NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 28. februar 2021

Guds ord og kvinnelige pastorer

"Prestinnen" Gyrid Gunnes ber til Allah.
Fra Bibelsk Tro nr. 1/2021 av Olav Hermod Kydland.  

Ordningen med kvinnelige prester og pastorer skaper fremdeles uro og nød hos bibeltro kristne. Dette kommer fram i media med jevne mellomrom.

Det er imidlertid sikkert at det blir ikke ro om denne saken så lenge det finnes bibeltro kristne som holder fast på Skriftens inspirerte og ufeilbarlige ord. For ikke noe sted i Bibelen hører vi om at hyrde/forstander -, eldste eller lærefunksjonen i forsamlingen, er tillatt å inneha for kvinner.

Alle troende, menn og kvinner, hører til i det alminnelige prestedømme. Det er en stand hvor den enkelte i samsvar med de nådegaver Herren har utrustet den enkelte med, skal tjene i den kristne forsamling med vitnesbyrd, bønn, offer og tjenestegjerninger.

Selv om alle Guds barn er likeverdige for Gud, taler Skriften om at hyrde/forstander-, eldstefunksjonen er forbeholdt den troende mann som Herren har utrustet og kalt til denne oppgave eller tjeneste. Det er begrunnet ut fra skapelse, syndefall, forløsning og et Herrens bud (1 Tim 2,11 ff; Ef 5,22 ff; 1 Kor 14,34 ff).

Noen hevder at dette er tidsbetinget siden vi lever under helt andre forhold i dag enn på den tid apostlene levde. Men en sak som er begrunnet i skapelse, syndefall, forløsning og et Herrens bud kan aldri bli tidsbetinget. Den er gyldig så lenge denne tidshusholdning varer.

Andre hevder at dette synet hadde bare Paulus, men ikke Jesus. Vi skal imidlertid legge merke til hva Bibelen sier. Paulus er en kalt Herrens apostel som taler med fullmakt fra Jesus Kristus.(Rom 1,1; 1 Kor 1,1). Han er lært og tilskyndet til å forkynne av Guds Hellige Ånd (1 Kor 2,13; se også 1 Tess 2,13!) Derfor er det å si ja til kvinnelige prester, å bryte med Jesu bud, Guds ord. Det vil si det er å gå imot Guds egen forordning for mann og kvinne i den troende forsamling.

Situasjonen idag

I dag går alle biskopene, de fleste prestene/teologene og storparten av lekfolket, inn for kvinnelige prester. Ja, de fleste kristne organisasjonene sier også ja til denne ubibelske ordningen.

Bispemøtet uttalte seg den 16. oktober 2020 om ordinasjon og samarbeidsnekt hvor det hevde at prestetjenesten i Dnk er åpen både for menn og kvinner. Hovedprinsippet er at alle skal samarbeide med hverandre. Følgelig har ikke Dnk bruk for motstandere av kvinnelige prester som er samvittighetsbundet av sitt syn på grunnlag av Guds ord. Hvis de ikke kan eller vil samarbeide med kvinnelige prester, vil ikke biskopene foreta ordinasjon av dem. Følgelig vil mange bibeltro prester bli utelatt fra Dnk, mens liberale prester som gjerne fornekter sentrale læresetninger i Bibelen, vil bli ordinert.

Dette minner meg om hva Thoralf Gilbrant skrev i sin bok: ”Her er ikke mann og kvinne”: ”Liberale teologer og feminister har som mål å drive konservative prester ut av prekestolen, og dersom dette lykkes, vil saltet være borte i kirkens forkynnelse. Kvinneprestsaken kan komme til å utvikle seg til en katastrofe.” Med tanke på dagens biskoper er det interessant og lærerikt å lese hva noen tidligere teologiske professorer og dosenter i Sverige og norske biskoper har uttalt seg om kvinnelige prester.

I 1951 kom det en felleserklæring fra syv framstående svenske nytestamentlige eksegeter med Anton Fridrichsen og Hugo Odeberg i spissen:

”Undertegnede professorer og docenter i Det nye testamentes eksegetikk ved begge rikes universiteter, erkærer herved som vår bestemte og på nøyaktig forskning hvilende mening, at en innføring av såkalte kvinnelige prester i kirken er uforenlig med nytestamentlig anskuelse og skulle innebære et avvik fra troskapen mot Den hellige skrift. Både Jesu valg av apostler og Paulus’ ord om kvinnens stilling i forsamlingen har prinsipielt innhold og er uberoende av tidsbetingede forhold og oppfatninger.”

Ingrid Bjerkås var den første kvinnelige prest i Dnk. Hun ble ordinert av Hamarbiskopen, Kristian Schelderup i Vang kirke den 19. mars 1961. Denne ordinasjonen utløste sterke protester fra kirkelig hold og da særlig fra Det teologiske Menighetsfakultet.

Før ordinasjonen sendte seks av Dnks ni biskoper ut en erklæring i anledning Regjeringen hadde gitt ordinasjonsløyve til en kvinnelig teolog. Denne erklæringen lyder slik:

”De fleste av undertegnede biskoper har allerede før hatt anledning til å gi offentlig uttrykk for sitt standpunkt mot kvinnelige prestetjeneste. Når det nå er gitt ordinasjonsløyve for en kvinnelig teolog og ordinasjon kan ventes, mener vi at vi skylder både prestene og menighetene og hele offentligheten å gi samlet beskjed om vårt syn og om den holdning vi finner å måtte innta i saken:

Motiveringen og utformingen av vårt standpunkt kan i enkeltheter være noe forskjellig, men i hovedsaken står vi sammen om følgende:

1. Vi finner det umulig å forene kvinnelig prestetjeneste med det nye testamentes grunnholdning og med direkte utsagn. Det avviser kvinnens adgang til hyrde- og lærerembetet og begrunner det prinsipielt med å henvise til Guds skaperordning og til Herrens eget bud. Dermed kjenner vi oss bundet av det Guds ord som vi i all vår tjeneste har forpliktet oss på.

2. Denne holdningen har vært den selvsagt rådende i hele den kristne kirke. Kvinnelig prestetjeneste er gjennomgående reist ut fra andre interesser enn d e kirkelige, og de kirkelige instanser og den kirkelige opinion i vårt land har i overveiende grad vært imot. Derfor holder vi det for urett mot kirken både å tvinge igjennom en slik prinsipiell ordning og å medvirke til at den blir satt i verk.

3. Fordi vi i denne sak kjenner oss slik bundet av Guds ord og lojalitetsforpliktet overfor vår kirke, blir det oss umulig å ordinere kvinner, å meddele dem kollats eller på annen vis yte positiv medvirkning til deres tjeneste som prester. Måten som de enkelte praktiske situasjoner skal tas på, må det forbeholdes den enkelte biskop, i tilbørlig samråd med kollegene, å avgjøre etter beste skjønn og overbevisning.

4. Likesom biskopene i denne situasjon må heve sin rett til å handle i samsvar med sin samvittighet, bundet av Guds ord – også når dette fører til konflikt med statlige og statskirkelige ytre bestemmelser – slik må de hevde retten for alle prester og menighetslemmer i tilsvarende situasjon til å følge sitt syn og sin samvittighet i full frihet og uten å bebreides for det.

5. Ordningen med kvinnelige prester vil føre til mye nød og svære motsetninger i vår kirke. Å sette igjennom en kirkelig nyordning som i den grad skaper vansker både i samvittigheter og i det praktiske menighetsliv, er i sannhet en alvorlig sak som enhver medvirkende må betenke sitt ansvar ved. Alle får vi huske ansvaret for at den uunngåelige kampen blir ført på en rett og verdig måte. Og samtidig må bestrebelsene for utbyggingen av en rett kvinnelig tjeneste i våre menigheter fortsette med økt kraft.”

Johannes Smemo, biskop i Oslo, Hans E. Wisløff, biskop i Sør-Hålogaland, Bjarne Skard, biskop i Tunsberg, Fridtjof Birkeli, biskop i Stavanger, Ragnvald Indrebø, biskop i Bjørgvin, Kåre Støylen, biskop i Agder.

Denne erklæringen viser oss hva som har vært tidligere biskopers holdning til dette spørsmålet. For dem var det umulig å forene kvinnelig prestetjeneste med Det nye testamente. Dette begrunnet de prinsipielt med å henvise til Guds skaperordning og Herrens eget bud. Disse biskoper kjente seg bundet av Guds ord som de i deres tjeneste hadde forpliktet seg på, mens dagens biskoper lar seg lede av tidsåndens ubibelske syn.

Derfor når dagens biskoper sier ja til kvinnelige prester, må det bety at de ikke kjenner seg bundet av Guds ord, verken av Guds skaperordning eller et Herrens bud, i dette spørsmålet.

De seks tidligere biskopene har fått rett i sine antakelser når de uttalte: ”Ordningen med kvinnelige prester vil føre til mye nød og svære motsetninger i vår kirke”. Det har både prester og lekfolk merket, de som er samvittighets bundet av Guds ord.

I dag er det heller ikke plass for de tidligere biskoper i Dnk siden de ikke vil kompromisse seg og godta kvinnelige prester.

Det er tankevekkende å reflektere over at dagens Dnk heller ikke hadde hatt plass for Martin Luther, heller ikke for apostlene - og slettes ikke for Paulus og for Guds sønn, Jesus Kristus, i sin tjeneste.

Men godt og oppmuntrende å vite at fremdeles er det noen som holder fast ved Guds hellige og ufeilbare ord.

Olav Hermod Kydland

lørdag 27. februar 2021

Et tidsskrift for Bibelens sannheter

Fra Norge IDAG. Innledning av Spikeren. 

Innledning:

Som en liten takk til Olav Hermod Kydland for hans mange gode andakter her på SC, ønsker jeg å slå et slag for det bibelske tidsskriftet som han er medutgiver for. 

Dagens artikkel er hentet fra avisen Norge IDAG som den 17 februar hadde en meget fin omtale om bladet. Jeg håper dette kan bidra til at enda flere tegner seg som abonnent på BIBELSK TRO, for dette er et tidsskrift som virkelig både trenger og fortjener å bli lest i vår tid.

BIBELSK TRO et et tidsskrift som svarer på en rekke spørsmål i den åndskampen som vi nå står i - og gir perler av evangelisk oppbyggelse.

Spikeren.

--------------------

I dag har tankebygningene veltet over kirkene i Europa, i stedet for at guds folk tok dem til fange under lydigheten mot Kristus. Tankebygningene holder på å dytte kirkene ut av Europa.

Siste nummer av det herlige tidsskriftet Bibelsk Tro måtte vi legge fram foran oss der vi satt og jobbet. Forsidebildet av det vakre snødekte tre, der solen trenger gjennom det åpne landskapet, gav en deilig ro.

Urolige koronatider understreker sterkt at alt Guds ord stemmer. Det skal komme krig og rykter om krig - og pest. Vi har fått litt nærkontakt med det. Det går som Guds Ord sier.

Tidsskriftet Bibelsk Tro er en virkelighets-oppdatering som vi trenger på at vi kan stole på Bibelen, men ikke på bibelkritikerne. Bibelsk Tro er et minibibliotek for tro og tanke – som raskt gir deg like stor innsikt i kristendommens situasjon i dag som noen høyskole eller universitet. Og abonnementsprisen for bladet er 180 kroner året, for seks nummer. Det kan ikke gjøres bedre!

Guds Ord stemmer

Guds Ord stemmer. Og alt skjer som det sier. Sånn var det før. Sånn er det nå. De som kritiserer Guds Ord, sier hele tiden ting som aldeles ikke stemmer. Det er lett å bevise. De 17 artiklene i årets første nummer av Bibelsk Tro tar opp Bibelens sannheter. Det står for klassisk tro og teologi midt i tidens tankebrytninger. Og har også utvalgte perler til åndelig oppbyggelse.

Setter en seg ikke inn i det, vet en ikke hvilken bevegelse som er i gang i dag for å avskaffe våre kristne verdier og vår kristne kultur. Det er ikke lett å kjempe med skygger. Vi må vite hvordan ideologiene har planer om å avkristne Norge - og vil stjele tro og frihet, velsignelse og lykke fra landet.

Bibelsk tro er et av de få blad som tar opp apostelens program i 2. Kor 10:4 f: Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Tankebygningene er mektige «festningsverk» som apostelen ser når han skriver til Roms provinshovedstad Korint. Byen ligger i Europa. Jesus har gitt Paulus marsjordre for å innta et nytt kontinent. Men Paulus ser mektige festingsverk, filosofiene og ideologiene han møtte i Athen (Ap. Gj. 17), som vil stanse evangeliet. Det er tankebygningene. De må rives - for at Europa skal bli inntatt av Gud. Da - og nå!

Programmet i 2. Kor 10:4 er likevel formulert i seiersvisshet:
Bare dytt til tankebygningene, de mektige festningsverker, og de faller! Vår oppgave er å kristne tanker, ikke bukke og neie for avkristningen og dens stadig nye ideer og påfunn. Om vi ikke kristner våre tanker, blir vi selv offer for avkristningen. Mye står på spill. Ingen kirke, intet fakultet, ingen familie har Gud noen gang gitt seier med avkristnete tanker.

I dag har tankebygningene Paulus snakker om i 2. Kor. 10:4, veltet over kirkene i Europa, i stedet for at vi ved Guds Ord veltet dem vekk. Og tok tankebygningene til fange under lydigheten mot Kristus. Tankebygningene vi skulle dytte så de falt, holder på å dytte menigheten og kirkene ut av Europa. Kontinentet som har båret kristendommen i 1000 år, kan dø. Vi er i en skjebnekamp for Europas sjel.

Kirkene blir tomme på kristendommens kontinent, mens de ble fulle i Latin-Amerika de siste 40 år. Stark viser oss en statistikk som forteller at kirkebesøket i Sør-Amerika spratt opp til 40-70 prosent av befolkningen. «Ild fra himmelen» satte Harvard-teologen Harvey Cox som tittel på sin bok, da et dødt kontinent ble levende ved vekkelsens ild.

Likedan ser Phillip Jenkins, ledende kirkehistoriker ved Bayloruniversitet, 1 milliard kristne i Afrika i 2050. Og verdensledende religionssosiolog og Kina-ekspert, Rodney Stark, har prognosen 540 millioner kristne i Kina i 2040 (i boka «En stjerne i Østen»).

Skal de tre store kontinenter få den dyrebare tro og fylle kirker og forsamlingshus, så de ikke har plass nok -mens Europa som gav de andre Ordet og misjonærene som betalte prisen, dør åndelig ut? Det er på høy tid at blad som Bibelsk Tro blir lest i familie og bedehus, i skoler og på teologiske fakultet. Vi vinner ingen seier med mennesketanker. De river ikke festningsverkene. Det gjør bare Bibelens Ord og Bibelens fullvisse autoritet, båret av vekkelsen.

Evangeliet inntar Resten (av verden).

Evangeliet inntar resten av verden i en hellig-ånd-vekkelse som ikke er sett siden Apostlenes dager, når vi snakker om geografisk utbredelse og tallmessig vekst.

Steinar Handeland skriver i Bibelsk Tro om misjon i India.

Han føler spesielt ansvar for oppgaven å holde 200 innfødte evangelister i gang der. 200 evangelister er hva vi kunne trenge i Bergens-området og. Noe skjer ute på misjonsmarken!

De har bibelsk tro. Vi må få det tilbake her og.

Tidsskriftet Bibelsk Tro har svar på spørsmål som brenner. Per Bergene Holm skriver om «Når ble vi mer redd for klimakrise enn dommedag?». Joda, vi har alle godt av halvparten grønt på tallerkenen, men fri oss fra grønn religion! Bladets redaktør, Olav H. Kydland, skriver om «Guds ord og kvinnelige prester», som ingen tør nevne mer. Øyvind Samnøy skriver «fra troens slagmark»: «Kvifor forlet kristne Guds påbod til mann og kvinne?» Det kan bli en ny bibelsk opplysningstid så lenge noen tør å stå på Bibelen, Guds Ord, og skjønne at det også er selve Skapelsens Ord som lot himmel og jord bli til.

En som har lest og forstått stortingsmeldingene

Kjell Skartveit er og representert i sist nummer av Bibelsk Tro med en kort artikkel. Han er alltid like god. Han er den fremste i vårt kirkelandskap som går inn i filosofiene, ideologiene, stortingsmeldingene og partienes programmer - og ser på dem ut fra bibelsk tro.

Vi drukner i stoff ved våre universitet og i våre medier og i politikken fra en filosofi-skole om ingen vet noe om, Frankfurtskolen. Filosofer ingen kjenner navnet på, leder Norge nå. De utøver mer og mer tankekontroll fra kommunehus til stortingsal. Konsekvensene av alt sammen? «Ødelagte barn», sier Skartveit.

Skartveit er nestformann i Partiet De kristne. Det trengs sannelig flere på Tinget som kan gå mot avkristningen og tankebygninger som blir vår sikre fallitt, som vi har sett før i marxistiske land. Den norske kulturmarxismen som nå rykker fram, blir ikke mindre fiasko enn den økonomiske marxisme i Sovjet og øst-landene.

Bladet har og klippet inn Norges store apologet, Kjell J. Tveter, men en presis oppsummering av hva Frankfurtskolens kulturmarxisme som dominerer bevegelsene «Fri» og «Pride» og en rekke nye lovforslag driver med. På 10 minutter gjør Tveters gjennomgang deg mer opplyst enn Stortinget til sammen - og avslører de ideologier og lover de lar invadere oss.

Aldri fikk vi en åpen debatt om ideologier de nå lar styre oss. Vi tar med et sitat fra Tveter om hva som er Frankfurtfilofene, Marcuse, Adorno, Horkheimer (med læremestre), sin strategi for å endre vårt syn på skaperordninger, ekteskap, kjønn, vigsel og seksualitet. Frankfurt er opphavssted for det de kalte «kritisk teori»- som bare er den fallerte markismens nye fødsel.

Denne filosofien tok de amerikanske universiteter og «Det Demokratiske parti»- og eter seg inn i Norge. Toppkirurgen, dr. med. Tveter, dissekerer denne tankebygningen i et klipp i Bibelsk Tro:«det vi kaller kulturmarxisme har som målsetning å omforme samfunnet og fjerne spesielt all innflytelse fra kristendommen ved å:

1. Kontrollere media.
2. Kontrollere utdannelsessystemet.
3. Kontrollere underholdningsbransjen.
4. Politisk kontroll, derved også kontroll av lovgivning.
5. Kontrollere språket. Og hva folk kan og ikke kan mene.
6. Å øke statens makt parallelt med reduksjon av familiens betydning.

fredag 26. februar 2021

Biden bør IKKE gi fra seg sin kjernefysiske myndighet

Fra FOX News

GOP-lovgivere sier at tilbakekalling av presidentens kjernefysiske myndighet 'vil etterlate amerikanerne sårbare'.

Tre republikanske medlemmer av House Armed Services Committee kom onsdag ut med en uttalelse som presset tilbake Demokratenes brev til president Biden der de oppfordret ham til å gi fra seg sin atommyndighet.

Konferanseleder Liz Cheney, R-Wyo., Rangordningsmedlem Mike Rogers, R-Ala., og underkomités rangordningsmedlem Mike Turner, R-Ohio, sa at et slikt grep "ville etterlate amerikanerne sårbare." 

"Demokratenes farlige spill som antyder en omstilling av vår kjernefysiske kommando- og kontrollprosess vil undergrave amerikansk sikkerhet, så vel som sikkerheten til våre allierte," sa republikanerne i en uttalelse. "Disse forslagene, hvis de blir vedtatt, vil etterlate amerikanere sårbare, destabilisere atombalansen og våre alliertes tillit til kjernefysisk allianse." 

Uttalelsen la til at tilbakekalling av presidentens atommyndighet ville være velkommen av motstandere av atomkraft, inkludert Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping. 

"Evnen til å iverksette tiltak under et angrep er avgjørende for å avskrekke et forebyggende angrep fra våre motstandere. Amerika må aldri vedta en politikk eller skape byråkratiske hindringer som vil gi våre motstandere en slik fordel," heter det i uttalelsen. 

Omtrent tre dusin husdemokrater undertegnet et brev som ba Biden om å gi avkall på sin autoritet for å lansere atomvåpen, ifølge en onsdag Politico-rapport. Et løfte fra presidenten om å gi opp sin kjernefysiske myndighet som "commander in chief" kan ta den samme makten fra fremtidige presidenter.

torsdag 25. februar 2021

Flyindustrien vil lansere Covid reisepass innen mars

Fra RT.com.

International Air Transport Association (IATA) har kunngjort at de vil lansere et Covid-19 reisepass innen mars, som de sier vil gi reisende en måte å vise testresultater og bekreftelse på at de har mottatt en vaksine.

Tiltaket, kalt IATA Travel Pass, er rettet mot å gi myndigheter, flyselskaper og reisende en strømlinjeformet prosess for å sikre at det er "nøyaktig informasjon, sikker identifikasjon og verifiserte data" tilgjengelig for å oppfylle alle relevante Covid-19 restriksjoner.

IATA har skissert en tidslinje for full utrulling av reisepasset, med den første innsatsen på gang med Singapore Airlines mens ytterligere 20 flyselskaper tester appen. Flere selskaper vil begynne å bruke den i løpet av de neste månedene, sa organisasjonen, og den tar sikte på å ha hele passet klart i slutten av mars.

På samme møte uttrykte IATA bekymring for at de pågående globale restriksjonene rundt Covid fortsatt rammer flyselskapene, med økonomer som advarer om at det sannsynligvis vil ta lengre tid enn planlagt for selskaper å kunne slutte å brenne kontanter og begynne å komme tilbake økonomisk.

Noen selskaper har uttrykt bekymring for at sommerbestillingsperioden, en populær tid for flyindustrien, fremdeles "fortsatt er svak", med forbehold for øyeblikket bare på syv prosent av nivåene før pandemien. IATA, som representerer rundt 290 medlemmer, har oppfordret regjeringer til å gi ytterligere økonomisk støtte for å forhindre at krisen i reisebransjen blir verre.

Uttalelsen fra IATA kommer etter at Europol sendte en advarsel om kriminelle som solgte falske Covid-19 testresultater til reisende, slik at de kunne komme seg rundt restriksjonene på grunn av pandemien. I januar fortalte Storbritannias Immigration Service Union Storbritannias Sky News at det ikke er noen måte for grenseansatte å validere Covid-19 tester for å sikre at de er legitime.

onsdag 24. februar 2021

President Biden og avkristningen

Av Olav Hermod Kydland & Eivind Gjerde. 

Joe Biden er utropt som vinner av valget i USA. Spørsmålet er nå hva president Biden står for og hvilken politikk han vil føre. Vi vil bare nevne tre viktige saker ut fra et kristen synspunkt..

Abort

Med hensyn til abortspørsmålet så vet vi at Trump er imot fri abort, mens Biden og demokratene er for abort helt fram til fødselen. 

Vi undrer oss derfor over at kristne i USA kunne stemme på Biden/Harris. Betyr ikke det 5. bud så mye for dem? 

Prof. Carl Fr. Wisløff påpekte i sin tid at i 2000 år har kirken kalt abort «det store mord».

Biskop Per Lønning skrev da han i 1975 gikk av i protest mot abortloven:

 ”Abortloven er en markert stillingstagen for et hedensk menneskesyn mot ikke bare den kristne visjon av menneskeverdet, men mot hele vår humanistiske vesterlandske tradisjon”. 

Prof. Aksel Valen-Sendstad sier at vårt liv er gitt oss av Gud. Det er Guds bilde. "Derfor er dette liv hellig og ukrenkelig. Om vi forbryter oss mot det, forbryter vi oss mot Gud selv.»

Også flere amerikanske katolske biskoper reagerer negativt på Bidens abortsyn. Det hevdes fra katolsk hold at det er ingen hemmelighet at Biden-kampanjeplattform er det mest antikristne programmet som noen gang har blitt foreslått ved et amerikansk valg. 

Den tyske kardinalen, Gerhard Ludwig Müller, sier i et intervju med "Katolische Nachrichten":

"Enhver som relativiserer det tydelige engasjementet for hvert menneskelivs helligdom basert på politiske preferanser med taktiske spill og sofistikerte slør, er åpent imot den katolske troen." 

Videre sier han: "Nå er USA med sin konsentrerte politiske, mediale og økonomiske makt i forkant av den mest subtile og brutale kampanjen for å avkristne den vestlige kulturen på 100 år."

Identitetspolitikk 

En annen viktig sak, er Bidens identitetspolitikk som er brudd med vår vesterlandske kristelige kultur. Bare det monogame ekteskapet mellom én mann og én kvinne er i samsvar med Bibelens lære. Alle andre seksuelle forhold er betegnet som hor og utukt.

Biden forkaster den katolske lære om ekteskapet. Han ønsker å støtte LHBTQ-aktivistene som hater Bibelen og de bibeltro kristne. Tyler O’Neil skriver i PJ Media at i 2018 betegnet Biden de konservative som er imot LHBT-aktivisme, som «samfunnets bunnfall". Er dette et tegn på at de bibeltro kristne vil med tida bli forfulgt? Noen frykter det.

Pastor John MacArthur hevder at USA nå har fått et regime som har hastverk med å innføre lover som er i strid med Bibelen. Et regime som vil gjøre det straffbart å si noe i mot den radikale LHBTQ agenda som Joe Biden nå promoterer.

Den nylig godkjente utenriksminister, Antony Blinken, har lovet å støtte LHBTQ agendaen ved å heise pride-flagget ved USAs ambassader. I tillegg vil han snart utnevne en spesialutsending som skal jobbe med å fremme rettighetene til LHBTQ personer.

Nylig ble en feltprest med major grad i det amerikanske forsvaret, etterforsket etter at han la ut på sin facebookside et innlegg hvor han sa seg uenig med Biden regimets nye politikk i forhold til å la transseksuelle tjenestegjøre i forsvaret. Kristne som motsetter seg den nye LHBTQ agendaen blir møtt med økende fiendtlighet fra myndighetene, melder Christan News Network.

Globalismen

Biden går i motsetning  til Trump inn for globalismen. Trumps slagord var: "Make America great again." Å hegne om nasjonalstaten er også i samsvar med Guds vilje (Apg 17,28), men globalismen er ikke det. 

Globalistene ønsker seg en verdensregjering og en verdensreligion hvor sann kristendom er utradert. For alle må bekjenne at "gud" er den samme i alle religioner. Derfor vil de bibeltro kristne bli betraktet som Biden sier "samfunnets bunnfall». Globalistene legger opp til avgudsdyrkelse ved å forkaste Bibelens treenige Gud.

At noen kan stemme på eller bifalle en person som går inn for abort (fosterdrap), støtter LHBTQ-ideologien og globalismen, er opprør mot Gud og hans livslover.

 
Olav H. Kydland
Eivind Gjerde

tirsdag 23. februar 2021

Bill Gates mener alle rike land bør gå over til 100% syntetisk biff

Fra Blazemedia. Tipset av Kirkehøyden. 

Bill Gates ønsker at rikere nasjoner over hele kloden skal slutte å spise biff og i stedet bytte til laboratoriedyrket eller plantebasert alternativ "kjøtt" i et forsøk på å bekjempe klimaendringene.

Microsoft-grunderen satte seg sammen med MIT Technology Review for å annonsere sin nye bok, "How to Avoid a Climate Disaster", og ga sine synspunkter på hvilke mulige løsninger som kan være levedyktige - eller ikke.

Et område der Gates har blitt mer optimistisk, er ideen om å føre folk vekk fra storfekjøtt, siden kyr er kjent som miljøskadelige på grunn av utslipp fra flatulens.

Om dette emnet sa Gates til MIT: "Når det gjelder husdyr er det veldig vanskelig. Det er alle tingene der de gir dem mat, som om det er en forbindelse som gir deg 20% ​​reduksjon [i metanutslipp]. Men dessverre, de bakteriene [i fordøyelsessystemet som produserer metan] er en nødvendig del for å bryte ned gresset. Og så vet jeg ikke om det vil være noen naturlig tilnærming der. Jeg er redd de syntetiske [proteinalternativene som plante-baserte burgere] vil være påkrevd for biff."

Gates fortsatte med å annonsere en rekke selskaper han investerer i som produserer kjøttalternativer, som Memphis Meats, Beyond Meat og Impossible Foods, og bemerket at "når det gjelder skala i dag, representerer de ikke 1% av kjøttet i verden, men de er på vei."

Han la til at han ikke tror at slike alternativer ville være levedyktige i verdens fattigste land der "vi må bruke dyregenetikk for å dramatisk øke mengden storfekjøtt per utslipp for dem."

Gates erklærte da:

Jeg tror alle rike land bør gå over til 100% syntetisk biff. Du kan bli vant til smakforskjellen, og påstanden er at de skal få den til å smake enda bedre over tid. Til slutt er den grønne premien beskjeden nok til at du på en måte kan endre [oppførselen til] mennesker eller bruke regulering for å helt skifte etterspørselen.

Teknologititanen klaget også over tilbaketrekning i Kongressen fordi han ønsket å merke de falske kjøttproduktene som "biff", men han erkjenner at ideen hans kanskje ikke kommer til å ta av med en gang.

mandag 22. februar 2021

Ytre venstre har en mørk drøm, både jøder og kristne er i alvorlig fare. . .

Fra Newsmax

Kjære leser,

Vi visste at det var ille før, men det blir verre. . .

. . . eskalerende til farlige nivåer.

Dette er alt vi har advart deg om - og det skjer rett foran ansiktene våre!

Venstres antikristne og antisemittiske agenda økes dramatisk. . .

. . . og det er skremmende.

Nylig ble en pastor i San Jose truet med fengsel hvis han holdt gudstjenester, og kirken hans slo til med 1 million dollar i bøter.

Dette er et alvorlig og sykt brudd på religionsfrihet.

Hvorfor?

Alt på grunn av den massive og voksende bevegelsen fra venstresiden for å systematisk demontere religion og forvise Gud fra de troendes lepper, sinn og hjerter. . .

. . . fjerne hans hellige navn fra vårt sivile samfunn, til og med ødelegge religiøse symboler og gjenstander underveis.

Tenk på dette:

Mange kirker og synagoger har blitt tvunget til lockdown i nesten et år - og likevel kan du fortsatt gå til Walmart eller favorittbutikkene dine hvor mange mennesker handler, side om side.

Tusenvis av fotballfans kunne delta på Super Bowl og flomme gatene i en stor fest etterpå.

Og media var så stolte av titusenvis av BLM-demonstranter som i fjor herjet gjennom byene våre. . .

Og likevel, i San Francisco, ble det romersk-katolske erkebispedømmet rammet av en lov som sa at noen kirker brøt et lokalt forbud mot store utesamlinger.

Å, men det blir verre. . .

Det var sang, og sang i kirken er forbudt.

“Å forby sang i en kirke er moralsk forkastelig. Det er slik vi begjærer himmelen” sa en evangelisk minister.

Kirker er fortsatt undertrykt, noen overlever knapt og er nær økonomisk ødeleggelse.

De vil kanskje aldri komme seg.

Hvis kirker og synagoger dør økonomisk, kan de ikke nå ut i samfunnet for å mate de sultne, kle de fattige og hjelpe dem som drukner i et hav av gjeld og fortvilelse.

Da folk ikke kan delta på gudstjenester, blir de koblet fra og fjernet fra sin tro.

Dette er krigen mot kristendommen, og akkurat dette har venstresiden drømt om i flere tiår.

Alt du trenger å vite er eksponert i David Horowitz bestselger, Dark Agenda.

Først bør du vite at David Horowitz ikke er kristen. Han er jøde.

Men han forteller det slik som han ser det. Og han er dypt bekymret over det han ser. . .

Du husker kanskje at vi advarte deg om planen om å utslette religion.

    Bill Maher ropte "død over religion" på nasjonal TV. . .
    Monumenter i Washington hvitkalket av Gud og bønn. . .
    Religiøse kors konfiskert. . .
    Fasteaske på barns panner skrubbes av på skolen. . .
    Bønn i skolen ble regnet som grunnlovsstridig over natten. . .

Dette er alvorlige greier. Vår tro og vår evne til å tilbe fritt er i alvorlig fare.

Hvis du er en person med tro, påvirker dette også deg, din familie, venner og kjære direkte - og det er skremmende.

Hver dag blir skriften på veggen tydeligere.

Lytt . . .

Hatet vokser i nasjonen vår mot jøder og kristne - det spre seg som en ild.

Hvorfor? Hva er det som ligger bak denne onde bevegelsen?

Alt du trenger å vite er lagt ut av David Horowitz i sin bestselgende bok, Dark Agenda.

Da Horowitz begynte å skrive Dark Agenda, planla han å skrive en bok om en mulig forfølgelse mot kristne.

Men etter hvert ble Horowitz forferdet over å oppdage noe mørkt og ondt. . .

Forfølgelsen hadde allerede startet.

Dark Agenda har rystet media og den politiske verden.

Tucker Carlson sa at han ikke klarte legge fra seg boka.

Mike Huckabee har oppfordret enhver kristen til å skaffe seg og lese denne boken.

Og Glenn Beck rapporterer Dark Agenda avslører en "farlig situasjon vi alle kommer til å møter".

Horowitz avdekket røttene til denne hatefulle, dødelige bevegelsen og la det hele inn i sin nye bok, "Dark Agenda: The War to Destroy Christian America".

Det er ingen annen måte å si dette på. . .

Hvis du er kristen eller jøde eller en trofast tilhenger av Gud, må du lese denne boken.

Folkens, dette er religiøs intoleranse drevet av venstresiden i 60 år. En dyptliggende fiendskap som ansporer onde hatforbrytelser og det utvikler seg raskt.

Vi må slå tilbake, ellers vil våre barn og de kommende generasjoner miste sin rett til å uttrykke sin tro.

Dine venner på Newsmax


søndag 21. februar 2021

Verdens enkleste andakt

 Av Spikeren. 

Tror du på Abrahams Gud? Da kan du sette navnet ditt på linjen nedenfor:

"Hva sier Skriften? _______________ trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig." (Rom 4,3)

lørdag 20. februar 2021

Biden, Israel og Midtøsten

I am Joe Biden...
Av Per Haakonsen. 

Hvordan vil det gå det i Midtøsten etter at Joe Biden har tatt over roret i Washington?

Vil forsoningen mellom Israel og de arabiske land fortsette? 

Hva med forholdet til palestinerne og to-statsløsningen?

Hva vil skje med atomavtalen med Iran? 

Og fremfor alt: hvordan vil Israels forhold til USA utvikle seg?

Spørsmålene er mange og spekulasjonene går høyt – ikke minst i Israel.

En kjent israelsk analytiker sa det slik: Vi får håpe at Biden ikke heller barnet ut med badevannet. Hva mente han med det? Jo, det ville være «et fryktelig feilgrep» av den påtroppende administrasjon å kullkaste den Midtøsten politikk som tidligere president Trump hadde påbegynt.

Joe Biden står overfor to alternativer. Han kan velge å fortsette det arbeid som Trump har lagt ned når det gjelder Midtøsten. Eller han kan velge å falle tilbake på den mer tradisjonelle linje som Barack Obama stod for.

Dessverre tyder mye på at Joe Biden kommer til å velge det siste. Valget av mannskap tyder på dette. Han har plukket ut mange medarbeidere som også satt sentralt under Barack Obama. Ikke minst gjelder det forholdet til Iran. Han har faktisk valgt eksakt det samme team som i sin tid var med på å fremforhandle atomavtalen med Iran. Dette sier ikke så lite om den retning Joe Biden akter å gå. Så påfallende er hans valg av mannskap at israelske analytikere sier at Barack Obama har fått sin tredje periode som president.

Joe Biden har allerede signalisert at han vil vende tilbake til atomavtalen med Iran, den som president Trump forlot i 2018. Biden vil ta bort sanksjonene mot Iran dersom Iran på sin side slutter å anrike uran. Men det spørs om det bare er å gjeninntre i gamle spor. Atomavtalen var ment å vare i ti år og pr dags dato er vi over halvveis. Dessuten hadde den store mangler blant annet når det gjelder inspeksjonsregimet. Selv tilhengere av avtalen innser at den må forbedres.

Trump sin linje var at boikott og sanksjoner til slutt ville knekke presteregimet I Iran. Det hadde Israels fulle tilslutning. Dessuten ønsket både USA og Israel at en avtale med Iran også måtte omfatte Irans mellomdistanseraketter og Irans støtte til Hizbollah og andre terrorbevegelser i Midtøsten. Dette var også oppe under Obama men ble avvist fordi det ville gjøre avtalen for omfattende.

Iran er helt avgjørende for Israel. Blir det tale om en ny atomvåpenavtale, frykter mange israelere at dette kan bli et nytt München-forlik. På samme måte som Tsjekkoslovakia ble ofret på «fredens alter» frykter Israel at det samme kan skje med dem.

Får Iran atomvåpen, hvilket de kan få når avtalen utløper, vil det være helt ødeleggende for landets sikkerhet. Ja, ikke bare for Israel men også for Saud Arabia og de andre sunni-muslimske statene i den arabiske verden. Israel og de sunni-muslimske statene har altså en felles fiende i Iran. Mer enn noe annet er det dette som forklarer den tilnærming vi har sett mellom Israel og de arabiske statene.

I denne sammenheng kommer forståelig nok hensynet til palestinerne i annen rekke. Den gamle reglen om at de arabiske land ikke vil anerkjenne Israel før det foreligger en fredsavtale mellom Israel og palestinerne, må vike til fordel for de arabiske lands egne sikkerhetsbehov. Dessuten er det mye som tyder på at de arabiske land har gått trett av palestinernes intransigente holdning. Saud Arabia har til eksempel skjelt ut den palestinske ledelsen for å være både umedgjørlig og korrupt.

Biden har ennå ikke signalisert hvor han vil gå når det gjelder palestinerne og to-statsløsning. Men trolig vil han fortsette i det samme spor som Obama og invitere til forhandlinger. I dette ligger også at han vil holde døren åpen for at Øst- Jerusalem skal være palestinernes hovedstad. Trump sin linje om at Jerusalem er Israels udelelige hovedstad vil da falle.

Når det gjelder bosetningene, vil Biden trolig falle tilbake på USAs tradisjonelle politikk om at disse er ulovlige. Det standpunktet har alminnelig oppslutning i hele det internasjonale samfunn. Det er våpenhvile-grensene fra 1949 som gjelder, dersom palestinerne og Israel ikke blir enige om noe annet. Trump sa derimot at bosetningene ikke stred mot internasjonal lov og at palestinerne burde akseptere at jødene kunne bosette seg hvor de ville i Judea og Samaria. Ifølge hans fredsplan tilskyndet han også Israel til å legge bosetningene inn under israelsk jurisdiksjon. 

Det er vanskelig å si hvorledes det vil gå videre med fredsavtalene mellom Israel og den arabiske verden. Trump var en pådriver og mellommann når det gjaldt å få i stand disse avtalene. Vi vil ikke se den samme iver hos Biden. Trolig vil den Israelsk-arabiske tilnærming tørke inn i hans presidentperiode.

Den tidligere amerikanske ambassadør til Israel David Friedman, sa noen kloke ord før han forlot sin stilling. USA burde la partene i Midtøsten være i fred og for øvrig ta seg god tid før de gjorde noe som helst. Det er nok det beste Israel kan håpe på.

Per Haakonsen

fredag 19. februar 2021

Advarsel: Hold iPhone 12 borte fra pacemakere

Av P54. 

RASK OVERSIKT 

En ny advarsel fra Apple sier iPhone 12-magneter og radiofrekvenser kan forstyrre implanterte hjertepacemakere og defibrillatorer, men uttalte at risikoen er den samme som for tidligere modeller

En studie fra en lovgivende kommisjon i New Hampshire fant at radiofrekvent stråling fra trådløse enheter har helseeffekter på mennesker, dyr, planter og insekter

EMF kan ikke sees, lukte, føles eller høres, men de skadelige effektene har blitt dokumentert i over to tiår

WHO erkjenner eksistensen av elektromagnetisk overfølsomhet; om lag 10% av de berørte har alvorlige symptomer selv når eksponeringen er mindre enn internasjonalt aksepterte standarder

Det amerikanske militæret undersøker effekten EMF kan ha hatt på en lang liste med ikke-kampflykrasj; vurdere å ta skritt for å lindre eksponeringen

Apple inkluderte nylig en advarsel i støttedokumentene for iPhone 12, og advarte brukere om å holde telefonen minst 6 tommer unna medisinsk utstyr, spesielt implanterte pacemakere og hjertedefibrillatorer.

Ideen om at elektromagnetiske felt kan skade helsen din er ikke ny. I løpet av det siste tiåret har jeg skrevet mange artikler som diskuterer bevis på biologisk skade fra EMF.

Mens den trådløse industrien er bygget på den forutsetningen at bare ioniserende stråling, slik som den som produseres for røntgenstråler, kan forårsake helseskader, har forskere og forskere advart om at selv ikke-ioniserende og ikke-varmeproduserende stråling kan skade helsen din og miljøet.

Jeg har vært så overbevist om skaden som EMF kan forårsake menneskers helse, at jeg tok tre år på å skrive "EMF * D", som ble utgitt tidlig i 2020 i begynnelsen av COVID-19-pandemien.

I boka gjennomgikk jeg de overveldende vitenskapelige bevisene for at EMF er en skjult helsefare som rett og slett ikke kan ignoreres lenger. Gjennom årene har jeg intervjuet flere forskere som har delt sin kunnskap og ekspertise på et felt som er dårlig forstått og som den trådløse industrien har en interesse i å holde deg i mørket.

I over to tiår har bevis vist at EMF-eksponering har en negativ innflytelse på immunforsvaret ditt, noe som er betydelig i løpet av kulde- og influensasesongen, så vel som under den nåværende COVID-19-pandemien.3 Mens Apple erkjenner forstyrrelser EMF kan ha på pacemakere. , det er langt fra den eneste skaden EMF kan gjøre for helsen din.

Apple advarer alle iPhones kan forstyrre medisinsk utstyr

Den nye Apple iPhone 12 har introdusert MagSafe-magneter, som er innebygd på baksiden av enheten for å feste tilbehør som magnetiske tilfeller eller trådløse ladere. 4 MagSafe-magneter ble introdusert i 2006 på Mac-datamaskinen, som tillot strømkontakten å festes magnetisk. Disse ble byttet ut med en USB-C-kontakt i 2016 og introdusert på nytt på iPhone 12.

I slutten av januar 2021 publiserte Apple et nytt støttedokument som advarte disse magneter, så vel som "radioer som sender ut elektromagnetiske felt", bør holdes "i god avstand fra enheten (mer enn 15 cm fra hverandre eller mer enn 30 cm fra hverandre ved trådløs lading). Men ta kontakt med legen din og produsenten av enheten for å få spesifikke retningslinjer. ”

Enhetene de refererer til er "medisinsk utstyr som implanterte pacemakere og defibrillatorer ..."  Etter at Apple ga ut støttedokumentene, rapporterte New York Post at Apple ikke kunne nås for kommentar.

Selv om det ikke var noen forklaring på hvorfor advarselen ble publisert, kommer den bare noen uker etter at en artikkel publisert i Heart Rhythm fant at iPhone  kunne forstyrre implantert defibrillatorfunksjon. Da de ble brakt i nærheten av den implanterbare kardioverter-defibrillatoren (ICD) over venstre bryst, fant forskerne at ICD umiddelbart stoppet handling.

Forskerne klarte å reprodusere effekten flere ganger og advarte om at iPhone 12 "potensielt kan hemme livreddende behandling hos en pasient, spesielt når telefonen bæres i en øvre brystlomme." 

I uttalelsene sa Apple at den nylige iPhone-modellen utgjør nesten samme risiko for interferens som tidligere modeller, og advarte om at magneter og EMF-er kan forstyrre funksjonen til medisinsk utstyr.

Landemerkeundersøkelse krever mindre EMF-eksponering

Data publisert i slutten av 2020 bekrefter at mange av helseeffektene forskere har advart om fra EMF. New Hampshire lovgivende kommisjon for å studere miljø- og helseeffektene av evolving 5g Technology var engasjert i å "studere miljø- og helseeffektene av 5G trådløs teknologi i 2019." 

Kommisjonen besto av 13 medlemmer som ble bedt om å svare på spørsmål som hvorfor tusenvis av fagfellevurderte studier som har vist negative helseeffekter har blitt ignorert av Federal Communications Commission (FCC) og hvorfor FCC-retningslinjer ikke tar hensyn til helsen. effekter av trådløs teknologi.

I alt var det åtte avgjørende spørsmål. Kommisjonen hørte fra eksperter som alle erkjente at RF-stråling fra trådløse enheter hadde en innvirkning på mennesker, dyr, insekter og planter - alt, bortsett fra telekommunikasjonsrepresentanten.

På samme måte som tobakksindustrien jobbet for å overbevise publikum om at røyking ikke var farlig, prøver telekommunikasjonsindustrien å selge publikum i hastighet over sikkerhet. 5G-teknologien lover hastigheter som vil være fra 10 til 100 ganger raskere enn 4G, og likevel vil signalene sannsynligvis være svakere siden bølgelengdene ikke trenger inn i bygninger og har en tendens til å bli innlemmet i regn og planter.

Et av de viktigste problemene er at den hovedsakelig er avhengig av båndbredder (MMW), som er kjent for å trenge inn i menneskelig vev opp til 2 millimeter, der den absorberes av hornhinnen og ledes av svettekjertler i huden. Hver av disse faktorene fører til en tilknytning med flere potensielle helseproblemer.

Det amerikanske forsvarsdepartementet (DOD) har også funnet MMW nyttig i mengdekontrollvåpen kalt Active Denial-systemet, siden det gir en alvorlig brennende følelse. DOD skriver: "Active Denial System genererer en fokusert og veldig retningsbestemt millimeterbølge radiofrekvensstråle." 

MMW er også kjent for å undertrykke immunforsvaret og øke cellulært stress, skadelige frie radikaler, læringsunderskudd og potensielt bakteriell antibiotikaresistens. Det er ingenting som tyder på at 5G vil gi mindre skade enn dagens teknologi, og det er tusenvis av studier som viser skadelige effekter som det kan.

EMF-forurensning har sannsynligvis et skjult skadeomfang for helsen din

En av de store utfordringene med EMF-stråling er omtrent som høyt blodtrykk. Du kan ikke se det, og de fleste føler ikke det. I tillegg kan ikke EMF-stråling høres eller luktes. Bevisene er imidlertid klare - det er biologiske effekter som finner sted om du er i stand til å fornemme disse endringene eller ikke. For de fleste er det bare et spørsmål om tid og den generelle eksponeringsbelastningen.

Det er viktig å innse at vi ikke snakker om bare stråling som sendes ut fra mobiltelefonen din. I ditt hjem og arbeidsmiljø blir du sannsynligvis utsatt for elektromagnetiske frekvenser fra Wi-Fi-rutere, datamaskiner, hvitevarer og trådløs "smart" teknologi. Med utviklingen og utrullingen av 5G, blir den nødt til å bli langt verre.

I 2004 erkjente Verdens helseorganisasjon eksistensen og virkeligheten av elektromagnetisk overfølsomhet, og skrev om de som opplever det og sa: “Deres EMF-eksponering er generelt flere størrelsesordener under grensene for internasjonalt aksepterte standarder.” 

Ett år senere erkjente de: "Omtrent 10% av de rapporterte tilfellene av EHS ble ansett som alvorlige" og "... andre er så hardt rammet at de slutter å jobbe og endrer hele livsstilen." 

I 2008 bemerket en studie forekomsten av elektromagnetisk overfølsomhetssyndrom i Østerrike hadde steget 1,5% siden 1994, noe som ser ut til å følge bransjens vekstkurve. Symptomer kan variere mellom individer, men noen av de ofte rapporterte symptomene på elektromagnetisk overfølsomhetssyndrom inkluderer:

Angst

Kropps smerte

Brennende følelse på huden

Hodepine

Hjertearytmi

Sløvhet

Muskelsmerter

Kvalme

Hudutslett

Søvnforstyrrelser

Understreke

Tinnitus (ringer i ørene)

US Military Investigating EMF and Pilot Crash

Trådløs teknologi brukes også av det amerikanske militæret. Etter en historie med uforklarlige luftfartulykker, utstedte US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en anmodning om forskning i slutten av 2020 for Impact of Cockpit Electromagnetics on Aircrew Neurology (ICEMAN) prosjekt.

Målet er å bestemme hvordan flommen av "radiofrekvensstøy fra ombordutslipp, kommunikasjonslenker og navigasjonselektronikk - inkludert sterke elektromagnetiske felt fra lydhodesett og hjelmsporingsteknologier" påvirker piloter for kampfly.

I 2018 var det en serie med tre flyulykker som drepte fem soldater over to dager. På en pressekonferanse bagatelliserte direktøren for Pentagons felles stab trenden og avviste spørsmål som antydet at militærprogrammet var i krise. Ett år tidligere døde 37 soldater i ulykker uten kamp, dobbelt så mange som døde i 2016.

Fox News rapporterte i april 2018 om flere krasj og nødlandinger som ikke førte til dødsfall. I 2016 publiserte Martin Paul, Ph.D., professor emeritus i biokjemi og grunnleggende medisinsk vitenskap ved Washington State University, en artikkel som beskriver hvordan EMF kan utløse nevropsykiatriske problemer.

Papiret bygger på tidligere forskning som viste at EMF utløser spenningsstyrte kalsiumkanaler for å åpne seg, noe som igjen fører til en kjemisk kaskade som resulterer i produksjon av skadelig peroksynitritt. Siden hjernen og nervesystemet har spesielt høy tetthet av spenningsstyrte kalsiumkanaler, er de utsatt for virkningen av EMF.

Strategier for å redusere eksponeringen for EMF

Det er ingen tvil i mitt sinn at mikrobølgestråling fra trådløs teknologi er en betydelig helsefare som må løses hvis du er bekymret for helsen din. Dessverre kan du bli utsatt ofte hjemme og på arbeidsplassen. Med utrullingen av 5G vil dette gjøre utbedring enda mer utfordrende.

Det er viktig å bli involvert og gjøre det du kan før 5G blir en fast inventar i miljøet, for eksempel å kontakte lokale lovgivere og signere lokale begjæringer. Det er også strategier for å redusere eksponeringen og redusere skaden fra trådløs teknologi.

Jeg har laget et kapittel fra boken min "EMF * D" gratis å laste ned. Den oppsummerer mange av de viktigste anbefalingene og er en praktisk referanse når du gjør endringer i hjemmet ditt.

Tidlig i 2020 intervjuet jeg også Brian Hoyer, en ledende EMF-ekspert og primærkonsulent for boken min "EMF * D." I en todelt serie delte Brian sin personlige reise og trening, og vi svarte på mange spørsmål. Tenk også på forslagene i disse artiklene:


Les original artikkel med referanser her.

P54torsdag 18. februar 2021

Avisene: den 4.statsmakt, en vits

Av Dan Odfjell. 

Noe den kjente spaltisten og tidligere redaktøren Ragnar Larsen innsiktsfullt omskrev på document.no 17/2/21 med sine konklusjoner under overskriften «Kritisk presse In Memoriam», altså til minne, som avgått ved døden. Og nådig var han slett ikke når han avslutningsvis enkelt men brutalt betegnet riksmediene bare som «statsmaktens medløpere». Og de frie medier som Document og Resett som snart de eneste som formidler velbegrunnet seriøs samfunns kritikk - begge nettsteder med store og stigende lesertall. Folket synes endelig i sig.

Å få bekymringsfull virkelighet frem til folk flest bekjempes av statsmakten - med selveste vår statsminister til rors - ja helt i spissen. En karriere globalist som bare later seg demokratisk. For i snart 8 år - angivelig som borgerlig - har hun tillatt vårt demokratiske mangfold ytterligere forvitret, likt sine sosialist-ideologiske forgjengere. Hvordan, jo særs enkelt: hun har bevisst ikke bare tillatt men øket sistnevntes presse- og annen statsfinansiert folke-ensretting. Altså, ingen vesentlig politisk forandring overhodet å spore. Og innvandringens nedsider er stadig tildekket, ved henne hverken å ville erkjenne eller rapportere fra Sverige. Det er bevisst å villede det norske folket.

Når jeg er kritisk til statsministeren er det også fordi hun er uvillig en gang å fortelle, ja forklare oss fedrelandspatrioter dagens politiske kurs. I et valgår er optimisme og glad-nyheter, ja løfter til velgerne noe som normalt samler stemmer. Når Erna Solberg som Høyre leder ikke vil forklare seg betyr det bare at hennes anti-norske politikk til fordel fremmede og diktatoriske konstellasjoner bare skal fortsette. Altså, fortsatt motstrøms etniske nordmenn, og med seg selv på lag med NRK-sjefen og løgn-pressen og forøvrig til forveksling lik Ap og hele venstresiden. Noe som burde hjelpe frem helt andre og nye og nasjonal konservative partier, andre enn de nåværende Stortings-partiene, det er nå min tro, ja mitt håp.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

onsdag 17. februar 2021

Kristne ledere som støttet Trump bør bli anklaget av Vatikanet

Sean Penn.
Fra Breitbart. Tipset av Kirkehøyden. 

Den Venstre-orienterte skuespilleren, Sean Penn, erklærte fredag ​​at paven burde "anklage" evangeliske ledere som ikke klarer å fordømme den tidligere presidenten Donald Trump, og basere det grunnleggende om kristen tro i prosessen.

“Evangeliske ledere burde selv bli anklaget av Vatikanet hvis de ikke selv følger Nikki Haleys ledelse og sier klart at de ikke burde ha fulgt Satin [sic] inn i helvetes avgrunn. Men kanskje de er for opptatt på sexfester”, skrev Penn på sosiale medier.

Dessverre for Penn har paven ingen myndighet over ledere av protestantiske kirkesamfunn. Vatikanet utnevner eller fjerner ikke ledere utenfor den romersk-katolske kirken.

Penn reagerte på den tidligere South Carolina-guvernøren Nikki Haley, som en gang tjente som Trumps amerikanske ambassadør i FN, og sa til Politico at Trump var skyldig i å ha ansporet til opptøyer og insisterte på at republikanerne "ikke burde ha fulgt ham."

«Jeg tror ikke han kommer til å være inni bildet. Jeg tror ikke han kan. Han har falt så langt”, sa Haley til Politico. “Vi må erkjenne at han sviktet oss. Han gikk ned en sti han ikke burde ha gjort, og vi burde ikke ha fulgt ham."

Penn er ikke så aktiv på sosiale medier som andre venstreorienterte kjendiser - tenk Rob Reiner eller Alyssa Milano - men når han uttrykker seg politisk, er det ofte ganske komisk. I januar beskrev han Trump-støttespillere som terrorister, sammenlignet dem med al-Qaida, og sa den daværende presidenten var akkurat som Osama Bin Laden. Dager før det rådet han Trump til å ta cyanid som "en nåde for folk og land."

Penns rampestreker strekker seg også utover sosiale medier. I 2018 ga han ut en roman, Bob Honey Who Just Do Stuff, med en hovedperson som fantaserer om å myrde en Trump-lignende president.

4. februar angrep den aktivistiske skuespilleren sin egen veldedighet etter at to arbeidere klaget over de lange timene og mangelen på fordeler de har blitt utsatt for mens de jobbet for å vaksinere folk i California.

tirsdag 16. februar 2021

Utvikler sjeldne blodsykdommer etter å ha tatt koronavirusvaksiner

Fra RT

Dusinvis av mennesker utvikler sjeldne blodsykdommer etter å ha tatt koronavirusvaksiner.

Minst 36 mottakere av Pfizers og Modernas Covid-19-vaksiner i USA har utviklet en sjelden immunforstyrrelse som angriper blodet, ifølge rapporter. Én pasient er død, og leger kan ikke utelukke at det skyldes vaksinen.

Dr. Gregory Michael - en 56 år gammel fødselslege-gynekolog som drev sin egen praksis ved Miami Beachs Mount Sinai Medical Center i mer enn et tiår - døde i januar av hjerneblødning. Han hadde fått en dose av Pfizer-BioNTech coronavirus-vaksinen to uker tidligere, og utviklet umiddelbart immuntrombocytopeni, en sjelden og noen ganger dødelig blodsykdom.

Michael er en av minst 36 personer som har utviklet tilstanden etter å ha mottatt enten Pfizers eller Modernas koronavirusvaksiner, ifølge en New York Times-rapport publisert mandag. Sakene ble selvrapportert til regjeringens rapporteringssystem Vaccine Adverse Event Reporting (VAERS) før slutten av januar, noe som betyr at flere mennesker kan ha utviklet tilstanden siden den gang.

Immun trombocytopeni er en sjelden tilstand som årlig rammer anslagsvis 50000 mennesker i USA. Tilstanden skyldes at kroppens eget immunsystem angriper blodplatene som er blodkomponenten som er ansvarlig for koagulering. Da blodet ikke kan størkne, utvikler pasienter ofte indre eller ytre blåmerker, som kan se ut som utslett. I flere tilfeller, som Michael, har tilstanden forårsaket massive blødninger eller hjerneslag.

En pasient som ble kontaktet av Times fikk kraftig vaginal blødning to uker etter mottak av Moderna’s vaksine og krevde blodplatetransfusjoner og steroidbehandling for å overleve. En annen kvinne ble innlagt på sykehus med blåmerker og blødninger i munnen bare en dag etter at hun fikk samme skudd. Hennes tilstand forverret seg til det punktet hvor leger bekymret seg for at en lett banking ville utløse dødelig blødning, og var redd for å flytte henne fra sykehussengen.

Tilfellene kan ikke alle knyttes sammen med vaksinene, men Dr. James Bussel, en hematolog og ekspert på tilstanden, sa til Times at en forening "er mulig."

"At det skjer etter en vaksine er kjent og har blitt sett med mange andre vaksiner," sa han. "Hvorfor det skjer, vet vi ikke."

I motsetning til tradisjonelle vaksiner, som bruker en inaktiv form av patogenet de beskytter mot, er både Pfizers og Modernas tilbud mRNA-vaksiner. Disse vaksinene er teknologisk nye og derfor uprøvde på massebasis, ved å innføre en streng av RNA i kroppens celler med instruksjoner som forteller personens DNA hvordan man skal begynne å lage antistoffer.

Forskere ved Cambridge University uttaler at bivirkninger kan omfatte "autoimmune reaksjoner", men forskere fra Harvard sier at mRNA-vaksiner produserer "en sterkere type immunitet" enn deres tradisjonelle kolleger.

Immun trombocytopeni kan også utvikle seg som et resultat av visse medisiner og kreft, fra influensa, og tilsynelatende fra Covid-19 selv. Allerede i fjor vår, lenge før noen vaksiner var nær ferdig, la legene i USA, Europa, India og Kina merke til tilstanden hos Covid-pasienter og mistenkte en sammenheng.

Tjenestemenn fra Food and Drug Administration (FDA) og Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sa at de undersøker VAERS-rapportene, mens både Pfizer og Moderna fortalte Times at de overvåker sikkerheten til vaksinene sine.

Leger kontaktet av Times insisterer fortsatt på at vaksinering er trygg, og at risikoen for å utvikle alvorlig sykdom fra coronavirus fortsatt er høyere enn risikoen for bivirkninger fra vaksinen.

mandag 15. februar 2021

Mer om Biden og valgjukset

Av P54. 

Kinesiske datamaskiner brukt i Cyberwarfare Attack på 2020-valg i USA kjøpt av Hunter Bidens kinesiske investeringsfirma BHR, hevder kilder

Datamaskiner i Kina brukt til å gjennomføre et nettverksangrep mot det amerikanske valget i 2020 ved å bytte stemmer fra president Trump til Joe Biden, ble kjøpt av Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (BHR), sier kilder.

Investeringsfondet BHR ble stiftet i 2013. Hunter Biden kom inn i BHRs styre og tok en aksjeandel mens faren var visepresident.

"Som svar på et spørsmål fra The Post, erkjente pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, at Hunter Biden fortsatt var en investor i Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Co., kjent som BHR," rapporterte New York Post i februar 5, 2021.

En krigshandling

Kinas nettverksangrep på det amerikanske presidentvalget var en krigshandling som ble utført for å gjennomføre et kupp i USA ved å nekte president Trump en annen periode. Joe Biden ble installert etter Kinas cyberwarfare-angrep stjal millioner av stemmer fra president Donald Trump, ifølge kilder til cybersikkerhet. Mange av Joe Bidens 43 utøvende ordrer signaliserer en omstilling med Beijings kommunistregime. Biden White House er tilbake i virksomhet med Beijing, akkurat som Obama-Biden White House gjorde.


BEIJING, KINA - 18. APRIL 2011 - Visepresident Joe Biden og Xi Jinping, generalsekretær for det kinesiske kommunistpartiet, ler sammen etter en bankettmiddag i Folkets store sal. (Offisielt hvitt husfoto av David Lienemann)

BHR ble etablert i 2013 kort tid etter at visepresident Biden og Hunter Biden fløy til Beijing ombord på Air Force Two.

Flere selskaper BHR har betydelige investeringer i var de samme selskapene som har blitt utsatt for å ha trengt inn i valget i 2020 via et nettangrep.

IP-adresser eid av disse kinesiske selskapene var målrettet mot det amerikanske valget i 2020. Hunter Biden har direkte eierskap i de samme selskapene, ifølge en rettsmedisinsk dataanalyse av amerikanske regjeringssikkerhetsentreprenører.

Informasjon om Hunter Biden og BHR ble levert til FBI i 2015. Navnene på de kinesiske selskapene som ble identifisert og gitt til FBI var de selvsamme kinesiske selskapene som angrep det amerikanske valget. Også det ukrainske selskapet der Hunter Biden en gang hadde hatt en eierandel, var involvert i USAs valginnblanding.

En rettsmedisinsk dataanalyse viser at internettprotokoll (IP) -adresser eid av kinesiske telekom- og teknologiselskaper, inkludert Huawei, Alibaba Cloud, China UniCom, U-Cloud og China Mobile Tietong, hacket IP-adresser som eies av fylkeskontorer og statskontorer som håndterer valgdata i slagmarkstatene under det amerikanske valget i 2020 3. og 4. november.The American Report brøt den originale historien om utenlandsk valginnblanding.

Klikk her for å lese mer: The American Report

P54

søndag 14. februar 2021

Lær oss å telle våre dager!

Av Hans Erik Nissen. 

«Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.» (Sal 90, 12)

Hvorfor viker jeg tilbake for å telle dagene mine? Fordi døden er den siste fiende, og fordi min gamle natur ikke liker å tenke på at jeg en dag skal kjempe med døden og at kroppen skal legges i graven.

Guds ord kjenner meg til bunns. Derfor viser det meg den veien jeg skal gå. Jeg må be min himmelske Far gi meg den lærdom jeg ikke kan ta av meg selv. Den er uhyre viktig, for med den følger visdommen i hjertet.

Djevelen forsøker å få deg til å glemme døden. Sjelefienden vet at han kan få deg til ikke å tenke på livsavslutningen; du vender sinnet ditt mot denne verden og innretter deg i den som om du aldri skulle forlate den.

Å be om å lære å telle sine dager er å be om å få realitetssans.

Gud lærer oss sin lekse. Han kan la oss bli klar overfor forgjengeligheten i verden på mange forskjellige måter. Smertefull og alvorlig sykdom maner til ettertanke.  Det samme gjør dødsfall i familien og blant venner. Er man ikke helt ung lenger, minner dødsannonsene om at flere dør før de har nådd den alderen man selv har.

Du er et lykkelig menneske hvis du har gjort opp regnskapet ditt og er klar til avreise. Du vet at du kan få reisebud helt uventet. Med takknemlighet kan du se deg tilbake. Herren har båret deg i lyse og mørke dager. Du har vært dekket av syndsforlatelsens nåde gjennom dem alle sammen.

Samtidig ser du fremover med fortrøstning. En dag skal alt det du eier i troen her, bli synlig for øynene dine. Du skal samles med en utallig skare av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål. Da er de få blitt de mange. Alle skal være vendt mot Gud Fader, Den Allmektige og Lammet. Helligånden skal herliggjøre Gud og evigheten skal fylles med lovsang.

Når Gud lærer deg å telle dagene dine, lar han deg få se livet i evighetsperspektiv. Det gir hjertet visdom.

(Fra «Ett er nødvendig» 9. januar. Lunde forlag)