikke. Mennesket er som en flaske vin. Så lenge den får stå i fred, ser vinen både klar og fin ut. Men hytte meg tu om man rister man litt på flasken. Da skal du se hvor mye grums og dritt som kommer til syne.

Videre skriver Amina: "Jeg undersøkte kristendommen. Den religionen som var nærmest meg, og mest logisk å sjekke ut først, var kristendommen. Jeg var tross alt medlem i statskirken, og hadde bibelen i hylla. Jeg ble ganske fascinert av denne boka, for når den for eksempel snakket om Dommedag, og tegnene vi skal få før den kommer, så ser jeg at det er snakk om ting som skjer i dag. Samtidig var det mye som ble for rart for meg med kristendommen. Det tok meg ikke lang tid å finne ut at denne boken har flere utgaver og versjoner. I ei bok står det noe helt annet enn i en annen. Når jeg satt meg nærmere inn i hva de sier og gjør i ritualer som dåp og konfirmasjon, så tenkte jeg at det er ikke rart at barnet gråter, det blir jo dynket i vann. Jeg reagerte også over å se en halvdød, naken mann, hengende på korset og blø, mens vi skulle be mot han. Dette så ut for meg som noen djevelske greier, alt sammen."

Dette er bare SÅ totalt missforstått som det går an å bli. Det er nemlig den halvdøde, nakne mannen på korset som er svaret på alt. Det er I HAM - ikke i oss selv - svarene ligger. Kol 2,3 sier det slik: "I HAM er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede." - Å, om bare Amina hadde fått øye på dette i tide!

Jeg blir trist når jeg leser hva Amina skriver. For her vil jeg si at vi har sviktet alle mann. Politikerne har sviktet fordi de har rasert og visket ut vår kristne kultur og tradisjon bl.a. ved å ha fjernet kristendomsundervisningen på skolene våre. Den Norske Kirke har sviktet ved å gå fullstendig bort fra sann evangelisk lærdom til nærmest å lage sin egen forkvaklede religion. Men også vi hverdagskristne har sviktet, i og med at vi som oftest er altfor feige med hensyn til vår tro. Vi er så livende redde for å enten bli støtt eller å støte andre med vår tro. og så lukker vi oss inne og sier minst mulig.

Vi har et stort ansvar her, folkens! Både politikere, DNK og vi såkalte hverdagskristne. For som det står i Apg 6,2 "De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa: Det ville være galt om vi forsømte forkynnelsen av Guds ord for å ta oss av utdelingen av mat."

- Her ser vi at forkynnelsen av Guds Ord faktisk er viktigere enn utdeling av mat. For som det står i Matt 4,4 "Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn."

Og ikke minst må vi huske på det som står i 2 Kong 7,8-9 "Da de spedalske kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt og åt og drakk. De tok sølv og gull og klær der og gikk bort og gjemte det. Deretter vendte de tilbake og gikk inn i et annet telt og tok det som var der, og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre: Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tier vi stille og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Så kom nå og la oss gå inn og melde det i kongens hus."

- Du og jeg er også en av disse spedalske, fulle av urenhet og synd. Også vi har kommet over en oase midt i ørkenen, med overflod av mat og alle slags rikdommer. Også vi må si til hverandre: Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tier vi stille og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Så kom nå og la oss gå inn og melde det i kongens hus.

La oss gå ut og fortelle folk om den store rikdommen som vi har funnet i evangeliet. La oss dele det med vår neste, og la oss forkynne det i Kongens hus - som er kirken eller menigheten - ellers vil det falle skyld på oss.

R. Règangen

Baldrianske kultur nyheter - Bill Charlap

Tablet Magazine

It’s hard to pass up listening advice from a virtuoso - especially when that virtuoso is Bill Charlap, giant of jazz piano, whose two-week residency at New York’s Village Vanguard begins tomorrow - you want to believe that a recommendation is not just some sort of consumer report, but a tonic for the soul.

We were talking about Leonard Bernstein, whose oeuvre he had already committed to a Blue Note CD 10 years ago (on Somewhere: The Songs of Leonard Bernstein, among my top albums of the new millennium), and whom he would be revisiting in his capacity as music director at the 92nd Street Y on an evening called “Leonard Bernstein’s New York.” On that album, Charlap not only did “Maria” and “America,” he did dance numbers like “Jump.” And when he plays “Cool,” he’s not just playing the melody and soloing - which would have been enough - he plays all the underlying rhythms and counter-rhythms that make it have the spontaneity of a great jazz performance and the mighty precision of a great classical performance.

Read more in Tablet Magazine

Bill Charlap kan man forøvrig høre på Spotify. Anbefales!

mandag 3. november 2014

Ikkje samsvar mellom ord og gjerning!

Til
Knut Arild Hareide, krf
Stortinget

I det siste har vi kunne sjå deg på nyheitssendingar der du skriv dine krav til regjeringa framfor media. Sist var på tv 2 på laurdagskvelden.

Eit av punkta som du ville ha sterkare fokus på var antisemittismen.
Her er det noko som ikkje harmonerar. Det kan vel ikkje vere tvil om at anti-Israelske kjensler og antisemittisme står sterkt innan dei muslimske miljøa i Norge, som i midt-Austen, og i andre delar av verda. 

Men Krf har då vore eit av dei sterkaste pådrivarane for masseinnvandringa, også av muslimar, saman med Venstre og SV.

Vil du kanskje påstå at dette ikkje påverkar antisemittismen i Norge?

Eg trur ikke at du treng presse dette gjennom for Frp. Då Frp truleg er det partiet på Stortinget med sterkast Israel-sympatiar, og dermed også mest truverdig i kampen mot antisemittismen ved sin freistnad på å føre ein restrektiv asylinnvandringspolitikk. Ein politikk som dei har store vanskar med å få gjennomslag for m.a. frå Krf og Venstre.
  
Det er "truleg" at vi vanlege døydelege ikkje forstår oss på politikk, du har før hevda at du ikkje vil korrespondere med meg då eg ikkje er seriøs. Men likevel vil eg nemne dette: Det er utruleg å sjå dykk fleirtalspolitikarar rive dykk i håret grunna personar med innvandrarbakgrunn som reiser til midt-Austen for å krige og myrde, samstundes krev de meir innvandring frå m.a. den muslimske verda. Er det berre vanlege folk som forstår at dess fleire muslimar de får inn i landet dess fleire muslimske ekstremistar og Syria-krigarar vil de vere med på å avle her i Norge? Og som takk for "innsatsen" skal dei få kome "heim" og verte stelte pent med av oss som de har halde utanfor i spursmålet om vårt eige folk si framtid.

Når du viser ditt blide åsyn på skjermen, Hareide, kan du i alle fall vere trygg på at det er ein person i landet som ikkje har tillit til deg - og det du står for, og det er underteikna!

Så får eg, og mange med meg, tru at vi kan få opp eit anna parti i framtida som kallar seg kristeleg og som i tillegg har nasjonal ansvarskjensle. Men då kan det vel vere for seint?

Dette var min morgonandakt, så får du like den eller ikkje, Knut Arild Hareide!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen